Udkast fra SST den 1. juli 2014 til bekendtg√łrelse om sterilisation og kastration og vejledning om sterilisation.

Vist 458 gange.
Sundhedsstyrelsen sendte den 1. juli 2014 udkast til bekendtg√łrelse om sterilisation og kastration og udkast til vejledning om sterilisation i h√łring.
H√łringsfristen udl√łber den 15. august 2014.
H√łringssvar sendes til Jannie Frydenborg Hansen pr. e-mail jfha@dkma.dk

Udkastet til vejledningen om sterilisation gengives ikke. Den indeholder ikke noget i relation til k√łnsskifte. P√• H√łringsportalen er der endvidere udkast til blanketter til ans√łgning om sterilisation.

Udkastet til bekendtg√łrelsen om sterilisation og kastration gengives i sin helhed herunder.

* * *

Udkast til
Bekendtg√łrelse om sterilisation og kastration

I medf√łr af ¬ß 112, stk. 4, ¬ß 114 og ¬ß 117 i sundhedsloven, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 913 af 13. juli 2010, som √¶ndret ved lov nr. 653 af 12. juni 2013 og [lovforslag L 185 [1] om kastration], fasts√¶ttes:

§ 1. Anmodning om sterilisation skal indeholde oplysning om navn, personnummer og bopæl for den, som skal have foretaget indgrebet.
Stk. 2. Anmodning om sterilisation kan indgives til en læge, herunder til egen alment praktiserende læge, eller regionsrådet.
Stk. 3. Ans√łgning om sterilisation af en person, der er omfattet af lovens ¬ß 110 eller ¬ß 111, og som opholder sig p√• et psykiatrisk sygehus eller en psykiatrisk sygehusafdeling eller er under tilsyn heraf, kan indgives til vedkommende overl√¶ge.
Stk. 4. F√łlgende g√¶lder om underskrift ved anmodning om sterilisation:
  1. Ved anmodning om sterilisation af en person omfattet lovens § 109 skal personen selv underskrive.
  2. Ved anmodning om sterilisation af en person omfattet af lovens § 110 skal den særligt beskikkede værge underskrive.
  3. Ved anmodning om sterilisation af en person omfattet af lovens § 111 skal personen selv og forældremyndighedens indehaver eller den særligt beskikkede værge underskrive.
  4. Ved anmodning om sterilisation af en person, der er under 18 år, og som ikke er gift, jf. lovens § 111, og hvor der foreligger omstændigheder som nævnt i § 110, skal forældremyndighedens indehaver underskrive.
¬ß 2. Forud for samr√•dets behandling af en ans√łgning om sterilisation af en person, der er omfattet af sundhedslovens ¬ß 110 eller ¬ß 111, skal kommunalbestyrelsen tilbyde et samtaleforl√łb til den, som skal have indgrebet foretaget, jf. stk. 2 ‚Äď 6.
Stk. 2. Tilbuddet om samtaleforl√łb skal best√• af mindst to eller flere samtaler med den, der skal have indgrebet foretaget.
Stk. 3. Samtalerne skal foretages af en af kommunalbestyrelsen udpeget seksualvejleder eller socialrådgiver med særlig viden på området, og som ikke har daglig kontakt med den person, som skal have indgrebet foretaget.
Stk. 4. Samtaleforl√łbet skal vedr√łre mulige konsekvenser af sterilisation, herunder familiedannelse med og uden b√łrn. Desuden kan samtaleforl√łbet vedr√łre sp√łrgsm√•l om p√•g√¶ldendes seksualitet efter sterilisation m.v.
Stk. 5. I en eller flere af samtalerne kan deltage en person, der er særligt uddannet som brugervejleder i regi af en organisation, der har dokumenteret erfaring med uddannelse af brugervejledere.
Stk. 6. P√• baggrund af samtaleforl√łbet udarbejder den, der har varetaget samtaleforl√łbet, en erkl√¶ring om, at samtaleforl√łbet er gennemf√łrt. Af erkl√¶ringen skal fremg√• navnet p√• den, som skal have indgrebet foretaget, navn og kontaktoplysninger p√• den, der har varetaget samtaleforl√łbet, datoer og sted for samtalernes afholdelse samt oplysning om eventuel deltagelse af brugervejleder eller andre i samtaleforl√łbet.
¬ß 3. Ved ans√łgning om sterilisation af den person, der er omfattet af sundhedslovens ¬ß 110 eller ¬ß 111, skal regionsr√•det oplyse den eller dem, der ans√łger, om kommunalbestyrelsens tilbud om samtaleforl√łb jf. ¬ß 2.
Stk. 2. Regionsr√•det skal altid oplyse den s√¶rligt beskikkede v√¶rge om kommunalbestyrelsens tilbud om samtaleforl√łb jf. ¬ß 2.
Stk. 3. Regionsrådet skal dokumentere, at det har oplyst om kommunalbestyrelsens samtaletilbud, jf. stk. 1 og 2.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsens erkl√¶ring om gennemf√łrt samtaleforl√łb, jf. ¬ß 2, stk. 6, sendes til regionsr√•det.
§ 4. For værgebeskikkelse efter lovens § 110 og § 111 finder bestemmelsen i værgemålslovens § 50 tilsvarende anvendelse. Der skal fortrinsvis beskikkes en person, som ved slægtskab, svogerskab eller venskab er nært knyttet til den som indgrebet skal foretages på.
Stk. 2. Er der allerede beskikket en værge for en person, der er omfattet af lovens § 110, eller § 111, kan den pågældende beskikkes, hvis det findes hensigtsmæssigt.
§ 5. Inden indgrebet foretages, skal den læge, der vejleder efter lovens § 113 ved sin underskrift bekræfte, at vejledning har fundet sted. Det samme gælder for den eller dem, der skal underskrive anmodningen om sterilisation, jf. § 1, stk. 4, nr. 1 Р4.
§ 6. Klage efter lovens § 108, stk. 2, kan indgives mundtligt eller skriftligt til regionsrådet.
¬ß 7. Anmodning om kastration, herunder som led i k√łnsskifte, indgives til Sundhedsstyrelsen. ¬ß¬ß 1, 4 og 5, stk. 1, i denne bekendtg√łrelse finder tilsvarende anvendelse.
¬ß 8. Bekendtg√łrelsen tr√¶der i kraft den 1. september 2014.
Stk. 2. Bekendtg√łrelse nr. 14 af 10. januar 2006 om sterilisation og kastration, herunder med henblik p√• k√łnsskifte oph√¶ves.

* * *
H√łringsportalens journal vedr√łrende h√łringen.
Udkastet til bekendtg√łrelsen om sterilisation og kastration p√• H√łringsportalen i pdf-format.
Udkastet til vejledningen om sterilisation i pdf-format.
H√łringsskrivelse til h√łringsparerne om udkastet til bekendtg√łrelsen og til vejledningen p√• H√łringsportalen i pdf-format.
Liste over organisationer mm., som har f√•et tilsendt udkastene p√• H√łringsportalen i pdf-format.
Folketingets journal vedr√łrende h√łringsudkastet til bekendtg√łrelsen om sterilisation og kastration – SUU bilag 504.
Udkastet til bekendtg√łrelsen om sterilisation og kastration hos Folketinget i pdf-format.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
  1. [Retur] “lovforslag L 185 om kastration
    Der er skrevet forkert lovforslagsnummer. Det korrekte er: “lovforslag L 182 om kastration.
    (L 185 er om √¶ndring af lov for F√¶r√łerne om rettens pleje).