Stemmetræning. Vejledning om specialundervisning for voksne. VEJ nr. 9396 af 2. juli 2009.

Vist 142 gange.
Vejledning om specialundervisning for voksne – VEJ nr. 9396 af 2. juli 2009 – er tilknyttet Lov om specialundervisning for voksne og Bekendtg√łrelse om specialundervisning for voksne og udstedt af B√łrne- undervisnings- og ligestillingsministeriet.
Vejledningen er interessant for transpersoner, der √łnsker hj√¶lp til at f√• stemmen til at svare til det k√łn, de lever som.

Vejledningen forklarer og uddyber bestemmelserne i Lov om specialundervisning for voksne og Bekendtg√łrelse om specialundervisning for voksne.

Herunder gengives det for transpersoner mest relevante indhold af bekendtg√łrelsen.
Kapitel 1
Kommunalbestyrelsens opgaver og forpligtelser i henhold til lov om specialundervisning for voksne retter sig mod alle borgere i kommunen over den undervisningspligtige alder med fysiske eller psykiske handicap som f√łlge af funktionsneds√¶ttelser, der har behov for s√¶rlig tilrettelagt undervisning og r√•dgivning for at afhj√¶lpe eller begr√¶nse virkningerne af funktionsneds√¶ttelsen.

Kommunalbestyrelsen må ud fra en konkret vurdering således tage stilling til, hvilket tilbud borgeren skal have.

Kapitel 2
Kommunalbestyrelsen stiller tilbuddet om specialundervisning for voksne gratis til r√•dighed for deltageren. Kommunalbestyrelsen stiller efter lov om specialundervisning for voksne ogs√• l√¶remidler, undervisningsmaterialer og teknologiske hj√¶lpemidler til gennemf√łrelsen af specialundervisningen gratis til r√•dighed for deltageren.
Ans√łgning om specialundervisning for voksne kan ikke afvises eller uds√¶ttes af √łkonomiske √•rsager.
Det er afg√łrende for forpligtelsen til at yde specialundervisning og r√•dgivning efter lov om specialundervisning for voksne, at der er tale om funktionsneds√¶ttelser af en art og et omfang, der medf√łrer begr√¶nsninger, der kan afhj√¶lpes eller begr√¶nses gennem kompenserende undervisning. Det betyder, at specialundervisning for voksne kun skal tilbydes, hvis f√łlgerne af en funktionsneds√¶ttelse begr√¶nser personens funktionelle f√¶rdigheder i forhold til de daglige opgaver i s√•vel privatlivet som i samfundslivet, og hvor andre tilbud eller egen aktivitet ikke alene kan afhj√¶lpe f√łlgevirkningerne.

Kapitel 4
Det er et krav for at give tilbud om specialundervisning, at kommunalbestyrelsen sikrer, at der forligger en afd√¶kning af den enkelte deltagers foruds√¶tninger for at modtage specialundervisning for voksne. Den samlede p√¶dagogiske (og eventuelle psykologiske) afd√¶kning skal foretages p√• grundlag af udtalelser fra eller af sagkyndige med den forn√łdne specialp√¶dagogiske viden og med inddragelse af deltageren og/eller dennes p√•r√łrende. Hvis der er uklarhed om, hvorvidt tilbud om specialundervisning er relevant, kan der ske henvisning til afd√¶kning p√• et uddannelsessted, hvor der ydes specialundervisning for voksne og specialp√¶dagogisk bistand, eller til andre med ekspertise. Der kan anmodes om en vurdering af undervisningsbehovet samt eventuelt forslag til en undervisningsplan. Der kan i denne forbindelse tilrettel√¶gges et kortere visiterende undervisningsforl√łb.
Der kan indhentes udtalelser eller erklæringer fra andre institutioner til brug for en samlet vurdering. Det skal kunne vurderes, om der er et behov for specialundervisning, og hvilke målsætninger og indhold der i givet fald skal opstilles herfor. En afdækning tilrettelægges således, at den giver grundlag for stillingtagen til, om der skal tilbydes andre relevante tilbud end specialundervisning.
Der er ikke i regelgrundlaget specifikke krav til en afd√¶kning vedr√łrende behov for specialundervisning for voksne. I mange tilf√¶lde vil der dog v√¶re tale om beskrevne og dokumenterede funktionsneds√¶ttelser.

Afdækningen vil oftest foregå i form af interview med deltageren selv suppleret med foreliggende information og dokumentation om funktionsnedsættelserne. Hvis der er behov for at indhente særlige udtalelser fra konsulent, psykolog eller læge, betaler kommunalbestyrelsen herfor.

Deltageren skal godkende eventuel indhentning af udtalelser og fremsendelse heraf til andre i forbindelse med afdækningen i relation til bevilling af specialundervisning og informeres om indholdet heraf.
Udarbejdelse af et forslag til undervisningsplan skal ske efter samråd med deltageren, hvor målsætning, indhold og omfang beskrives. Ved stillingtagen til bevilling af specialundervisning for voksne skal deltageren modtage en meddelelse om, hvad bevillingen omfatter, samt om starttidspunkt og undervisningssted. Ved afslag skal der gives en skriftlig begrundelse med oplysning om et eventuelt alternativt tilbud samt klagevejledning. Disse krav gælder, uanset om det er de kommunale myndigheder, eller om det er en uddannelsesinstitution, der på vegne af kommunalbestyrelsen tager stilling hertil.

Hvis deltageren ikke selv er i stand til at kommunikere om afd√¶kning og uddannelsesbehov, kan vedkommende have en bisidder eller en p√•r√łrende, der bist√•r i kommunikationen med de kommunale myndigheder.

Kapitel 5
I forbindelse med afd√¶kningen af den enkelte deltagers foruds√¶tninger, f√¶rdigheder og behov kan kommunalbestyrelsen tilvejebringe den n√łdvendige viden via egne tilbud, andre kommuner, regionen, landsd√¶kkende tilbud eller private.

Kapitel 6
Kommunalbestyrelsen skal tilbyde specialundervisning for voksne til alle, der har opfyldt undervisningspligten, hvis de har en funktionsnedsættelse, der kan afhjælpes eller begrænses gennem undervisning. Det er en forudsætning, at de bor eller længerevarende opholder sig i kommunen. Der er således ikke et krav om, at unge skal være over 18 år for at modtage specialundervisning for voksne.

Voksne med tale-, stemme- og sprogvanskeligheder
Voksne med tale- og sprogvanskeligheder omfatter personer med stammelidelser, stemmeproblemer, udtaleproblemer og sprogproblemer, fx voksne med afasi p√• grund af en hjerneskade eller neurologisk sygdom, mennesker med stammen samt strubel√łse. Problemerne skal have et omfang, hvor der er tale om en funktionsneds√¶ttelse, der giver begr√¶nsninger i den p√•g√¶ldendes livsf√łrelse, herunder eventuel besk√¶ftigelse.
Forslag til denne form for specialundervisning baserer sig ofte p√• udtalelser fra l√¶ger eller hospitaler, men deltagere kan ogs√• selv henvende sig for at f√• st√łtte i form af specialundervisning. Iv√¶rks√¶ttelse af specialundervisning sker normalt p√• basis af en afd√¶kning fra en institution, der tilbyder specialundervisning for voksne med tale-, stemme- og sprogvanskeligheder.
Specialundervisningen gives b√•de i tidsm√¶ssigt afgr√¶nsede forl√łb og med relativt f√• lektioner og i mere intensive forl√łb med et st√łrre antal lektioner. Specialp√¶dagogisk bistand i form af r√•dgivning og vejledning samt information og undervisning af p√•r√łrende kan udg√łre et centralt element i det specialp√¶dagogiske tilbud.

Kapitel 7
Kommunalbestyrelsen kan i henhold til rammeaftaler henlægge undervisningsopgaver til regionsrådets foranstaltning.

Alle udgifter i forbindelse med specialundervisning for voksne på de regionale lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for voksne påhviler kommunalbestyrelserne.

Kapitel 10
Alle hj√¶lpemidler til gennemf√łrelsen af specialundervisningen skal efter lov om specialundervisning for voksne stilles gratis til r√•dighed for deltageren. Det g√¶lder b√•de l√¶remidler, undervisningsmaterialer og teknologiske hj√¶lpemidler. Derimod bevilges personlige hj√¶lpemidler, selv om en del af specialundervisningen retter sig mod anvendelsen og brugen af s√•danne hj√¶lpemidler, ikke efter lov om specialundervisning for voksne, men efter serviceloven.

Kapitel 13
Efter lov om specialundervisning for voksne og bekendtg√łrelse nr. 378 af 28. april 2006 om specialundervisning for voksne kan kommunalbestyrelsens og regionsr√•dets afg√łrelse om specialundervisning for voksne indbringes for Klagen√¶vnet for vidtg√•ende specialundervisning, n√•r afg√łrelsen vedr√łrer retlige sp√łrgsm√•l. Klagen skal fremsendes senest 4 uger efter, at afg√łrelsen er meddelt til klageren.
Såfremt der gives afslag på specialundervisning, skal der være en klar begrundelse herfor, og der skal gives klagevejledning. Er begrundelsen for afslaget, at der gives et andet relevant tilbud, skal det fremgå, hvilket tilbud der alternativt gives. Meddelelser herom gives skriftligt og på en måde, så det sikres, at deltageren forstår meddelelsen.
Efter bekendtg√łrelsen skal Klagen√¶vnet tage stilling til, om afg√łrelsen fra kommunalbestyrelsen eller regionsr√•det indeholder retlige mangler og i givet fald, hvilken konsekvens dette skal have. Klagen√¶vnet kan enten opretholde eller hjemvise afg√łrelsen til fornyet behandling i kommunalbestyrelsen eller regionsr√•det.
Retlige sp√łrgsm√•l kan vedr√łre sp√łrgsm√•let om, hvorvidt de lovgivningsm√¶ssige betingelser for ydelsen i henhold til loven er opfyldt, herunder om afg√łrelsen er truffet i overensstemmelse med bekendtg√łrelsens procedureregler, og om de faktiske omst√¶ndigheder, der er lagt til grund for afg√łrelsen, er korrekte. Retlige sp√łrgsm√•l kan endvidere vedr√łre sp√łrgsm√•let, om kommunalbestyrelsen eller regionsr√•det ved ud√łvelsen af det i loven forudsatte sk√łn har holdt sig inden for lovgivningens rammer. Retlige sp√łrgsm√•l kan desuden vedr√łre sp√łrgsm√•l om, hvorvidt forvaltningsprocessuelle regler er overholdt, herunder bestemmelserne i forvaltningsloven om klagevejledning, begrundelse og partsh√łring.
Klagen√¶vnet kan derimod ikke foretage en pr√łvelse af kommunalbestyrelsens eller regionsr√•dets sk√łnsm√¶ssige afvejning og kan alts√• ikke tilsides√¶tte en afg√łrelse, alene fordi n√¶vnet har en anden faglig vurdering af sagen.

* * *
Vejlednigen hos Retsinformation.

Vejledning om ans√łgning om/henvisning til stemmetr√¶ning (taleundervisning) og om klage ved afslag af Tina Thranesen.