Ulovligt at forfordele kvinder og “alle, der kommer i damet√łj” p√• et diskotek – konstaterede Ligebehandlingsn√¶vnet den 14. oktober 2011. KEN nr. 9993.

Vist 476 gange.

Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsnævnet
Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse nr. 156 / 2011
Truffet den 14. oktober 2011
J.nr. 2500034-11
Klagen drejer sig om forskelsbehandling p√• grund af k√łn i forbindelse med, at et diskotek havde forskellige fordelagtige tilbud til deres kvindelige g√¶ster, heriblandt gratis entr√© og en gratis drink.

Ligebehandlingsn√¶vnets afg√łrelse
Det var i strid med ligestillingsloven, at et diskotek gav deres kvindelige gæster forskellige tilbud, heriblandt en gratis drink og gratis entré, uden at de samme tilbud blev givet til mænd.

Indklagede skal herefter betale 2.500 kr. til klager med procesrenter fra den 9. februar 2011, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsnævnet.

Sagsfremstilling
Der er klaget over, at et diskotek ved et koncept, de kaldte Ladies Night, gav deres kvindelige gæster særlige fordelagtige tilbud.

Diskoteket havde blandt andet tilbudt kvinderne gratis entré og en gratis drink.

Tilbuddene fremgik af plakater uden for diskoteket samt af facebook og diskotekets egen hjemmeside.

Diskoteket √¶ndrede efterf√łlgende deres koncept, s√• tilbuddene i stedet var g√¶ldende for alle, der kom i damet√łj.

Klager havde bes√łgt diskoteket i forbindelse med klagen.

Parternes bemærkninger
Klager mener, at han er blevet udsat for forskelsbehandling p√• grund af k√łn, ved at han ikke kunne g√łre brug af de fordelagtige tilbud, alene fordi han er mand.

Klager påstår, at alle diskotekets tilbud kun var gældende for kvinder.

Klager henviser til, at der ikke er √¶ndret i konceptet, da det stadig fremg√•r af tilbuddet, at det er Ladies Party Night, og at der er “ALT TIL DAMERNE”.

Indklagede påstår, at deres koncept ikke længere er i strid med lovgivningen.

Indklagede mener, at konceptet nu er k√łnsneutralt, efter at de har √¶ndret det til “en gratis drink til alle der kommer i damet√łj”.

Indklagede henviser til, at de ikke √łnsker at bryde lovgivningen i deres markedsf√łring.

Ligebehandlingsnævnets bemærkninger og konklusion
Det fremg√•r af ligestillingsloven, at ingen m√• uds√¶tte en person for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Forbuddet mod forskelsbehandling g√¶lder blandt andet for alle organisationer og personer, som leverer varer og tjenesteydelser, som er tilg√¶ngelige for offentligheden.

Hvis en person, der anser sig for kr√¶nket, p√•viser faktiske omst√¶ndigheder, som giver anledning til at formode, at der er ud√łvet direkte eller indirekte forskelsbehandling, p√•hviler det modparten at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke er blevet kr√¶nket.

Ligebehandlingsnævnet finder, at indklagede har udsat klager for direkte forskelsbehandling, ved ikke at have samme tilbud til mænd, som de havde til kvinder.

Der foreligger indirekte forskelsbehandling, n√•r en bestemmelse, et kriterium eller en praksis, der tilsyneladende er neutral, vil stille personer af det ene k√łn s√¶rlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet k√łn, medmindre den p√•g√¶ldende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt form√•l og midlerne til at opfylde dette form√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.

Ligebehandlingsn√¶vnet finder, at indklagede har ud√łvet indirekte forskelsbehandling ved, at tilbuddene efterf√łlgende var g√¶ldende for alle der kommer i damet√łj.

N√¶vnet har herved lagt v√¶gt p√•, at det overvejende er kvinder, der er if√łrt damet√łj sammenholdt med tilbuddets ordlyd.

Indklagede har ikke meddelt nævnet oplysninger, der kan danne grundlag for en vurdering af, om tilbuddet kan være begrundet i et legitimt formål m.v.

Indklagede har derfor overtrådt ligestillingsloven

Godtg√łrelse
Det fremg√•r af R√•dets direktiv 2004/113/EF, artikel 14 om sanktion, at: “Medlemsstaterne fasts√¶tter de sanktioner, der skal anvendes ved overtr√¶delse af de nationale bestemmelser, der er vedtaget i henhold til dette direktiv, og tr√¶ffer de n√łdvendige foranstaltninger for at sikre, at sanktionerne bliver anvendt. De iv√¶rksatte sanktioner, der kan omfatte udbetaling af erstatning til ofret, skal v√¶re effektive, st√• i rimeligt forhold til overtr√¶delsen og have afskr√¶kkende virkning.”

Ligebehandlingsn√¶vnet finder, at der i en situation som den foreliggende, hvor klageren var m√łdt op hos indklagede og ikke kunne benytte sig af de samme tilbud som diskotekets kvindelige g√¶ster, foreligger en kr√¶nkelse, som berettiger klager til en godtg√łrelse. Dette er ogs√• n√łdvendigt af hensyn til effektiv overholdelse af reglerne om ligestilling af kvinder og m√¶nd.

N√¶vnet tilkender derfor klager en godtg√łrelse, der fasts√¶ttes til 2.500 kr.

Indklagede skal herefter betale 2.500 kr. til klager med procesrenter fra den 9. februar 2011, hvor sagen blev indbragt for Ligebehandlingsn√¶vnet. Bel√łbet skal betales inden 14 dage.

Retsregler
Afg√łrelsen er truffet efter f√łlgende bestemmelser:

  1. § 1, stk. 1, og stk. 2, nr. 1. om nævnets kompetence
  2. § 9, stk. 1, om klagebehandling
  3. § 12, stk. 2, om klagebehandling
  1. § 1a, stk. 1, nr. 1, om lovens anvendelsesområde
  2. § 2, stk. 1 og stk. 2, om forbud mod direkte forskelsbehandling
  3. § 2, stk. 4, om delt bevisbyrde
  4. ¬ß 3c om godtg√łrelse

Afg√łrelsen hos Retsinformation.