Offerunders√łgelserne 2005-2010. Offentliggjort 11. december 2011.

Vist 162 gange.

Titel Udsathed for vold og andre former for kriminalitet
Offerunders√łgelserne 2005-2010
Forfatter Flemming Balvig og Britta Kyvsgaard
Udgivet af K√łbenhavns Universitet, Justitsministeriet,
Det Kriminalpræventive Råd, Rigspolitiet
Færdiggjort November 2011
Offentliggjort 11. december 2011
Sprog Dansk
Antal sider 133
ISBN-13 978-87-92760-11-1

I unders√łgelsen er der for f√łrste gang medtaget, om forbrydelsen efter offerets mening kan betegnes som en hadforbrydelse.
Desv√¶rre er homofobi og transforbi sl√•et sammen som en gruppe (√•rsag) og placeret under hovdgruppen “seksuel orientering”.
Det må trods dette ses som et fremskridt.

Uddrag fra unders√łgelsesrapporten. Sidetal i parentes henviser til sidetal i rapporten.

1. Oversigt (Side 4)
Siden 2005 er der l√łbende gennemf√łrt landsd√¶kkende, repr√¶sentative interviewunders√łgelser af 16-74-√•riges udsathed for tyveri, h√¶rv√¶rk, vold eller trusler om vold. Fra 2008 blev disse offerun-ders√łgelser suppleret med sp√łrgsm√•l om udsathed for r√łveri og tvangssamleje.

Tidligere er der ogs√• gennemf√łrt s√•danne offerunders√łgelser, hvoraf nogle svarer til dem fra 2005-10. Hovedv√¶gten i rapporten er lagt p√• en sammenligning dels med disse tidligere unders√łgelser og dels mellem dem i perioden 2005 til 2010 med henblik p√• at belyse udviklingen i risikoen for at blive udsat for kriminalitet.

5. Vold (Side 37)
5.1 Vold 1995-96 og 2005-10 (Side 42)

5.1.3 Voldens demografi: K√łn og alder (Side 46)
M√¶nds voldsrisiko var b√•de i 1995-96 og i 2005-10 mere end 50 pct. st√łrre end kvinders (jf. tabel 5.8). Der er dog sket √¶ndringer i perioden 2005-10, jf. senere.

Tabel 5.8. 1995-96 2005-2010
Mænd 2,2 % 2,1 %
Kvinder 1,2 % 1,3 %
I alt 1,7 % 1,7 %

Tabel 5.8. Andel 16-74-årige mænd og kvinder i Danmark, der har oplevet sig udsat for vold seneste år forud for interviewtidspunktet, 1995-96 og 2005-10.

Hvis der fokuserer p√• voldshandlinger i stedet for p√• antal ofre, bliver billedet lidt anderledes, idet relativt flere af de kvindelige ofre har v√¶ret udsat for vold flere gange. Mens kvinderne udg√łr godt en tredjedel af alle ofre, er det lidt under halvdelen (44 pct.) af alle voldshandlinger i 2005-10, der er rettet mod kvinder.

5.3 √Örsager til vold 2008-10 (Side 58)

Siden 2008 har offerunders√łgelsen inkluderet tre nye sp√łrgsm√•l vedr√łrende √•rsagen til vold. Sp√łrgsm√•lene bygger p√• offerets opfattelse af, hvad den oplevede vold skyldtes.

Der er ogs√• i voldofferunders√łgelserne 2008-2010 belyst, i hvilket omfang volden kan betegnes som en hadforbrydelse (hate crime), dvs. en forbrydelse, der er motiveret i had over for den gruppe, som offeret tilh√łrer eller antages at tilh√łre. Der er s√•ledes spurgt om, i hvilket omfang volden – efter offerets opfattelse – er motiveret af enten racisme eller offerets (formodede) seksuelle orientering (i det f√łlgende: homo- eller transfobi).

Tabel 5.26 2008 2009 2010
Ja, helt sikkeret 6 % 4 % 7 %
Ja, måske 4 % 3 % 6 %
Nej 90 % 91 % 87 %
I alt 100 % 100 % 100 %

Tabel 5.26. Andel af ofrene, som mener, at volden skyldtes racisme, 2008-2010. (Side 59)

Som det fremgår af tabel 5.26, er det i alle årene godt hvert 10. offer, som mener, at de kan have været udsat for vold på grund af racisme. Dette svarer til 7.400 ofre. Forskellene mellem årene er ikke statistisk signifikante.

Af tabel 5.27 fremgår, at omkring hvert 20. offer mener, at den vold, de har været udsat for, kan skyldes deres seksuelle orientering. Dette svarer til 2.900 ofre.

Tabel 5.27 2008 2009 2010
Ja, helt sikkeret 3 % 3 % 1 %
Ja, måske 1 % 3 % 4 %
Nej 96 % 94 % 95 %
I alt 100 % 100 % 100 %

Tabel 5.27. Andel af ofrene, som mener, at volden skyldtes seksuel orientering,
2008-2010.
(Side 60)

Det er oftere de kvindelige end de mandlige ofre, der oplever, de har v√¶ret udsat for en hadforbry-delse, der bundede i homo- eller transfobi. Forskellen er statistisk signifikant. Der er til geng√¶ld ikke nogen n√¶vnev√¶rdig forskel mellem k√łnnene med hensyn til, hvor hyppigt de angiver racisme som √•rsag til volden. Anmeldelsesprocenten blandt ofre for hadforbrydelser er af nogenlunde sam-me st√łrrelsesorden som for de √łvrige ofre (46 mod 40 pct.). Ogs√• svenske offerunders√łgelser p√•vi-ser, at anmeldelsestilb√łjeligheden ikke er mindre for hadforbrydelser end for andre forbrydelser (Br√•, 2009).

6. R√łveri (Side 62)
6.3 R√łveri som hadforbrydelse (Side 68)
Ligesom tilf√¶ldet er for voldsforbrydelser, er der for r√łverier spurgt, om de menes at v√¶re motive-ret af racisme eller homo-/transfobi, jf. tabel 6.10 og 6.11.

Tabel 6.11 2008 2009 2010
Ja, helt sikkeret 0 % 0 % 0 %
Ja, måske 4 % 3 % 1 %
Nej 96 % 97 % 99 %
I alt 100 % 100 % 100 %

Tabel 6.11. Offerrapporterede r√łverier fordelt efter om r√łveriet menes at v√¶re
motiveret af homo-/transfobi, 2008-10.
(Side 68)

Tabel 6.11 viser en ligeledes mindskende tendens i andelen, der har v√¶ret udsat for et r√łveri, der muligvis var motiveret af homo- eller transfobi. Det drejede sig om 1 pct. i 2010 mod 4 pct. i 2008. Heller ikke her kan forskellen fastsl√•s som statistisk sikker.

Der er ikke n√¶vnev√¶rdige forskelle mellem m√¶nd og kvinder med hensyn til deres oplevelse af racisme som √•rsag til r√łveriet. Derimod er der lidt flere af de kvindelige ofre (3,2 pct.) end af de mandlige (1,3 pct.), der mener, at homofobi eller transfobi m√•ske har v√¶ret √•rsag til r√łveriet. For-skellen er ikke signifikant.

Der er en tendens til, at f√¶rre af dem, der ser r√łveriet som en hadforbrydelse, har anmeldt h√¶ndel-sen til politiet. Andelen af ofre for hadforbrydelser, som anmelder r√łverierne, er 55 pct. mod 77 pct. af alle r√łveriofre. Forskellen er dog ikke statistisk signifikant.

11. Sp√łrgeskema (Side 104)
Her kun medtaget de sp√łrgsm√•l, der relaterer sig til det ovenfor gengivne.

Hvor mange gange har du været udsat for vold i de sidste 12 måneder? (Side 105)
Oplevede du, at det, du blev udsat for, skyldtes seksuel orientering? (Side 108)
Hermed menes, at man udsættes fordi man er homoseksuel eller transseksuel eller fordi gerningsmanden tror, at man er det
1 Ja, helt sikkert
2 Ja, måske
3 Nej

Har du inden for de sidste 12 m√•neder v√¶ret udsat for r√łveri – dvs. at andre har truet eller tvunget dig til at aflevere penge eller ting?
(Side 110)
Oplevede du, at det, du blev udsat for, skyldtes seksuel orientering? (Side 112)
Hermed menes, at man udsættes fordi man er homoseksuel eller transseksuel eller fordi gerningsmanden tror, at man er det
1 Ja, helt sikkert
2 Ja, måske
3 Nej

Unders√łgelsen i sin helhed i pdf-format hos Justitsministeriet.