Epilering. Ankestyrelsens principafg√łrelse den 28. juni 2001 gav afslag p√• betaling.

Vist 137 gange.
Ankestyrelsen traf den 28. juni 2001 principafg√łrelse – KEN nr 9245 af 01/08/2001 – om, at en kommune ikke skulle yde √łkonomisk hj√¶lp til en transseksuels epilering, da en s√•dan ydelse ikke fandtes helbredsm√¶ssigt velbegrundet i lovens forstand.

Afg√łrelse truffet af:
Ankestyrelsen
Afg√łrelsesdato: SM uds. dato: Meddelelsesnr.:
J.nr. 200675-00 28-06-2001 01-08-2001 SM A-29-01

Meddelelse om: kontanthj√¶lp – behandlingsudgift – epilering – fjernelse af sk√¶gv√¶kst – k√łnsskifte – offentlige behandlingssystem

Ovenfor viste informationer har tidligere v√¶ret tilg√¶ngelig p√• Ankestyrelsens hjemmeside sammen med den herunder gengivne afg√łrelse. I stedet findes afg√łrelsen nu p√• Retsinformation.
Resum√©et, som er gengivet herunder sammen med afg√łrelsen, var ikke med i den oprindelige tekst hos Ankestyrelsen.
Der g√łres opm√¶rksom p√•, at loven, som afg√łrelsen blev truffet efter, ikke mere er g√¶ldende.

Tina Thranesen.

* * *
Resume:
Uanset at der ikke l√¶ngere blev ydet hj√¶lp til fjernelse af sk√¶gv√¶kst (epilering) inden for det offentlige behandlingssystem, kunne der ikke ydes hj√¶lp efter aktivlovens regler om sygebehandling, idet udgiften ikke kunne anses for n√łdvendig og helbredsm√¶ssig velbegrundet i lovens forstand.

Der blev ved afg√łrelsen lagt v√¶gt p√•, at der efter Ankestyrelsens vurdering ikke var overh√¶ngende risiko for, at ans√łgers psykiske eller fysiske gener udvikledes eller forv√¶rredes p√• grund af sk√¶gv√¶ksten.

Love: Lov om aktiv socialpolitik – lovbekendtg√łrelse nr. 614 af 26. juni 2001 – ¬ß 82 [1]

Resum√©: Uanset at der ikke l√¶ngere blev ydet hj√¶lp til fjernelse af sk√¶gv√¶kst (epilering) inden for det offentlige behandlingssystem, kunne der ikke ydes hj√¶lp efter aktivlovens regler om sygebehandling, idet udgiften ikke kunne anses for n√łdvendig og helbredsm√¶ssig velbegrundet i lovens forstand.

Der blev ved afg√łrelsen lagt v√¶gt p√•, at der efter Ankestyrelsens vurdering ikke var overh√¶ngende risiko for, at ans√łgers psykiske eller fysiske gener udvikledes eller forv√¶rredes p√• grund af sk√¶gv√¶ksten.

Sagsfremstilling:
Ans√łger, der havde p√•begyndt behandling p√• sexologisk klinik med henblik p√• en k√łnsskifteoperation, ans√łgte i forbindelse hermed sin kommune om hj√¶lp til fjernelse af sk√¶gv√¶kst. Behandlingen skulle foretages p√• privathospital og udgiften ved laserbehandlingen udgjorde omkring 60.000 kr.

Egen l√¶ge og den sexologiske afdeling havde anbefalet epileringen og anf√łrt at ans√łger brugte to timer hver morgen p√• barbering, hvis han skulle ud huset. Ans√łger blev generet i huden og fik r√łdt udslet, formentlig som f√łlge af hormonbehandlingen. Det var desuden anf√łrt, at ans√łger var sv√¶rt invalideret af sk√¶gv√¶ksten og at denne vanskeliggjorde hans tilknytning til arbejdsmarkedet.

Det var oplyst i sagen, at transseksuelle patienter ikke l√¶ngere kunne henvises til behandling i form af epilering i det offentlige behandlingssystem, men var n√łdsaget til selv at d√¶kke udgifterne.

Kommunen begrundede afg√łrelsen med, at den konkrete behandling ikke sk√łnnedes at v√¶re omfattet af aktivlovens bestemmelser.

Det sociale n√¶vn tiltr√•dte afg√łrelsen og lagde herved v√¶gt p√•, at der kun undtagelsesvis kunne ydes hj√¶lp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem, n√•r der ikke var behandlingsmuligheder indenfor det offentlige behandlingssystem. Der henvistes til, at behandlingen skulle v√¶re n√łdvendig og helbredsm√¶ssigt velbegrundet.

Efter n√¶vnets opfattelse kunne epilering ikke opfattes som en sygebehandling, medmindre der var overh√¶ngende fare for, at ans√łger udviklede alvorlige psykiske eller fysiske problemer, hvis behandlingen ikke kunne foretages. N√¶vnet fandt ikke, at det i sagen med tilstr√¶kkelig sikkerhed kunne konstateres, at epilering eller undladelse af epilering ville forv√¶rre eller forbedre ans√łgers tilstand i meget v√¶sentlig grad.

Sagen blev behandlet i principielt m√łde med henblik p√• afklaring af, hvorvidt der kunne ydes hj√¶lp til fjernelse af sk√¶gv√¶kst, n√•r behandlingen efter det oplyste ikke l√¶ngere blev tilbudt indenfor det offentlige behandlingssystem.

Afg√łrelse:
Ankestyrelsen fandt, at der ikke kunne ydes hjælp til epilering (fjernelse af skægvækst) efter § 82 i lov om aktiv socialpolitik.

Begrundelsen for afg√łrelsen var, at behandlingen ikke kunne anses for n√łdvendig og helbredsm√¶ssig velbegrundet i lovens forstand.

Ankestyrelsen var opm√¶rksom p√•, at behandling i form af epilering i forbindelse med k√łnsskifte ikke l√¶ngere kan finde sted inden for det offentlige behandlingssystem.

Ved afg√łrelsen blev der lagt v√¶gt p√•, at der efter Ankestyrelsens vurdering ikke var overh√¶ngende risiko for, at ans√łgers psykiske eller fysiske gener udvikledes eller forv√¶rredes alene p√• grund af sk√¶gv√¶ksten.

Det forhold, at sk√¶gv√¶ksten opfattedes som en betydelig hindring for ans√łgers sociale tilpasning, l√• udenfor vurderingen af, om epileringen kunne betragtes som behandling, der var n√łdvendig og helbredsm√¶ssigt velbegrundet.

Ankestyrelsen tiltr√•dte s√•ledes n√¶vnets afg√łrelse.

Principafg√łrelsen p√• Retsinformation.

* * *
Note af Tina Thranesen.
  1. [Retur] Afg√łrelsen blev truffet p√• grundlag af:
    Lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 614 af 26. juni 2001 РForældet/ikke gældende).
    Erstattet af:
    Bekendtg√łrelse af lov om aktiv socialpolitik – Aktivloven. LBK nr. 241 af 12/02/2021.
    ¬ß 82. Kommunen kan yde hj√¶lp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan d√¶kkes efter anden lovgivning, hvis ans√łgeren ikke har √łkonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hj√¶lp, hvis behandlingen er n√łdvendig og helbredsm√¶ssigt velbegrundet. Der kan kun undtagelsesvis ydes hj√¶lp til udgifter til behandling uden for det offentlige behandlingssystem. Dette foruds√¶tter, at der ikke er behandlingsmuligheder inden for det offentlige behandlingssystem, og at behandlingen i hvert enkelt tilf√¶lde er l√¶geligt velbegrundet.