Sygedagpenge, Lov om. LBK nr. 38 af 19. januar 2018.

Vist 84 gange.

Lov om sygedagpenge – LBK nr. 38 af 19. januar 2018. Sygedagpengeloven h√łrer under Besk√¶ftigelsesministeriet.

Uddrag af sygedagpengeloven

§ 1. Formålet med denne lov er
1) at yde √łkonomisk kompensation ved frav√¶r p√• grund af sygdom,
2) at medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt og
3) at underst√łtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante akt√łrer for at nedbringe og forebygge sygefrav√¶r.

§ 2. Sygedagpenge ydes til:
1) L√łnmodtagere.
2) Selvstændige erhvervsdrivende.
3) Ledige med ret til arbejdsl√łshedsdagpenge.
4) Personer, der har p√•draget sig en arbejdsskade, som er omfattet af lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod f√łlger af arbejdsskade.
Stk. 2. Det er en betingelse for retten til sygedagpenge for l√łnmodtagere og selvst√¶ndige erhvervsdrivende, at personen opfylder besk√¶ftigelseskravet efter ¬ß¬ß 30 eller 32 eller efter ¬ß 42.
Stk. 3. Besk√¶ftigelsesministeren fasts√¶tter s√¶rlige regler om sygedagpenge til s√łfarende.

¬ß 6. Kommunen udbetaler sygedagpenge under sygefrav√¶r. Dog udbetaler arbejdsgiveren sygedagpenge til ansatte ved sygefrav√¶r i 30 kalenderdage fra f√łrste frav√¶rsdag, jf. kapitel 10.
[…]

¬ß 7. Retten til sygedagpenge er betinget af, at en person er uarbejdsdygtig p√• grund af egen sygdom. Afg√łrelsen af, om en person anses for uarbejdsdygtig, sker p√• grundlag af en samlet vurdering af sygdommen og dens indvirkning p√• den sygemeldtes arbejdsevne.
Stk. 2. En l√łnmodtager er delvis uarbejdsdygtig p√• grund af sygdom, n√•r det sk√łnnes, at den p√•g√¶ldende kun kan udf√łre arbejdet delvis, eller n√•r to eller flere behandlinger, der er foreskrevet af en l√¶ge eller tandl√¶ge, medf√łrer delvist frav√¶r fra arbejdet. Det er en betingelse, at l√łnmodtagerens frav√¶r er p√• mindst 4 timer pr. uge, hvori indg√•r befordring og ventetid ved ambulante behandlinger. Betingelsen om mindst 4 timers frav√¶r pr. uge g√¶lder ikke for en person, der er ansat i et fleksjob efter ¬ß 70 c i lov om en aktiv besk√¶ftigelsesindsats. En selvst√¶ndig erhvervsdrivende er delvis uarbejdsdygtig, n√•r det sk√łnnes, at den p√•g√¶ldende h√łjst kan udf√łre halvdelen af sit normale arbejde.
[…]

§ 23. Retten til sygedagpenge fra arbejdsgiveren bortfalder
1) hvis l√łnmodtageren har p√•draget sig sygdommen ved fors√¶t eller grov uagtsomhed,
2) hvis l√łnmodtageren har fortiet helbredsoplysninger, der har v√¶sentlig betydning for ans√¶ttelsesforholdet, herunder for arbejdsgiverens mulighed for ved aftale at kunne opn√• refusion for sygedagpenge til l√łnmodtageren, jf. kapitel 21,
[…]

¬ß 30. En l√łnmodtager, som ikke f√•r udbetalt fuld l√łn under sygdom, har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren i 30 kalenderdage fra f√łrste frav√¶rsdag. Arbejdsgiverperioden p√• 30 kalenderdage forl√¶nges ikke, selv om der i perioden forekommer s√łgnehelligdage, fridage, arbejdskonflikt el.lign., der kan afbryde udbetalingen af sygedagpenge.
[…]

¬ß 32. En l√łnmodtager har ret til sygedagpenge fra kommunen, n√•r den p√•g√¶ldende
[…]

§ 33. Retten til sygedagpenge fra kommunen indtræder
[…]

¬ß 42. Retten til sygedagpenge er betinget af, at der inden for de seneste 12 m√•neder har v√¶ret ud√łvet selvst√¶ndig virksomhed i mindst 6 m√•neder, heraf den seneste m√•ned forud for sygefrav√¶ret. Virksomheden skal v√¶re ud√łvet i mindst halvdelen af den normale overenskomstm√¶ssige ugentlige arbejdstid. Har virksomheden v√¶ret ud√łvet i mindre end 6 m√•neder, medregnes perioder med forudg√•ende besk√¶ftigelse som l√łnmodtager.
[…]

¬ß 56. En arbejdsgiver kan ved aftale med en l√łnmodtager opn√• ret til fra kommunen at f√• refusion i de f√łrste 30 kalenderdage af sygefrav√¶ret, hvis l√łnmodtageren opfylder besk√¶ftigelseskravet i ¬ß 30. Refusionen beregnes efter reglerne om sygedagpenge fra kommunen til l√łnmodtagere, jf. ¬ß 47, stk. 1, 1. pkt. Refusionen kan dog h√łjst ske med det bel√łb, som l√łnmodtageren har ret til efter ¬ß 50, stk. 2.
Stk. 2. En aftale efter stk. 1 kan indgås,
1) n√•r l√łnmodtagerens sygdomsrisiko er v√¶sentligt for√łget p√• grund af en langvarig eller kronisk lidelse og frav√¶ret p√• grund af lidelsen sk√łnnes at medf√łre mindst 10 frav√¶rsdage inden for 1 √•r,
2) n√•r l√łnmodtageren skal indl√¶gges eller behandles ambulant p√• sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution og indl√¶ggelsen eller behandlingen var besluttet p√• ans√¶ttelsestidspunktet, eller
3) n√•r arbejdsgiveren under det best√•ende arbejdsforhold allerede har udbetalt sygedagpenge eller l√łn i 21 kalenderdage for samme lidelse inden for de seneste 12 m√•neder f√łr indl√¶ggelsen eller behandlingen.
Stk. 3. Aftalen skal v√¶re skriftlig og indeholde oplysning om arbejdsgiverens og l√łnmodtagerens navn og adresse samt sygdommens art. Aftalen skal godkendes af l√łnmodtagerens opholdskommune.
Stk. 4. Aftalen kan indg√•s for 2 √•r ad gangen og vedr√łrer kun frav√¶r p√• grund af den lidelse, der er omfattet af aftalen. Aftalen kan ikke fornyes, n√•r l√łnmodtagerens frav√¶r p√• grund af lidelsen i det seneste √•r ikke har medf√łrt mindst 10 frav√¶rsdage, medmindre der ved aftalens udl√łb er sket v√¶sentlige √¶ndringer i l√łnmodtagerens arbejdsm√¶ssige eller helbredsm√¶ssige forhold.

§ 57. Arbejdsgiverens ret til refusion har virkning fra aftalens indgåelse og omfatter kun det bestående ansættelsesforhold.
[…]

¬ß 68. Kommunen tr√¶ffer afg√łrelse om retten til sygedagpenge, jf. reglerne om opholds- og handlekommune i kapitel 3 i lov om retssikkerhed og administration p√• det sociale omr√•de.
[…]

¬ß 72. Kommunen udbetaler forskud p√• sygedagpenge, herunder bidrag til Arbejdsmarkedets Till√¶gspension, hvis en arbejdsgiver helt eller delvis undlader at udbetale sygedagpenge og kommunen sk√łnner, at dette er uberettiget. Kommunen underretter arbejdsgiveren om udbetalingen af forskud.
[…]

¬ß 77. Kommunens afg√łrelser efter denne lov og kommunens henvisning til andre akt√łrer efter ¬ß 19 kan indbringes for Ankestyrelsens Besk√¶ftigelsesudvalg […]

* * *
Sygedagpengeloven hos Retsinformation.

* * *
Historisk. Ikke gældende.
Sygedagpengeloven – LOV nr 563 – af 9. juni 2006 hos Retsinformation.