Maltas lov om k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika af 1. april 2015.

Vist 546 gange.

Malta
Malta
Malta vedtog den 1. april 2015 en meget liberal lov om k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika.
If√łlge loven har alle borgere i Malta ret til anerkendelse af deres k√łnsidentitet, til juridisk k√łnsskifte og √¶ndring af fornavn uden nogen form for behandling eller l√¶gelige erkl√¶ringer.
Senest 15 dage efter ans√łgning om juridisk k√łnsskifte skal k√łnsskiftet v√¶re registreret i personregistret, hvorefter p√•g√¶ldende er at betragte som tilh√łrende det k√łn, hvortil der er skiftet.
Efter k√łnsskiftet kan p√•g√¶ldende f√• udstedt ny f√łdselsattest og nye identifikationspapirer.
Mindreårige har med forældremyndighedsindehaverens samtykke samme rettigheder, idet en dommer dog skal finde, at det er det bedste for den mindreårige.

Loven indeholder ogs√• bestemmelse om b√łdestraf til dem, som afsl√łrer, forn√¶rmer eller h√•ner personer, der har gjort brug af bestemmelserne i loven.

I loven er der ogs√• bestemmelse om √¶ndring af loven om ligestilling mellem m√¶nd og kvinder, idet k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakterer inds√¶ttes som s√¶rskilte beskyttelsesgrunde mod diskrimination.

Herunder gengives loven på dansk. Den er oversat af mig fra den af TGEU offentliggjorte engelske lovtekst.
Der tages forbehold over for overs√¶ttelsens korrekthed. Ved brug som dokumentation henvises til den originale lovtekst p√• maltesisk eller til TGEU‘s engelske lovtekst. Jeg har dog ikke information om autenciteten af den engelske lovtekst.

Den 4. april 2015.
Tina Thranesen.

Dansk overs√¶ttelse af Maltas lov om k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika af 1. april 2015

Navn

En lov, der skal sikre anerkendelse og registrering af en persons k√łn, og regulere f√łlgerne af en √¶ndring, samt anerkendelse og beskyttelse af en persons k√łnskarakteristika.

Vedtaget af pr√¶sidenten med r√•d og samtykke fra Repr√¶sentanternes Hus i den nuv√¶rende parlamentssamling med den myndighed, de er tillagt, med f√łlgende ordlyd:

Navn
1. Lovens navn er: Lov om k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika. 2015.

Definitioner
2. Medmindre andet f√łlger af sammenh√¶ngen anvendes f√łlgende definitioner:
“Direkt√łr”, hvormed menes direkt√łren for personregistrering.
K√łnsudtryk” refererer til hver enkelt persons m√•de at udtrykke sin k√łnsidentitet, og/eller som den opfattes af andre.
K√łnsidentitet” refererer til hver enkelt persons indre og individuelle oplevelse af sit k√łn, som m√•ske, m√•ske ikke svarer til det ved f√łdslen tildelte k√łn, herunder den personlige oplevelse af kroppen (hvilket, hvis p√•g√¶ldende frit kan indeb√¶re, kan betyde √¶ndring af kroppens udseende og/eller funktioner ved medicinsk, kirurgisk eller anden behandling) og andre k√łnslige udtryksm√•der, herunder navn, p√•kl√¶dning, tale og manerer.
K√łnskarakteristika” henviser til de karakteristiske k√łnslige udtryk, som klassificerer personer som tilh√łrende en bestemt k√łnskategori.
“Tv√¶rfagligt team” refererer til det team, som er oprettet i henhold til artikel 14 i denne lov.
“Minister” betyder ligestillingsminister.
“Mindre√•rig” er en person, der ikke er fyldt atten √•r.
“Notar” er en tjenestemand med bemyndigelse til at fungere som notar i Malta i overensstemmelse med hvervet som notar og arkiveringsloven.
K√łnskarakterer henviser til de kromosomale, gonadale og anatomiske tr√¶k ved en person omfattende de prim√¶re egenskaber s√•som reproduktive organer og genitalier og/eller i kromosomale strukturer og hormoner, og sekund√¶re k√łnskarakterer som muskelmasse, h√•rv√¶kst, bryster og/eller statur.

Ret til k√łnsidentitet
3. (1) Alle personer, der borgere i Malta, har ret til

(a) anerkendelse af deres k√łnsidentitet,

(b) fri udvikling af deres person i henhold til deres k√łnsidentitet,

(c) at blive behandlet i henhold til deres k√łnsidentitet og is√¶r at blive identificeret p√• denne m√•de i de dokumenter, der indeholder deres identitet, og

(d) kropslig integritet og fysisk autonomi.

(2) Såfremt der ikke findes bestemmelser derom i denne lov må

(a) en persons rettigheder, forhold og forpligtelser, der f√łlger af at v√¶re for√¶ldre eller gift, p√• ingen m√•de blive ber√łrt,

(b) personens rettigheder opn√•et ved arv, herunder, men ikke begr√¶nset til, testamentariske dispositioner foretaget i p√•g√¶ldendes fav√łr, og alle forpligtelser og/eller rettigheder opn√•et som f√łlge af eller erhvervet f√łr datoen for k√łnsskiftet, m√• p√• ingen m√•de blive ber√łrt, og

(c) alle reelle eller personlige rettigheder, der allerede er erhvervet fra tredjemand eller privilegier eller sikkerhedsstillelser hos kreditorer oprettet f√łr datoen for √¶ndringen af k√łnsidentitet, m√• p√• ingen m√•de blive ber√łrt.

(3) En persons k√łnsidentitet skal altid respekteres.

(4) Personen er ikke forpligtet til at freml√¶gge dokumentation for en hel eller delvis k√łnsskifteoperation, hormonbehandling eller nogen anden psykiatrisk, psykologisk eller medicinsk behandling for at g√łre brug af retten til anerkendelse af sin k√łnsidentitet.

√Ündring af k√łnsidentitet
4. (1) Enhver person, som er maltesisk statsborger, har ret til at anmode direkt√łren om at √¶ndre den registrerede k√łnsbetegnelse og fornavnet, og at f√• √¶ndret sit fornavn, s√• det afspejler personens selvvalgte k√łnsidentitet, hvis p√•g√¶ldende √łnsker det.

(2) Anmodningen foretages skriftligt i henhold til artikel 5 (2) i denne lov.

(3) Direkt√łren m√• ikke kr√¶ve dokumentation for andet end det i denne lovs artikel 5 n√¶vnte.

(4) Direkt√łren skal inden femten dage fra indgivelsen af den skriftlige anmodning foranledige, at notaren ved f√łdselsregisteret laver en p√•tegning p√• ans√łgerens f√łdselsregistrering.

(5) Bestemmelserne i artikel 249 i den civile retsplejelov finder tilsvarende anvendelse.

(6) (a) Den person, der har indgivet en anmodning i overensstemmelse med ovenst√•ende punkt (1) i denne artikel, har ogs√• ret til at f√• udstedt en f√łdselsattest visende de oplysninger, der f√łlger af p√•tegningen, idet det dog skal angives, at den er udstedt som f√łlge af en domstolsbeslutning eller i medf√łr af denne lov, men uden angivelse af p√•tegningens detaljer.

(b) En person, der anmoder retten om √¶ndring i f√łdselsregistret af sit navn og det k√łn, p√•g√¶ldende fik tildelt ved f√łdslen, har ret til at f√• udstedt en f√łdselsattest visende de oplysninger, der f√łlger af anmodningen, idet det dog skal angives, at den er udstedt som f√łlge af en domstolsbeslutning, men uden angivelse af p√•tegningens detaljer.

(c) De f√łrste syv dage efter modtagelsen af en anmodning om udstedelse af en f√łdselsattest udstedt i overensstemmelse med denne artikel, m√• direkt√łren ikke oplyse noget fra f√łdselsregistret, som angiver den oprindelige f√łdselsregistrering, medmindre det er fastsat i denne artikel.

(7) De omhandlede oplysninger om eller en kopi af den oprindelige f√łdselsregistrering kan dog gives:

(a) med samtykke fra den person, som f√łdselsregistreringen vedr√łrer, eller

(b) n√•r der ikke er et s√•dant samtykke, med en kendelse afsagt af retten (Voluntary Jurisdiction Section) eller af en anden ret, om at f√• oplyst baggrunden, hvis behovet for freml√¶ggelse af f√łdselsattesten eller oplysninger fra den, opst√•r, og retten har fundet det godtgjort, at f√łdselsattesten eller oplysninger fra den er n√łdvendige for at forsvare eller beskytte en rettighed eller en legitim interesse fra den person, der har anlagt sagen, og efter at have taget hensyn til alle relevante omst√¶ndigheder, finder at retten b√łr have forrang frem for retten til privatlivets fred for den person f√łdselsattesten vedr√łrer.

(8) En person, der har f√•et international beskyttelse efter flygtningeloven og efter regler i enhver lovgivning udstedt i henhold flygtningeloven, og som √łnsker at √¶ndre den registrerede k√łnsbetegnelse og fornavnet, skal under ed over for kommiss√¶ren for flygtninge afgive en erkl√¶ring derom. Kommiss√¶ren for flygtninge skal inden for femten dage registrere s√•danne √¶ndringer i asylsagen og i opholdstilladelsen.

Notarens opgaver
5. (1) Den officielle registrering af handlingen skal indeholde f√łlgende dokumentation:

(a) en kopi af ans√łgerens f√łdselsattest,

(b) en klar, utvetydig og informeret erkl√¶ring fra ans√łgeren om, at p√•g√¶ldendes k√łnsidentitet ikke svarer til det ved f√łdslen tildelte,

(c) en specifikation af de k√łnsrelaterede oplysninger;

(d) det fornavn, som ans√łgeren √łnsker registreret og

(e) alle de foreskrevne elementer, der kræves i henhold hvervet som notar og arkiveringsloven.

(2) Notaren må ikke anmode om psykiatriske, psykologiske eller medicinske dokumenter i forbindelse med registreringen.

(3) Enhver notar, der modtager en s√•dan en sag, skal afgive et notat til direkt√łren i overensstemmelse med artikel 50 i henhold hvervet som notar og arkiveringsloven.

Ikrafttrædelsesdato

6. Dateringen af direkt√łrens skriftlige p√•tegning jf. artikel 4 (4) i denne lov, skal regnes som datoen, hvor ans√łgeren i alle retsforhold anses for at tilh√łre det k√łn, som er anf√łrt i direkt√łrens skriftlige p√•tegning.

Mindreårige
7. (1) De personer, der har for√¶ldremyndigheden over den mindre√•rige eller er vejleder for den mindre√•rige, kan indgive en ans√łgning til civilretten (Voluntary Jurisdiction Section) med anmodning om, at retten √¶ndrer den registrerede k√łnsbetegnelse og fornavnet p√• den mindre√•rige, s√•ledes at de svarer til den mindre√•riges k√łnsidentitet.

(2) N√•r en ans√łgning jf. underpunkt (1) er indgivet p√• vegne af en mindre√•rig, skal retten:

(a) sikre, at hensynet til barnet som udtrykt i konventionen om b√łrns rettigheder till√¶gges altafg√łrende betydning, og

(b) tage beh√łrigt hensyn til den mindre√•riges synspunkter under hensyntagen til den mindre√•riges alder og modenhed.

(3) Hvis retten tiltr√¶der anmodningen jf. underpunkt (1), skal retten p√•l√¶gge direkt√łren at √¶ndre den registrerede k√łnsbetegnelse og fornavnet p√• den mindre√•rige i den mindre√•riges f√łdselsregistrering.

(4) De personer, der har for√¶ldremyndigheden over den mindre√•rige eller er vejleder for den mindre√•rige, hvis k√łn ikke er blevet angivet ved f√łdslen, skal inden den mindre√•rige fylder atten √•r, indgive en ans√łgning civilretten (Voluntary Jurisdiction Section) og anmoder retten om at angive k√łnnet og fornavnet for den mindre√•rige, og efter udtrykkelig aftale med den mindre√•rige at √¶ndre fornavnet, hvis den mindre√•rige √łnsker dette, idet der tages h√łjde for barnets tarv og udvikling. Retten skal p√•l√¶gge direkt√łren at registrere k√łn og fornavn p√• den mindre√•rige i den mindre√•riges f√łdselsregistrering.

√Ündring af lov om f√łdsler
8. (1) Adgang til den fulde f√łdselsregistrering skal ene og alene gives til den person, der er fyldt atten √•r og som f√łdselsregistreringen omhandler, eller ved en retskendelse.

(2) En √¶ndring af f√łdselsregistreringen udf√łrt p√• grundlag af denne lov vedr√łrende en person, der p√• √¶ndringstidspunktet ikke var mindre√•rig, kan, n√•r den er gennemf√łrt, kun √¶ndres igen ved en retskendelse.

Udenlandske beslutninger
9. (1) En endelig afg√łrelse om en persons k√łnsidentitet, som bestemt af en kompetent udenlandsk domstol eller ansvarlige myndighed i overensstemmelse med lovgivningen i det p√•g√¶ldende land, skal anerkendes i Malta.

(2) En k√łnsbetegnelse andet end mand eller kvinde eller manglende k√łnsbetegnelse, der er anerkendt af en kompetent udenlandsk domstol eller ansvarlig myndighed i overensstemmelse med lovgivningen i det p√•g√¶ldende land anerkendes i Malta.

Ændringer i andre officielle dokumenter
10. (1) Personen skal senest en m√•ned efter gennemf√łrelsen meddele direkt√łren for civilstandsregistreringen hvilke registreringer ud over f√łdselsregistrering, som beh√łver at blive √¶ndret.

(2) Den person, som i overensstemmelse med bestemmelserne i denne lov, har f√•et √¶ndret i f√łdselsregistreringen, skal, inden femten dage fra datoen i artikel 6, anmode de bemyndigede embedsm√¶nd vedr√łrende identitetskort og andre identitetspapirer om √¶ndring af og udstedelse af nyt identitetskort og nye identifikationspapirer med angivelse af k√łn og fornavn i overensstemmelse med √¶ndringen af persons f√łdselsregistrering.

(3) Personen kan ogs√• mod betaling af en eventuel foreskrevet afgift, anmode en anden kompetent myndighed, styrelse, arbejdsgiver, uddannelsessted eller anden institution om at udstede ethvert officielt dokument eller certifikat med angivelse af personens k√łn og fornavn.

Databeskyttelse
11. En person, der i forbindelse med udf√łrelse af officielle pligter, var involveret med forhold vedr√łrende denne lov, m√• i henhold til tavshedspligten og lov om databeskyttelse ikke p√• ulovlig vis videregive oplysninger om sagen. Enhver kopi af sagens dokumenter jf. artikel 5 i denne lov udf√¶rdiget i overensstemmelse med hvervet som notar og arkiveringsloven skal ikke betragtes som udstedt i modstrid med denne artikel.

Overtrædelser
12. (1) Den, der bevidst afsl√łrer nogen person, der har gjort brug af bestemmelserne i denne lov, eller har forn√¶rmet eller h√•net en person, skal efter grovheden straffes med b√łde p√• mindst 1.000 ‚ā¨ (EUR 1.000) og ikke over 5.000 ‚ā¨ (EUR 5.000).

(2) Vedr√łrende bestemmelserne i artikel 83B i straffeloven, skal straffen, n√•r en lovovertr√¶delse er motiveret af k√łnsudtryk og k√łnskarakterer, v√¶re som anf√łrt i n√¶vnte artikel.

(3) Den, der bevidst overtr√¶der nogen af bestemmelserne i denne lov, skal efter grovheden straffes med b√łde p√• mindst 500 ‚ā¨ (EUR 500) og ikke over 1.000 ‚ā¨ (EUR 1.000).

Anti-diskrimination og fremme af ligestilling
13. (1) Enhver norm, regulering eller procedure skal respektere retten til k√łnsidentitet. Ingen norm eller regulering af proceduren m√• begr√¶nse eller fjerne ud√łvelsen af retten til k√łnsidentitet, og alle normer skal altid fortolkes og h√•ndh√¶ves p√• en m√•de, der favoriserer adgang til denne ret.

(2) Det offentlige har pligt til at sikre, at ulovlig forskelsbehandling og chikane p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakterer fjernes, og det offentlige skal fremmer lige muligheder for alle uanset seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakterer.

(3) Bestemmelserne i denne lov finder anvendelse i den private sektor, alle offentlige sektor og offentlige servicedepartementer, agenturer og hos alle kompetente myndigheder, der f√łrer registre med personlige oplysninger og/eller indsamler k√łnsinformationer. S√•danne former, optegnelser og/eller oplysninger skal vurderes og √¶ndres for at afspejle de nye standarder, der er fastsat af denne lov inden h√łjst tre √•r fra ikrafttr√¶delsen af denne lov.

Ret til kropslig integritet og fysisk selvstændighed
14. (1) Det skal v√¶re ulovligt for l√¶ger eller andre fagfolk at foretage nogen k√łnsskiftebehandling og/eller kirurgisk indgreb p√• k√łnkarakteristika p√• en mindre√•rig, hvis behandlingen og/eller indgrebet kan uds√¶ttes til den person, der skal behandles, kan give informeret samtykke:
Forudsat, at en s√•dan k√łnsskiftebehandling og/eller kirurgisk indgreb p√• k√łnskarakterer p√• den mindre√•riges skal udf√łres, hvis den mindre√•rige giver informeret samtykke gennem den, der har for√¶ldremyndigheden eller er vejleder for den mindre√•rige.

(2) I s√¶rlige tilf√¶lde kan behandlingen udf√łres, hvis der er opn√•et enighed mellem det tv√¶rfaglige team og de personer, der har for√¶ldremyndigheden eller er vejleder for den mindre√•rige, der ikke er i stand til at give samtykke:
Forudsat, at medicinsk indgreb, der er begrundet i sociale faktorer uden samtykke fra den mindreårige, vil være i strid med denne lov.

(3) Det tværfagligt team udpeges af ministeren for en periode på tre år, som kan forlænges med endnu en periode på tre år.

(4) Det tværfaglig Team skal bestå af de fagfolk, som ministeren anser for passende.

(5) N√•r afg√łrelsen om en behandling bliver fremf√łrt af en mindre√•rig med samtykke fra de personer, der har for√¶ldremyndigheden eller er vejleder for de mindre√•rige, skal de medicinske fagfolk:

(a) sikre, at hensynet til barnet som udtrykt i konventionen om b√łrns rettigheder till√¶gges altafg√łrende betydning, og

(b) tage beh√łrigt hensyn til den mindre√•riges synspunkter under hensyntagen til den mindre√•riges alder og modenhed.

Sundhedsydelser
15. Alle personer, der s√łger psykosocial r√•dgivning, st√łtte og l√¶gelige indgreb vedr√łrende k√łn, b√łr tilbydes peer-r√•dgivning [1] og gives professionel, f√łlsom og individuel st√łtte fra psykologer og l√¶ger. En s√•dan st√łtte b√łr str√¶kke sig fra datoen for en diagnose eller fra egen-henvisning, s√• l√¶nge det er n√łdvendigt.

Behandlingsjournal
16. (1) Sundhedsministeren udpeger efter en h√łring en arbejdsgruppe.

(2) Arbejdsgruppen skal bestå af en formand og ni medlemmer.

(3) Formanden skal være læge med i mindst tolv års erfaring.

(4) Tre medlemmer skal v√¶re eksperter i menneskerettighedssp√łrgsm√•l, tre skal v√¶re psykosociale fagfolk og tre skal v√¶re medicinske eksperter.

(5) Ministeren udpeger arbejdsgruppen inden tre måneder efter ikrafttrædelsen af denne lov.

(6) Medlemmerne af arbejdsgruppen skal gennemgå de nuværende medicinske behandlingsvejledninger i overensstemmelse med de aktuelle lægelige bedste-praksis og standarder for menneskerettigheder og skal senest et år efter datoen for deres udnævnelse, afgive en rapport med anbefalinger til en revision af de nuværende medicinske behandlingsvejledninger.

Bemyndigelse til at udforme regler
17. Ministeren kan udstede regler for at give bedre effekt af bestemmelserne i denne lov og for generelt at regulere k√łnsidentitet i overensstemmelse med bestemmelserne i denne lov.

Midlertidige bestemmelser
18. Alle anm√¶rkninger foretaget i henhold til artikel 257B i den borgerlige retsplejelov, forbliver gyldige, som var de anf√łrt i denne lov.

Ændring af borgerlige retsplejelov
19. (1) Umiddelbart efter underpunkt (11) i artikel 4 i den borgerlige retsplejelov, der inds√¶ttes f√łlgende nye underpunkt (12):

“(12) Ved ans√łgning om registrering af et √¶gteskab indg√•et i udlandet mellem personer af samme k√łn, kan partnerne i √¶gteskabet v√¶lge at:

(a) tage en af partnernes efternavn eller begges efternavne anf√łrt i den r√¶kkef√łlge, de v√¶lger; eller

(b) beholde deres eget efternavn:
Forudsat, at frems√¶ttes der ikke noget √łnske jf. dette underpunkt beholder partnerne i √¶gteskabet deres egne efternavne.”

(2) Punkt (c) i artikel 278 i den civile retsplejelov, skal √¶ndres som f√łlger:

(a) ordene “barnets k√łn,” erstattes med ordene “barnets k√łn:” og

(b) umiddelbart efter ordene “barnets k√łn:” skal der inds√¶ttes f√łlgende nye forbehold:
“Forudsat, at identifikationen af den mindre√•riges k√łn ikke m√• tilf√łjes f√łr den mindre√•riges k√łnsidentitet er bestemt.”

Ændring af lov om ligestilling mellem mænd og kvinder
20. Artikel 2 i lov om ligestilling mellem m√¶nd og kvinder foretages f√łlgende √¶ndringer:

(a) i punkt (1) i definitionen af diskrimination tilf√łjes “, ordet “k√łnsidentitet og omfatter behandling af en person p√• en mindre gunstig m√•de end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet p√• dette grundlag og” “diskriminere” skal forst√•s i overensstemmelse hermed;” skal erstattes med ordene “k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakterer
og omfatte behandling af en person p√• en mindre gunstig m√•de end en anden person bliver, er blevet eller ville blive behandlet p√• disse grunde og “diskriminere” skal forst√•s i overensstemmelse hermed”;

(b) i punkt (3) ordene “eller k√łnsidentitet er:” erstattes med ordene “eller k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakterer er:”;

(c) i punkt (a), underpunkt (3) ordene “eller k√łnsidentitet;” erstattes med ordene “eller k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakterer;”;

(d) i punkt (c), underpunkt (3) ordene “eller k√łnsidentitet;” erstattes med ordene “eller k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakterer;”;

(e) i punkt (d), underpunkt (3) ordene “k√łnsidentitet, medmindre denne bestemmelse, betingelse eller praksis er hensigtsm√¶ssig og n√łdvendig og kan begrundes med objektive ikke-k√łnsrelaterede faktorer.” erstattes med ordene “k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakterer medmindre denne bestemmelse, betingelse eller praksis er hensigtsm√¶ssig og n√łdvendig og kan begrundes med objektive ikke-k√łnsrelaterede faktorer.”.

Formål og grunde

Form√•lene med dette lovforslag er at √•bne mulighed for anerkendelse og registrering af k√łnnet p√• en person, og at regulere f√łlgerne af en s√•dan √¶ndring, og beh√łrig anerkendelse og beskyttelse af en persons k√łnskarakteristika. k√łnsidentitet anses for at v√¶re en naturlig del af en person, som m√•ske eller m√•ske ikke brug for kirurgisk eller hormonel behandling eller terapi og lovforslaget indeholder en forenklet procedure, der respekterer privatlivets fred for den person, der anmoder om, at p√•g√¶ldendes officielle dokumenter √¶ndres for at svare til personens k√łn. Tilsvarende varierer en persons k√łnskarakteristika, og alle personer skal have bef√łjelse til at tr√¶ffe deres egne beslutninger, som p√•virker deres egen kropslige integritet og fysisk selvst√¶ndighed.

  1. [Retur] Peer-rådgivning
    Peer-st√łtte er st√łtte til forandring mod et bedre liv, som finder sted mellem to eller flere personer, der forbindes af f√¶lles erfaringer i livet. I satspuljeaftalen p√• psykiatriomr√•det for 2014-2017 s√¶ttes der fokus p√• peer-st√łtte for mennesker med psykiske vanskeligheder. Det sker gennem initiativet ‘Fors√łg med ans√¶ttelse af medarbejdere, brug af frivillige og brug af mentorer med brugerbaggrund i den regionale og kommunale indsats’. Initiativet rummer to puljer. I den ene pulje afpr√łves en r√¶kke peer-st√łttemodeller i forbindelse med regionale og kommunale indsatser. I den anden pulje finansieres et nationalt peer-netv√¶rk, som organiserer peer-st√łttemedarbejdere i hele landet.
    Kilde: Socialstyrelsen. [Siden findes ikke mere. 11. oktober 2017. Tina Thranesen.]

* * *
Loven som vedtaget af det maltesiske parlament den 1. april 2015 i engelsk oversættelse hos TGEU.
Meddelelse den 1. april 2015 hos TGEU om vedtagelse af loven.