Vedtægt for trans-danmark.dk af 29. juni 2002. (Forældet)

Vist 75 gange.
P√• den stiftende generalforsamling l√łrdag den 29. juni 2002 i trans-danmark.dk vedtoges den herunder gengivne vedt√¶gt.
(Vedtægten er forældet).

Vedtægt for trans-danmark.dk

I Navn og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er trans-danmark.dk, og dens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.
II Formål
¬ß 2. Foreningens form√•l er at fremme befolkningens forst√•else for og accept af transvestitters og ransseksuelles s√¶rlige forhold og s√łge at sikre, at lovgivningen i st√łrst mulig udstr√¶kning tilgodeser sammes forhold.
Stk. 2. Form√•let s√łges gennemf√łrt ved at
 
 1. påvirke politikere, beslutningstagere og meningsdannere,
 2. arbejde for √¶ndring og ajourf√łring af love, bekendtg√łrelser, cirkul√¶rer, regels√¶t og andet, som har betydning for transvestitter og transseksuelles forhold,
 3. ud√łve oplysningsvirksomhed overalt, hvor det kan fremme form√•let,
 4. st√łtte og hj√¶lpe med gennemf√łrelsen af projekter og ideer, som efter bestyrelsens sk√łn vil fremme form√•let,
 5. få indvalgt medlemmer i råd og nævn, som er relevante for at fremme formålet, og
 6. andet, der efter bestyrelsens sk√łn vil fremme form√•let.
III Medlemmer og hjemmeside
§ 3. Som medlem af foreningen kan optages transvestitter, transseksuelle, foreninger, fonde, institutioner og lign. samt andre, der kan tilslutte sig foreningen form√•l som anf√łrt i ¬ß 2.
Stk. 2. Medlemmernes identitet skal på begæring holdes hemmelig og må i så tilfælde kun kendes af foreningens formand, kasserer og sekretær.
Stk. 3. Foreningen er partipolitisk uafhængig.
§ 4. Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, n√•r det har beg√•et groft brud p√• det i¬ß 2 n√¶vnte form√•l.
Stk. 2. Udelukkelsen, der kan v√¶re tidsbestemt eller livsvarig, forel√¶gges til endelig godkendelse p√• f√łrstkommende generalforsamling.
§ 5. Foreningen ejer og driver hjemmesiden www.trans-danmark.dk.
Stk. 2. På foreningens hjemmeside oploades foreningens vedtægter, bestyrelsens sammensætning og informationer efter bestyrelsens nærmere bestemmelser.
Stk. 3. Bestyrelsen v√¶lger en webmaster til at opbygge, ajourf√łre og vedligeholde hjemmesiden.
Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder nærmere bestemmelser for hjemmesidens drift og vedligeholdelse.
IV Generalforsamling
¬ß 6. Generalforsamlingen er foreningens h√łjeste myndighed og er beslutningsdygtig, n√•r den er lovligt indvarslet uanset antallet af fremm√łdte medlemmer.
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes via en af bestyrelsen oprettet postliste, som samtlige medlemmer tilsluttes, med angivelse af dagsorden.
Stk. 3. Indkaldelsen skal v√¶re afsendt senest to uger f√łr generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Adgang til generalforsamlingen har kun foreningens medlemmer medmindre andet vedtages på generalforsamlingen.
Stk. 5. Medlemmer har, uanset om det er enkeltpersoner, foreninger, fonde, institutioner o. lign., 1 stemme.
Stk. 6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 7. Deltager andre i generalforsamlingen, skal de forinden afkr√¶ves l√łfte om at overholde foreningens krav om at holde medlemmernes identitet hemmelig i den udstr√¶kning de enkelte medlemmer kr√¶ver det.
§ 7. √Ündringer i foreningens vedt√¶gter er vedtaget, n√•r 2/3 af de p√• en generalforsamling afgivne, herunder ogs√• blanke stemmer, er for √¶ndringerne.
Stk. 2. Andre afstemninger end de i ¬ß 6 stk. 1 og i ¬ß 17 n√¶vnte, afg√łres ved simpel stemmeflerhed.
Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 3. Forslag om vedtægtsændringer og ophævelse af foreningen skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Stk. 4. Afstemninger skal på begæring være skriftlige.
§ 8. Ordin√¶r generalforsamling afholdes hvert √•r i marts m√•ned.
Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde f√łlgende punkter:
 
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand på lige år.
 8. Valg af:
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer,
  2. 2 bestyrelsessuppleanter,
  3. 2 revisorer, og
  4. 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.
Stk. 3. Forslag til dagordenens punkt 6 skal være formanden i hænde senest den 15. februar for at kunne blive behandlet på samme års generalforsamling.
Stk. 4. Formanden foranstalter indkomne forslag udsendt til medlemmerne via medlemspostlisten senest 2 uger f√łr generalforsamlingens afholdelse.
§ 9. Ekstraordin√¶r generalforsamling indkaldes, n√•r bestyrelsen finder det forn√łdent, eller mindst 10 medlemmer beg√¶rer det med angivelse af det emne, der √łnskes behandlet.
Stk. 2. I sidstnævnte tilfælde er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter reglerne i § 5 således, at den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes senest på 2-måneders dagen for begæringens modtagelse.
Stk. 3. Foreningen tegnes over for tredjemand af formanden og kassereren i fællesskab.
V Bestyrelsen
§ 10. Bestyrelsen best√•r af formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer, der alle v√¶lges p√• generalforsamlingen for en 2-√•rig periode.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningens daglige virke.
§ 11. Formanden indkalder til bestyrelsens m√łder, n√•r han finder det forn√łdent.
Stk. 2. Bestyrelsen skal dog afholde mindst 1 fysisk bestyrelsesm√łde om √•ret.
Stk. 3. Fysisk bestyrelsesm√łde skal endvidere afholdes, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer frems√¶tter beg√¶ring derom.
§ 12. Bestyrelsen konstituerer sig med n√¶stformand, kasserer og sekret√¶r. Under formandens forfald tr√¶der n√¶stformanden i et og alt i formandens sted. Bestyrelsens sammens√¶tning og konstituering meddeles snarest til medlemmerne via medlemspostlisten.
§ 13. Bliver en bestyrelsespost ledig i funktionsperioden, indtr√¶der den p√• generalforsamlingen f√łrste valgte suppleant. Er der ikke flere suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv med et nyt medlem dog s√•ledes, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal v√¶re valgt p√• generalforsamlingen.
Stk. 2. Bliver posten som formand ledig i funktionsperioden, overtager næstformanden posten, og bestyrelsen konstituerer sig på ny.
§ 14. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, n√•r alle medlemmer er indkaldt til et m√łde og mindst 4 er m√łdt.
Alle bestyrelsens beslutninger afg√łres ved simpel stemmeflerhed.
I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
§ 15. Bestyrelsen opretter en bestyrelsespostliste gennem hvilken forenings daglige drift m.m. foreg√•r.
Stk. 2. Driften af foreningen via bestyrelsespostlisten har samme bindende virkning som foregik den ved et fysisk m√łde.
Stk. 3. Beslutninger truffet via bestyrelsespostlisten er vedtaget og bindende for bestyrelsen, såfremt mindst 3 edlemmer via bestyrelsespostlisten stemmer for beslutningerne.
§ 16. Bestyrelsen opretter en konto i et pengeinstitut over hvilken foreningens √łkonomi f√łres.
Stk. 2. Kassereren har prokura over kontoen.
Stk. 3. Ved kassererens forfald kan formanden i forening med endnu et bestyrelsesmedlem overtage kassererens funktioner.
§ 17. Bestyrelsen laver som minimum et beslutningsreferat over hvert afholdt m√łde.
Stk. 2. Beslutningsreferatet udsendes til bestyrelsen via bestyrelsespostlisten.
Stk. 3. Bestyrelsen kan vælge enten som fast regel eller i enkeltstående at udsende referaterne til samtlige medlemmer via medlemspostlisten.
Regnskab og kontingent
§ 18. Foreningens regnskabs√•r er kalender√•ret.
Stk. 2. Det reviderede regnskab skal v√¶re formanden i h√¶nde senest den 15. februar det f√łlgende √•r.
§ 19. Medlemskontingentet fasts√¶ttes hvert √•r p√• generalforsamlingen.
Stk. 2. Medlemmerne skal indbetale kontingentet senest 1. maj.
Stk. 3. Bestyrelsen kan, når særlige forhold er til stede tildele et medlem kontingentfrihed.
Stk. 4. Bidragyderes identitet skal på begæring holdes hemmelig.
VII Medlemsorientering
§ 20. Foreningen opretter til form√•let en medlems postliste gennem hvilken meddelelser til medlemmerne herunder indkaldelse til generalforsamling foreg√•r.
Stk. 2. Generalforsamlingsreferatet og regnskabet udsendes ligeledes via medlems postlisten.
Stk. 3. Medlemspostlisten skal være tilgængelig for debat medlemmerne imellem.
VIII Udvalg
§ 21. Bestyrelsen kan neds√¶tte udvalg til behandling og gennemf√łrelse af projekter og beslutninger vedtaget af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen kan enten udpege et bestyrelsesmedlem til at deltage i s√•danne udvalg eller udpege et af foreningens √łvrige medlemmer som formand for udvalget.
Stk. 3. Hvis formanden for et udvalg ikke er bestyrelsesmedlem, tiltræder udvalgsformanden bestyrelsen med samme rettigheder som bestyrelsesmedlemmerne, under bestyrelsens behandling af udvalgets arbejde.
IX Ophævelse og ikrafttrædelse
§ 22. Oph√¶velse af foreningen kan kun ske, n√•r forslag herom er vedtaget af 4/5 af de p√• en generalforsamling fremm√łdte og derefter af 4/5 af foreningens medlemmer.
Stk. 2. Såfremt der ved en afstemning blandt medlemmerne ikke afgives mindst 4/5 stemmer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvis eneste punkt på dagsordenen er ophævelse af foreningen.
Stk. 3. P√• denne ekstraordin√¶re generalforsamling kan oph√¶velsen vedtages uanset antallet af fremm√łdte medlemmer s√•fremt 4/5 stemmer for oph√¶velsen.
§ 23. Ved foreningens oph√¶velse bestemmer generalforsamlingen under hvilken beslutningen vedtages til hvilket form√•l foreningens evt. formue og aktiver i √łvrigt skal anvendes.
§ 24. Denne lov er vedtaget p√• den stiftende generalforsamling l√łrdag den 29. juni 2002.

Sted (Udeladt af diskretionshensyn), l√łrdag den 29. juni 2002.

På generalforsamlingens vegne:

Dirigent, Tina Thranesen. Referent, Tina Larsen.

* * *
Vedtægt af 29. juni 2002 i pdf-format.