L 107. Bilag 1. H√łringsoversigt af 28. januar 2009 kommenteret af Justitsministeriet.

Vist 116 gange.
KOMMENTERET H√ėRINGSOVERSIGT
vedr√łrende
Udkast til forslag til lov om ændring af navneloven
(Adgang til at tage en afd√łd √¶gtef√¶lles mellem- og efternavn m.v.)
(L 107)

1. H√łrte myndigheder og organisationer mv.
Den 19. december 2008 sendte Justitsministeriet et udkast til forslag til lov om √¶ndring af navneloven i h√łring.

Lovforslaget blev sendt har v√¶ret sendt i h√łring hos f√łlgende myndigheder og organisationer:
Foreningen af Familieretsadvokater, Danske Advokater, Advokatr√•det, Foreningen af Statsforvaltningsdirekt√łrer, Foreningen af Statsforvaltningsjurister, Den Danske Pr√¶steforening, Danmarks Kordegneforening, Den romersk-katolske Kirke, Det mosaiske trossamfund, Den reformerte menighed i Fredericia, Den fransk-reformerte menighed i K√łbenhavn, Den tysk-reformerte menighed i K√łbenhavn, Det metodistiske trossamfund, Baptistkirken i K√łbenhavn, Den ortodokse russiske kirkes menighed i K√łbenhavn, Den norske menighed ved Kong Haakon kirken i K√łbenhavn, Svenska Gustafsf√∂rsamlingen i K√łbenhavn, Den til St. Alban’s English Church i K√łbenhavn h√łrende menighed, Personregisterf√łrerne i S√łnderjylland, Kommunernes Landsforening, Rigshospitalets Sexologiske Klinik, Trans-Danmark
og Patientforeningen for transseksuelle.

Justitsministeriet har modtaget h√łringssvar fra f√łlgende myndigheder og organisationer:
Advokatr√•det, Foreningen af Statsforvaltningsdirekt√łrer, Danmarks Kordegneforening, Den Danske Pr√¶steforening, Den Katolske Kirke i Danmark og Trans-Danmark.

Nedenfor er gengivet de v√¶sentligste punkter i de modtagne h√łringssvar. Justitsministeriets kommentarer til h√łringssvarene er anf√łrt med kursiv.

2. H√łringssvarene
Foreningen af Statsforvaltningsdirekt√łrer og Advokatr√•det har ikke bem√¶rkninger til lovforslaget.

Danmarks Kordegneforening er enig med Justitsministeriet i, at der ikke er behov for st√łrre √¶ndringer af navneloven. Foreningen udtrykker ogs√• tilfredshed med, at der indf√łres en adgang til at tage sin afd√łde √¶gtef√¶lles eller samlevers mellem- eller efternavn, idet denne mulighed vil l√łse et f√łlelsesm√¶ssigt problem for en mindre gruppe medborgere. Endelig noterer foreningen sig, at administrationen af sp√łrgsm√•let om transseksuelles udvidede mulighed for at f√• et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, forsat skal hvile p√• en erkl√¶ring fra Sexologisk Klinik.
På den baggrund kan foreningen anbefale ændringen.

Den Danske Pr√¶steforening kan st√łtte en √¶ndring af loven s√•ledes, at den personkreds, der efter den nuv√¶rende navnelovs ikrafttr√¶den havde en forventning om, at loven tillige gav mulighed for, at de kunne tage deres afd√łde √¶gtef√¶lles eller samlevers mellem- og efternavn, nu f√•r denne mulighed. Derimod finder foreningen det bet√¶nkeligt, at muligheden ogs√• gives til personer, der siden lovens ikrafttr√¶den har haft mulighed for at tage √¶gtef√¶llens eller samleverens navn. Foreningen finder, at der kan forudses administrative problemer ved vurderingen af, om man kan f√• en afd√łd samlevers navn.

Den foresl√•ede adgang til at kunne f√• en afd√łd √¶gtef√¶lle eller samlevers mellem- eller efternavn retter sig fortrinsvis mod den personkreds, der ikke med den tidligere navnelov kunne f√• deres √¶gtef√¶lles mellemnavn og som gennem et langvarigt √¶gteskab har en s√¶rlig tilknytning til afd√łdes navn.

Med den nuv√¶rende navnelov er det muligt at f√• en afd√łd sted- eller plejefor√¶lders mellem- eller efternavn. Justitsministeriet finder ikke, at det forhold, at en person kan f√• sin afd√łde sted- eller plejefor√¶lders navn adskiller sig v√¶sentligt fra de situationer, hvor en person √łnsker sin afd√łde √¶gtef√¶lles eller samlevers navn. P√• denne baggrund foresl√•s det, at der indf√łres en generel adgang til at tage sin afd√łde √¶gtef√¶lle eller samlevers mellem- og efternavn.

For at kunne f√• sin samlevers mellem- eller efternavn foruds√¶ttes det, jf. navnelovens ¬ß 5, stk. 2, at man erkl√¶rer, at man lever sammen i et √¶gteskabslignende forhold, samt at man har levet sammen i 2 √•r eller sammen har f√¶lles b√łrn under 18 √•r, der ogs√• skal have navnet. Myndighederne kan ved opslag i CPR-registret konstatere, om kravet om mindst 2 √•rs samliv er opfyldt. Vurderingen af, hvorvidt ans√łgeren har levet i et √¶gteskabslignende forhold med den nu afd√łde samlever, vil – som anf√łrt i lovforslaget – skulle foretages p√• baggrund af en erkl√¶ring fra afd√łdes n√¶rmeste p√•r√łrende, der s√•ledes tr√¶der i stedet for den erkl√¶ring ugifte samlevende afgiver for at tage hinandens navne.

Den Katolske Kirke i Danmark anf√łrer, at man ikke kan st√łtte forslaget om en udvidelse af adgangen til at f√• et navn, der betegner det modsatte k√łn. Den Katolske Kirke mener bl.a., at muligheden for at f√• et navn, der betegner det modsatte k√łn, legitimerer den holdning, at den biologiske k√łnsbestemmelse ikke er v√¶sentlig for en persons identitet og kan bidrage til en identitetskrise.

Trans-Danmark anf√łrer bl.a., at selv om lovforslaget l√¶gger op til en forbedring af transk√łnnede menneskers mulighed for at f√• et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, er reglerne fortsat for restriktive og bureaukratiske. Foreningen mener, at det b√łr v√¶re op til hver enkelt voksen person selv at v√¶lge sit fornavn.

Foreningen anf√łrer ogs√•, at det allerede i dag i mange tilf√¶lde kan v√¶re vanskeligt at vurdere, om et navn har karakter af et drenge- eller et pigefornavn. Foreningen henviser i den forbindelse til Familiestyrelsens liste over godkendte drenge- og pigefornavne, samt Danmarks Statistiks hjemmeside, hvor det kan konstateres, hvor mange der b√¶rer et konkret navn.

Foreningen √łnsker p√• den baggrund, at ¬ß 13 i navneloven √¶ndres, s√•ledes at en voksen person frit kan v√¶lge sit fornavn, ogs√• selv om navnet betegner det modsatte k√łn.

Herudover bem√¶rker foreningen, at formuleringen “ganske m√• ligestilles hermed” (transseksuelle) er for upr√¶cis, og foreningen √łnsker i stedet formuleringen “transseksuelle eller transk√łnnede”.

Foreningen er endvidere betænkelig ved, at Rigshospitalets Sexologiske Klinik skal afgive en erklæring om, hvorvidt en person ganske må ligestilles med en transseksuel.

Endelig √łnsker foreningen en r√¶kke √¶ndringer i navneloven og anden lovgivning som f√łlge af den foresl√•ede √¶ndring af navnelovens ¬ß 13, herunder at det b√łr fasts√¶ttes, at en person, der f√•r √¶ndret sit navn, har krav p√• at f√• √¶ndret relevante papirer og dokumenter.

Justitsministeriet finder, at udgangspunktet i navneloven fortsat b√łr v√¶re, at det ikke er muligt at f√• et fornavn, der betegner det modsatte k√łn.

Som Trans-Danmark peger p√•, er der allerede i dag navne, der kan b√¶res af begge k√łn. Dette g√¶lder b√•de navne af dansk/nordisk oprindelse og navne fra andre navnekulturer, herunder navnekulturer, der ikke skelner mellem drenge- og pigefornavne. Ved administrationen af navnelovens regler om godkendelse af et fornavn tages der h√łjde for, om et navn kan b√¶res af begge k√łn.

Som det fremg√•r af afsnit 2.2 i lovforslagets bem√¶rkninger, har Justitsministeriet l√łbende haft dr√łftelser om navnelovens anvendelse med relevante myndigheder og organisationer, herunder Rigshospitalets Sexologiske Klinik. Justitsministeriet finder, at det fortsat m√• anses for mest hensigtsm√¶ssigt, at Sexologisk Klinik inddrages som faglig instans i sager, hvor der s√łges om et fornavn, der betegner det modsatte k√łn.

Justitsministeriet finder ikke grundlag for i denne sammenh√¶ng at fasts√¶tte s√¶rlige regler om sp√łrgsm√•l, der vil kunne opst√• efter en navne√¶ndring – hverken for transseksuelle, personer der ganske m√• ligestilles med transseksuelle eller for andre personer, der f√•r foretaget en navne√¶ndring. Det m√• s√•ledes afh√¶nge af de g√¶ldende regler og administrativ praksis p√• de relevante omr√•der, om der som f√łlge af en navne√¶ndring kan ske √¶ndringer af f.eks. allerede udstedte eksamensbeviser.

* * *
H√łringssvaret fra Trans-Danmark, som kommenteres herover, blev den 10. januar 2009 indsendt til Familiestyrelsen.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende h√łringsoversigten.
Kommenteret h√łringsoversigt i pdf-format hos Folketinget.
H√łringssvarene i deres helhed i pdf-format hos Folketinget.