L 154. 11. april 2012. Lovforslag om etablering af Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution. Vedtaget.

Vist 643 gange.
Udenrigsminister, Villy Søvndal (SF) fremsatte den 11. april 2012 lovforslag L 154 – Samling: 2011-12 – om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution.

Lovforslaget er med mindre sproglige ĂŚndringer identisk med det den 27. februar 2012 fremsatte udkast.
Ønskerne, som LGBT Danmark fremført i sit høringssvar af 19. marts 2012 til udkastet, blev ikke imødekommet i lovforslaget.

ResumĂŠ
Loven er en del af opsplitningen af det tidligere Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder i to selvstĂŚndige institutter.
Med loven oprettes Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution for at styrke uafhængigheden af Danmarks nationale menneskerettighedsinstitution i henhold til de såkaldte Parisprincipper. Samtidig styrkes instituttets mandat i forhold til rapportering og overvågning af menneskerettigheder.

Lovforslaget blev efter 1. behandlingen den 17. april 2012 henvist til Udenrigsudvalget, der afgav betĂŚnkning den 16. maj 2012.
Ved 3. behandlingen den 29. maj 2012 blev forslaget vedtaget med 99 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA, KF), 14 stemmer imod forslaget (DF) og 0 stemmer hverken for eller imod forslaget.

Fra lovforslaget gengives her alene
§ 1. Med det formĂĽl at fremme og beskytte menneskerettighederne i overensstemmelse med FN’s Paris-principper, der gĂŚlder for nationale menneskerettighedsinstitutioner, etableres Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution.
§ 2. Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution skal fremme og beskytte menneskerettighederne i fredstid og under vĂŚbnede konflikter, navnlig ved
 1. at varetage overvĂĽgning af og rapportering om menneskerettighedssituationen i Danmark,
 2. at udføre analyse af og forskning i menneskerettighedsomrüdet,
 3. at rüdgive Folketinget og regeringen samt andre offentlige myndigheder og private aktører om menneskerettighederne,
 4. at fremme koordination mellem og bistand til de frivillige organisationers arbejde med menneskerettighederne,
 5. at gennemføre og fremme undervisning i menneskerettighederne,
 6. at forestĂĽ information om menneskerettighederne,
 7. at sikre biblioteksfaciliteter vedrørende menneskerettighederne,
 8. at bidrage til gennemførelsen af menneskerettighederne i ind- og udland.
Stk. 2. Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution skal fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling pĂĽ grund af køn, race eller etnisk oprindelse, herunder ved
 1. at bistĂĽ ofre for forskelsbehandling med at fĂĽ behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder,
 2. at foretage uafhÌngige undersøgelser af forskelsbehandling og
 3. at offentliggøre rapporter og fremsÌtte henstillinger om spørgsmül vedrørende forskelsbehandling.

§ 11. Loven trÌder i kraft den l. juli 2012.
Stk. 2. Lov nr. 411 af 6. juni 2002 om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder ophĂŚves.

Folketingets journal vedrørende lovforslaget.
Lovforslaget i Folketingstidende i pdf-format.

Der henvises endvidere til lovforslag L 155 – Samling: 2011-12 – om lov om Dansk Institut for Internationale Studier, som med lovforslaget foreslĂĽs udskilt fra det nuvĂŚrende Institut for Menneskerettigheder.