§ 20-spgsm. S 1907 af 7. april 2009 om oprettelse af falsk profil på internettet. Svar 23. april og 9. juli 2009.

Vist 481 gange.
Den 7. april 2009 stillede Morten Messerschmidt (DF) ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 1907 – Samling 2008-09 – om identitetstyveri til justitsminister, Brian Mikkelsen, der den 23. april 2009 afgav et forel√łbigt svar fulgt op af endeligt svar den 9. juli 2009 med udtalelse fra Rigsadvokaten.

Sp√łrgsm√•l
Hvad vil ministeren g√łre for at bek√¶mpe det identitetstyveri, som blandt andet finder sted p√• Facebook og andre internet-fora?

Skriftlig begrundelse
Efter straffelovens ¬ß 131 er det forbudt at udgive sig for at v√¶re en offentlig myndighed eller ud√łve myndighed, man ikke har ret til. Efter ¬ß 171 er det forbudt at bruge falske dokumenter. Efter ¬ß 173 er det forbudt at forfalske en underskrift, og efter ¬ß 174 er det forbudt at bruge et √¶gte dokument, som man ikke har adkomst til. Der er s√•ledes masser af bestemmelser i straffeloven, efter hvilke det er gjort forbudt at udgive sig for andet eller andre end det, man er. Et omr√•de, som ikke synes d√¶kket af forbuddene, er imidlertid den situation, at der p√• internettet oprettes falske profiler. S√•ledes har sp√łrgeren – og en lang r√¶kke andre – oplevet, at der p√• Facebook oprettes falske personprofiler med billeder og personbeskrivelser, som er egnede til at vildlede Facebook-brugerne til at tro, at der virkelig er tale om den p√•g√¶ldende person. Dette kan afstedkomme udveksling af personf√łlsomme oplysninger m.v. og er selvsagt uacceptabelt i et samfund, hvor den personlige identitet til stadighed er under pres. Endnu v√¶rre er de situationer, hvor ondsindede personer till√¶gger i offentligheden kendte personer egenskaber og holdninger, de ikke har, eller gerninger, de ikke har udf√łrt. S√•ledes kan Facebook og andre sites bruges til at p√•dutte kendte folk synspunkter, som de aldrig ville indtage – og p√• den m√•de vildlede befolkningen eller skabe rygter, meninger eller andet, der ikke findes bel√¶g for. Dette er i dag ikke strafbart efter dansk ret. I andre lande er retstilstanden en anden. S√•ledes er det blevet sp√łrgeren bekendt, at der i en sag fra Norwell (USA), hvor nogle skoleelever oprettede en falsk Facebook-profil med en piges navn og foto, p√• hvilken profil hun efterf√łlgende blev s√• groft tilsvinet, at hun endte med at forlade skolen, er indledt en straffesag med mulighed for straf p√• op til 2 ¬Ĺ √•rs f√¶ngsel. Sp√łrgeren tager ikke stilling til det amerikanske straffeniveau eller -system, men finder det urimeligt, at man i Danmark risikofrit kan misbruge andre menneskers identitet, og vil p√• den baggrund opfordre ministeren til at udvide de n√¶vnte bestemmelser i straffeloven, s√•ledes at identitetstyveri og -misbrug, som det blandt andet ses p√• Facebook, fremover strafp√•l√¶gges og s√•ledes bek√¶mpes.

Forel√łbigt svar den 23. april 2009
Sp√łrgsm√•let kan kun besvares fyldestg√łrende, hvis der til brug for besvarelsen indhentes en udtalelse fra politiet og anklagemyndigheden om det n√¶rmere omfang af og indsatsen mod s√•kaldt identitetstyveri og identitetsmisbrug p√• internettet. Sp√łrgsm√•let kan derfor ikke besvares inden for de rammer, der g√¶lder for S-sp√łrgsm√•l, jf. Folketingets Forretningsorden ¬ß 20, stk. 1 og 2.

Jeg kan tilf√łje, at jeg vil anmode Rigsadvokaten om en udtalelse om, hvorvidt politi og anklagemyndighed er bekendt med strafbare forhold i relation til s√•kaldt identitetstyveri og identitetsmisbrug p√• internettet, og om en vurdering af, om der eventuelt er behov for s√¶rlige initiativer p√• dette omr√•de. N√•r Rigsadvokatens udtalelse foreligger, vil jeg orientere Folketingets Retsudvalg herom.

Endeligt svar den 9. juli 2009
Det fremg√•r af Justitsministeriets vedlagte besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. S 1907, at Rigsadvokaten vil blive anmodet om en udtalelse om, hvorvidt politi og anklagemyndighed er bekendt med strafbare forhold i relation til s√•kaldt identitetstyveri og identitetsmisbrug p√• internettet, og om en vurdering af, om der eventuelt er behov for s√¶rlige initiativer p√• dette omr√•de. Det fremg√•r endvidere, at Folketingets Retsudvalg vil blive orienteret, n√•r Rigsadvokatens udtalelse foreligger.

Justitsministeriet kan i den anledning oplyse, at Rigsadvokaten har udtalt f√łlgende:

  “Til brug for min udtalelse har jeg anmodet samtlige politikredse om at oplyse, hvorvidt der i de senere √•r er indgivet anmeldelse om forhold som n√¶vnt i sp√łrgsm√•let eller lignende situationer. Jeg har endvidere anmodet om at f√• oplyst, om den i sp√łrgsm√•let beskrevne form for identitetstyveri og identitetsmisbrug i √łvrigt er politikredsene bekendt.

Jeg kan herefter udtale f√łlgende:

I begrundelsen for sp√łrgsm√•let henvises til den situation, at der p√• internettet oprettes falske profiler med billeder og personbeskrivelser, som er egnede til at vildlede andre til at tro, at der virkelig er tale om den p√•g√¶ldende person. Dette kan if√łlge sp√łrgeren indeb√¶re udveksling af personf√łlsomme oplysninger mv., eller at personer till√¶gges egenskaber og holdninger, som de ikke har, eller gerninger, som de ikke har udf√łrt. Det anf√łres endvidere, at det efter dansk ret ikke kan anses for strafbart p√• et internetforum at oprette en falsk profil og derved udgive sig for at v√¶re en anden eksisterende person.

Jeg er enig i, at oprettelsen af en falsk profil på internettet, hvor man udgiver sig for at være en anden eksisterende person, som udgangspunkt ikke i sig selv kan anses for strafbar.

Der kan i den forbindelse henvises til en konkret sag, hvor en uidentificeret person havde downloadet billeder fra en My Space-profil, som anmelder selv havde oprettet, og derefter anvendt billederne ved oprettelsen af en falsk Facebook-profil i anmelders navn.

Efterforskningen blev i denne sag indstillet, da billederne af anmelder, der stammede fra et offentligt tilg√¶ngeligt internetforum, ikke vedr√łrte private forhold eller situationer, der √•benbart kan forlanges unddraget offentligheden, og idet Facebook-profilen ikke i √łvrigt havde v√¶ret brugt ved overtr√¶delse af straffeloven.

Efter omst√¶ndighederne vil oprettelsen af en falsk internetprofil, hvorved man udgiver sig for at v√¶re en anden eksisterende person – og i den forbindelse videregiver oplysninger om den p√•g√¶ldende – imidlertid kunne udg√łre en overtr√¶delse af straffelovens ¬ß 264 d. Efter denne bestemmelse straffes den, der uberettiget videregiver meddelelser eller billeder vedr√łrende en andens private forhold eller i √łvrigt billeder af den p√•g√¶ldende under omst√¶ndigheder, der √•benbart kan forlanges unddraget offentligheden. Det er uden betydning for strafbarheden, om meddelelsen er sand.

Det beror p√• en konkret vurdering af sagens samlede omst√¶ndigheder, om der er tale om private forhold. Som eksempler p√•, hvad der normalt vil v√¶re beskyttet efter straffeloven ¬ß 264 d, kan n√¶vnes interne familieforhold, seksualforbindelser, skilsmisser, sygdom og √łkonomiske forhold.

Tilsvarende m√• det antages, at oprettelsen af en profil p√• internettet i en andens navn efter omst√¶ndighederne vil kunne udg√łre en overtr√¶delse af straffelovens ¬ß 267, hvorefter den, som kr√¶nker en andens √¶re ved forn√¶rmelige ord eller handlinger eller ved at frems√¶tte eller udbrede sigtelser for et forhold, der er egnet til at neds√¶tte den forn√¶rmede i medborgeres agtelse, straffes.

Man kan f.eks. forestille sig, at en falsk internetprofil oprettes med det form√•l at fremstille den p√•g√¶ldende i et d√•rligt lys og dermed skade den p√•g√¶ldendes omd√łmme. Dette kan eksempelvis ske ved at give urigtige oplysninger om den p√•g√¶ldendes livsf√łrelse eller ved at give udtryk for ekstreme synspunkter, som den p√•g√¶ldende ikke kan till√¶gges.

Jeg har ikke fra politikredsene modtaget oplysninger om sager af den ovennævnte karakter, der kan anses for omfattet af straffelovens § 264 d eller § 267.

Herudover vil anvendelsen af en falsk internetprofil i en andens navn i en r√¶kke tilf√¶lde kunne udg√łre en overtr√¶delse af straffeloven.

Som eksempel kan n√¶vnes sager om s√•kaldt grooming, hvor personer, typisk via internetchat, under d√¶kke af en falsk identitet opbygger et tillidsforhold til en mindre√•rig med henblik p√• at beg√• et seksuelt overgreb mod den p√•g√¶ldende. En s√•dan adf√¶rd vil som hovedregel kunne betragtes som fors√łg p√• overtr√¶delse af straffelovens ¬ß 222.

Endvidere vil misbrug af en anden persons identitet i en r√¶kke tilf√¶lde kunne udg√łre en overtr√¶delse af straffelovens bestemmelser om formueforbrydelser mv.

Som eksempel kan henvises til en konkret sag, hvor en person blev fundet skyldig i bedrageri efter straffelovens § 279, idet han på internetsiden dating.dk havde udgivet sig for at være en kvinde, hvorved han formåede forurettede til at indsætte penge på sin bankkonto.

Som et andet eksempel kan nævnes en sag, hvor forurettede skyldte gerningsmanden penge. Gerningsmanden foranledigede på den baggrund en profil oprettet på internettet, hvor forurettede i strid med sandheden blev fremstillet som escortpige med henblik på at tvinge forurettede til at betale sin gæld. Et sådant forhold vil som udgangspunkt være omfattet af straffelovens § 281 om afpresning.

Endvidere kan som eksempler nævnes misbrug af en anden persons identitetsoplysninger, f.eks. ved bestilling af kreditkort eller i forbindelse med indgåelse af låneaftale, samt bestilling af varer over internettet ved brug af en anden persons identitets- og bankoplysninger.

Som anf√łrt indledningsvis fremg√•r det imidlertid af begrundelsen for sp√łrgsm√•let, at sp√łrgsm√•let navnlig drejer sig om den form for identitetsmisbrug, som efter omst√¶ndighederne vil kunne straffes efter straffelovens ¬ß 264 d eller ¬ß 267.

Jeg har fra politikredsene alene modtaget underretning om to anmeldelser af forhold af denne karakter. I begge sager blev efterforskningen efter en konkret vurdering indstillet, idet de oplysninger, der fremgik af de falske internetprofiler, ikke var af privat karakter, og idet profilerne ikke i √łvrigt havde v√¶ret anvendt til strafbare form√•l.

Jeg har ikke i √łvrigt fra politikredsene modtaget oplysninger om, at der inden for de senere √•r er indgivet anmeldelse om oprettelse af falske profiler p√• internettet, hvor man har udgivet sig for at v√¶re en anden eksisterende person.

Der synes s√•ledes alene at v√¶re tale om et meget begr√¶nset antal sager af den karakter, der omtales i sp√łrgsm√•let. Hertil kommer, at der som anf√łrt allerede i dag i straffeloven er bestemmelser, som efter omst√¶ndighederne vil finde anvendelse i s√•danne sager.

Jeg finder p√• den baggrund ikke, at der er behov for s√¶rlige initiativer i relation til den i sp√łrgsm√•let omtalte form for identitetstyveri og -misbrug.”

Justitsministeriet kan henholde sig til det, der er anf√łrt af Rigsadvokaten.

Brian Mikkelsen

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let, den skriftlige begrundelse og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos folketinget.
Folketingets journal vedrørende endeligt svar – bilag 641 – med udtalelse fra Rigsadvokaten.
Endeligt svar i pdf-format – bilag 641 – med udtalelse fra Rigsadvokaten hos Folketinget.