Patientforening for Anatomisk Dysfori (PAD)

Vist 145 gange.

PAD
PAD
Patientforeningen for Anatomisk Dysfori (PAD) blev stiftet den 20. maj 2006 p√• initiativ af nogle transseksuelle, der br√łd ud af Patientforeningen for Transseksuelle (PfT) i forbindelse med dennes generalforsamling i 2006.
Det er en partipolitisk neutral forening, hvis formål er at varetage interesser for alle med transseksuel anatomisk dysfori, så disse kan få hjælp og vejledning efter individuelt behov.

If√łlge Retskrivningsordbogen betyder “Anatomi”: L√¶ren om levende organismers form og opbygning.
If√łlge “Ordbog over de almindeligste psykologiske og psykiatriske fagudtryk” p√• Netpsych.dk betyder “Dysfori”: Pludselig opst√•et f√łlelsesm√¶ssige udsving.

P√• den stiftende generalforsamling valgtes f√łlgende til bestyrelsen, der straks efter konstituerede sig som anf√łrt:
Formand: Anja Madsen
Næstformand: Alex Zichau
Kasserer: Kitt Rasmussen
Sekretær: Flemming Rasmussen
Bestyrelsesmedlem: Ask
Revisor: Lara
Revisorsuppleant: Sanne

* * *
Omkring juni/juli 2007 oph√łrte foreningen med at eksistere, da ingen af medlemmerne ville arbejde for at f√łre den videre, og foreningens hjemmesidedom√¶ne – p-a-d.dk – blev opgivet.

* * *
Foreningens vedtægt

PAD Patientforeningen for Anatomisk Dysfori 20. maj 2006

§ 1. Navn
stk. 1. Foreningens navn er: Patientforeningen for Anatomisk Dysfori. Foreningen er stiftet d. 20. maj 2006. Foreningen er partipolitisk neutral.

Stk.2 Foreningens hjemsted og adresse er den til en hver tid af generalforsamlingen valgte formands adresse.

§ 2. Foreningens formål
Foreningens form√•l er at varetage interesser for alle med transseksuel anatomisk dysfori i Danmark, b√•de m√¶nd og kvinder, opererede som ikke opererede, samt p√•r√łrende. Foreningens m√•l er at sikre en lovgivning for alle med transseksuel anatomisk dysfori, s√• disse kan f√• hj√¶lp og vejledning efter individuelt behov. Ligeledes hj√¶lp til p√•r√łrende. Foreningen varetager kontakt til offentlige myndigheder, politikere, andre organisationer og hvem der ellers kunne t√¶nkes at have interesse og √łnske i at hj√¶lpe os.

§ 3. Medlemmer
Stk. 1. Som medlemmer kan optages alle interesserede der kan tilslutte sig foreningens formål, vil overholde foreningens vedtægter og betale det af generalforsamlingen vedtagne kontingent.

Stk. 2. Man indtræder i foreningen ved at indbetale kontingentet.

Stk. 3. Man udtræder af foreningen ved at give bestyrelsen skriftlig besked herom. Ved udtrædelse, refunderes det betalte kontingent ikke. Et kontingentår går fra 1/1 Р31/12. Såfremt man ikke har betalt til tiden og har modtaget tre rykkere fra bestyrelsen, anses man efter tredje rykker også som udtrådt af foreningen.

§ 4. Eksklusion
Stk.1. Generalforsamlingen kan ekskludere medlemmer, der menes at modarbejde foreningens form√•l og interesser. S√•fremt et medlem indstilles til eksklusion, skal dette foreg√• p√• en ordin√¶r eller p√• en ekstraordin√¶r generalforsamling. Mindst 2/3 af de fremm√łdte skal stemme for eksklusionen, for at den tr√¶der i kraft. Det indstillede medlem har ret til at v√¶re til stede under behandlingen af dette punkt.

§ 5. Generalforsamling
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens h√łjeste myndighed. Generalforsamlingen best√•r af samtlige medlemmer, der har betalt kontingent.

Stk. 2. Ordin√¶r generalforsamling afholdes hvert √•r i perioden 1. – 31. maj, varsles til hvert medlem pr. post eller mail mindst 20 dage i forvejen. Indkaldelsen, med angivelse af dagsorden samt regnskab og vejledende budget, skal v√¶re medlemmerne i h√¶nde senest 14 dage f√łr afholdelsen. Generalforsamlingen ledes af den valgte dirigent, som ikke m√• have s√¶de i bestyrelsen. Ikke tilstedev√¶rende medlemmer kan stemme ved fuldmagt med h√łjst en fuldmagt pr. tilstedev√¶rende medlem. En fuldmagt kan ikke efterf√łlgende tr√¶kkes tilbage. Fuldmagter skal freml√¶gges ved generalforsamlingens start og indg√• i stemmeopt√¶llingen.

Stk. 3. Den ordin√¶re generalforsamlings dagsorden skal mindst indeholde f√łlgende punkter:

  • 1. Valg af dirigent og referent.
  • 2. Godkendelse af dagsorden.
  • 3. Formanden afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r.
  • 4. Kassereren forel√¶gger vejledende budget samt det reviderede regnskab.
  • 5. Behandling af indkomne forslag.
  • 6. Fasts√¶ttelse af kontingentets st√łrrelse.
  • 7. Valg af tillidsposter iflg. Vedt√¶gternes ¬ß 5, stk. 8. Til disse poster kan kun medlemmer af foreningen v√¶lges.
  • 8. Eventuelt.

Stk. 4. Dirigenten indleder med at konstatere, hvorvidt generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

Stk. 5. Forslag vedr√łrende √¶ndringer i foreningens vedt√¶gter, kan kun behandles p√• generalforsamlingen, s√•fremt forslagene har v√¶ret formanden i h√¶nde senest 7 dage f√łr generalforsamlingens afholdelse og har v√¶ret bekendtgjort med foreningens medlemmer senest 3 dage f√łr generalforsamlingen. Andre forslag kan frems√¶ttes og behandles p√• selve generalforsamlingen. Der kan dog ikke tages beslutninger under punkt 8, Eventuelt.

Stk. 6. Ændringer i vedtægterne kan kun vedtages, når 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen er for ændringen.

Stk. 7. Dirigenten fasts√¶tter afstemningsmetoden ved afstemninger, dog s√•ledes at alle stemmer v√¶gtes lige. Skriftlig afstemning skal finde sted, s√•fremt blot et medlem √łnsker dette.

Stk. 8. På generalforsamlingen vælges 1 formand, 1 kasserer, 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor og 1 revisorsuppleant. Formanden vælges for 2 år på lige år. Kassereren vælges for 2 år på ulige år. 1 bestyrelsesmedlem på lige år. 2 bestyrelsesmedlemmer på ulige år. 1 bestyrelsessuppleant hvert år. 1 revisor på lige år. 1 revisorsuppleant hvert år.

Såfremt formanden skulle udtræde i utide, overtager næstformanden, som er valgt af bestyrelsen, posten, indtil næste generalforsamling. Derefter vælges en ny formand for et eller to år, alt efter om det er et lige eller et ulige år. Samme procedure gælder for kassereren. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i utide, overtager suppleanten dennes plads i bestyrelsen. Posten bestrides af suppleanten lige så længe som det valgte bestyrelsesmedlem skulle have siddet. På næste generalforsamling, vælges en ny suppleant. Skulle der mangle flere bestyrelsesmedlemmer, vælges der nye for de manglende perioder, 1 eller 2 år på den ordinære eller en ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 9. Kort efter generalforsamlingens afholdelse, konstituerer bestyrelsen sig med næstformand, sekretær og bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 10. Kassererens regnskab godkendes på generalforsamlingen.

Stk. 11. Referat fra generalforsamlingen, udsendes til medlemmerne enten pr. mail eller pr. post. Indsigelser til referatet skal være referenten i hænde senest en måned efter generalforsamlingsafholdelsen, da referatet ellers anses for værende godkendt.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling
Stk. 1. Der indkaldes til ekstraordin√¶r generalforsamling, n√•r formanden eller bestyrelsen finder det forn√łdent, eller mindst ¬ľ af foreningens kontingentbetalende medlemmer skriftligt med anvisning af √•rsag, beg√¶rer dette. I sidst n√¶vnte tilf√¶lde, skal indkaldelse ske s√•ledes at generalforsamlingen kan afholdes senest m√•nedsdagen efter beg√¶ringens modtagelse.

Stk. 2. Indkaldelsen, med angivelse af dagsorden, skal v√¶re medlemmerne i h√¶nde senest 10 dage f√łr afholdelsen.

Stk. 3. På den ekstraordinære generalforsamling, kan kun det begærede behandles.

§ 7. Forretningsorden
Bestyrelsen vedtager selv sin forretningsorden.

§ 8. Regnskab
Stk. 1. Foreningens regnskabs√•r l√łber fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2. Årsregnskabet skal være forelagt og godkendt af revisor og evt.. revisorsuppleant, senest 31. januar.

§ 9. Kontingent
Foreningens kontingent√•r l√łber fra 1. januar til 31. december.

§ 10. Revisor
Den af generalforsamlingen valgte revisor, ud√łver en grundig kritisk revision af regnskabet og kontrollerer regnskabsf√łrelsen.

§ 11. Foreningen
Foreningen tegnes af formanden alene, eller ved dennes forfald, næstformanden.

§ 12. Formue
Foreningen hæfter alene med den til enhver tid værende formue. Foreningens medlemmer, herunder bestyrelsens medlemmer, hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser.

¬ß 13. Opl√łsning
Stk. 1. Foreningens opl√łsning kan kun ske, n√•r opl√łsningen er vedtaget med 2/3 flertal p√• ekstraordin√¶r generalforsamling, indkaldt med mindst √©n m√•neds varsel.

Stk. 2. Ved foreningens opl√łsning, overg√•r eventuelle aktiver til medlemmerne.

§ 14. Ikrafttrædelse
Disse vedt√¶gter tr√¶der i kraft ved vedtagelsen l√łrdag d. 20. maj 2006.