L 154. 11. april 2012. Lovforslag om etablering af Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution. Vedtaget.

Vist 638 gange.
Udenrigsminister, Villy S√łvndal (SF) fremsatte den 11. april 2012 lovforslag L 154 – Samling: 2011-12 – om Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution.

Lovforslaget er med mindre sproglige ændringer identisk med det den 27. februar 2012 fremsatte udkast.
√ėnskerne, som LGBT Danmark fremf√łrt i sit h√łringssvar af 19. marts 2012 til udkastet, blev ikke im√łdekommet i lovforslaget.

Resumé
Loven er en del af opsplitningen af det tidligere Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder i to selvstændige institutter.
Med loven oprettes Institut for Menneskerettigheder ‚Äď Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution for at styrke uafh√¶ngigheden af Danmarks nationale menneskerettighedsinstitution i henhold til de s√•kaldte Parisprincipper. Samtidig styrkes instituttets mandat i forhold til rapportering og overv√•gning af menneskerettigheder.

Lovforslaget blev efter 1. behandlingen den 17. april 2012 henvist til Udenrigsudvalget, der afgav betænkning den 16. maj 2012.
Ved 3. behandlingen den 29. maj 2012 blev forslaget vedtaget med 99 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, EL, LA, KF), 14 stemmer imod forslaget (DF) og 0 stemmer hverken for eller imod forslaget.

Fra lovforslaget gengives her alene
¬ß 1. Med det form√•l at fremme og beskytte menneskerettighederne i overensstemmelse med FN’s Paris-principper, der g√¶lder for nationale menneskerettighedsinstitutioner, etableres Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution.
§ 2. Institut for Menneskerettigheder РDanmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution skal fremme og beskytte menneskerettighederne i fredstid og under væbnede konflikter, navnlig ved
 1. at varetage overvågning af og rapportering om menneskerettighedssituationen i Danmark,
 2. at udf√łre analyse af og forskning i menneskerettighedsomr√•det,
 3. at r√•dgive Folketinget og regeringen samt andre offentlige myndigheder og private akt√łrer om menneskerettighederne,
 4. at fremme koordination mellem og bistand til de frivillige organisationers arbejde med menneskerettighederne,
 5. at gennemf√łre og fremme undervisning i menneskerettighederne,
 6. at forestå information om menneskerettighederne,
 7. at sikre biblioteksfaciliteter vedr√łrende menneskerettighederne,
 8. at bidrage til gennemf√łrelsen af menneskerettighederne i ind- og udland.
Stk. 2. Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution skal fremme ligebehandling af alle uden forskelsbehandling p√• grund af k√łn, race eller etnisk oprindelse, herunder ved
 1. at bistå ofre for forskelsbehandling med at få behandlet deres klager over forskelsbehandling under hensyntagen til ofrenes, foreningernes, organisationernes og andre juridiske personers rettigheder,
 2. at foretage uafh√¶ngige unders√łgelser af forskelsbehandling og
 3. at offentligg√łre rapporter og frems√¶tte henstillinger om sp√łrgsm√•l vedr√łrende forskelsbehandling.

§ 11. Loven træder i kraft den l. juli 2012.
Stk. 2. Lov nr. 411 af 6. juni 2002 om etablering af Dansk Center for Internationale Studier og Menneskerettigheder ophæves.

Folketingets journal vedr√łrende lovforslaget.
Lovforslaget i Folketingstidende i pdf-format.

Der henvises endvidere til lovforslag L 155 РSamling: 2011-12 Рom lov om Dansk Institut for Internationale Studier, som med lovforslaget foreslås udskilt fra det nuværende Institut for Menneskerettigheder.