Asyldirektivet. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/95/EU af 13. december 2011.

Vist 247 gange.

Europa-Parlamentets og R√•dets direktiv 2011/95/EU [1] af 13. december 2011 om fasts√¶ttelse af standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsl√łse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidi√¶r beskyttelse, og for indholdet af en s√•dan beskyttelse.

Direktivet gælder ikke for Danmark.

Direktivet indleder med en l√¶ngere r√¶kke henvisninger, hvorefter f√łlger 53 betragtninger, hvoraf alene f√łlgende skal n√¶vnes
 1. En af betingelserne for at kunne opn√• flygtningestatus, jf. artikel 1, afsnit A, i Gen√®vekonventionen, er, at der er en √•rsagsforbindelse mellem grundene til forf√łlgelsen, dvs. race, religion, nationalitet, politisk anskuelse eller tilh√łrsforhold til en bestemt social gruppe, og forf√łlgelsen eller det forhold, at der ikke ydes beskyttelse mod s√•dan forf√łlgelse.
 2. Det er ligeledes n√łdvendigt at indf√łre en f√¶lles opfattelse af forf√łlgelsesgrunden “tilh√łrsforhold til en bestemt social gruppe”. Med henblik p√• afgr√¶nsningen af en bestemt social gruppe b√łr der tages hensyn til faktorer i forbindelse med ans√łgerens k√łn, herunder k√łnsidentitet og seksuel orientering, som kan v√¶re forbundet med visse retstraditioner og skikke, der f.eks. f√łrer til genital leml√¶stelse, tvangssterilisation eller tvungen abort, for s√• vidt som disse faktorer er forbundet med ans√łgerens velbegrundede frygt for forf√łlgelse.
Herefter anf√łres selve direktivet, der indeholder 9 kapitler med 42 artikler.
Her skal alene nævnes
KAPITEL I
ALMINDELIGE BESTEMMELSER
Artikel 1
Formål
Form√•let med dette direktiv er at fasts√¶tte standarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsl√łse som personer med international beskyttelse, for en ensartet status for flygtninge eller for personer, der er berettiget til subsidi√¶r beskyttelse, og for indholdet af en s√•dan beskyttelse.

Artikel 2
Definitioner
I dette direktiv forstås ved:
 1. “flygtning” : en tredjelandsstatsborger, som i kraft af en velbegrundet frygt for forf√łlgelse p√• grund af race, religion, nationalitet, politisk anskuelse eller tilh√łrsforhold til en bestemt social gruppe opholder sig uden for det land, hvor den p√•g√¶ldende er statsborger, og som ikke kan eller, p√• grund af en s√•dan frygt, ikke vil p√•ber√•be sig dette lands beskyttelse, eller en statsl√łs person, som opholder sig uden for det land, hvor han tidligere havde sit s√¶dvanlige opholdssted, af samme grunde som anf√łrt ovenfor, og som ikke kan eller, p√• grund af en s√•dan frygt, ikke vil vende tilbage til dette land, og som ikke er omfattet af artikel 12
 2. “flygtningestatus” : en medlemsstats anerkendelse af en tredjelandsstatsborger eller statsl√łs som flygtning
 3. “person, der er berettiget til subsidi√¶r beskyttelse” : en tredjelandsstatsborger eller statsl√łs, der ikke anerkendes som flygtning, men for hvem der er alvorlig grund til at antage, at vedkommende, hvis han eller hun sendes tilbage til sit hjemland eller, for s√• vidt ang√•r en statsl√łs, til det land, hvor han eller hun tidligere havde sit s√¶dvanlige opholdssted, vil l√łbe en reel risiko for at lide alvorlig overlast som defineret i artikel 15, og som ikke er omfattet af artikel 17, stk. 1 og 2, og som ikke kan eller, p√• grund af en s√•dan risiko, ikke vil p√•ber√•be sig dette lands beskyttelse
Artikel 3
Gunstigere standarder
Medlemsstaterne kan indf√łre eller opretholde gunstigere standarder for fasts√¶ttelse af, hvem der kan anerkendes som flygtninge eller som personer, der er berettigede til subsidi√¶r beskyttelse, og for fasts√¶ttelse af indholdet af international beskyttelse, for s√• vidt disse standarder er forenelige med dette direktiv.

Artikel 10
Grundene til forf√łlgelse
 1. en gruppe betragtes som udg√łrende en bestemt social gruppe, navnlig n√•r:
  • medlemmerne af den p√•g√¶ldende gruppe har samme medf√łdte karakteristiske tr√¶k eller en f√¶lles baggrund, der ikke kan √¶ndres, eller er f√¶lles om et karakteristisk tr√¶k eller en tro, der er s√• grundl√¶ggende for deres identitet eller samvittighed, at ingen mennesker b√łr tvinges til at give afkald derp√•, og
  • den p√•g√¶ldende gruppe har en s√¶rskilt identitet i det relevante land, fordi den opfattes som v√¶rende anderledes af det omgivende samfund.
   Afh√¶ngigt af omst√¶ndighederne i hjemlandet kan en bestemt social gruppe omfatte en gruppe, hvis f√¶lles karakteristiske tr√¶k er seksuel orientering. Seksuel orientering kan ikke forst√•s s√•ledes, at det omfatter handlinger, der betragtes som kriminelle i henhold til medlemsstaternes nationale lovgivning. Der tages hensyn til k√łnsrelaterede aspekter, herunder k√łnsidentitet, ved afg√łrelsen af, om en person tilh√łrer en bestemt social gruppe, og ved bestemmelsen af de karakteristiske tr√¶k ved en s√•dan gruppe
* * *
Forud for vedtagelsen af direktivet var forl√łbet en l√¶ngere proces.
Den 21. oktober 2009.
Europa-Kommissionen vedtog den 21. oktober 2009 et forslag til direktiv.
Forslaget blev ad flere gange dr√łftet i Europa-Parlamentet og R√•det.

Den 19.januar 2011.
Det √ėkonomiske og Sociale Udvalg – E√ėSU – afgav en udtalelse, som er optaget i Den Europ√¶iske Unions Tidende har den 19.januar 2011.

Fra udtalelsen skal alene n√¶vnes f√łlgende.
4.5 Tilh√łrsforhold til en bestemt social gruppe.
Udvalget bifalder inddragelsen af k√łnskriteriet i definitionen af sociale grupper, som potentielt er i farezonen. Derudover b√łr der for at sikre en bedre kortl√¶gning af situationer, hvor kvinder er s√¶rligt udsatte, anvendes en tv√¶rg√•ende tilgang ved fortolkningen af Geneve- konventionen. Udvalget √łnsker ogs√• at fremh√¶ve den kendsgerning, at seksuel orientering kan v√¶re en √•rsag til forf√łlgelse. I visse samfund er individers sikkerhed og velf√¶rd forbundet med deres k√łn. Organisationer og institutioner med ekspertise p√• dette omr√•de b√łr inddrages i h√łringer om asylpolitik, idet s√•danne akt√łrer kan give et mere fuldst√¶ndigt billede af k√łnsrelaterede risici. Udvalget anbefaler ligeledes, at k√łnsaspektet anerkendes i det europ√¶iske asylst√łttekontors arbejde gennem etableringen af specialiserede strukturer.

Den 14. juli 2011.
Betænkning afgivet.
Fra bet√¶nkningen skal her alene n√¶vnes, at det ovenfor fra direktivet gengivne ogs√• er anf√łrt i bet√¶nkningen. Betragtningerne nr. 29 og 30 i det endelige direktiv er dog i bet√¶nkningen anf√łrt som nr. 28 og 29, men med samme formulering.

I pdf-udgaven af bet√¶nkningen findes p√• side 38 og 39 et afsnit “Begrundelse”, som ikke er anf√łrt i ovenn√¶vnte.

Her skal alene gengives f√łlgende fra nederst p√• side 38.
Der er ogs√• gjort fremskridt i sp√łrgsm√•l vedr√łrende k√łn og k√łnsidentitet. Disse sp√łrgsm√•l n√¶vnes nu specifikt i artiklerne vedr√łrende sociale grupper, der risikerer at blive forfulgt.
Ligeledes er der i betragtningerne indf√łjet en henvisning til “retstraditioner og skikke”, som kan f√• skadelige f√łlger, f.eks. genital leml√¶stelse.

Den 27. oktober 2011.
Europa-Parlamentet vedtog en tekst – P7_TA(2011)0469 – om af minimumsstandarder for anerkendelse af tredjelandsstatsborgere eller statsl√łse som berettigede til international beskyttelse – dvs. berettigede til asyl.
Den vedtagne tekst indeholder i sig selv ikke enkeltheder, men en række henvisninger efterfulgt af en godkendelse af de udarbejdede forarbejder. Den vedtagne tekst afsluttes med, at parlamentsformanden pålagdes at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

P√• denne baggrund blev Europa-Parlamentets og R√•dets direktiv 2011/95/EU vedtaget den 13. december 2011 som indledningsvis anf√łrt.

* * *
Direktiv 2011/95/EU som vedtaget den 13. december 2011 på EUR-Lex.
Bet√¶nkning af 14. juli 2011 – uden afsnittet “Begrundelse”.
Bet√¶nkningen – med afsnittet “Begrundelse”.
Vedtagne tekster af 27. oktober 2011 fra Europa-Parlamentet.
Journal vedr√łrende direktivforslaget.

Note af Tina Thranesen.
 1. [Retur] Direktiv: Et direktiv er med hensyn til det tilsigtede m√•l bindende for enhver medlemsstat, som det rettes til, men overlader det til de nationale myndigheder, at bestemme form og midler for gennemf√łrelsen.