Udkast fra SST den 1. juli 2014 til bekendtgørelse om sterilisation og kastration og vejledning om sterilisation.

Vist 479 gange.
Sundhedsstyrelsen sendte den 1. juli 2014 udkast til bekendtgørelse om sterilisation og kastration og udkast til vejledning om sterilisation i høring.
Høringsfristen udløber den 15. august 2014.
Høringssvar sendes til Jannie Frydenborg Hansen pr. e-mail jfha@dkma.dk

Udkastet til vejledningen om sterilisation gengives ikke. Den indeholder ikke noget i relation til kønsskifte. Pü Høringsportalen er der endvidere udkast til blanketter til ansøgning om sterilisation.

Udkastet til bekendtgørelsen om sterilisation og kastration gengives i sin helhed herunder.

* * *

Udkast til
Bekendtgørelse om sterilisation og kastration

I medfør af § 112, stk. 4, § 114 og § 117 i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 913 af 13. juli 2010, som Ìndret ved lov nr. 653 af 12. juni 2013 og [lovforslag L 185 [1] om kastration], fastsÌttes:

§ 1. Anmodning om sterilisation skal indeholde oplysning om navn, personnummer og bopÌl for den, som skal have foretaget indgrebet.
Stk. 2. Anmodning om sterilisation kan indgives til en lĂŚge, herunder til egen alment praktiserende lĂŚge, eller regionsrĂĽdet.
Stk. 3. Ansøgning om sterilisation af en person, der er omfattet af lovens § 110 eller § 111, og som opholder sig pü et psykiatrisk sygehus eller en psykiatrisk sygehusafdeling eller er under tilsyn heraf, kan indgives til vedkommende overlÌge.
Stk. 4. Følgende gÌlder om underskrift ved anmodning om sterilisation:
  1. Ved anmodning om sterilisation af en person omfattet lovens § 109 skal personen selv underskrive.
  2. Ved anmodning om sterilisation af en person omfattet af lovens § 110 skal den sÌrligt beskikkede vÌrge underskrive.
  3. Ved anmodning om sterilisation af en person omfattet af lovens § 111 skal personen selv og forÌldremyndighedens indehaver eller den sÌrligt beskikkede vÌrge underskrive.
  4. Ved anmodning om sterilisation af en person, der er under 18 ür, og som ikke er gift, jf. lovens § 111, og hvor der foreligger omstÌndigheder som nÌvnt i § 110, skal forÌldremyndighedens indehaver underskrive.
§ 2. Forud for samrådets behandling af en ansøgning om sterilisation af en person, der er omfattet af sundhedslovens § 110 eller § 111, skal kommunalbestyrelsen tilbyde et samtaleforløb til den, som skal have indgrebet foretaget, jf. stk. 2 – 6.
Stk. 2. Tilbuddet om samtaleforløb skal bestü af mindst to eller flere samtaler med den, der skal have indgrebet foretaget.
Stk. 3. Samtalerne skal foretages af en af kommunalbestyrelsen udpeget seksualvejleder eller socialrĂĽdgiver med sĂŚrlig viden pĂĽ omrĂĽdet, og som ikke har daglig kontakt med den person, som skal have indgrebet foretaget.
Stk. 4. Samtaleforløbet skal vedrøre mulige konsekvenser af sterilisation, herunder familiedannelse med og uden børn. Desuden kan samtaleforløbet vedrøre spørgsmül om pügÌldendes seksualitet efter sterilisation m.v.
Stk. 5. I en eller flere af samtalerne kan deltage en person, der er sĂŚrligt uddannet som brugervejleder i regi af en organisation, der har dokumenteret erfaring med uddannelse af brugervejledere.
Stk. 6. Pü baggrund af samtaleforløbet udarbejder den, der har varetaget samtaleforløbet, en erklÌring om, at samtaleforløbet er gennemført. Af erklÌringen skal fremgü navnet pü den, som skal have indgrebet foretaget, navn og kontaktoplysninger pü den, der har varetaget samtaleforløbet, datoer og sted for samtalernes afholdelse samt oplysning om eventuel deltagelse af brugervejleder eller andre i samtaleforløbet.
§ 3. Ved ansøgning om sterilisation af den person, der er omfattet af sundhedslovens § 110 eller § 111, skal regionsrüdet oplyse den eller dem, der ansøger, om kommunalbestyrelsens tilbud om samtaleforløb jf. § 2.
Stk. 2. Regionsrüdet skal altid oplyse den sÌrligt beskikkede vÌrge om kommunalbestyrelsens tilbud om samtaleforløb jf. § 2.
Stk. 3. RegionsrĂĽdet skal dokumentere, at det har oplyst om kommunalbestyrelsens samtaletilbud, jf. stk. 1 og 2.
Stk. 4. Kommunalbestyrelsens erklÌring om gennemført samtaleforløb, jf. § 2, stk. 6, sendes til regionsrüdet.
§ 4. For vÌrgebeskikkelse efter lovens § 110 og § 111 finder bestemmelsen i vÌrgemülslovens § 50 tilsvarende anvendelse. Der skal fortrinsvis beskikkes en person, som ved slÌgtskab, svogerskab eller venskab er nÌrt knyttet til den som indgrebet skal foretages pü.
Stk. 2. Er der allerede beskikket en vÌrge for en person, der er omfattet af lovens § 110, eller § 111, kan den pügÌldende beskikkes, hvis det findes hensigtsmÌssigt.
§ 5. Inden indgrebet foretages, skal den lĂŚge, der vejleder efter lovens § 113 ved sin underskrift bekrĂŚfte, at vejledning har fundet sted. Det samme gĂŚlder for den eller dem, der skal underskrive anmodningen om sterilisation, jf. § 1, stk. 4, nr. 1 – 4.
§ 6. Klage efter lovens § 108, stk. 2, kan indgives mundtligt eller skriftligt til regionsrüdet.
§ 7. Anmodning om kastration, herunder som led i kønsskifte, indgives til Sundhedsstyrelsen. §§ 1, 4 og 5, stk. 1, i denne bekendtgørelse finder tilsvarende anvendelse.
§ 8. Bekendtgørelsen trÌder i kraft den 1. september 2014.
Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 14 af 10. januar 2006 om sterilisation og kastration, herunder med henblik pü kønsskifte ophÌves.

* * *
Høringsportalens journal vedrørende høringen.
Udkastet til bekendtgørelsen om sterilisation og kastration pü Høringsportalen i pdf-format.
Udkastet til vejledningen om sterilisation i pdf-format.
Høringsskrivelse til høringsparerne om udkastet til bekendtgørelsen og til vejledningen pü Høringsportalen i pdf-format.
Liste over organisationer mm., som har füet tilsendt udkastene pü Høringsportalen i pdf-format.
Folketingets journal vedrørende høringsudkastet til bekendtgørelsen om sterilisation og kastration – SUU bilag 504.
Udkastet til bekendtgørelsen om sterilisation og kastration hos Folketinget i pdf-format.

* * *
Noter af Tina Thranesen.
  1. [Retur] “lovforslag L 185 om kastration
    Der er skrevet forkert lovforslagsnummer. Det korrekte er: “lovforslag L 182 om kastration.
    (L 185 er om Ìndring af lov for FÌrøerne om rettens pleje).