Retsplejeloven. LBK nr. 1655 af 25. december 2022.

Vist 494 gange.
Retsplejeloven – LBK nr. 1655 af 25. december 2022 – henh√łrer under Justitsministeriet. Retsplejeloven indeholder regler om domstolene, politiet, anklagemyndigheden og advokater samt procesregler for civile retssager, straffesager, fogedsager og i et vist omfang skiftesager. Den regulerer endvidere politiets efterforskning og politiets og domstolens adgang til at foretage straffeprocessuelle tvangsindgreb som f.eks. anholdelse, visitation (legemsunders√łgelse og -indgreb), varet√¶gtsf√¶ngsling og telefonaflytning mm.

Det vil f√łre for vidt at komme ind p√• hele retsplejeloven, der er p√• mere end 1.000 paragraffer. Derfor kun omtale af et par enkelte paragraffer om forhold, som enhver kan komme ud for i dagligdagen uden at have overtr√•dt nogen lov.

¬ß 750. Politiet kan foretage afh√łringer, men kan ikke p√•l√¶gge nogen at afgive forklaring, og ingen tvang m√• anvendes for at f√• nogen til at udtale sig. Enhver er dog pligtig p√• forlangende at opgive navn, adresse og f√łdselsdato til politiet. Undladelse heraf straffes med b√łde.

¬ß 755. Politiet kan anholde en person, der med rimelig grund mist√¶nkes for et strafbart forhold, der er undergivet offentlig p√•tale, s√•fremt anholdelse m√• anses for p√•kr√¶vet for at hindre yderligere strafbart forhold, for at sikre hans forel√łbige tilstedev√¶relse eller for at hindre hans samkvem med andre.
Stk. 2. Samme bef√łjelser har enhver, der tr√¶ffer nogen under eller i umiddelbar tilknytning til ud√łvelsen af et strafbart forhold, der er undergivet offentlig p√•tale. Den anholdte skal snarest muligt overgives til politiet med oplysning om tidspunktet og grundlaget for anholdelsen.

¬ß 760. Enhver, der anholdes, skal l√łslades, s√• snart begrundelsen for anholdelse ikke l√¶ngere er til stede. Tidspunktet for l√łsladelsen skal fremg√• af rapporten.
Stk. 2. Inden 24 timer efter anholdelsen skal den anholdte, der ikke forinden er l√łsladt, fremstilles for en dommer. Tidspunktet for anholdelsen og for fremstillingen i retten anf√łres i retsbogen.

§ 792. Som led i efterforskningen kan der efter reglerne i dette kapitel foretages legemsindgreb mod sigtede og andre ved

  1. besigtigelse af legemets ydre, optagelse af fotografier, aftryk og lignende af legemets ydre samt visitation af det t√łj, som den p√•g√¶ldende er if√łrt (legemsbesigtigelse), og
  2. n√¶rmere unders√łgelse af legemet, herunder af dets hulrum, udtagelse af spyt- eller blodpr√łver eller andre tilsvarende pr√łver, r√łntgenunders√łgelse og lignende (legemsunders√łgelse).

Stk. 2. Legemsindgreb mod anholdte personer kan tillige foretages efter § 758, stk. 1.

§ 792 e. Legemsindgreb må ikke foretages, såfremt det efter indgrebets formål, sagens betydning og den krænkelse og det ubehag, som indgrebet må antages at forvolde, ville være et uforholdsmæssigt indgreb.
Stk. 2. Legemsindgreb skal foretages s√• sk√•nsomt, som omst√¶ndighederne tillader. Det skal herved bl.a. s√• vidt muligt iagttages, at et indgreb, der ellers kan f√łles kr√¶nkende for bluf√¶rdigheden, kun foretages af personer af samme k√łn som den unders√łgte eller af sundhedspersonale. Kr√¶ver et s√•dant indgreb afkl√¶dning, m√• det s√• vidt muligt kun overv√¶res af personer af samme k√łn som den unders√łgte eller af sundhedspersonale.
Stk. 3. Legemsunders√łgelse, jf. ¬ß 792, stk. 1, nr. 2, m√• kun foretages under medvirken af en l√¶ge. L√¶gen tager stilling til, om indgrebets gennemf√łrelse under hensyn til den hermed forbundne smerte og risiko samt den unders√łgte persons tilstand er l√¶geligt forsvarlig. L√¶gen kan delegere udtagelse af blodpr√łve til en medhj√¶lp. Spytpr√łve i medf√łr af ¬ß 792 b, stk. 1, kan udtages uden medvirken af en l√¶ge.

Retsplejeloven РLBK nr. 1655 af 25. december 2022 på Retsinformation.

* * *
Historisk
Retsplejeloven РLBK nr. 1835 af 15. september 2021 på Retsinformation. (Ikke gældende).
Retsplejeloven РLBK nr. 1170 af 8. juni 2021. Рpå Retsinformation. (Ikke gældende).
Retsplejeloven РLBK nr. 1445 af 29. september 2020. Рpå Retsinformation. (Ikke gældende).
Retsplejeloven РLBK nr. 938 af 10. september 2019 Рpå Retsinformation. (Ikke gældende).
Retsplejeloven РLBK nr. 1284 af 14. november 2018 Рpå Retsinformation. (Ikke gældende).
Retsplejeloven РLBK nr. 1101 af 30. september 2017 Рpå Retsinformation. (Ikke gældende).
Retsplejeloven РLBK nr. 1257 af 13. oktober 2016 Рpå Retsinformation. (Ikke gældende).
Retsplejeloven РLBK nr. 1255 af 16. november 2015 Рpå Retsinformation. (Ikke gældende).
Retsplejeloven РLBK nr. 1308 af 9. december 2014 Рpå Retsinformation. (Ikke gældende).
Retsplejeloven РLBK nr. 1139 af 24. september 2013 Рpå Retsinformation. (Ikke gældende).
Retsplejeloven РLBK nr. 1237 af 26. oktober 2010 Рpå Retsinformation. (Ikke gældende).