Sundhedsloven – LBK nr. 247 af 12. marts 2024.

Vist 2.846 gange.

Sundhedsloven – LBK nr. 247 af 12. marts 2024.

Uddrag af Sundhedsloven

Afsnit I
Sundhedsvæsenet
Kapitel 1
Formål og opgaver m.v.
§ 1. Sundhedsvæsenet har til formål at fremme befolkningens sundhed samt at forebygge og behandle sygdom, lidelse og funktionsbegrænsning for den enkelte.

§ 2. Loven fastsætter kravene til sundhedsvæsenet med henblik på at sikre respekt for det enkelte menneske, dets integritet og selvbestemmelse og at opfylde behovet for
1) let og lige adgang til sundhedsvæsenet,
2) behandling af h√łj kvalitet,
3) sammenhæng mellem ydelserne,
4) valgfrihed,
5) let adgang til information,
6) et gennemsigtigt sundhedsvæsen og
7) kort ventetid på behandling.
[…]

Afsnit III
Patienters retsstilling
[…]

Kapitel 5
Patienters medinddragelse i beslutninger
Informeret samtykke
¬ß 15. Ingen behandling m√• indledes eller forts√¶ttes uden patientens informerede samtykke, medmindre andet f√łlger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov eller af ¬ß¬ß 17-19.
Stk. 2. Patienten kan på ethvert tidspunkt tilbagekalde sit samtykke efter stk. 1.
Stk. 3. Ved informeret samtykke forst√•s i denne lov et samtykke, der er givet p√• grundlag af fyldestg√łrende information fra sundhedspersonens side, jf. ¬ß 16.
Stk. 4. Et informeret samtykke efter afsnit III kan være skriftligt, mundtligt eller efter omstændighederne stiltiende.
Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om samtykkets form og indhold.

§ 16. Patienten har ret til at få information om sin helbredstilstand og om behandlingsmulighederne, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger.
Stk. 2. Patienten har ret til at frabede sig information efter stk. 1.
Stk. 3. Informationen skal gives l√łbende og give en forst√•elig fremstilling af sygdommen, unders√łgelsen og den p√•t√¶nkte behandling. Informationen skal gives p√• en hensynsfuld m√•de og v√¶re tilpasset modtagerens individuelle foruds√¶tninger med hensyn til alder, modenhed, erfaring m.v.
Stk. 4. Informationen skal omfatte oplysninger om relevante forebyggelses-, behandlings- og plejemuligheder, herunder oplysninger om andre, l√¶gefagligt forsvarlige behandlingsmuligheder, samt oplysninger om konsekvenserne af, at der ingen behandling iv√¶rks√¶ttes. Informationen skal tillige omfatte oplysninger om mulige konsekvenser for behandlingsmuligheder, herunder om risiko for komplikationer og bivirkninger, hvis patienten frabeder sig videregivelse eller indhentning af helbredsoplysninger m.v. Informationen skal v√¶re mere omfattende, n√•r behandlingen medf√łrer n√¶rliggende risiko for alvorlige komplikationer og bivirkninger.
Stk. 5. Sk√łnnes patienten i √łvrigt at v√¶re uvidende om forhold, der har betydning for patientens stillingtagen, jf. ¬ß 15, skal sundhedspersonen s√¶rligt oplyse herom, medmindre patienten har frabedt sig information, jf. stk. 2.
Stk. 6. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter nærmere regler om informationens form og indhold.

Mindreårige
§ 17. En patient, der er fyldt 15 år, kan selv give informeret samtykke til behandling. Forældremyndighedens indehaver skal tillige have information, jf. § 16, og inddrages i den mindreåriges stillingtagen.
Stk. 2. S√•fremt sundhedspersonen efter en individuel vurdering sk√łnner, at patienten, der er fyldt 15 √•r, ikke selv er i stand til at forst√• konsekvenserne af sin stillingtagen, kan for√¶ldremyndighedens indehaver give informeret samtykke.
Stk. 3. En patient, der er fyldt 15 år, kan træffe beslutning om anvendelse af biologisk materiale og genetiske oplysninger, der er udledt af biologisk materiale, efter bestemmelserne i §§ 28-35. En patient, der er fyldt 15 år, er endvidere berettiget til aktindsigt efter bestemmelserne i §§ 36-39 og kan give samtykke til videregivelse af helbredsoplysninger m.v. efter bestemmelserne i § 41, stk. 1, § 42 a, stk. 3, § 42 d, stk. 1, § 43, stk. 1, og § 51, stk. 4. En patient, der er fyldt 15 år, kan desuden frabede sig, at der indhentes og videregives helbredsoplysninger og andre fortrolige oplysninger efter bestemmelserne i § 41, stk. 3, § 42 a, stk. 5, og § 42 d, stk. 4.
[…]

Afsnit VI
Sygehusydelser
[…]

Kapitel 17 a
Diagnostiske unders√łgelser, udredning m.v.[2]
[…]

§ 82 b. Til personer, der er henvist til udredning på sygehus, jf. § 79, yder regionsrådet i bopælsregionen udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2, inden for 1 måned, såfremt det er fagligt muligt, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. S√•fremt det ikke er muligt at udrede personen inden for 1 m√•ned, jf. stk. 1, skal regionsr√•det inden for samme m√•ned udarbejde en plan for det videre udredningsforl√łb.
Stk. 3. Indenrigs- og Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til udredning og regionsrådenes forpligtelser efter stk. 1 og 2.
[…]

Kapitel 19
Frit sygehusvalg
§ 86. En person, der henvises til sygehusbehandling, kan vælge mellem bopælsregionens sygehuse, andre regioners sygehuse og de private specialsygehuse m.fl., der er nævnt i § 79, stk. 2, uanset bopælsregionens behandlingstilbud og kriterier for sygehusbehandling i sit sygehusvæsen.
Stk. 2. Et sygehus kan afvise at modtage personer i medf√łr af stk. 1, hvis det er begrundet i kapacitetsm√¶ssige √•rsager, og hvis v√¶sentlige hensyn til personer med bop√¶l i regionen ellers vil blive tilsidesat. Indenrigs- og sundhedsministeren fasts√¶tter n√¶rmere regler herom.
[…]

Kapitel 20
Udvidet frit sygehusvalg

¬ß 87. En person, som er omfattet af ¬ß 82 b, kan v√¶lge at blive helt eller delvist udredt p√• et af de sygehuse eller en af de klinikker m.v., som regionsr√•dene har indg√•et aftale med efter stk. 4 (aftalesygehuse), hvis regionsr√•det i bop√¶lsregionen af kapacitetsm√¶ssige √•rsager ikke inden for 1 m√•ned kan tilbyde personen endelig udredning ved egne sygehuse eller et af de i ¬ß 79 n√¶vnte sygehuse, som regionsr√•det samarbejder med eller s√¶dvanligvis benytter. Kan bop√¶lsregionen af faglige √•rsager, jf. ¬ß 82 b, ikke inden for 1 m√•ned tilbyde en henvist person, jf. 1. pkt., endelig udredning ved egne sygehuse eller et af de i ¬ß 79 n√¶vnte sygehuse, som regionsr√•det samarbejder med eller s√¶dvanligvis benytter, kan personen v√¶lge at f√• dele af udredningsforl√łbet, hvor ventetiden forl√¶nges af kapacitetsm√¶ssige √•rsager, udf√łrt p√• et aftalesygehus, jf. stk. 4.
Stk. 2. En person, som er henvist til sygehusbehandling og udredt, kan vælge at blive behandlet på et af de sygehuse eller en af de klinikker m.v., som regionsrådene har indgået aftale med efter stk. 4 (aftalesygehuse), hvis regionsrådet i bopælsregionen ikke inden for 1 måned kan tilbyde behandling ved egne sygehuse eller et af de i § 79 nævnte sygehuse, som regionsrådet samarbejder med eller sædvanligvis benytter. For en person, som er henvist til sygehusbehandling og udredt i perioden fra den 1. juni 2023 til og med den 31. december 2024, er fristen efter 1. pkt. for somatisk behandling dog 2 måneder.[5] Fristen regnes fra det tidspunkt, hvor patienten er udredt, jf. § 82 b. I de tilfælde, hvor patienten ved henvisningen er udredt, regnes fristen fra modtagelse af henvisningen på regionsrådets sygehus.
Stk. 3. En person, som har fået tilbudt en dato for kirurgisk behandling på et regionalt sygehus, kan vælge at blive behandlet på et aftalesygehus, hvis regionsrådet ændrer datoen.
[…]

Afsnit VIII
Sterilisation og kastration
Kapitel 29
Anvendelsesområde
¬ß 104. Bestemmelserne i afsnit VIII anvendes p√• indgreb, hvorved k√łnskirtlerne fjernes, eller behandlinger, hvorved de varigt s√¶ttes ud af funktion (kastration), og p√• andre indgreb, der varigt oph√¶ver forplantningsevnen (sterilisation).
Stk. 2. Indgreb og behandlinger for at helbrede legemlig sygdom omfattes ikke af reglerne i afsnit VIII.

Kapitel 30
Sterilisation
¬ß 105. Enhver, der er fyldt 18 √•r, kan uden tilladelse blive steriliseret. Sterilisation af personer mellem 18 og 25 √•r m√• f√łrst foretages, 6 m√•neder efter at et tilbud om behandling er givet, jf. dog ¬ß 106. Den behandlende l√¶ge kan beslutte, at der kan ske sterilisation f√łr fristens udl√łb, jf. 2. pkt., hvor s√¶rlige hensyn taler herfor.
Stk. 2. Dette gælder dog ikke personer, der er omfattet af bestemmelserne i § 110 og § 111.

¬ß 106. [1a] En person med livmoder kan steriliseres, hvis det er n√łdvendigt at forebygge svangerskab for at afv√¶rge fare for personens liv eller for alvorlig og varig forringelse af dennes legemlige eller sj√¶lelige helbred og denne fare udelukkende eller ganske overvejende er l√¶gefagligt begrundet.
Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt, kan personens ægtefælle eller samlever i stedet få tilladelse til sterilisation, jf. dog § 107, stk. 3.

§ 107. Er betingelserne i § 105 eller § 106 ikke opfyldt, kan tilladelse til sterilisation gives, hvis
1) der p√• grund af arvelige anl√¶g hos ans√łgeren eller dennes √¶gtef√¶lle eller samlever er en s√•dan fare for, at eventuelle b√łrn vil f√• en alvorlig legemlig eller sj√¶lelig lidelse, at det m√• anses for √łnskeligt at forebygge f√łdsler,
2) ans√łgeren eller dennes √¶gtef√¶lle eller samlever p√• grund af sindssygdom eller anden sj√¶lelig lidelse, svag begavelse, grovere karakterafvigelser eller alvorlig legemlig lidelse er uegnet til at drage omsorg for b√łrn p√• forsvarlig m√•de,
3) der af s√¶rlige grunde er betydelig fare for, at ans√łgeren eller dennes √¶gtef√¶lle eller samlever ikke kan gennemf√łre et fremtidigt svangerskab, eller at barnet ikke vil blive levedygtigt eller vil blive f√łdt med v√¶sentlige beskadigelser eller
4) de forhold, hvorunder ans√łgeren og dennes familie lever, g√łr det p√•kr√¶vet at undg√• barnef√łdsel. Ved afg√łrelsen tages hensyn til familiens helbredsm√¶ssige, boligm√¶ssige og √łkonomiske forhold samt antallet af hjemmev√¶rende b√łrn og til, om det m√• forventes, at flere b√łrn vil medf√łre en v√¶sentlig belastning af forholdene gennem forringelse af ans√łgerens helbredstilstand, betydelig for√łgelse af dennes arbejdsbyrde eller p√• anden m√•de.
Stk. 2. Ved afg√łrelsen af, om sterilisation kan tillades, skal der l√¶gges s√¶rlig v√¶gt p√•, om de forhold, der begrunder sterilisationen, kan antages at v√¶re af varig karakter. Der skal desuden l√¶gges v√¶gt p√•, om svangerskab kan forebygges hensigtsm√¶ssigt p√• anden m√•de.
Stk. 3. Sterilisation af personer under 18 år må ikke tillades, medmindre ganske særlige forhold taler derfor.
Stk. 4. Styrelsen for Patientsikkerhed kan fastsætte nærmere regler for sterilisation efter stk. 1-3.

Kapitel 31
Samråd og ankenævn for sterilisation
¬ß 108. Sager efter ¬ß 106, stk. 2, og ¬ß¬ß 107, 110 og 111 afg√łres af de samr√•d, der er oprettet i henhold til ¬ß 97.
Stk. 2. Et samr√•ds afg√łrelse kan indbringes for det anken√¶vn, der er oprettet i henhold til ¬ß 97.
Stk. 3. Samr√•det tiltr√¶des af en s√¶rlig beskikket dommer ved behandlingen af en ans√łgning fra en person, der
1) er under 18 år,
2) er undergivet foranstaltninger i henhold til straffelovens §§ 68-70 eller
3) mod sin vilje er indlagt eller tilbageholdt p√• et regionalt sygehus i medf√łr af lov om frihedsber√łvelse og anden tvang i psykiatrien.
Stk. 4. Tilladelse kan kun gives, hvis der er enighed herom i samrådet eller ankenævnet.
Stk. 5. Indenrigs- og sundhedsministeren beskikker dommere og stedfortrædere for disse efter stk. 3. Beskikkelsen gælder for 4 år ad gangen og kan omfatte flere samråd.

Kapitel 32
Fremgangsmåden
§ 109. Anmodning om sterilisation skal fremsættes af den, på hvem indgrebet skal foretages, jf. dog § 110.

¬ß 110. Er den, som har fremsat anmodning om sterilisation efter ¬ß 109 p√• grund af sindssygdom, h√¶mmet psykisk udvikling, alvorligt sv√¶kket helbred eller af anden grund varigt eller for l√¶ngere tid ude af stand til at forst√• betydningen af indgrebet, kan samr√•det efter anmodning fra en s√¶rligt beskikket v√¶rge tillade sterilisation, n√•r omst√¶ndighederne taler derfor. For beskikkelsen af denne v√¶rge finder bestemmelsen i v√¶rgem√•lslovens ¬ß 50 tilsvarende anvendelse. Samr√•dets afg√łrelse kan indbringes for anken√¶vnet af den, p√• hvem indgrebet skal foretages, og af v√¶rgen.

¬ß 111. Er den, p√• hvem indgrebet skal foretages, en person under 18 √•r, der ikke har indg√•et √¶gteskab, er den p√•g√¶ldende sindssyg eller h√¶mmet psykisk udviklet, eller findes det i √łvrigt p√• grund af ans√łgerens sj√¶lelige tilstand, herunder svag begavelse, bet√¶nkeligt, at denne p√• egen h√•nd anmoder om sterilisation, kan samr√•det tillade sterilisation efter anmodning fra den p√•g√¶ldende og for√¶ldremyndighedens indehaver eller en s√¶rligt beskikket v√¶rge. For beskikkelsen af v√¶rgen finder bestemmelsen i v√¶rgem√•lslovens ¬ß 50 tilsvarende anvendelse. Samr√•dets afg√łrelse kan indbringes for anken√¶vnet af ans√łgeren, for√¶ldremyndighedens indehaver og v√¶rgen.

§ 112. Anmodning om sterilisation fremsættes over for en læge eller over for et regionsråd.
Stk. 2. Hvis betingelserne i § 105 eller § 106, stk. 1, er opfyldt, uden at der foreligger omstændigheder som nævnt i § 110 eller § 111, henviser lægen eller regionsrådet den pågældende til sterilisationsbehandling. I modsat fald skal lægen forelægge anmodningen med sin udtalelse for regionsrådet.
[…]

¬ß 113. Den, p√• hvem indgrebet skal foretages, skal af en l√¶ge vejledes om indgrebets beskaffenhed og direkte f√łlger og om den risiko, der m√• antages at v√¶re forbundet med indgrebet. Det samme g√¶lder den, der skal frems√¶tte anmodning efter ¬ß 110 eller tiltr√¶de anmodningen efter ¬ß 111.

§ 114. Indenrigs- og sundhedsministeren fastsætter regler om anmodning om sterilisation og om behandling af sager herom.

Kapitel 33
Kastration
¬ß 115. [4] En person kan blive kastreret som led i k√łnsskifte, hvis personen er transk√łnnet, har et vedholdende √łnske om kastration og kan overskue konsekvenserne af kastrationen. Transk√łnnede personer omfattet af ¬ß¬ß 110 eller 111 skal dog s√łge om tilladelse til kastration.
Stk. 2. En person kan f√• tilladelse til kastration, hvis ans√łgerens k√łnsdrift uds√¶tter denne for at beg√• forbrydelser.
stk. 3. Kastration af personer under 18 år må ikke tillades.

§ 116. [1c] Tilladelse til kastration gives af Sundhedsstyrelsen.
Stk. 2. ¬ß 110 og ¬ß 111 finder tilsvarende anvendelse p√• ans√łgninger om kastration. De afg√łrelser, der ved ans√łgning om sterilisation efter ¬ß 110 og ¬ß 111 tr√¶ffes af et samr√•d eller anken√¶vnet, tr√¶ffes dog af Sundhedsstyrelsen, n√•r der er tale om en ans√łgning om kastration.
Stk. 3. § 113 finder tilsvarende anvendelse ved kastration.

¬ß 117. Indenrigs- og sundhedsministeren kan fasts√¶tte regler om ans√łgning om kastration og om behandlingen af sager herom.
[…]

Afsnit X
Tilskud til lægemidler

Kapitel 42
Retten til tilskud
¬ß 143. Regionsr√•det yder tilskud til k√łb af l√¶gemidler, som L√¶gemiddelstyrelsen har meddelt tilskud efter reglerne i afsnit X.
Stk. 2. Tilskud til k√łb af l√¶gemidler ydes til personer, der har ret til ydelser efter loven.

Generelt tilskud
¬ß 144. Der ydes tilskud til k√łb af receptpligtige l√¶gemidler, som af L√¶gemiddelstyrelsen er meddelt generelt tilskud.
Stk. 2. Tilskuddet til receptpligtige lægemidler efter stk. 1 kan være betinget af, at lægemidlet ordineres med henblik på behandling af bestemte sygdomme eller persongrupper (generelt klausuleret tilskud).
[…]

Kapitel 84
Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser
¬ß 277. Loven tr√¶der i kraft den 1. januar 2007. […]

* * *
Sundhedsloven på Retsinformation.

* * *
Ministeren har jf. ¬ß 117 udstedt Bekendtg√łrelse om sterilisation og kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte.

Noter af Tina Thranesen.
 1. [Retur til 1a] [Retur til 1b] [Retur til 1c]
  ¬ß¬ß 106, 115 og 116 blev √¶ndret ved lov nr. 744 af 25. juni 2014 om √¶ndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. om kriterier for kastration og justeringer som f√łlge af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte m.v.

  Den 22. januar 2013 nedsattes en tv√¶rministeriel arbejdsgruppe, der skulle unders√łge mulighederne for at indf√łre en ordning med adgang til juridisk k√łnsskifte uden krav om, at k√łnskirtlerne skal v√¶re fjernet kirurgisk (juridisk k√łnsskifte).
  Den 27. februar 2014 afleverede arbejdsgruppen deres rapport.
  Den 30. april 2014 fremsattes lovforslag L189 om √¶ndring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion som f√łlge af indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte m.v. Lovforslaget blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 11. juni 2014 med ikrafttr√¶delse den 1. september 2014.

  Foruden ændringerne af §§ 106, 115 og 116 er der i ændringsloven flere andre ændringer af sundhedsloven. Derom henvises til beskrivelserne i lovforslag L 189 og selve loven.

  I √¶ndringsloven er der ogs√• √¶ndringer af lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v., idet der blev indsat f√łlgende definition p√• “kvinde” og “mand”.
  § 1.
  Stk. 3. I denne lov forstås ved:
  1) Kvinde: en person med livmoder eller æggestoksvæv.
  2) Mand: en person med mindst en testikel.

  * * *
  Inden ændringen havde paragrafferne i sundhedsloven denne ordlyd:
  ¬ß 106. Selv om en kvinde er under 25 √•r, kan hun blive steriliseret uden s√¶rlig tilladelse, hvis det er n√łdvendigt at forebygge svangerskab for at afv√¶rge fare for hendes liv eller for alvorlig og varig forringelse af hendes legemlige eller sj√¶lelige helbred og denne fare er udelukkende eller ganske overvejende l√¶gefagligt begrundet.
  Stk. 2. Hvis betingelserne i stk. 1 er opfyldt, og kvindens ægtefælle eller samlever er under 25 år, kan han i stedet få tilladelse til sterilisation, jf. dog § 107, stk. 3.
  ¬ß 115. En person kan f√• tilladelse til kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ans√łgerens k√łnsdrift medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse.
  Stk. 2. En person kan f√• tilladelse til kastration, hvis ans√łgerens k√łnsdrift uds√¶tter denne for at beg√• forbrydelser.
  stk. 3. Kastration af personer under 21 år må ikke tillades, medmindre ganske særlige grunde taler derfor.
  § 116. Tilladelse til kastration gives af indenrigs- og sundhedsministeren.

 2. [Retur] § 82 b blev indsat ved lov nr. 1401 af 23. december 2012 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Ret til hurtig udredning i sygehusvæsenet og differentieret ret til udvidet frit sygehusvalg m.v.).
  Af bem√¶rkningerne til lovforslaget fremg√•r bl.a. f√łlgende:
  Den foresl√•ede bestemmelse i ¬ß 82 b, som er ny, fastl√¶gger retten til udredning inden for 30 dage for patienter, der er henvist til udredning p√• et af regionsr√•dets sygehuse, s√•fremt det er fagligt muligt. Situationer, hvor det ikke er fagligt muligt at udrede inden for 30 dage kan f.eks. v√¶re, at der som led i udredningen skal udf√łres en r√¶kke unders√łgelser i forl√¶ngelse af hinanden, eller at den behandlingsansvarlige l√¶ge har behov for en observationsperiode for at kunne vurdere, om patientens tilstand er stabil.

  Bestemmelsen § 82 b fastlægger endvidere en pligt for regionen, hvor regionen skal tilbyde udredning ved sit sygehusvæsen, andre regioners sygehuse eller private sygehuse og klinikker, som regionen har indgået aftale med, jf. § 75, stk. 2.

  Den foresl√•ede ¬ß 82 b, stk. 2, fastl√¶gger, at regionsr√•det ‚Äď s√•fremt det ikke er muligt at udrede patienten inden for 30 dage ‚Äď inden for samme periode skal udarbejde en plan for det videre udredningsforl√łb, journalisere denne og informere patienten herom. Begrebet ‚ÄĚplan‚ÄĚ skal i denne sammenh√¶ng opfattes i en bred betydning. I de fleste tilf√¶lde vil det v√¶re muligt at give en fyldestg√łrende plan for det videre unders√łgelsesforl√łb. I andre tilf√¶lde kan der v√¶re s√• stor usikkerhed om en patients symptomer og sygdom, at det ikke er muligt at l√¶gge en plan l√¶ngere end √©n unders√łgelse frem, idet det videre forl√łb vil afh√¶nge af resultatet af den n√¶ste unders√łgelse. I s√• fald skal patienten have besked om denne n√¶ste unders√łgelse.

  Den foresl√•ede bemyndigelsesbestemmelse i ¬ß 82 b, stk. 3, giver ministeren for sundhed og forebyggelse mulighed for at fasts√¶tte n√¶rmere regler om adgangen til udredning og regionsr√•denes forpligtelser. Bestemmelsen forventes at blive benyttet til at fasts√¶tte kriterier for bl.a. indholdet i den udredningsplan, som regionen skal udarbejde i medf√łr af ¬ß 82 b, stk. 2.

  * * *
  Ventetidsgarantien g√¶lder ikke for udredning med benblik p√• k√łnsskifteoperation, hvilket fremg√•r af BEK nr. 958 af 29. august 2014 om ret til sygehusbehandling m.v.
  Se endvidere
  svaret p√• sp√łrgsm√•l nr. 77 af 22. oktober 2014 fra ministeren for sundhed og forebyggelse, Nick H√¶kkerup (S) om Sexologisk Klinik har kapacitet til at overholde den udredningsgaranti p√• 60 dage, som aktuelt er indf√łrt p√• psykiatriomr√•det.

 3. Udgået.
 4. [Retur] ¬ß 115 blev √¶ndret ved lovforslag L 60 ‚Äď samling 2017-18 ‚Äď af 5. oktober 2017 til lov om dobbelt donation og kastration, der blev udm√łntet i LOV nr. 1688 af 26. december 2017 med ikrafttr√¶delse den 1. januar 2018.
  F√łr √¶ndringen havde ¬ß 115 denne ordlyd:
  ¬ß 115. [1b] En person kan f√• tilladelse til kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte, hvis ans√łgerens k√łnsdrift medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse.
  √Ündringen bet√łd samtidig, at Sundhedsstyrelsen ikke mere skal give tilladelse til kastration i forbindelse med k√łnsskifte.
 5. [Retur] Sidste led “For en person, som […]” er indsat den 20. april 2023 med vedtagelsen af “L 56. Forslag til lov om √¶ndring af sundhedsloven.”
  Folketingets journal om det vedtagne "L 56. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven".
  Det vedtagne lovforslag "L 56. Forslag til lov om ændring af sundhedsloven" hos Folketinget.

* * *
Historik
Sundhedsloven – LBK nr. 248 af 8. marts 2023 – blev afl√łst af LBK nr. 247 af 12. marts 2024.
Sundhedsloven – LBK nr. 210 af 27. januar 2022 – blev afl√łst af LBK nr. 248 af 8. marts 2023.
Sundhedsloven – LBK nr. 903 af 26. august 2019 – blev afl√łst af LBK nr. 210 af 27. januar 2022.
Sundhedsloven – LBK nr. 1286 af 2. november 2018 – blev afl√łst af LBK nr. 903 af 26. august 2019.
Sundhedsloven – LBK nr. 191 af 28. februar 2018, blev afl√łst af LBK nr. 1286 af 2. november 2018, p√• Retsinformation..
Sundhedsloven – LBK nr. 1188 af 24. september 2016, der tr√•dte i kraft den 1. oktober 2007, blev afl√łst af BEK nr. 191 af 28. februar 2018, p√• Retsinformation.
Sundhedsloven Рlov nr. 546 af 24. juni 2005 med ikrafttrædelse den 1. januar 2007 på Retsinformation.
Ans√łgning om k√łnsskifte reguleres fortsat i medf√łr af bestemmelser om kastration.
Ordlyden i kapitlet om kastration er i stor udstrækning identisk med ordlyden i den tidligere Lov om sterilisation og kastration, der blev ophævet med ikrafttrædelse af sundhedsloven.
Men der er en v√¶sentlig √¶ndring, idet der blev indf√łrt en bestemmelse om, at tilladelse til kastration kan ske “med henblik p√• k√łnsskifte.
P√• vedtagelsestidspunkt henh√łrte loven under indenrigs- og sundhedsministeren, og det var derfor Indenrigs- og Sundhedsministeren, der efter ¬ß 116 gav tilladelse til kastration og efter ¬ß 117 fasts√¶tte regler om ans√łgning om kastration og om behandlingen af sager herom.
Sundhedsloven – Lov nr. 95 af 07/02/2008, der tr√•dte i kraft 22. februar 2008, blev afl√łst af lov nr. 913 af 13. juli 2010, p√• Retsinformation.
Sundhedsloven ‚Äď LBK nr. 913 af 13. juli 2010, der tr√•dte i kraft den 1. september 2014, blev afløst af LBK nr. 1202 af 14. november 2014, p√• Retsinformation.
Lov nr. 744 af 25. juni 2014 om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v. på Retsinformation.
Lovforslag L 184 – samling 2015-16 – som vedtaget den 3. juni 2016 √¶ndrede bl.a. navnet “Sundhedsstyrelsen” i ¬ß 107, stk. 4 til Styrelsen for Patientsikkerhed.
Folketingets journal vedr√łrende lovforslaget.
Lovforslaget som vedtaget hos Folketinget.
Sundhedsloven – LBK nr. 1202 af 14. november 2014 blev den 24. september 2016 afl√łst af LBK nr. 1188.