Svensk k√łnsskiftelov fra 1972.

Vist 266 gange.

Sverige
Sverige
Sverige vedtog som det f√łrste land i verden den 21. april 1972 en s√¶rskilt lov om k√łnsskifte. Den er efterf√łlgende revideret flere gange – senest den 25. juli 2013.
Loven er ganske kort og fasts√¶tter vilk√•rerne for at f√• tilladelse til k√łnsskifte.

Loven i sin helhed (på svensk)

Lag (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall

1 § En person ska efter egen ansökan få fastställt att han eller hon har en annan könstillhörighet än den som framgår av folkbokföringen, om han eller hon
  1. sedan en lång tid upplever att han eller hon tillhör det andra könet,
  2. sedan en tid uppträder i enlighet med denna könsidentitet,
  3. måste antas komma att leva i denna könsidentitet även i framtiden, och
  4. har fyllt arton år.

En ansökan enligt första stycket får bifallas även om sökanden har beviljats ändrad könstillhörighet med stöd av 2 §. Lag (2013:405).

2 § En person ska efter ansökan få fastställt att han eller hon har en annan könstillhörighet än den som framgår av folkbokföringen, om
  1. han eller hon har en medfödd avvikelse i könsutvecklingen, och
  2. en ändring av könstillhörigheten är
    1. förenlig med utvecklingen av könsidentiteten, och
    2. mest förenlig med sökandens kroppsliga tillstånd. Avser en ansökan enligt första stycket någon som har fyllt arton år, görs ansökan av honom eller henne själv. Detsamma gäller för den som är yngre än arton år men som inte står under någon annans vårdnad. I övriga fall görs ansökan av vårdnadshavaren.

Avser ans√∂kan ett barn som har fyllt tolv √•r, ska barnet l√§mna sitt samtycke. √Ąven om samtycke inte beh√∂vs, ska h√§nsyn tas till barnets vilja med beaktande av dess √•lder och mognad. Lag (2012:456).

3 § En ansökan om fastställelse enligt 1 eller 2 § får bifallas endast om sökanden är folkbokförd i Sverige.
Ansökan får inte bifallas om sökanden är registrerad partner. Lag (2012:456).

3 a § En dom eller ett beslut om att en person har ändrad könstillhörighet, som har meddelats av en utländsk domstol eller myndighet och som har vunnit laga kraft, gäller i Sverige, om personen när domen eller beslutet meddelades var medborgare i det andra landet eller bosatt där. Lag (2012:456).

4 § I samband med ansökan om fastställelse enligt 1 eller 2 § får tillstånd ges till att ingrepp görs i könsorganen i syfte att göra dem mer lika det andra könets. Tillstånd får ges endast om förutsättningarna för fastställelse är uppfyllda.
Bestämmelserna i 2 § andra och tredje styckena gäller i tillämpliga delar. Lag (2012:456).

4 a ¬ß I samband med ans√∂kan om fastst√§llelse enligt 1 ¬ß f√•r tillst√•nd ges till att k√∂nsk√∂rtlarna avl√§gsnas, om f√∂ruts√§ttningarna f√∂r fastst√§llelse i 1 ¬ß f√∂rsta stycket 1‚Äď4 √§r uppfyllda.
När en ansökan om fastställelse enligt 1 eller 2 § har bifallits får den som beslutet avser efter egen ansökan ges tillstånd till att könskörtlarna avlägsnas.
Om sökanden inte har fyllt tjugotre år får tillstånd ges endast om det finns synnerliga skäl. Lag (2012:456).

5 § Ansökningar enligt 1, 2, 4 och 4 a §§ prövas av Socialstyrelsen. Lag (2012:456).

6 § Socialstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (1995:23).

7 § Den som har tagit befattning med ärende enligt denna lag får inte obehörigen röja vad han eller hon därvid har erfarit om en enskilds personliga förhållanden.
I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:411).

8 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utför ingrepp enligt 4 eller 4 a § på en person som inte har fått tillstånd till ett sådant ingrepp, döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Till ansvar enligt denna bestämmelse ska inte dömas om gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Lag (2012:456).

9 ¬ß Regeringen eller den myndighet som regeringen best√§mmer f√•r meddela f√∂reskrifter om de krav f√∂r fastst√§llelse som avses i 1 ¬ß f√∂rsta stycket 1‚Äď3 och 2 ¬ß f√∂rsta stycket 1. Lag (2012:456).

√Ėverg√•ngsbest√§mmelser
1995:23
Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

* * *
Loven hos Sveriges Riksdag.

* * *
Indtil √¶ndringen af loven den 25. juli 2013 indeholdt loven en bestemmelse (¬ß 1, pkt. 5) om, at det var et krav, at ans√łgeren var steriliseret eller af anden grund var uden forplantningsevne.