Datatilsynet.
Central uafhÌngig myndighed, der rüdgiver om registrering, videregivelse og anden behandling af personoplysninger og fører tilsyn med, at myndigheder, virksomheder og andre dataansvarlige overholder persondataloven. Datatilsynets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed. ...
Vis forekomsten