Udtalelse af 6. december 2013 fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling om EU k√łreplan mod homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering.

Vist 97 gange.

EU-flaget
EU-flaget
Den 6. december 2013 fremsatte Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling en udtalelse til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender om forslaget til EU k√łreplan mod homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering til vedtagelse.

Udtalelsen

FORSLAG
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling opfordrer Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage f√łlgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:
 1. der henviser til, at diskrimination af transk√łnnede personer efter retspraksis er defineret i ligestillingslovgivningen, men betragtes som en social bev√¶gelse, og for s√• vidt ang√•r civilsamfundsorganisationer falder transk√łnnede personer inden for rammerne af LGBTI-bev√¶gelsen (lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede) i stedet for ligestillingsbev√¶gelsen;
 2. der henviser til, at transk√łnnede personer uds√¶ttes for grov forskelsbehandling p√• grund af k√łn p√• og uden for arbejdsmarkedet, og at organisationer, der er involveret i ligestilling eller dedikeret til bek√¶mpelse af k√łnsdiskrimination eller h√•ndtering af individuelle klager over k√łnsdiskrimination, i mange medlemsstater ikke er tilg√¶ngelige eller ikke besidder tilstr√¶kkelige oplysninger og f√¶rdigheder til at fremme deres interesser eller h√•ndtere deres klager, og at de involverede i retsv√¶senet ikke er tilstr√¶kkeligt udstyret og informeret til at behandle sager om k√łnsdiskrimination mod transk√łnnede;
 1. er bekymret for, at hverken civilsamfundsorganisationer eller ligestillingsorganer, der behandler ligestilling mellem k√łnnene, tager beh√łrigt h√•nd om transk√łnnedes rettigheder og interesser; opfordrer medlemsstaterne til specifikt at uddelegere opgaver vedr√łrende bek√¶mpelse af diskrimination af transk√łnnede til offentligt finansierede civilsamfundsorganisationer og ligestillingsorganer og sikre, at de involverede i retsv√¶senet er tilstr√¶kkeligt udstyret og informeret til at behandle sager om k√łnsdiskrimination mod transk√łnnede;
 2. opfordrer Kommissionen og Europa-Parlamentets udvalg til at integrere sp√łrgsm√•l vedr√łrende transk√łnnede personer i deres arbejde inden for omr√•der s√•som borgerlige rettigheder, sundhedspleje, uddannelse og besk√¶ftigelse;
 3. understreger behovet for at overholde og sikre princippet om lighed mellem mennesker, uanset k√łn, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk, race eller seksuel orientering;
 4. fremh√¶ver interk√łnnedes usynlighed i europ√¶isk og national lovgivning og manglende viden og forskning p√• dette omr√•de; opfordrer i denne sammenh√¶ng, og is√¶r med hensyn til k√łnsidentitet til en intensivering af bestr√¶belserne p√• at f√• lovgivningen om ligestilling til at have effekt;
 5. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at LGBTI-personer beskyttes imod homofobiske hadefulde udtalelser og vold, og at partnere af samme k√łn f√•r den samme respekt, v√¶rdighed og beskyttelse som resten af samfundet; understreger den ofte negative offentlige opfattelse af LGBTI-personer og mediernes rolle, hvad ang√•r at eliminere denne opfattelse; understreger behovet for at organisere oplysningskampagner p√• nationalt og europ√¶isk niveau vedr√łrende LGBTI-personers rettigheder;
 6. understreger, at lesbiske ofte diskrimineres p√• flere m√•der (b√•de for at v√¶re kvinder og for at v√¶re lesbiske), og at aktioner til st√łtte for ligestilling for LGBTI-personer skal g√• h√•nd i h√•nd med tiltag for ligestilling for kvinder og piger med henblik p√• at opn√• lighed, ikke-diskrimination og et liv uden vold for lesbiske;
 7. fremh√¶ver behovet for at fremme politikker og praksis til bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet og fremme politikker til fremme af mangfoldighed p√• arbejdspladsen sammen med initiativer, som tilskynder til fuld integration af og respekt for LGBTI-medarbejdere i arbejdsmilj√łet;
 8. understreger, at LGBTI-personer b√łr have adgang til reproduktive valg og fertilitetstjenester under ikke-diskriminerende rammer;
 9. understreger, at seksualundervisning skal omfatte ikke-diskriminerende oplysninger og frembringe et positivt syn p√• LGBTI-personer for p√• effektiv vis at underst√łtte og beskytte rettighederne for unge LGBTI-personer;
 10. understreger behovet for i forbindelse med uddannelse og efteruddannelse af social- og sundhedsarbejdere at understrege betydningen af at respektere LGBTI-personers værdighed samt deres specifikke behov for sundhedspleje og valg ved at udvikle specifikke programmer som led i de relevante læseplaner;
 11. opfordrer medlemsstaterne til at tr√¶ffe passende foranstaltninger for at sikre, at transk√łnnede personer i s√¶rdeleshed har effektiv adgang til beh√łrige k√łnsskiftetjenesteydelser, herunder psykologisk, endokrinologisk og kirurgisk ekspertise inden for transseksuel sundhedspleje, uden at v√¶re underlagt urimelige krav;
 12. ford√łmmer tvungen sterilisation af transk√łnnede, hvilket stadig forekommer i nogle medlemsstater, og opfordrer til et √łjeblikkeligt stop for denne overtr√¶delse af menneskerettighederne;
 13. opfordrer medlemsstaterne til at tage skridt til at fremme respekt for og inddragelse af LGBTI-personer i skolen og fremme objektiv viden om sp√łrgsm√•l vedr√łrende seksuel orientering, k√łnsidentitet og k√łnsudtryk i skoler og andre undervisningsmilj√łer; udtrykker bekymring over, at unge LGBTI-personer og dem, der opfattes som LGBTI-personer, har en √łget risiko for at blive mobbet; understreger behovet for at skabe et sikkert milj√ł for alle unge mennesker, uanset k√łn, race eller seksuel orientering;
 14. understreger vigtigheden af at anerkende de borgerlige rettigheder for LGBTI-personer uden forskelsbehandling p√• grund af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet; opfordrer indtr√¶ngende medlemsstaterne til i overensstemmelse med EU-reglerne at anerkende alle former for √¶gteskab, partnerskab og for√¶ldreskab, der er indg√•et andetsteds af dem, der bor eller arbejder inden for deres gr√¶nser, og opfordrer Kommissionen til at gribe ind over for medlemsstater, der ikke overholder disse regler;
 15. opfordrer medlemsstaterne til at overveje m√•der at tilpasse deres familielovgivning til nutidens skiftende familiem√łnstre og former og give b√łrn mulighed for at have mere end to for√¶ldre (v√¶rger), da dette ville give mulighed for √łget anerkendelse af regnbuefamilier og LGBTI-familier, samt for sammenbragte familier;
 16. opfordrer medlemsstaterne til at sikre adgang for enlige og lesbiske kvinder til fertilitetsbehandling og assisteret reproduktion;
 17. understreger behovet for at respektere retten til ytringsfrihed i praksis ved at sikre muligheden for at modtage og videregive information om sp√łrgsm√•l vedr√łrende seksuel orientering og k√łnsidentitet i enhver udtryksform, herunder presse, publikationer, mundtlige og skriftlige redeg√łrelser, kunst og medier; understreger behovet for at respektere forsamlings- og foreningsfriheden for alle LGBTI-personer; bem√¶rker, at de lokale og regionale myndigheder derfor b√łr fremme LGBTI-organisationers bestr√¶belser p√• at organisere begivenheder s√•som Pride-parader, da disse kan √łge den offentlige bevidsthed om LGBTI-sp√łrgsm√•l og styrke LGBTI-personer;
 18. fremh√¶ver den betydelige mangel p√• data om og forskning i de problemer, som LGBTI-personer st√•r over for, omfanget af problemerne og de foranstaltninger, der bliver truffet for at h√•ndtere dem; p√•peger, at s√•danne oplysninger er afg√łrende for at udvikle beh√łrige politiske og prioriterede handlinger, opfordrer EU og medlemsstaterne til at l√łse disse problemer og handle i overensstemmelse hermed;
 19. opfordrer medlemsstaterne til at sikre, at relevante kvantitative data i form af regelm√¶ssige unders√łgelser af forekomsten af misbrug og personforf√łlgelse af LGBTI-personer indsamles og analyseres;

Journalnumre
2013/2183(INI)
PE 519.816
AD\1012648DA.doc

Udtalelelsen fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling på dansk i doc-format.
Udtalelsen fra Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling på engelsk i pdf-format.
Sagens dokumentoversigt hos Europa-Parlamentet.