EU-domstolen: Ulovligt at forlange skilsmisse som betingelse for k√łnsskifte og at n√¶gte udbetaling af pension. 26. juni 2018.

Vist 32 gange.
EU-Domstolen afgjorde den 26. juni 2018, at det er ulovligt (direkte forskelsbehandling p√• grund af k√łn) at forlange oph√¶velse af et √¶gteskab indg√•et f√łr et k√łnsskifte og at n√¶gte udbetaling af pension optjent f√łr k√łnsskiftet som betingelse for tilladelse til k√łnsskifte.

Dommen i sin helhed

* * *

DOMSTOLENS DOM (Store Afdeling)
26. juni 2018 (*)
¬ĽPr√¶judiciel forel√¶ggelse ‚Äď direktiv 79/7/E√ėF ‚Äď ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til social sikring ‚Äď national ordning for offentlige pensioner ‚Äď betingelser for anerkendelse af k√łnsskifte ‚Äď national lovgivning, der g√łr denne anerkendelse betinget af oph√¶velsen af et √¶gteskab indg√•et f√łr dette k√łnsskifte ‚Äď afslag p√• udbetaling af offentlig arbejdsoph√łrspension til en person, der har skiftet k√łn, fra pensionsalderen for personer af det erhvervede k√łn ‚Äď direkte forskelsbehandling p√• grund af k√łn¬ę

I sag C-451/16,
ang√•ende en anmodning om pr√¶judiciel afg√łrelse i henhold til artikel 267 TEUF, indgivet af Supreme Court of the United Kingdom (Det Forenede Kongeriges √łverste domstol) ved afg√łrelse af 10. august 2016, indg√•et til Domstolen den 12. august 2016, i sagen

MB
mod
Secretary of State for Work and Pensions,

har

DOMSTOLEN (Store Afdeling)

sammensat af pr√¶sidenten, K. Lenaerts, vicepr√¶sidenten, A. Tizzano, afdelingsform√¶ndene M. IleŇ°ic, T. von Danwitz (refererende dommer), A. Rosas og J. Malenovsk√Ĺ samt dommerne E. Juh√°sz, A. Borg Barthet, M. Berger, C. Lycourgos og M. Vilaras,
generaladvokat: M. Bobek,
justitssekretær: ekspeditionssekretær L. Hewlett,

p√• grundlag af den skriftlige forhandling og efter retsm√łdet den 26. september 2017,
efter at der er afgivet indlæg af:

 • MB ved solicitors C. Stothers og J. Mulryne, og K. Bretherton og D. Pannick, QC,
 • Det Forenede Kongeriges regering ved C. Crane og S. Brandon, som befuldm√¶gtigede, bist√•et af barrister B. Lask og J. Coppel, QC,
 • Europa-Kommissionen ved C. Valero og J. Tomkin, som befuldm√¶gtigede,

og efter at generaladvokaten har fremsat forslag til afg√łrelse den 5. december 2017, afsagt f√łlgende

Dom

 1. Anmodningen om pr√¶judiciel afg√łrelse vedr√łrer fortolkningen af R√•dets direktiv 79/7/E√ėF af 19. december 1978 om gradvis gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til social sikring (EFT 1979, L 6, s. 24).
 2. Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem MB og Secretary of State for Work and Pensions (ministeren for besk√¶ftigelse og pension, Det Forenede Kongerige) vedr√łrende et afslag p√• at tildele MB offentlig arbejdsoph√łrspension fra den lovbestemte pensionsalder for personer af det k√łn, som MB erhvervede efter et k√łnsskifte.

  Retsforskrifter

  EU-retten

 3. Direktiv 79/7 finder if√łlge dets artikel 3, stk. 1, litra a), tredje led, anvendelse p√• lovbestemte ordninger, der sikrer beskyttelse mod risici i forbindelse med alderdom.
 4. Dette direktivs artikel 4, stk. 1, har f√łlgende ordlyd:
  ¬ĽPrincippet om ligebehandling indeb√¶rer, at der ikke finder nogen forskelsbehandling sted p√• grundlag af k√łn, hverken direkte eller indirekte, under henvisning s√¶rlig til √¶gteskabelig eller familiem√¶ssig stilling, is√¶r for s√• vidt ang√•r:
  ‚Äď anvendelsesomr√•det for ordningerne samt betingelserne for adgang til disse
  [‚Ķ]¬ę
 5. Det nævnte direktivs artikel 7, stk. 1, litra a), bestemmer:
  ¬ĽDette direktiv er ikke til hinder for, at medlemsstaterne kan undtage f√łlgende fra direktivets anvendelsesomr√•de:

  1. fasts√¶ttelse af pensionsalderen for ydelse af alders- og arbejdsoph√łrspensioner og eventuelle f√łlger heraf for andre ydelser.¬ę
 6. Artikel 2, stk. 1, litra a), i Europa-Parlamentets og R√•dets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemf√łrelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af m√¶nd og kvinder i forbindelse med besk√¶ftigelse og erhverv (EUT 2006, L 204, s. 23) bestemmer:
  ¬ĽI dette direktiv forst√•s ved:

  1. ¬Ľdirekte forskelsbehandling¬ę: at en person behandles ringere p√• grund af k√łn, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation¬ę.

  Det Forenede Kongeriges ret

 7. I henhold til artikel 44 i Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (lov af 1992 om socialsikringsbidrag og -ydelser), sammenholdt med denne lovs artikel 122 og med bilag 4, stk. 1, til Pensions Act 1995 (pensionsloven af 1995), er en kvinde, der er f√łdt inden den 6. april 1950, berettiget til offentlig arbejdsoph√łrspension ¬Ľi kategori A¬ę fra det fyldte 60. √•r, mens en mand, der er f√łdt inden den 6. december 1953, f√łrst er berettiget hertil fra det fyldte 65. √•r.
 8. Artikel 1 i Gender Recognition Act 2004 (lov af 2004 om k√łnsanerkendelse, herefter ¬Ľlov om k√łnsanerkendelse¬ę) bestemte, i den affattelse, der finder anvendelse p√• tvisten i hovedsagen, at enhver person kunne henvende sig til Gender Recognition Panel (k√łnsanerkendelsesudvalget) med henblik p√• at f√• udstedt en endelig k√łnsanerkendelsesattest, der registrerede den p√•g√¶ldende persons k√łnsskifte, med den begrundelse, at vedkommende levede som en person af det andet k√łn. N√•r ans√łgerens k√łn blev anerkendt i kraft af en s√•dan k√łnsanerkendelsesattest, udgjorde dette k√łn i henhold til ordlyden af denne bestemmelse det erhvervede k√łn.
 9. Artikel 2, stk. 1, i lov om k√łnsanerkendelse bestemte, at k√łnsanerkendelsesudvalget skulle udstede en k√łnsanerkendelsesattest, n√•r ans√łgeren:
  1. lider af eller har lidt af k√łnsdysfori
  2. har levet [som en person af det erhvervede k√łn] i mindst to √•r inden indgivelsen af ans√łgningen
  3. udtrykker sin hensigt om at leve [som en person af det erhvervede k√łn] resten af livet, og
  4. opfylder de betingelser vedr√łrende dokumentation, som er fastsat i artikel 3 i lov om k√łnsanerkendelse.¬ę
 10. For at f√• udstedt en k√łnsanerkendelsesattest skulle ans√łgeren i henhold til den n√¶vnte lovs artikel 3 med overskriften ¬ĽDokumentation¬ę freml√¶gge en rapport fra to l√¶ger eller fra en l√¶ge og en psykolog.
 11. Artikel 4 i lov om k√łnsanerkendelse med overskriften ¬ĽGodkendte ans√łgninger¬ę bestemte i stk. 2, at en ugift ans√łger var berettiget til en endelig k√łnsanerkendelsesattest, mens en gift ans√łger kun var berettiget til en midlertidig k√łnsanerkendelsesattest i henhold til denne artikels stk. 3.
 12. Lovens artikel 9, stk. 1, bestemte, at udstedelsen af en endelig k√łnsanerkendelsesattest medf√łrte en fuldst√¶ndig anerkendelse i alle henseender af ans√łgerens erhvervede k√łn. I henhold til bilag 5, stk. 7, til den n√¶vnte lov, som specifikt omhandlede betydningen af en endelig k√łnsanerkendelsesattest for retten til offentlig arbejdsoph√łrspension, havde udstedelsen af en s√•dan attest til f√łlge, at alle sp√łrgsm√•l om den p√•g√¶ldendes berettigelse til en offentlig arbejdsoph√łrspension skulle afg√łres, som om personen altid havde levet som en person af det erhvervede k√łn.
 13. Den midlertidige k√łnsanerkendelsesattest gav en gift ans√łger ret til at anmode om at f√• √¶gteskabet annulleret ved en domstol. If√łlge artikel 5, stk. 1, i lov om k√łnsanerkendelse skulle den domstol, der annullerede √¶gteskabet, herefter udstede en endelig k√łnsanerkendelsesattest.
 14. Artikel 11, litra c), i Matrimonial Causes Act 1973 (lov om √¶gteskab af 1973), i den affattelse, der fandt anvendelse i l√łbet af den i hovedsagen omhandlede periode, bestemte, at kun √¶gteskaber mellem en mand og en kvinde var gyldige i henhold til lovgivningen.
 15. Marriage (Same Sex Couples) Act 2013 (lov om √¶gteskab mellem par af samme k√łn af 2013), der tr√•dte i kraft den 10. december 2014, giver par af samme k√łn mulighed for at indg√• √¶gteskab. Bestemmelserne i bilag 5 til denne lov √¶ndrede artikel 4 i lov om k√łnsanerkendelse s√•ledes, at et k√łnsanerkendelsesudvalg skal udstede en endelig k√łnsanerkendelsesattest til en gift ans√łger, hvis ans√łgerens √¶gtef√¶lle giver sit samtykke. Lov om √¶gteskab mellem par af samme k√łn af 2013 finder imidlertid ikke anvendelse p√• tvisten i hovedsagen.

  Tvisten i hovedsagen og det pr√¶judicielle sp√łrgsm√•l

 16. MB blev f√łdt i 1948 som mand og giftede sig i 1974. MB begyndte at leve som kvinde i 1991 og gennemgik en k√łnsskifteoperation i 1995
 17. MB har imidlertid ikke en endelig anerkendelsesattest for sit k√łnsskifte, hvis udstedelse i henhold til den i hovedsagen omhandlede nationale lovgivning kr√¶vede, at hendes √¶gteskab skulle oph√¶ves. MB og dennes hustru √łnskede nemlig at forblive i deres √¶gteskab af religi√łse √•rsager.
 18. I 2008 fyldte MB 60 √•r, dvs. den alder, hvor kvinder f√łdt inden den 6. april 1950 if√łlge den nationale lovgivning kan f√• offentlig arbejdsoph√łrspension ¬Ľi kategori A¬ę, og indgav en ans√łgning om at f√• tildelt denne arbejdsoph√łrspension fra den p√•g√¶ldende alder i medf√łr af de bidrag, som hun havde indbetalt, mens hun arbejdede, til den offentlige pensionsforsikringsordning.
 19. MB fik afslag p√• sin ans√łgning ved en afg√łrelse af 2. september 2008 med den begrundelse, at hun, idet der ikke forel√• en endelig k√łnsanerkendelsesattest, ikke kunne blive behandlet som en kvinde med henblik p√• fasts√¶ttelsen af hendes lovbestemte pensionsalder.
 20. MB‚Äôs klage over denne afg√łrelse blev forkastet af s√•vel First-tier Tribunal (ret i f√łrste instans, Det Forenede Kongerige) som Upper Tribunal (appeldomstol) og Court of Appeal (appeldomstol).
 21. MB iv√¶rksatte appel ved Supreme Court of the United Kingdom (Det Forenede Kongeriges √łverste domstol) med p√•stand om, at den i hovedsagen omhandlede nationale lovgivning udgjorde forskelsbehandling p√• grund af k√łn, der er forbudt ved artikel 4, stk. 1, i direktiv 79/7.
 22. If√łlge oplysningerne i forel√¶ggelsesafg√łrelsen opfylder MB de fysiske, sociale og psykiske kriterier, der er fastsat i den i hovedsagen omhandlede nationale lovgivning p√• omr√•det for civilstand, for at opn√• juridisk anerkendelse af hendes k√łnsskifte. Den forel√¶ggende ret har anf√łrt, at den nationale lovgivning p√• tidspunktet for de faktiske omst√¶ndigheder i hovedsagen imidlertid gjorde denne anerkendelse, samt udstedelsen af den i denne doms pr√¶mis 17 omtalte attest, betinget af, at et √¶gteskab, der var indg√•et f√łr et s√•dant k√łnsskifte, skulle oph√¶ves. Der blev ligeledes if√łlge den forel√¶ggende ret stillet krav om oph√¶velse af √¶gteskabet for, at den person, der havde skiftet k√łn, s√•som MB, kunne f√• adgang til den n√¶vnte offentlige arbejdsoph√łrspension fra den lovbestemte pensionsalder for personer af det erhvervede k√łn.
 23. Ministeren for besk√¶ftigelse og pension har ved den forel√¶ggende ret gjort g√¶ldende, at det i henhold til Domstolens praksis, der f√łlger af dom af 7. januar 2004, K. B. (C-117/01, EU:C:2004:7, pr√¶mis 35), og af 27. april 2006, Richards (C-423/04, EU:C:2006:256, pr√¶mis 21), tilkommer medlemsstaterne at opstille de betingelser, der g√¶lder i forbindelse med den juridiske anerkendelse af en persons k√łnsskifte. Ministeren har gjort g√¶ldende, at disse betingelser ikke b√łr begr√¶nses til sociale, fysiske og psykologiske kriterier, men ogs√• kan omfatte kriterier vedr√łrende den √¶gteskabelige stilling.
 24. I denne forbindelse har ministeren for besk√¶ftigelse og pension anf√łrt, at Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol har anerkendt, at medlemsstaterne kan underl√¶gge anerkendelsen af en persons k√łnsskifte en betingelse om, at denne oph√¶ver sit √¶gteskab (Menneskerettighedsdomstolen, 16.7.2014, H√§m√§l√§inen mod Finland, CE:ECHR:2014:0716JUD003735909). Ministeren har gjort g√¶ldende, at selv om den europ√¶iske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundl√¶ggende frihedsrettigheder, som blev undertegnet den 4. november 1950 i Rom, forpligter deltagerstaterne til at anerkende en person, der har skiftet k√łns, erhvervede k√łn, kr√¶ver konventionen imidlertid ikke, at staterne skal tillade √¶gteskaber mellem par af samme k√łn. M√•let om at bevare √¶gteskabet i dets traditionelle form som en forening mellem en mand og en kvinde vil nemlig kunne retf√¶rdigg√łre, at anerkendelsen af k√łnsskifte underl√¶gges en s√•dan betingelse.
 25. Under disse omst√¶ndigheder har Supreme Court of the United Kingdom (Det Forenede Kongeriges √łverste domstol) besluttet at uds√¶tte sagen og forel√¶gge Domstolen f√łlgende pr√¶judicielle sp√łrgsm√•l:
  ¬ĽEr R√•dets direktiv 79/7 til hinder for, at der i national ret opstilles et krav om, at en person, der har skiftet k√łn ‚Äď ud over at opfylde de fysiske, sociale og psykologiske kriterier for anerkendelse af et k√łnsskifte ‚Äď ogs√• skal v√¶re ugift for at v√¶re berettiget til [offentlig] arbejdsoph√łrspension [‚Ķ]?¬ę

  Om det pr√¶judicielle sp√łrgsm√•l

 26. Med sit sp√łrgsm√•l √łnsker den forel√¶ggende ret n√¶rmere bestemt oplyst, om direktiv 79/7, navnlig direktivets artikel 4, stk. 1, f√łrste led, sammenholdt med direktivets artikel 3, stk. 1, litra a), tredje led, og artikel 7, stk. 1, litra a), skal fortolkes s√•ledes, at det er til hinder for en national lovgivning, som p√•l√¶gger en person, der har skiftet k√łn, at opfylde ikke blot fysiske, sociale og psykiske kriterier, men ligeledes betingelsen om ikke at v√¶re gift med en person af det k√łn, som vedkommende har erhvervet som f√łlge af dette k√łnsskifte, for at v√¶re berettiget til offentlig arbejdsoph√łrspension fra den lovbestemte pensionsalder for personer, der har det erhvervede k√łn.
 27. Det skal indledningsvis bem√¶rkes, at tvisten i hovedsagen og det sp√łrgsm√•l, der er forelagt Domstolen, alene vedr√łrer betingelserne for tildelingen af den i hovedsagen omhandlede offentlige arbejdsoph√łrspension. Domstolen er s√•ledes ikke blevet forelagt sp√łrgsm√•let, om den juridiske anerkendelse af et k√łnsskifte generelt kan v√¶re betinget af oph√¶velsen af et √¶gteskab indg√•et f√łr det n√¶vnte k√łnsskifte.
 28. Det Forenede Kongeriges regering har gjort g√¶ldende, at den juridiske anerkendelse af k√łnsskifte og √¶gteskab udg√łr to sp√łrgsm√•l, der henh√łrer under medlemsstaternes kompetence p√• omr√•det for civilstand. Ved ud√łvelsen af denne kompetence vil de medlemsstater, der ikke tillader √¶gteskab mellem par af samme k√łn, derfor kunne g√łre tildelingen af offentlig arbejdsoph√łrspension betinget af oph√¶velsen af et tidligere indg√•et √¶gteskab mellem s√•danne personer.
 29. Det skal i denne henseende bem√¶rkes, at selv om EU-retten ikke griber ind i medlemsstaternes kompetence til inden for omr√•det for personers civilstand og den juridiske anerkendelse af en persons k√łnsskifte selv at udforme deres lovgivning, skal medlemsstaterne imidlertid ved ud√łvelsen af denne kompetence overholde EU-retten, herunder bestemmelserne vedr√łrende princippet om forbud mod forskelsbehandling (jf. i denne retning bl.a. dom af 27.4.2006, Richards, C-423/04, EU:C:2006:256, pr√¶mis 21-24, af 1.4.2008, Maruko, C-267/06, EU:C:2008:179, pr√¶mis 59, og af 5.6.2018, Coman m.fl., C-673/16, EU:C:2018:385, pr√¶mis 37 og 38 og den deri n√¶vnte retspraksis).
 30. Det f√łlger s√•ledes bl.a. af Domstolens praksis, at en national lovgivning, der underl√¶gger tildelingen af en pensionsydelse en betingelse vedr√łrende den p√•g√¶ldendes civilstand, ikke er fritaget fra at skulle overholde princippet om forbud mod forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn, som fastsat i artikel 157 TEUF p√• omr√•det for afl√łnning af arbejdstagere (jf. i denne retning, hvad ang√•r artikel 141 EF, dom af 7.1.2004, K. B., C-117/01, EU:C:2004:7, pr√¶mis 34-36).
 31. Heraf f√łlger at artikel 4, stk. 1, i direktiv 79/7, der gennemf√łrer princippet om forbud mod forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn p√• omr√•det for social sikring, skal overholdes af medlemsstaterne, n√•r de ud√łver deres kompetencer p√• omr√•det for civilstand.
 32. Navnlig forbyder dette direktivs artikel 4, stk. 1, f√łrste led, sammenholdt med artikel 3, stk. 1, litra a), tredje led, enhver form for forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn, bl.a. for s√• vidt ang√•r betingelserne for adgang til lovbestemte ordninger, der sikrer beskyttelse mod risici i forbindelse med alderdom.
 33. Det er mellem parterne i hovedsagen ubestridt, at den p√•g√¶ldende offentlige ordning for arbejdsoph√łrspension henh√łrer under disse ordninger.
 34. Som det fremg√•r af artikel 2, stk. 1, litra a), i direktiv 2006/54 forst√•s ved direkte forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn det forhold, at en person p√• grund af k√łn behandles ringere end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation. Dette begreb m√• forst√•s p√• samme m√•de inden for rammerne af direktiv 79/7.
 35. I overensstemmelse med Domstolens faste praksis kan sidstn√¶vnte direktiv, n√•r henses til dets form√•l og karakteren af de rettigheder, det tilsigter at beskytte, ogs√• finde anvendelse p√• den forskelsbehandling, der udspringer af den p√•g√¶ldendes k√łnsskifte (jf. i denne retning dom af 27.4.2006, Richards, C-423/04, EU:C:2006:256, pr√¶mis 23 og 24 og den deri n√¶vnte retspraksis). Selv om det i denne forbindelse, som det er anf√łrt i n√¶rv√¶rende doms pr√¶mis 29, tilkommer medlemsstaterne at fastl√¶gge betingelserne for den juridiske anerkendelse af en persons k√łnsskifte, m√• det konstateres, at personer, der i en betydelig periode har levet som en person af et andet k√łn end det k√łn, de er f√łdt med, og som har gennemg√•et en k√łnsskifteoperation, med henblik p√• anvendelsen af direktiv 79/7 skal anses for at have skiftet k√łn.
 36. I det foreliggende tilf√¶lde g√łr den i hovedsagen omhandlede nationale lovgivning en person, der har skiftet k√łns, adgang til en offentlig arbejdsoph√łrspension fra den lovbestemte pensionsalder for personer af det erhvervede k√łn, betinget af bl.a. oph√¶velsen af et √¶gteskab, der eventuelt er indg√•et f√łr dette k√łnsskifte. Derimod finder denne betingelse om oph√¶velse af √¶gteskabet i henhold til oplysningerne i de sagsakter, der er forelagt Domstolen, ikke anvendelse i forhold til en gift person, som har beholdt det k√łn, vedkommende er f√łdt med, og som s√•ledes kan f√• adgang til den n√¶vnte arbejdsoph√łrspension fra den lovbestemte pensionsalder for personer af dette k√łn, uafh√¶ngigt af vedkommendes √¶gteskabelige stilling.
 37. Denne nationale lovgivning synes s√•ledes at behandle en person, der har skiftet k√łn efter indg√•else af √¶gteskab, mindre gunstigt end en gift person, der har beholdt det k√łn, vedkommende er f√łdt med.
 38. En s√•dan mindre gunstig behandling er baseret p√• k√łn og kan udg√łre direkte forskelsbehandling som omhandlet i artikel 4, stk. 1, i direktiv 79/7.
 39. Det skal dern√¶st efterpr√łves, om situationen for en person, der har skiftet k√łn efter indg√•else af √¶gteskab, og situationen for en gift person, der har beholdt det k√łn, vedkommende er f√łdt med, er sammenlignelig.
 40. Det Forenede Kongeriges regering mener, at disse situationer ikke er sammenlignelige, med den begrundelse, at de omhandlede personer er forskellige for s√• vidt ang√•r deres √¶gteskabelige stilling. En person, der har skiftet k√łn efter at have indg√•et √¶gteskab, vil nemlig v√¶re gift med en person af det erhvervede k√łn, hvilket derimod ikke er tilf√¶ldet for en person, som har beholdt det k√łn, vedkommende er f√łdt med, og som har indg√•et √¶gteskab med en person af det modsatte k√łn. Hvad ang√•r form√•let med den i hovedsagen omhandlede betingelse om oph√¶velse af √¶gteskabet, der tilsigter at undg√•, at der foreligger √¶gteskaber mellem personer af samme k√łn, vil en s√•dan forskel if√łlge regeringen betyde, at de to personers situationer ikke er sammenlignelige.
 41. I denne henseende bemærkes, at kravet om tilsvarende situationer ikke kræver, at situationerne er identiske, men alene, at de er lignende (jf. i denne retning dom af 10.5.2011, Römer, C-147/08, EU:C:2011:286, præmis 42, og af 19.7.2017, Abercrombie & Fitch Italia, C-143/16, EU:C:2017:566, præmis 25 og den deri nævnte retspraksis).
 42. Situationers sammenlignelige karakter skal ikke vurderes generelt og abstrakt, men specifikt og konkret p√• grundlag af alle de omst√¶ndigheder, som kendetegner dem, navnlig i lyset af indholdet af og form√•let med den nationale lovgivning, der indf√łrer en forskellig behandling, samt i givet fald de principper, der g√¶lder inden for det omr√•de, som den nationale lovgivning henh√łrer under, og de form√•l, der forf√łlges p√• det p√•g√¶ldende omr√•de (jf. i denne retning dom af 16.12.2008, Arcelor Atlantique og Lorraine m.fl., C-127/07, EU:C:2008:728, pr√¶mis 25 og 26, af 16.7.2015, CHEZ Razpredelenie Bulgaria, C-83/14, EU:C:2015:480, pr√¶mis 89 og 90, og af 9.3.2017, Milkova, C-406/15, EU:C:2017:198, pr√¶mis 56 og 57 og deri n√¶vnte retspraksis).
 43. I det foreliggende tilf√¶lde fremg√•r det af oplysningerne i forel√¶ggelsesafg√łrelsen, at den i hovedsagen omhandlede nationale lovgivning har til form√•l at tildele den offentlige arbejdsoph√łrspension ¬Ľi kategori A¬ę, som personer, der har n√•et den lovbestemte pensionsalder, er berettiget til. Parterne i hovedsagen har i retsm√łdet for Domstolen pr√¶ciseret, at den nationale lovgivning tildeler en s√•dan arbejdsoph√łrspension til enhver, der har n√•et denne alder, og som har indbetalt nok bidrag til Det Forenede Kongeriges offentlige pensionsordning. Det lader s√•ledes til, at den i hovedsagen omhandlede lovbestemte ordning for offentlig arbejdsoph√łrspension beskytter mod risici i forbindelse med alderdom ved at tildele den p√•g√¶ldende en individuel ret til arbejdsoph√łrspension, der erhverves i kraft af de bidrag, som vedkommende har indbetalt i l√łbet af sit arbejdsliv, og dette uafh√¶ngigt af vedkommendes √¶gteskabelige stilling.
 44. For s√• vidt ang√•r form√•let med og betingelserne for tildelingen af denne arbejdsoph√łrspension, s√•ledes som pr√¶ciseret i den foreg√•ende pr√¶mis, er situationen for en person, der har skiftet k√łn efter indg√•else af √¶gteskab, og situationen for en gift person, der har beholdt det k√łn, vedkommende er f√łdt med, derfor sammenlignelig.
 45. Som generaladvokaten har anf√łrt i punkt 43 i forslaget til afg√łrelse, svarer argumentationen fra Det Forenede Kongeriges regering, der fremh√¶ver forskellen i disse personers √¶gteskabelige stilling, til at g√łre sidstn√¶vnte til det afg√łrende element, som bestemmer de omhandlede situationers sammenlignelighed, selv om civilstanden som s√•dan, som p√•peget i denne doms pr√¶mis 43, ikke er relevant for tildelingen af den i hovedsagen omhandlede offentlige arbejdsoph√łrspension.
 46. Desuden er det af den n√¶vnte regering p√•ber√•bte form√•l med betingelsen om oph√¶velse af √¶gteskabet, dvs. at undg√• √¶gteskab mellem personer af samme k√łn, ordningen med den offentlige arbejdsoph√łrspension uvedkommende. F√łlgelig ber√łrer dette form√•l ikke den sammenlignelige karakter af situationen for en person, der har skiftet k√łn efter at have indg√•et √¶gteskab, og situationen for en gift person, der har beholdt det k√łn, vedkommende er f√łdt med, for s√• vidt ang√•r form√•let med og betingelserne for tildeling af den n√¶vnte arbejdsoph√łrspension, s√•ledes som pr√¶ciseret i denne doms pr√¶mis 43.
 47. Denne fortolkning afkr√¶ftes ikke af den retspraksis fra Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol, som Det Forenede Kongeriges regering endnu en gang har henvist til for at anf√¶gte sammenligneligheden af disse personers situation. Som generaladvokaten har anf√łrt i punkt 44 i forslaget til afg√łrelse, behandlede Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol nemlig i dom af 16. juli 2014, H√§m√§l√§inen mod Finland (CE:ECHR:2014:0716JUD003735909, ¬ß¬ß 111 og 112), sp√łrgsm√•let om sammenligneligheden af situationen for en person, der havde gennemg√•et en k√łnsskifteoperation efter indg√•else af √¶gteskab, og situationen for en gift person, der ikke havde skiftet k√łn, for s√• vidt angik form√•let med den omhandlede nationale lovgivning, der vedr√łrte den juridiske anerkendelse af k√łnsskifte p√• omr√•det for civilstand. Derimod drejer det sig, som fremh√¶vet i denne doms pr√¶mis 27, i denne sag om sammenligneligheden af de ber√łrte personers situation i forhold til en lovgivning, hvis form√•l specifikt vedr√łrer adgang til offentlig arbejdsoph√łrspension.
 48. Det m√• s√•ledes konstateres, at den i hovedsagen omhandlede nationale lovgivning giver en person, der har skiftet k√łn efter indg√•else af √¶gteskab, en mindre gunstig behandling direkte baseret p√• k√łn end en gift person, der har beholdt det k√łn, vedkommende er f√łdt med, selv om disse personer befinder sig i sammenlignelige situationer.
 49. Det Forenede Kongeriges regering har ikke desto mindre gjort g√¶ldende, at form√•let om at forhindre, at der foreligger et √¶gteskab mellem personer af samme k√łn, kan retf√¶rdigg√łre, at der alene over for personer, der har skiftet k√łn, fasts√¶ttes en betingelse om oph√¶velse af et √¶gteskab, som en s√•dan person tidligere har indg√•et, n√•r den nationale lovgivning p√• tidspunktet for de faktiske omst√¶ndigheder i hovedsagen ikke tillod √¶gteskab mellem personer af samme k√łn.
 50. If√łlge Domstolens praksis er en undtagelse fra det forbud, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, i direktiv 79/7, mod enhver form for direkte forskelsbehandling p√• grund af k√łn imidlertid kun mulig i de tilf√¶lde, der er udt√łmmende opregnet i direktivets bestemmelser (jf. i denne retning dom af 21.7.2005, Vergani, C-207/04, EU:C:2005:495, pr√¶mis 34 og 35, og af 3.9.2014, X, C-318/13, EU:C:2014:2133, pr√¶mis 34 og 35). Det form√•l, som Det Forenede Kongeriges regering har fremf√łrt, svarer imidlertid ikke til nogen af de undtagelser, der er tilladt efter dette direktiv.
 51. Hvad n√¶rmere bestemt ang√•r den i det n√¶vnte direktivs artikel 7, stk. 1, litra a), fastsatte undtagelse, har Domstolen allerede fastsl√•et, at den ikke giver medlemsstaterne mulighed for at behandle en person, der har skiftet k√łn efter indg√•else af √¶gteskab, og en gift person, der har bevaret det k√łn, vedkommende er f√łdt med, forskelligt for s√• vidt ang√•r den alder, der giver ret til offentlig arbejdsoph√łrspension (jf. i denne retning dom af 27.4.2006, Richards, C-423/04, EU:C:2006:256, pr√¶mis 37 og 38).
 52. F√łlgelig udg√łr den i hovedsagen omhandlede nationale lovgivning en direkte forskelsbehandling p√• grundlag af k√łn, og den er derfor forbudt ved direktiv 79/7.
 53. Henset til det ovenst√•ende skal det pr√¶judicielle sp√łrgsm√•l besvares med, at direktiv 79/7, navnlig direktivets artikel 4, stk. 1, f√łrste led, sammenholdt med direktivets artikel 3, stk. 1, litra a), tredje led, og artikel 7, stk. 1, litra a), skal fortolkes s√•ledes, at det er til hinder for en national lovgivning, som p√•l√¶gger en person, der har skiftet k√łn, at opfylde ikke blot fysiske, sociale og psykiske kriterier, men ligeledes betingelsen om ikke at v√¶re gift med en person af det k√łn, som vedkommende har erhvervet som f√łlge af dette k√łnsskifte, for at v√¶re berettiget til offentlig arbejdsoph√łrspension fra den lovbestemte pensionsalder for personer, der har det erhvervede k√łn.

  Sagsomkostninger

 54. Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udg√łr et led i den sag, der verserer for den forel√¶ggende ret, tilkommer det denne at tr√¶ffe afg√łrelse om sagsomkostningerne. Bortset fra n√¶vnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indl√¶g for Domstolen, ikke erstattes.

På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Store Afdeling) for ret:

[* Retur]
R√•dets direktiv 79/7/E√ėF af 19. december 1978 om gradvis gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder med hensyn til social sikring, navnlig direktivets artikel 4, stk. 1, f√łrste led, sammenholdt med direktivets artikel 3, stk. 1, litra a), tredje led, og artikel 7, stk. 1, litra a), skal fortolkes s√•ledes, at det er til hinder for en national lovgivning, som p√•l√¶gger en person, der har skiftet k√łn, at opfylde ikke blot fysiske, sociale og psykiske kriterier, men ligeledes betingelsen om ikke at v√¶re gift med en person af det k√łn, som vedkommende har erhvervet som f√łlge af dette k√łnsskifte, for at v√¶re berettiget til offentlig arbejdsoph√łrspension fra den lovbestemte pensionsalder for personer, der har det erhvervede k√łn.

Underskrifter

* * *
Dommen hos InfoCuria.