Referencer relateret til k√łnsskifte af Tina Thranesen den 12. maj 2013.

Vist 721 gange.
Notatet “Referencer relateret til k√łnsskifte” er udarbejdet den 12. maj 2013 af Tina Thranesen til brug for LGBT Danmark.

Referencer relateret til k√łnsskifte.

Indhold
1. Menneskerettighedskonventioner o.lign.
2. EU-direktiver
3. Menneskerettighedsanbefalinger o.lign.
4. Behandlingsvejledninger, diagnoser, anbefalinger o.lign.
5. Udenlandske love og domme
6. Diverse

Referencerne er kontrolleret primo januar 2017. Herunder er nogle enkelte d√łde link slettet. Enkelte andre er rettet pga. √¶ndret placering.
Den 11. januar 2014. Tina Thranesen.

 1. [Til top] Menneskerettighedskonventioner o.lign.
  1. FN’s menneskerettighedserkl√¶ring * Verdenserkl√¶ringen om Menneskerettigheder
   10. december 1948.
   https://www.unric.org/da/menneskerettigheder/15
  2. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
   Konventionen blev vedtaget den 4. november 1950 af Europarådets dengang 13 medlemsstater. Konventionen indeholder centrale borgerlige og politiske rettigheder som f.eks. retten til ytringsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed, religionsfrihed, frie valg, retfærdig rettergang osv. Desuden indeholder Konventionen bestemmelser om klagesystemet.
   Der er en domstol РDen Europæiske Menneskerettighedsdomstol Рknyttet til konventionen for at sikre, at menneskerettighederne er en realitet.
   Artikel 1 Р14 i konventionen indeholder grundlæggende borgerlige og politiske rettigheder og friheder.
   Artikel 15 – 18 vedr√łrer nogle begr√¶nsninger i menneskerettighederne, som staterne kan foretage under s√¶rlige omst√¶ndigheder.
   Artikel 19 Р51 gennemgår klagesystemet, der er knyttet til konventionen.
   1. Menu vedr√łrende konventionen p√• Council of Europes hjemmeside.
    https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list
   2. Konventionen på dansk på Europarådets hjemmeside.
    https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_DAN.pdf
   3. Retsinformation med lovbekendtg√łrelse nr. 750 af 19. oktober 1998 af lov nr. 285 af 29. april 1992 om Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention til g√¶ldende dansk ret.
    https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=12
   4. Retsinformation med bekendtg√łrelse nr. 749 af 19. oktober 1998. Bekendtg√łrelsen er historisk dvs., at den ikke mere er g√¶ldende. Der linkes til den, idet den som bilag indeholder selve konventionen og till√¶gsprotokoller nr. 4, 6, 7 og 11 p√• dansk.
    https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=24
  3. Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder
   2000/C 364/01. 7. december 2000
   Artikel 3
   Ret til respekt for menneskets integritet
   1. Enhver har ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet. […]
    https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_da.pdf
  4. FN’s b√łrnekonvention
   Konventionen trådte i henhold til artikel 49, stk. 1, i kraft den 2. september 1990. For Danmarks vedkommende trådte den i henhold til artikel 49, stk. 2, i kraft den 18. august 1991.
   Artikel 3
   1. I alle foranstaltninger vedr√łrende b√łrn, hvad enten disse ud√łves af offentlige eller private institutioner for socialt velf√¶rd, domstole, forvaltningsmyndigheder eller lovgivende organer, skal barnets tarv komme i f√łrste r√¶kke.
   Artikel 12
   1. Deltagerstaterne skal sikre et barn, der er i stand til at udforme sine egne synspunkter, retten til frit at udtrykke disse synspunkter i alle forhold, der vedr√łrer barnet; barnets synspunkter skal till√¶gges passende v√¶gt i overensstemmelse med dets alder og modenhed.
   2. Med henblik herp√• skal barnet is√¶r gives mulighed for at udtale sig i enhver behandling ved d√łmmende myndighed eller forvaltningsmyndighed af sager, der vedr√łrer barnet, enten direkte eller gennem en repr√¶sentant eller et passende organ i overensstemmelse med de i national ret foreskrevne fremgangsm√•der.
   1. Retsinformation
    https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=6083
 2. [Til top] EU-direktiver
  1. EU-direktiv P7_TA(2011)0469 af 27. oktober 2011 om minimumsstandarder for anerkendelse af asyl
   Anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsl√łse som berettigede til international beskyttelse, deres status og indholdet af en s√•dan beskyttelse.
   Det fremg√•r af direktivet, at en persons k√łnsidentitet kan g√łre, at den p√•g√¶ldende kan betragtes som tilh√łrende en social gruppe, der som n√¶vnt i FN’s flygtningekonvention kan v√¶re berettiget til flygtningsstatus – asylgrund.
   https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0469&language=DA&ring=A7-2011-0271
  2. Ligestillingsdirektiv 2006/54/EF fra Europa-Parlamentet af 5. juli 2006.
   Pkt. 3. If√łlge Den Europ√¶iske Unions Domstol kan anvendelsesomr√•det for princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder ikke indskr√¶nkes til at omfatte forbud mod den forskelsbehandling, som f√łlger af, at den p√•g√¶ldende tilh√łrer det ene eller det andet k√łn.
   Som f√łlge af hensigten med princippet og arten af de rettigheder, det s√łger at sikre, finder det ogs√• anvendelse p√• den forskelsbehandling, der udspringer af den p√•g√¶ldendes k√łnsskifte.
   https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:204:0023:0036:DA:PDF
  3. EU direktiv 2004/113/EF af 13. december 2004 om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder.
   1. EUR-Lex:
    https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:DA:PDF
 3. [Til top] Menneskerettighedsanbefalinger o.lign.
  1. Thomas Hammarbergs rapport – Issue Paper – af 29. juli 2009 med 12 anbefalinger, som b√łr v√¶re g√¶ldende for alle transk√łnnede i Europa.
   https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1476365
  2. Yogyakarta principperne om seksuel orientering og k√łnsidentitet af 26. marts 2007.
   1. Princippernes hjemmeside:
    https://www.yogyakartaprinciples.org/principles-en/
   2. Principperne i pdf-format:
    https://www.yogyakartaprinciples.org/wp/wp-content/uploads/2016/08/principles_en.pdf
   3. Principperne oversat til dansk af Tina Thranesen
    https://www.transviden.dk/yogyakarta-principperne-dansk/
  3. Europar√•det. Bet√¶nkning: Tvungne sterilisationer og kastrationer: “Aldrig igen”
   Europarådets forårssession, den 22. til 26. april 2013
   “Aldrig igen”, erkl√¶rede Liliane Maury Pasquier (Schweiz, SOC) i dag ved freml√¶ggelsen sin bet√¶nkning om tvungne sterilisationer og kastrationer til PACE Committee on Social Affairs, Health and Sustainable Development (Den parlamentariske forsamlings udvalg for sociale anliggender, sundhed og b√¶redygtig udvikling). Med enstemmig vedtagelse af hendes bet√¶nkning ford√łmte udvalget tvungne, ikke-reversible sterilisationer og kastrationer som alvorlige kr√¶nkelser af menneskerettighederne og den menneskelige v√¶rdighed.
   Selv om antallet af tvungne sterilisationer og kastrationer i Europar√•dets medlemslande er f√•, kan de ikke legitimeres p√• nogen m√•de i det 21. √•rhundrede, understregede udvalget og kr√¶vede klare garantier mod fremtidig overgreb p√• de prim√¶re ofre, romakvinder, d√łmte seksualforbrydere, transpersoner og personer med handicap, og marginaliserede, stigmatiserede eller dem, som ikke er i stand til at klare sig selv.
   Udvalget opfordrede derfor medlemsstaterne til om n√łdvendigt at revidere deres love, tilkende passende erstatning til ofre – √łkonomisk kompensation s√•vel som officielle undskyldninger – og anbefalede forebyggende arbejde for at √¶ndre mentaliteten, herunder formynderiske holdninger i l√¶gestanden.
   1. Council of Europe med omtale af betænkningen:
    https://pace.coe.int/en/news/4456
   2. Betænkningen i sin helhed
    https://www.assembly.coe.int/CommitteeDocs/2013/Asocdoc25revprov_2013.pdf
  4. FN-rapport – A/HRC/22/53 – fra FN’s s√¶rlige rapport√łr, Juan E. M√©ndez af 1. februar 2013 om tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedv√¶rdigende behandling eller straf.
   Resumé
   Rapporten fokuserer på visse former for misbrug i sundhedssektoren, der kan overskride grænsen for mishandling og dermed betegnes som tortur eller grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.
   Den identificerer de politikker, der fremmer denne praksis og eksisterende huller i beskyttelsen.
   Ved at illustrere nogle af disse misbrug inden sundhedssektoren, kaster rapporten lys over ofte uopdagede former for misbrug, der opst√•r inden for rammerne af sundhedssektorens politikker og understreger, hvordan visse behandlinger k√łrer p√• kant af forbuddet mod tortur og mishandling.
   Den identificerer omfanget af staternes forpligtelser til at regulere, kontrollere og overvåge sundhedssektoren med henblik på at forebygge mishandling uanset begrundelsen.
   Den S√¶rlige Rapport√łr gennemg√•r en r√¶kke af de rapporterede misbrug i sundhedssektoren og beskriver, hvordan reglerne mod tortur og mishandling skal anvendes i disse situationer. De beskrevne eksempler p√• tortur og mishandling i sundhedssektoren udg√łr sandsynligvis kun en lille del af dette globale problem.
   Rapporten, der er p√• 23 sider, blev forelagt p√• den 22. ordin√¶re samling i FN’s Menneskerettighedsr√•d den 25. februar til 22. marts 2013.
   B. Henstillinger
   3. Lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede personer
   Den S√¶rlige Rapport√łr opfordrer alle stater til at oph√¶ve enhver lov, der tillader indgribende og irreversible behandlinger, herunder tvungen genitalnormaliserende kirurgi, ufrivillig sterilisering, uetiske eksperimenter, medicinsk overv√•gning, “genoprettende behandlinger” eller “konverterings-behandlinger, n√•r de er tvungne eller administreres uden frit og informeret samtykke fra den p√•g√¶ldende person. Han opfordrer ogs√• staterne til i alle sammenh√¶nge at forbyde tvungen sterilisation og give s√¶rlig beskyttelse til personer, der tilh√łrer marginaliserede grupper.
   1. Rapporten i sin helhed i pdf-format:
    https://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/
    A.HRC.22.53_English.pdf
  5. FN’s H√łjkommiss√¶r for Menneskerettigheder afleverede 17. november 2011 sin rapport – A/HRC/19/41 – om diskriminerende love og praksis vedr√łrende voldshandlinger mod personer p√• grund af deres seksuelle orientering og k√łnsidentitet – til FN’s Menneskerettighedsr√•d, som blev bestilt af FN’s Menneskerettighedsr√•d den 15. juni 2011 i forbindelse med den herunder n√¶vnte resolution A/HRC/17/19.
   1. Rapporten hos FN:
    https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.pdf
   2. Rapporten på dansk oversat af Tina Thranesen.
    https://www.transviden.dk/fn-rapport-ahrc1941-20111117-diskriminerende-love-praksis/
  6. Europa-Parlamentets beslutning P7_TA(2011)0427 af 280911 om at opfordre WHO til at √¶ndre transk√łnnethed til en ikke-sygeligg√łrende placering i ICD.
   https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2011-0427&language=DA
  7. FN’s Menneskerettighedsr√•d vedtog den 15. juni 2011 resolution A/HRC/17/19 om menneskerettigheder, seksuel orientering og k√łnsidentitet.
   Hænger sammen med den herover omtalte FN rapport A/HRC/19/41 af 171111.
   https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/19session/A.HRC.19.41_English.pdf
  8. Ministerkomitéen i Europarådet vedtog den 7. april 2011 konvention РCM(2011)49 Рom forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder.
   Det er den f√łrste juridisk bindende internationale aftale nogensinde, som omfatter seksuel orientering og k√łnsidentitet og bekr√¶fter dermed, at lesbiske, b√łsser, biseksuelle, trans- og interk√łnnedeLGBTI – personers rettigheder udg√łr en integrerende del af de universelle menneskerettigheder.
   1. Konventionen hos Council of Europe
    https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cd162
   2. Konventionen hos Folketinget i pdf-format.
    https://www.ft.dk/samling/20121/almdel/liu/bilag/77/1265083.pdf
  9. FN’s generalsekret√¶r, Ban Ki-moon udtalte den 25. januar 2011 bla.:
   Vi m√• afvise forf√łlgelse af mennesker p√• grund af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet.
   https://www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2011-01-25/remarks-human-rights-council
  10. Sp√łrgsm√•l E-9039/2010 til Europa-Kommissionen af 3. november 2010 om depatologisering af k√łnsidentitetsforstyrrelse.
   I svaret den 4. januar 2011 henvises bl.a. til sp√łrgsm√•l P-2625/10 til Europa-Kommissionen af 15. april 2010.
   1. Sp√łrgsm√•let p√• dansk:
    https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-9039+0+DOC+XML+V0//DA&language=DA
   2. Sp√łrgsm√•let p√• engelsk:
    https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-9039+0+DOC+XML+V0//EN
   3. Svaret Рfindes kun på engelsk:
    https://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-9039&language=DA
  11. Sp√łrgsm√•l – E-9039/2010 – af 23. oktober 2010 til Europa-Kommissionen om at fjerne sygdomsbetegnelsen k√łnsidentitetsforstyrrelse.
   I svaret oplyser kommissionen bl.a., at den vil v√¶re opm√¶rksom p√• forholdene n√¶vnt i sp√łrgsm√•let.
   1. Sp√łrgsm√•let p√• dansk
    https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-9039+0+DOC+XML+V0//DA
   2. Sp√łrgsm√•let p√• engelsk:
    https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2010-9039+0+DOC+XML+V0//EN
   3. Svaret Рfindes kun på engelsk:
    https://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2010-9039&language=EN
  12. Sp√łrgsm√•l P-2625/10 til Europa-Kommissionen af 15. april 2010 om at fjerne transseksualitet fra listen over psykiske lidelser.
   I svaret den 11. maj 2010 anf√łrer kommissionen bl.a., at den ikke har eget diagnosesystem, men bruger ICD-10. Ved den igangv√¶rende revision vil Kommissionen s√łge at sikre, at personer, der √łnsker at skifte k√łn, kan f√• den forn√łdne hj√¶lp og st√łtte, og vil herunder tage hensyn til alles interesser.
   1. Sp√łrgsm√•let p√• dansk:
    https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2010-2625+0+DOC+XML+V0//DA
   2. Sp√łrgsm√•let p√• engelsk:
    https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2010-2625+0+DOC+XML+V0//EN
   3. Svaret Рfindes kun på engelsk:
    https://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2010-2625&language=DA
  13. Anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 fra Europar√•det om bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
   1. Justitsministeriets oversættelse den 28. oktober 2010 til dansk:
    [Siden findes ikke mere. Den 3. januar 2019. Tina Thranesen.]
   2. Tina Thranesens oversættelse den 6. april 2010 til dansk
    https://www.transviden.dk/anbefaling-cm-rec-2010-5/
  14. NGO‘ers f√¶lleserkl√¶ring om seksuel orientering, k√łnsidentitet og menneskerettigheder fremsat for FN’s Menneskerettighedsr√•d den 22. marts 2010.
   1. Erkl√¶ringen hos Vidensbanken om k√łnsidentitet i pdf-format
    https://www.transviden.dk/artikler/hrc_ngo_joint_statement_20100322.pdf
   2. Erkl√¶ringen hos Vidensbanken om k√łnsidentitet
    https://www.transviden.dk/ngoers-faelleserklaering-seksuel-orientering-koensidentitet-22-marts-2010/
  15. FN‘s udvalg til afskaffelse af diskrimination imod kvinder kritiserede den 5. februar 2010 Hollands krav om sterilisering af transkvinder og manglende betaling for transkvinders brystimplantater.
   https://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/co/CEDAW-C-NLD-CO-5.pdf
  16. EF-DomstolenC-423/04 – fastslog den 27. april 2006, at det er ulovligt at forskelsbehandle k√łnsskifteopererede inden for arbejdsmarkedet og sociale forhold.
   Sagen vedr√łrer Sarah Margaret Richards, der har gennemg√•et en mand til kvinde k√łnsskifteoperation, men som de engelske myndigheder n√¶gtede pension fra hun fyldte 60 √•r, hvilket er normal pensionslader for kvinder. Myndighederne ville f√łrst tildele hende pension, fra hun fyldte 65 √•r, som er normal pensionsalderen for m√¶nd.
   EF-Domstolen fik forelagt sagen og fremsatte den 15. december 2005 forslag til afg√łrelse og den 27. april 2006 endelig dom i sagen.
   S√•vel forslaget til afg√łrelse og selve dommen g√•r i korthed ud p√•, at Sarah Margaret Richards var berettiget til pension fra hun var 60 √•r.
   https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=da&num=C-423/04
  17. Europa-Kommissionens svar p√• sp√łrgsm√•l E-1842/02 af 28. juni 2002 om, at diskrimination af transseksuelle if√łlge Kommissionen falder ind under EF-traktatens artikel 13 og er omhandlet af direktivet om forskelsbehandling p√• arbejdspladsen.
   1. Sp√łrgsm√•let p√• Europa-Parlamentets hjemmeside:
    https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2002-1842+0+DOC+XML+V0//DA
   2. Svaret på Europa-Parlamentets hjemmeside:
    https://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2002-1842&language=DA
 4. [Til top] Behandlingsvejledninger, diagnoser, anbefalinger o.lign.
  1. ICD-10 * WHO’s klasifikationsystem (2007).
   https://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en
  2. DSM-5
   Under forberedelse.
   https://www.psychiatry.org/psychiatrists/practice/dsm
  3. Endocrine Treatment of Transsexual Persons:An Endocrine Society Clinical Practice Guideline
   https://academic.oup.com/jcem/article/94/9/3132/2596324
  4. Standards of Care – Version 7 fra 2011.
   1. Princippernes hjemmeside:
    https://www.yogyakartaprinciples.org/principles-en/
   2. 2.Standards of care ‚Äď Version 7 i pdf-format
    https://www.yogyakartaprinciples.org/wp/wp-content/uploads/2016/08/principles_en.pdf
  5. Top 10 punkter om Standards of Care – 7. udgave if√łlge National Center for Transgender Equality den 26. september 2011
   https://transgenderequality.wordpress.com/2011/09/26/the-top-10-things-trans-people-should-know-about-the-new-standards-of-care/
  6. Den Danske Kvalitetsmodel РDDKM Рer et fælles kvalitetsudviklingssystem for det danske sundhedsvæsen. Akkrediteringsstandarder for sygehuse 2. version 2. udgave, juni 2013., juni 2013.
  7. Internationale standarder for hospitaler
   https://www.academia.edu/34951330/International_Library_of_Measures_Pre_Publication_Copy
  8. For tidlig pubertetsudvikling (unders√łgelse af b√łrn)
   Region Syddanmark. September 2020.
   https://sydvestjysksygehus.dk/media/iyqbuylq/for-tidlig-pubertetsudvikling-unders%C3%B8gelse-af-b%C3%B8rn-b%C3%B8rn-og-unge.pdf
  9. For tidlig pubertetsudvikling (Behandling af b√łrn)
   Region Syddanmark. September 2020.
   https://sydvestjysksygehus.dk/media/ijem4eta/for-tidlig-pubertetsudvikling-b%C3%B8rn-og-unge.pdf
 5. [Til top] Udenlandske love og domme
  1. Albanien
   Udvidede den 6. maj 2013 beskyttelsen af bl.a. transpersoner i deres straffelovs § 50, så hadforbrydelser mod transpersoner anses for en skærpende omstændighed
   https://www.gayalliance.org/emptycloset/2013/05/albania-passes-hate-crimes-bill/
   Informationen er ikke verificeret med reference til loven eller andet officielt kildemateriele.
  2. Argentina
   K√łnsskiftelov – 7243-D-10 – af 30. november 2011 – 7243-D-10 – om ret til k√łnsidentitet
   Artikel 3 – Anvendelse. Alle personer kan anmode om, at f√• √¶ndret deres registrerede k√łn, fornavn og billede, n√•r disse ikke svarer til deres selvdefinerede k√łnsidentitet.
   1. Engelsk oversættelse:
    Ny url den 15. oktober 2017: https://tgeu.org/argentina-gender-identity-law/
   2. Spansk
    https://www.parlamentario.com/noticia-41442.html
   3. Dansk overs√¶ttelse af Tina Thranesen i Vidensbanken om k√łnsidentitet
    https://www.transviden.dk/argentinas-koensidentitetslov/
  3. Australien
   1. Transk√łnnede kan fra den 14. september 2011 f√• et X som k√łnsbetegnelse i deres pas.
    K√łnsskifteoperation er ikke en foruds√¶tning at udstede et pas i et nyt k√łn.
    Ans√łgerens f√łdsels- eller statsborgerskabsattester beh√łver ikke at v√¶re √¶ndret for at for f√• udstedt et pas i det foretrukne k√łn.
    Et brev fra en l√¶ge, som attesterer, at personen har modtaget eller modtager hensigtsm√¶ssig klinisk behandling for k√łnsskifte, eller at de er interk√łnnet og ikke identificere sig med det k√łn de fik tildelt ved f√łdslen, er tilstr√¶kkeligt.
    Brevet vil dog kun blive accepteret fra praktiserende l√¶ger, som er registreret hos Medical Board of Australia (eller tilsvarende udenlandske myndighed). “Hensigtsm√¶ssig klinisk behandling” beh√łver ikke at v√¶re specificeret.
    Et fuldgyldigt pas i det nye kan ogs√• udstedes til ans√łgere, der har gennemg√•et k√łnsskifteoperation og har f√•et registreret k√łns√¶ndringen hos folkeregistret (Births, Deaths and Marriages – RBDM) eller hos Immigrationsdepartementet (Department of Immigration og Borgerrettigheder – DIAC).
    Et pas kan udstedes til k√łnsafvigende personer med M (mand), F (kvinde) eller X (ubestemt/uspecificeret/interk√łnnet).
    Ans√łgere skal opfylde alle andre normale paskrav, s√•som at fremvise legitimationsdokumenter til dokumentation af deres identitet.
    Denne politik fjerner un√łdvendige hindringer for at anf√łre en persons foretrukne k√łn i dennes pas, og er udformet i t√¶t samr√•d med relevante organisationer i Australien.
    Politikken er i tr√•d med den australske regerings l√łfte om at fjerne forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
    Yderligere information og oplysning fås hos Australian Passport Information Service på 131232 eller Passport Policy Section: passports_policy@dfat.gov.au.
    Information om k√łn i pas hos Australian Government, Department of Foreign Affairs and Trade. [Ny url. Den 3. august 2021. Tina Thranesen.]
   2. Austaliens h√łjesteret fastslog den 6. oktober 2011, at to transm√¶nd, der har v√¶ret i testoteronbehandling, som har f√•et fjernet deres bryster, men ikke deres kvindelige reproduktive k√łnsorganer, skal anerkendes som m√¶nd.
    H√łjesteret i Australien bragte den 6. oktober 2011 et resume af sagerne:
    https://www.hcourt.gov.au/assets/publications/judgment-summaries/2011/hca42-2011-10-06.pdf
  4. Canada
   Vedtog den 20. marts 2013 en lov, der g√łr det ulovligt at diskriminere transk√łnnede personer.
   Jeg har ikke fået verificeret oplysningen og derfor heller ikke link til selve lovteksten. /Tina Thranesen.
  5. England
   Transseksuelle kan f√• udstedt to ID-kort – et p√• deres biologiske k√łn og et p√• det k√łn, de lever som. (22. november 2008).
   ID-kort-loven af 2006 blev ophævet den 21. december 2010 og udstedte kort gjort ugyldige.
   Vidensbanken om k√łnsidentitet om den engelske ID-kort-lov:
   https://www.transviden.dk/england-id-kort-lov-2006/
  6. Italien
   Kirurgisk indgreb er ikke en betingelse for tilladelse til k√łnsskifte, fastslog en Italiensk domstol den 11. marts 2011.
   https://www.articolo29.it/decisioni/tribunale-di-roma-sezione-prima-civile-sentenza-11-3-2011-n-5896/
  7. New Zealand
   √Ündring af k√łnsbetegnelse i pas i New Zealand. (14. juni 2010).
   Efter k√łnsskifteoperation
   En transk√łnnet, der har f√•et √¶ndret sit k√łn i sin f√łdselsattest efter godkendelse af New Zealand Family Court kan umiddelbart f√• udstedt et pas med det nye k√łn anf√łrt.
   Uden k√łnsskifteoperation
   Transk√łnnede, der ikke er kan freml√¶gge nogen af de ovenn√¶vnte dokumenter, kan f√• sit pas udstedt med et X i feltet for k√łn, hvis de udfylder en lovpligtige erkl√¶ring med oplysning om, hvor l√¶nge har de levet i deres aktuelle k√łn.
   https://www.passports.govt.nz/Transgender-applicants
  8. Norge
   Lovforslag om forbud mod diskrimination pga. k√łnsidentitet og k√łnsudtryk fremsat den 22. marts 2013.
   Lovforslaget РProp. 88 L (2012-2013) Рindeholder under pkt. 16 forslag til en selvstændig lov:
   Lov om forbud mot diskriminering p√• grunn av seksuell orientering, kj√łnnsidentitet og kj√łnnsuttrykk.
   I samme lovforslag er der forslag om nye love til erstatning for eksisterende diskriminations- og ligestillingslove. Overordnet sker der ikke ændring i disse, men da der er mange lovtekniske og sproglige ændringer, er det vurderet at være mere overskueligt at fremsætte forslag til nye love i stedet for forslag om ændring i de eksisterende.
   Lovforslaget blev vedtaget den 6. juni 2016 med ikrafttrædelse den 1. juli 2016.
   1. Lovforslagets indholdsfortegnelse med link til de tilh√łrende tekster:
    https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop-88-l-20122013/id718741/
   2. Hele lovforslaget i pdf-format
    Ny url den 15. oktober 2017: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2015-2016/vedtak-201516-071/
   3. Den vedtagne lov:
    https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/lovvedtak/2012-2013/vedtak-201213-093.pdf
  9. Portugal
   1. Procedure for √¶ndring af k√łn og navn i civile registre
    Lov nr. 7/2011 af 15. marts 2011
    https://dre.pt/pdf1sdip/2011/03/05200/0145001451.pdf
   2. ILGA-Europe
    Gender Identity in the Portuguese Criminal Code – K√łnsidentitet i Portugals straffelov
    21. januar 2013
    K√łnsidentitet i Portugals straffelov
    Det portugisiske parlament har godkendt, at “k√łnsidentitet” inds√¶ttes som en kategori beskyttet mod diskrimination
    Siden findes den 15. oktober 2017 ikke mere hos Ilga-Europe
   3. Decreto N. 72/XII – Bekendtg√łrelse nr. 72/XII
    om studerendes og skolers etik
    Artikel 7 og artikel 10 indeholder bl.a. tekster noget i denne retning:
    Den studerende har ret til at blive behandlest med respekt og korrekthed [‚Ķ] og m√• p√• ingen m√•de blive diskrimineret p√• grund af [‚Ķ] seksuel orientering, alder, k√łnsidentitet [‚Ķ]
    [Siden findes ikke mere. 26. april 2020. Tina Thranesen]
   4. Uddrag af: Decreto N. 68/XI – Bekendtg√łrelse nr. 68/XI
    Proceduren for √¶ndring af navn og k√łn i de civile register
    [Siden findes ikke mere. 26. april 2020. Tina Thranesen]
  10. Sverige
   1. Dom af 28. september 2009 fastsl√•r, at voksne selv m√• bestemme deres fornavn uanset navnets k√łnskarakter.
   2. Bet√¶nkning af 11. juni 2012 – 2011/12:SoU23 – “√Ąndrad k√∂nstilh√∂righet”
    Indeholder forslag om at fjerne kravet om sterilisation som betingelse for tilladelse til k√łnsskifte – alts√• reelt forslag om indf√łrelse af juridisk k√łnsskifte.
    Betænkningen i pdf-format:
    https://data.riksdagen.se/fil/D54627B7-C858-4AF5-893A-407BD0DBEE7A
   3. Kammarr√§tten i Stockholm, Sverige udsendte den 19. december 2012 en pressemeddelelse i anledning af, at Kammarr√§tten samme dag havde afsagt dom om, at krav om sterilisering ved k√łnsskifte strider mod den svenske grundlov og Den Europ√¶iske Menneskerettighedskonvention.
    1. Pressemeddelelsen og dommen:
     https://www.transviden.dk/kammarraetten-20121219/
   4. Lovforslag fremsat 14. februar 2013 af den svenske regering om at fjerne kravene om sterilisering og om ikke at v√¶re forplantningsdygtig i k√łnstilh√łrsloven fra 1972 som betingelser for at give tilladelse til k√łnsskifte. Det er hensigten, at loven skal tr√¶de i kraft den 1. juli 2013.
    Derved bliver juridisk k√łnsskifte indf√łrt, ligesom det bliver muligt at deponere k√łnsceller f√łr k√łnsskiftet med henblik p√• senere kunstig befrugtning. Det g√łr det muligt for en transmand at blive gravid og en transkvinde at levere egen s√¶d til befrugtning, hvorved de kan blive for√¶ldre til genetisk egne b√łrn.
    1. Omtale af lovforslaget på Regeringskansliets hjemmeside:
     https://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2013/02/upphavande-av-kravet-pa-sterilisering-for-andrad-konstillhorighet/
  11. Tyskland
   Tysk lovgivning indeholder s√¶rlige bestemmelser om transk√łnnedes navneforhold og k√łnsangivelse i pasloven og i en s√¶rlig lov om transk√łnnede.
   Fornavn og k√łnsbetegnelse i tyske pas
   Den tyske paslov giver transk√łnnede mulighed for at f√• deres selvvalgte fornavn og k√łn anf√łrt i deres pas – ogs√• selv om de ikke har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation.
   I den tyske paslov af 19. april 1986 med ændringer senest den 20. juli 2007 fremgår det af kaptel 1, sektion 4, punkt 1,
   1. at personens fornavn(e) og k√łn skal v√¶re anf√łrt i passet,
   2. personens k√łn skal v√¶re det samme, som er anf√łrt i “folkeregisteret”,
   3. har en person har f√•et √¶ndret sit fornavn(e) ved en domstolsafg√łrelse i medf√łr af ¬ß 1 i lov om transseksuelle kan k√łnsbetegnelsen anf√łres, s√• den svarer overens med det k√łn, som fornavnet indikerer, selv om k√łnsangivelsen dermed ikke er i overensstemmelse med det k√łn, som er anf√łrt for den p√•g√¶ldende i “folkeregistret”.
   Under pkt. 2 er anf√łrt, at
   1. k√łnsangivelsen sker med “F” for kvinder og “M” for m√¶nd.
   I sektion 6, pkt. 2a er anf√łrt, at
   1. hvis en pasans√łger angiver et andet k√łn end d√©t, som er anf√łrt i “folkeregistret” som p√•g√¶ldende ved f√łdslen, skal pasans√łgeren fremvise en retsbeslutning om √¶ndring af fornavn i medf√łr af ¬ß 1 i lov om transseksuelle, og at
   2. en forskel i k√łnsangivelsen i passet i forhold til k√łnsangivelsen i “folkeregistret” i √łvrigt ikke har nogen lovm√¶ssig effekt.

   1. ILGA-Europe bragte en artikel dateret 20. december 2005 om, at den tyske forfatningsdomstol ved en enstemmig afg√łrelse har styrket de transk√łnnedes – navnlig de ikke k√łnsskifteopereredes – rettigheder. (Datoen skal ses i sammenh√¶ng med datoen for den tyske paslov.)
    Siden findes pr. 15. oktober 2017 ikke mere hos ILGA-Europe.
   Fornavne og k√łnsidentitetforhold i lov om transseksualitet
   Den tyske lovgivning indeholder to forskellige procedurer for √¶ndring af transseksuelles identitet – henholdsvis for ikke-k√łnsskifteopererede og for k√łnsskifteopererede.
   Ikke-k√łnsskifteopererede
   Personer, der er
   1. tyske statsborgere
   2. statsl√łse udl√¶ndinge uden hjemland, der er bosat i Tyskland, eller
   3. flygtninge eller asylans√łgere, der er bosat i Tyskland,
   kan f√• √¶ndret deres fornavn til et mere hensigtsm√¶ssigt i forhold til deres k√łnsidentitet, hvis
   1. de er fyldt 25 år, og
   2. det m√• antages, at deres f√łlelse af at tilh√łre det andet k√łn er vedvarende,
   3. at de selv indbringer sagen for deres regionale domstol og
   4. kan freml√¶gge erkl√¶ringer fra to eksperter i transseksualisme, som kan bekr√¶fte, at det ikke er sandsynligt, at f√łlelsen af at tilh√łre det andet k√łn vil √¶ndres.
   Hvis p√•g√¶ldende senere fortryder navneskiftet, kan denne ans√łge om at f√• de gamle navne igen.
   Dette gælder dog ikke, hvis pågældende
   1. har adopteret eller fået barn efter sit navneskift, eller
   2. er blevet gift under det nye navn.
   K√łnsskifteopererede
   Retten kan godkende, at de tilh√łrer det modsatte k√łn i forhold til det, der er anf√łrt i deres f√łdselsattest, hvis
   1. de ikke er gift,
   2. de vedvarende ikke er i stand til at reproducere,
   3. har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation,
   4. oplyser det √łnskede fornavn, og
   5. fremviser en erklæring fra en ekspert, der erklærer, at kriterierne er opfyldt.
   Fra den dato retten godkender ans√łgningen vil p√•g√¶ldende v√¶re at betragte som tilh√łrende det modsatte k√łn med dette k√łns rettigheder og pligter.
   S√•fremt p√•g√¶ldende har b√łrn, vil for√¶ldre-barn relationer ikke ber√łres. Den p√•g√¶ldende vil stadig v√¶re for√¶ldre til sin b√łrn, og b√łrnenes arveforhold √¶ndres ikke.
   Ligeledes sker der ingen ændringer i eksisterende pensionsrettigheder Рheller ikke for en tidligere ægtefælles ret til ægtefællepension.
   1. GER-2007-1-002 – Tysk lov om transseksualisme.
   2. Grundlov for Forbundsrepublikken Tyskland РBasic Law for the Federal Republic of Germany på engelsk.
  12. Uruguay
   Indf√łrte den 25. oktober 2009 loven – Ley N¬ļ 18.620 – om fri adgang for alle over 18 √•r til at f√• √¶ndret k√łnsbetegnelse og navn.
   Loven giver enhver person over 18 √•r ret til frit at udvikle og udtrykke deres k√łnsidentitet uafh√¶ngigt af biologiske, genetiske, anatomiske, hormonelle eller andre forhold, at blive identificeret og anerkendt i overensstemmelse med deres k√łnsidentitet og at f√• √¶ndret deres k√łnsbetegnelse og navn p√• alle deres officielle dokumenter – herunder f√łdselsattester og pas.
   Der er ikke krav om gennemf√łrelse af k√łnsskifteoperation.
   1. BBC omtalte den 13. oktober 2009 loven:
    https://news.bbc.co.uk/2/hi/americas/8304123.stm
   2. Advocate.com omtalte den 13. oktober 2009 loven:
    https://www.advocate.com/news/daily-news/2009/10/13/sex-changes-legal-uruguay
  13. USA
   Transk√łnnede fik fra den 10. juni 2010 lettere ved at f√• √¶ndret k√łnsbetegnelsen i deres pas.
   Efter de nye regler kan de f√• anf√łrt k√łnsbetegnelsen p√• det k√łn, de er i processen til at skifte til, alene ved at vedl√¶gge deres pasans√łgning en erkl√¶ring fra den behandlende l√¶ge om, at de er i processen mod et k√łnsskifte.
   https://travel.state.gov/content/passports/en/passports/information/gender.html
 6. [Til top] Diverse
  1. Regeringsgrundlaget af 3. oktober 2011 for den nye regering vedr√łrende ligestilling, seksuel orientering, k√łnsskifte og etnisk ligestilling.
   Den nye regering, der blev pr√¶senteret den 3. oktober 2011, og som best√•r af Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Det Radeikale Venstre, offentliggjorde deres regeringsgrundlag under overskriften “Et Danmark, der st√•r sammen”.
   I afsnittet underafsnittet “Seksuel ligestilling” og i afsnittet “Ligestilling og mangfoldighed” omtales transk√łnnede indirekte under begrebet “andre grupper” i teksten:
   Regeringen vil styrke indsatsen med at registrere, opklare og forebygge hate-crimes mod homoseksuelle og andre grupper.
   I samme afsnit anf√łres f√łlgende om k√łnsskifte:
   Regeringen vil unders√łge reglerne om k√łnskorrigerende behandling, herunder mulighederne for at foretage juridisk k√łnsskifte uden krav om kirurgiske indgreb.
   https://www.stm.dk/media/7821/regeringsgrundlag_okt_2011.pdf
   Regeringsgrundlag_okt_2011.pdf
  2. K√łnsbetegnelse i pas
   1. ICAO-standarden om maskinlæsbare rejsedokumenter og pas
    Indeholder under afsnit IV-11, pkt. 11/II bestemmelse om, at et pas skal v√¶re forsynet med oplysning om pasindehaverens k√łn best√•ende af et enkelt stort bogstav i form af F (female (kvinde)), M (male (mand)) eller X (unspecified (uspecificeret))
    https://www.icao.int/publications/Documents/9303_p4_cons_en.pdf
   2. EU’s ministerr√•ds forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004, der omhandler standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder, indeholder under “2. Persondatasiden” bl.a. f√łlgende
    Passet skal indeholde en maskinl√¶sbar persondataside, der overholder de specifikationer, som er anf√łrt i ICAO-dokument 9303 om maskinl√¶sbare pas (del 1), og udf√¶rdigelsesprocedurerne skal overholde de specifikationer for maskinl√¶sbare pas, som er fastsat i n√¶vnte dokument.
    https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004R2252:DA:HTML
  3. EU v√¶rkt√łjskasse om LGBT menneskerettigheder. (17. juni 2010).
   I R√•det for Den Europ√¶iske UnionEU’s minister√•d – har Menneskerettighedsgruppen den 8. juni 2010 vedtaget og offentliggjort et v√¶rkt√łjss√¶t til fremme og beskyttelse af alle menneskerettigheder for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer (LGBT-personer).
   Det skal bemærkes, at der er en oversættelsesfejl i den officielle danske oversættelse.
   I det engelsksprogede originaldokument anvendes ordet transgender, der i engelsk sprogbrug er en fællesbetegnelse om transvestitter og transseksuelle.
   I den danske overs√¶ttelse er ordet “transgender” fejlagtigt oversat som transseksuelle, hvor det korrekte er transk√łnnede eller transpersoner, der er danske f√¶llesbetegnelser.
   Det vil sige, at de i v√¶rkt√łjss√¶ttet anf√łrte anbefalinger g√¶lder for alle transpersoner uanset om der er tale om transvestitter eller transseksuelle.
   Tina Thranesen.
   1. Officiel dansk oversættelse:
    https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=DA&f=ST%2011179%202010%20INIT
   2. Engelsk officiel version:
    https://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=en&f=ST%2011179%202010%20INIT
  4. Transgender Persons Rights in the EU Member States. Rapport fra Europa-Parlamentet af 9. juli 2010.
   Rapport fra Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Interne Politikker – European Parliament’s Directorate-General for Internal Policies – om transk√łnnede personers rettigheder i de enkelte medlemsstater i EU.
   Rapporten indeholder desuden en kopi af den f√łrste vedtagelse om transk√łnnedes rettigheder vedtaget den 12. september 1989 af Europa-Parlamentet, og slutter med et omfattende bilag om de juridiske forhold i de enkelte medlemsstater.
   Rapporten afspejler n√łdvendigvis ikke holdningen hos Europa-Parlamentets Generaldirektorat for Interne Politikker, Europa-Parlamentet eller The European Parlament’s Intergroup on LGBT Rights.
   [Siden findes ikke mere. Den 26. april 2020. Tina Thranesen.]
  5. FN-rapport A/64/211 af 5. august 2009 kritiserer terrorbek√¶mpelsesforsanstaltninger set i relation til bl.a. transk√łnnede.
   I rapporten anf√łres, at den sk√¶rpede kontrol – is√¶r i forbindelse med flyrejser – har medf√łrt store vanskeligheder for transk√łnnede personer, idet de let bliver ofre for mistanke og uds√¶ttes for urimelig chikane og mistanke.
   Ligeledes medf√łrer den sk√¶rpede sikkerhed omkring udf√¶rdigelse og udstedelse af rejsedokumenter og pas, at det er blevet vanskeligere for transk√łnnede at f√• disse udf√¶rdiget p√• en m√•de, s√• de svarer til deres personlige fremtr√¶den.
   https://www2.ohchr.org/english/issues/terrorism/rapporteur/docs/A-64-211.pdf
  6. Flere end to slags b√łrn – en rapport om k√łn og ligestilling i b√łrnehaven
   Af Jesper Olesen, Kenneth Aggersholm og Jette Kofoed. Marts 2008.
   Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, Aarhus Universitet.

   Danmarks P√¶dagogiske Universitetsskole har for minister for ligestilling gennemf√łrt observationsstudier i tre b√łrnehaver i 2007. P√• baggrund af unders√łgelsen blev rapporten udarbejdet.

   Fra indledningen citeres f√łlgende brudstykker. Denne unders√łgelse om k√łn og ligestilling i b√łrnehaven er blevet til p√• baggrund af et opdrag fra minister for ligestilling. I sin perspektiv- og handlingsplan for 2007 fremsatte minister for ligestilling som sit m√•l ‘at b√łrn og voksne skal have mulighed for at udfolde sig’. Omgivelsernes fastl√•ste forventninger til drenge og piger, kvinder og m√¶nd, ‘m√• ikke begr√¶nse det frie valg for det enkelte menneske’. Herunder formulerede ministeren en r√¶kke delm√•l, hvor det f√łrste retter sig mod b√łrns og unges institutioner, som skal g√łre det muligt for b√łrn og unge at lege, l√¶re og udvikle sig fri for fastl√•ste k√łnsroller.

   K√łn i b√łrnehaven
   Vi foresl√•r kulturanalyse som en slags ‘fremkalderv√¶ske’. Uden at negligere den biologiske modning som betydningsfuld i b√łrns udvikling retter denne unders√łgelse sig mod de sociale og kulturelle processer, der har betydning for, at drenge bliver drenge p√• en s√¶rlig m√•de, og piger bliver piger p√• en s√¶rlig m√•de. Man kan sige, at vi interesserer os for kulturelt specificeret ‘drengethed’ og ‘pigethed’. Nyere k√łnsforskning s√¶tter fokus p√• de mange m√•der, det er muligt at v√¶re pige og dreng p√•.
   At k√łn ikke blot er et resultat af noget i personen iboende men produceres og g√łres i konkrete kontekster, er et centralt perspektiv inden for denne form for t√¶nkning. Dette perspektiv tr√¶kkes med ind i n√¶rv√¶rende unders√łgelse. At k√łn ‘g√łres’, skal forst√•s s√•ledes, at mennesker ‘k√łnnes’.

   I tilslutning til rapporten blev der udarbejdet en inspirationsguide B√łrnehaver med plads til Pippiprinser og Piratprinsesser
   https://www.transviden.dk/artikler/Flere-end-to-slags-boern.pdf

[Til top]

* * *
Notatet i pdf-format.