Udenrigsrigsministeriets notat vedr. intervention i sag C-769-22, Kommissionen mod Ungarn vedr. den såkaldte anti-LGBT+-lov. 20. marts 2023.

Vist 46 gange.
Udenrigsminister Lars L√łkke Rasmussen (M) tilsendte den 22. marts 2023 Udenrigsrigsministeriets notat vedr. intervention i sag C-769-22, Kommissionen mod Ungarn vedr. den s√•kaldte anti-LGBT+-lov. 20. marts 2023 til Europaudvalget.
Europaudvalget (EUU). Alm. del. Bilag 327. Samling 2022-23 (2. samling).
Notatet videresendt til:
Ligestillingsudvalget (LIU). Alm. del. Bilag 33. Samling 2022-23 (2. samling).

* * *
Udenrigsministeriets notat vedr√łrer som anf√łrt sag C-769-22.
EUR-Lex:
Den originale engelsksprogede version: Case C-769/22: Action brought on 19 December 2022 ‚ÄĒ European Commission v Hungary.
Dansksproget version: Sag C-769/22: Sag anlagt den 19. december 2022 ‚ÄĒ Europa-Kommissionen mod Ungarn.

* * *
Udenrigsrigsministeriets notat vedr. intervention i sag C-769-22, Kommissionen mod Ungarn vedr. den såkaldte anti-LGBT+-lov.
20. marts 2023.
Sagsnummer: 2023-7342

Indledning og baggrund
Europa-Kommissionen har den 19. december 2022 anlagt et traktatbrudss√łgsm√•l ved EU-Domstolen mod Ungarn med p√•stand om, at Ungarn har tilsidesat sine EU-retlige forpligtelser ved at vedtage den s√•kaldte ‚ÄĚanti-LGBT+-lov‚ÄĚ,1 som if√łlge Kommissionen diskriminerer mod personer p√• baggrund af deres seksuelle orientering og k√łnsidentitet. Kommissionen g√łr overordnet g√¶ldende, at loven er i strid med reglerne for det indre marked, individers grundl√¶ggende rettigheder (s√¶rligt for LGBT+-personer) og EU‚Äôs f√¶lles v√¶rdier.

Traktatbrudss√łgsm√•let er anlagt i medf√łr af artikel 258 i traktaten om Den Europ√¶iske Unions Funktionsm√•de (TEUF) og blev offentliggjort i EU-Tidende den 13. februar 2023.

Den ungarske lov tr√•dte i kraft i sommeren 2021 og indeholder en r√¶kke lov√¶ndringer vedr√łrende navnlig audiovisuelle medietjenester, reklamer, elektronisk handel og undervisning. √Ündringerne indf√łrer en r√¶kke forbud og begr√¶nsninger i adgangen til promovering og portr√¶ttering af afvigelse fra selvidentitet svarende til k√łn ved f√łdslen, k√łnsskifte eller homoseksualitet, jf. n√¶rmere nedenfor.

Kommissionen har nedlagt påstand om, at Ungarn med vedtagelsen af loven har tilsidesat sine EU-retlige forpligtelser i henhold til en række bestemmelser i direktivet om audiovisuelle medietjenester,2 direktivet om elektronisk handel,3 servicedirektivet,4 databeskyttelsesforordningen,5 Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (Chartret),6 TEUF artikel 56 om tjenesteydelsernes frie bevægelighed samt Traktaten om Den Europæiske Union (TEU) artikel 2 om EU’s fælles værdier.

Kommissionen g√łr g√¶ldende, at Ungarn har tilsidesat ovenn√¶vnte forpligtelser ved at:
 • Indf√łre et forbud mod at give mindre√•rige adgang til indhold og reklamer, der promoverer og portr√¶tterer afvigelser fra selvidentitet svarende til k√łn ved f√łdslen, k√łnsskifte eller homoseksualitet.
 • P√•l√¶gge medietjenesteudbydere, der udsender line√¶re audiovisuelle medietjenester, en forpligtelse til at begr√¶nse udsendelsen af programmer, hvis afg√łrende element er at promovere og portr√¶ttere afvigelser fra selvidentitet svarende til k√łn ved f√łdslen, k√łnsskifte eller homoseksualitet, til tidsrummet mellem kl. 22 og kl. 5, samt at udelukke denne type programmer fra kvalificeringen som kommunikation i offentlighedens interesse eller reklame med nyttev√¶rdi for samfundet.
 • P√•l√¶gge det ungarske medier√•d en forpligtelse til at anmode den medlemsstat, som har jurisdiktion ift. medietjenesteudbyderen om at tr√¶ffe effektive foranstaltninger for at bringe de af medier√•det fundne tilsides√¶ttelser til oph√łr
 • Indf√łre et forbud mod undervisning om ‚ÄĚseksualkultur, seksualliv, seksuel orientering og seksuel udvikling‚ÄĚ, der kan tilsigte at promovere afvigelse fra selvidentitet svarende til k√łn ved f√łdslen, k√łnsskifte eller homoseksualitet.
 • P√•l√¶gge organer med direkte adgang til registrerede oplysninger en forpligtelse til at udlevere registrerede oplysninger om personer, som har beg√•et lovovertr√¶delser over for mindre√•rige i strid med den seksuelle frihed og moral.

Kontekst
Efterlevelsen af EU‚Äôs grundl√¶ggende v√¶rdier har i en √•rr√¶kke v√¶ret under pres i Ungarn. Med henvisning til problemerne p√• retsstats- og v√¶rdiomr√•det indledte Europa-Parlamentet i 2018 TEU artikel 7-proceduren mod Ungarn ved at sende en begrundet udtalelse til R√•det. Sagen mod Ungarn blev indledt p√• baggrund af den s√•kaldte ‚ÄĚSargentini-rapport‚ÄĚ,7 der pegede p√• blandt andet problemer med retsv√¶senets uafh√¶ngighed, bek√¶mpelsen af korruption og ogs√• rettigheder for personer, der tilh√łrer mindretal. Artikel 7-proceduren kan i sidste ende medf√łre suspension af et medlemslands stemmerettigheder i R√•det.

I till√¶g til artikel 7-proceduren blev den f√łrste sag under den s√•kaldte retsstatsmekanisme indledt mod Ungarn i april 2022. Retsstatsmekanismen etablerer en kobling mellem brud p√• retsstatsprincippet og beskyttelsen af EU‚Äôs budget. Den f√łrte i december til, at R√•det vedtog foranstaltninger mod Ungarn, der suspenderede 55 pct. af landets bevillinger fra tre programmer under EU‚Äôs strukturfonde svarende til ca. 47 mia. kroner. Samtidig gjorde R√•det udbetaling af midler fra genopretningsfaciliteten til Ungarn betinget af gennemf√łrelse af en r√¶kke retsstatsrelaterede milep√¶le.

Endelig forts√¶tter R√•det sine √•rlige retsstatsdialoger med afs√¶t i Kommissionens √•rlige retsstatsrapporter. Ungarn var i den sammenh√¶ng til dr√łftelse i april 2022.

Regeringens interesse i traktatkrænkelsessagen
Regeringsgrundlaget sl√•r fast, at EU er et v√¶rdif√¶llesskab, og at det er afg√łrende, at alle medlemsstater respekterer EU‚Äôs grundl√¶ggende v√¶rdier og retsstatsprincippet. Danmark har de senere √•r spillet en aktiv rolle i at forsvare disse v√¶rdier og principper.

Danmark og 13 andre EU-medlemsstater8 underskrev i anledningen af den internationale dag mod homofobi, transfobi og bifobi den 17. maj 2021 en erkl√¶ring om beskyttelse af LGBT+-personers rettigheder, der understreger vigtigheden af EU‚Äôs f√¶lles v√¶rdier i TEU artikel 2, herunder princippet om ligestilling, der forbyder enhver form for forskelsbehandling eller vold p√• grund af k√łn, k√łnsidentitet eller seksuel orientering. Det blev fulgt op af en erkl√¶ring den 22. juni 2021, hvor 18 EU-medlemsstater,9 herunder Danmark, udtrykte alvorlig bekymring over den ungarske anti-LGBT+-lov, der ford√łmtes for at medf√łre √•benlys forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet. I erkl√¶ringen opfordredes Kommissionen til at g√łre brug af alle redskaber til r√•dighed, herunder at indbringe sagen for EU-Domstolen.

Der er s√•ledes stor politisk bev√•genhed om sagen b√•de i Danmark og i de √łvrige medlemsstater.

I et dansk interventionsindl√¶g b√łr der ‚Äď p√• linje med ovenn√¶vnte erkl√¶ringer ‚Äď argumenteres for, at Ungarn har tilsidesat visse af sine EU-retlige forpligtelser ved at vedtage den s√•kaldte ‚ÄĚanti-LGBT+-lov‚ÄĚ, idet loven diskriminerer mod personer p√• baggrund af deres seksuelle orientering og k√łnsidentitet.

Noter
[OBS: De indsatte links i noterne er foretaget af Tina Thranesen.]
 1. [Retur] Lov nr. LXXIX af 2021 om strengere foranstaltninger mod pædofile lovovertrædere og ændring af visse love til beskyttelse af mindreårige.
 2. [Retur] Artikel 2, artikel 3, stk. 1, artikel 6 a, stk. 1, artikel 9, stk. 1, litra c), nr. ii), i direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester.
 3. [Retur] Direktiv 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter af informationssamfundstjenester, navnlig elektronisk handel, i det indre marked.
 4. [Retur] Direktiv 2006/123/EF om tjenesteydelser i det indre marked.
 5. [Retur] Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF.
 6. [Retur] Artikel 1, artikel 7, artikel 8, stk. 2, artikel 11 og artikel 21 i Chartret.
 7. [Retur] Europa-Parlamentets rapport nr. A8-0250/2018 af 4. juli 2018: Report on a proposal calling on the Council to determine, pursuant to Article 7(1) of the Treaty on European Union, the existence of a clear risk of a serious breach by Hungary of the values on which the Union is founded.
 8. [Retur] BE, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, IE, IT, LU, MT, NL og SE.
 9. [Retur] AT, BE, CY, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, LV, NL, PT og SE.

* * *
Folketingets journal:
Europaudvalget bilag 327 – “Notat vedr. intervention i sag C-769-22”.
Notatet hos Europaudvalget.
Ligestillingsudvalget bilag 333 – "Notat vedr. intervention i sag C-769-22".
Notatet hos Ligestillingsudvalget.