Norges lov om juridisk k√łnsskifte. Vedtaget den 6. juni 2016 med ikrafttr√¶delse den 1. juli 2016.

Vist 547 gange.

Norge
Norge
Den norske lov om juridisk k√łnsskifte, der tr√¶der i kraft den 1. juli 2016, g√łr det muligt af for personer, der er fyldt 6 √•r og er bosat i Norge, at f√• juridisk k√łnsskifte.
Den norske regering sendte den 25. juni 2015 et lovforslag i h√łring om juridisk k√łnsskifte. Den nedre aldersgr√¶nse var 7 √•r. Da lovforslaget om juridisk k√łnsskifte blev fremsat for Stortinget den 18. marts 2016 lovforslag (74 L 2015-2016) var den nedre aldersgr√¶nse √¶ndret til 6 √•r. Lovforslaget kom til f√łrste behandling den 30. maj 2016 og blev u√¶ndret vedtaget under anden behandlingen den 6. juni 2016.
Loven træder i kraft den 1. juli 2016.

Loven gengives herunder

I Stortingets m√łte 30. mai 2016 ble det gjort slikt
vedtak til lov om endring av juridisk kj√łnn

§ 1 Definisjon
Med juridisk kj√łnn menes det kj√łnnet en person er registrert med i folkeregisteret.

¬ß 2 Rett til √• endre juridisk kj√łnn
Personer som er bosatt i Norge og som opplever √• tilh√łre det andre kj√łnnet enn det vedkommende er registrert med i folkeregisteret, har rett til √• f√• endret sitt juridiske kj√łnn. Departementet kan gi forskrift om at loven skal gjelde for norske statsborgere bosatt i utlandet.

¬ß 3 Endring av juridisk kj√łnn for personer som er satt under vergem√•l
En person som er satt under vergem√•l etter vergem√•lsloven, s√łker selv om endring av juridisk kj√łnn.

¬ß 4 Endring av juridisk kj√łnn for barn
Barn som har fylt 16 √•r kan selv s√łke om endring av juridisk kj√łnn.

Barn mellom 6 og 16 √•r m√• s√łke om endring av juridisk kj√łnn sammen med den eller de som har foreldreansvar for barnet. Dersom foreldre har felles foreldreansvar, men s√łknaden fremmes sammen med bare en av dem, kan det juridiske kj√łnnet likevel endres dersom dette er til barnets beste.

S√łknad om endring av juridisk kj√łnn for barn under 6 √•r fremmes av den eller de som har foreldreansvar for barnet. Barn som er i stand til √• danne seg egne synspunkter om det saken gjelder, skal informeres og gis mulighet til √• uttale seg f√łr s√łknaden fremmes. Det er et vilk√•r for endring at barnet har en medf√łdt usikker somatisk kj√łnnsutvikling. S√łker m√• legge frem dokumentasjon p√• tilstanden fra helsepersonell.

¬ß 5 Behandlingen av s√łknader om √• endre juridisk kj√łnn
S√łknader om √• endre juridisk kj√łnn behandles av skattekontoret (folkeregistermyndigheten). Skattekontorets vedtak i sak om endring av juridisk kj√łnn kan p√•klages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

S√łknader fra barn mellom 6 og 16 √•r som etter ¬ß 4 andre ledd andre punktum fremmes sammen med bare en av dem som har foreldreansvar, behandles av Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Fylkesmannens vedtak kan p√•klages til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten.

¬ß 6 Rettslige konsekvenser av √• endre juridisk kj√łnn
Det juridiske kj√łnnet skal legges til grunn ved anvendelsen av andre lover og forskrifter. F√łdselskj√łnnet skal likevel legges til grunn dersom det er n√łdvendig for √• etablere foreldreskap og foreldreansvar etter barneloven. En person som endrer sitt juridiske kj√łnn, beholder rettigheter og plikter som f√łlge av farskap, morskap eller medmorskap.

Regler som gjelder om eller for en kvinne som f√łder barn, gjelder p√• samme m√•te for en person som f√łder barn etter √• ha endret juridisk kj√łnn.

§ 7 Forskrifter
Departementet kan gi forskrift om utfylling og gjennomf√łring av bestemmelsene i loven.

§ 8 Ikrafttredelse
Loven gjelder fra den tid Kongen bestemmer. Kongen kan sette i kraft de enkelte bestemmelsene til forskjellig tid.

§ 9 Endringer i andre lover
Fra det tidspunktet loven trer i kraft, gj√łres f√łlgende endringer i lov 7. juni 2002 nr. 19 om personnavn:

¬ß 10 andre ledd f√łrste punktum skal lyde:
Personer over 16 √•r kan ikke ta, endre eller sl√łyfe fornavn eller etternavn mer enn en gang hvert tiende √•r.

§ 12 skal lyde:
§ 12 Melding om navn for barn

Melding om √• ta, endre eller sl√łyfe navn for noen som ikke har fylt 16 √•r, skal fremsettes av den eller de som har foreldreansvaret, eller disse m√• ha samtykket i meldingen. Gjelder meldingen et barn over 12 √•r, m√• ogs√• barnet selv ha samtykket. Selv om det ikke foreligger samtykke etter f√łrste eller annet punktum, kan meldingen godtas dersom det foreligger s√¶rlig grunn.

Gjelder meldingen en person som har endret juridisk kj√łnn etter lov om endring av juridisk kj√łnn ¬ß 4 andre ledd andre punktum, er det tilstrekkelig med samtykke fra en av dem som har foreldreansvaret.

Olemic Thommessen
president

* * *
Loven som vedtaget hos Stortinget.
Loven som vedtaget i pdf-format hos Stortinget.
Stortingets journal over lovforslagets behandling.