Spgsm. 1079 af 14. april 2021 om falloplastiske patienters f√łrste kontakt med SK, og hvorn√•r SK/CKI gav dem lov til selv at bede SST om tilladelse til kastration. Svar 31. maj 2021.

Vist 159 gange.

Sundhedsudvalget (SUU) stillede den 14. april 2021 sp√łrgsm√•l nr. 1079 – Alm. del. Samling: 2020-21 – efter √łnske fra Liselott Blixt (DF) til sundhedsminister Magnus Heunicke (S), der svarede den 31. maj 2021.

Sp√łrgsm√•l
Vil ministeren bede det multidisciplin√¶re team best√•ende af repr√¶sentanter fra Rigshospitalets Plastikkirurgiske og Gyn√¶kologiske afdeling samt Sexologisk klinik, Rigshospitalet/CKI redeg√łre for, hvorn√•r samtlige af Rigshospitalets falloplastiske patienter havde deres f√łrste kontakt med Sexologisk klinik mhp. k√łnsskiftebehandling, og hvorn√•r Sexologisk klinik/CKI gav disse patienter tilladelse til selv at anmode Sundhedsstyrelsen om tilladelse til at f√• kastration?

Svar
Ministeriet har til brug for min besvarelse indhentet bidrag fra Region Hovedstaden, som oplyser f√łlgende:

‚ÄĚI forhold til Region Hovedstadens mulighed for at bidrage til besvarelse af sp√łrgsm√•let er det vigtigt at henlede opm√¶rksomheden p√• regler om bl.a. sundhedspersoners tavshedspligt og videregivelse af helbredsoplysninger i sundhedslovens kapitel 9. Som udgangspunkt har en patient krav p√•, at sundhedspersoner iagttager tavshed om, hvad de under ud√łvelsen af deres erhverv erfarer eller f√•r formodning om ang√•ende helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger, jf. sundhedslovens ¬ß 40, stk. 1. Sundhedspersoner kan dog med patientens samtykke videregive oplysninger om patientens helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger til andre form√•l end behandling til sundhedspersoner, myndigheder, organisationer, private personer m.fl., jf. sundhedslovens ¬ß 43, stk. 1. Derudover fremg√•r det af sundhedslovens ¬ß 43, stk. 2, nr. 1 henholdsvis nr. 2, at der kan ske videregivelse af oplysninger om patientens helbredsforhold og andre fortrolige oplysninger uden patientens samtykke, n√•r det f√łlger af lov eller bestemmelser fastsat i henhold til lov, at oplysningen skal videregives, og oplysningen m√• antages at have v√¶sentlig betydning for den modtagende myndigheds sagsbehandling, eller at videregivelsen er n√łdvendig for berettiget varetagelse af en √•benbar almen interesse eller af patienten, sundhedspersonen eller andre.

De efterspurgte oplysninger forefindes alene i de respektive patienters journaler, og der er ikke efter regionens opfattelse hjemmel i sundhedslovens ¬ß 42 d til, at regionen, p√• baggrund af de stillede sp√łrgsm√•l, kan foretage opslag i de p√•g√¶ldende patienters journaler uden samtykke fra patienterne, og der foreligger ikke p√• nuv√¶rende tidspunkt samtykke fra de p√•g√¶ldende patienter.

Det er derfor ikke muligt for regionen at oplyse, hvorn√•r patienterne havde deres f√łrste kontakt til CKI.

Regionen skal yderligere bem√¶rke, at regionen ‚Äď foruden de juridiske hindringer i sundhedsloven ‚Äď ikke kan besvare sp√łrgsm√•lene ud fra et patient- og databeskyttelsesretligt perspektiv, idet der er tale om en lille patientgruppe. Det er tvivlsomt, om oplysningerne vil kunne anonymiseres tilstr√¶kkeligt til, at de enkelte patienter ikke vil kunne identificeres. Dette uagtet at offentlighedens adgang til udvalgsmateriale, der indeholder skrivelser fra ministre vedr√łrende oplysninger om enkeltpersoners private forhold, er undtaget aktindsigt.‚ÄĚ

Jeg kan henholde mig til Region Hovedstadens oplysninger.

Med venlig hilsen
Magnus Heunicke

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.