Spgsm. 225 af 14. februar 2008 om antal kønsskifteoperationer i Danmark i forhold til Sverige. Svar 2. og 22. april 2008.

Vist 207 gange.
Sundhedsudvalget stillede den 14. februar 2008 pĂĽ foranledning af Per Clausen, Enhedslisten spørgsmĂĽl 225 – Alm. del 2007-08 (2. samling) – om antal kønsskifteoperationer i Danmark i forhold til Sverige til minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen, der svarede henholdsvis den 2. april 2008 og den 22. april 2008.

Spørgsmül
Kan ministeren forklare, hvorfor der i Danmark kun blev givet 29 tilladelser til kønsskifteoperationer i Danmark i perioden 1996-2005, mens der i Sverige blev givet 240 tilladelser i samme periode og at andelen af ansøgninger, der blev imødekommet i samme periode var 37 procent i Danmark og 91 procent i Sverige?

Svar af 2. april 2008
Jeg har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser, at styrelsen har meddelt to afslag og 20 tilladelser til kastration med henblik pü kønsskifte, siden Sundhedsstyrelsen overtog omrüdet den 1. juli 2005.

Procentdelen af ansøgninger om kastration med henblik pü kønsskifte, der er imødekommet siden den 1. juli 2005, er süledes pü 90 pct.
Sundhedsstyrelsen har ikke oplysninger om antallet af tilladelser henholdsvis afslag pü kastration med henblik pü kønsskifte i perioden forud for den 1. juli 2005, hvor omrüdet henhørte under Justitsministeriets ressort.

Jeg har derfor anmodet Justitsministeriet om en udtalelse med hensyn til perioden forud for den 1. juli 2005. Jeg vender tilbage, nĂĽr udtalelsen foreligger.

Svar af 22. april 2008
Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmület med hensyn til perioden forud for den 1. juli 2005, hvor omrüdet henhørte under Justitsministeriets ressort, anmodet Justitsministeriet om en udtalelse, jf. min foreløbige besvarelse af spørgsmület den 2. april 2008.

./. Justitsministeriet har oplyst, at der før den 1. juli 2005 ikke blev udarbejdet statistisk over antallet af afgørelser om kastration med henblik pü kønsskifte. Justitsministeriet har i stedet fremsendt vedlagte notat om afgørelserne.

Jeg kan henholde mig til Justitsministeriets oplysninger, hvoraf det bl.a. fremgür, at der for perioden 1998-2003 er meddelt 43 tilladelser til kastration med henblik pü kønsskifte.

Jeg kan tilføje, at der i Landspatientregistret for perioden 1996-2006 kun er registreret 29 kastrationer, hvor diagnosen transseksualisme samtidigt er registreret (hvoraf de 18 vedrører perioden 1998-2003), jf. indenrigs- og sundhedsministerens besvarelse den 29. juni 2007 af spørgsmül nr. 14 (FT 2006/07, B 142). Det kan skyldes dels, at der kan vÌre tilfÌlde, hvor personer der har gennemgüet et kønsskifte, ikke er blevet registreret i Landspatientregistret med süvel diagnosekoden for kastration som diagnosekoden for transseksualisme, dels at der kan vÌre personer, der har füet tilladelse til kastration med henblik pü kønsskifte, men har valgt (endnu) ikke at gennemgü selve operationen.

Det vedlagte notat

Justitsministeriet
Familiestyrelsen
Den 31. marts 2008
J.nr. 2008-0802-00004
Sagsbehandler: Lars Thøgersen

NOTAT
om
Civilretsdirektoratets afgørelser i kønsskiftesager
(Bidrag til besvarelsen af spørgsmül nr. 225 (Alm. del) fra
Folketingets Sundhedsudvalg om behandlingen af kønsskiftesager i Danmark)

1. Indledning
Civilretsdirektoratet under Justitsministeriet varetog indtil den l. juli 2005 [1] kastrationslovgivningen, herunder sager om kastration med henblik pü kønsskifte (kønsskiftesager).
Direktoratet udarbejdede ikke statistik over behandlingen af disse sager. Det har derfor vÌret nødvendigt at foretage en manuel gennemgang af akterne i kønsskiftesagerne for at kunne uddrage statistiske oplysninger om dem.

2. Afgørelser i anmodninger om kønsskifte fra perioden 1998 til 2003
Denne statistik indeholder en opgørelse af antal! et af ansøgninger om kønsskifte, som Civilretsdirektoratet modtog i perioden l. januar 1998 til 31. december 2003 [2] Statistikken indeholder endvidere en opgørelse af udfaldet af disse ansøgninger.

  Ansøgning om kønsskifte Tilladelse til kønsskifte Afslag pĂĽ kønsskifte Andet*
1998 8 8 0 0
1999 10 9 0 1
2000 16 13 0 3
2001 6 5 0 1
2002 8 4 3 1
2003 5 4 1 0
I alt 53 43 4 6

* Tilbagekaldte ansøgninger samt ansøgninger, det blev henlagt, f.eks. fordi ansøgeren ikke indsendte de oplysninger, der var nødvendige til behandlingen af ansøgningen.

I skemaet er der taget udgangspunkt i, hvornür ansøgningen om kønsskifte blev indgivet.
Da afgørelsen ikke nødvendigvis er truffet i det ür, hvor ansøgningen blev indgivet, viser statistikken ikke antallet af tilladelser til eller afslag pü kønsskifte i de enkelte ür. Det bemÌrkes i den forbindelse, at afgørelser om kønsskifte, der er truffet i undersøgelsesperioden, men som vedrører ansøgninger, der er indgivet inden den l. januar 1998, ikke er medtaget i skemaet. Tilsvarende indeholder skemaet afgørelser, der er truffet efter den 31. december 2003, hvis de vedrører en ansøgning, der hlev indgivet inden dette tidspunkt.

Sagsakterne indeholder ikke sikre oplysninger om, i hvilket omfang tilladelser til kønsskifte blev anvendt, süledes at ansøgeren gennemgik operativt kønsskifte (kastration med kønsmodificerende indgreb)

3. Analyse
Statistikken viser, at der i den omhandlede periode i gennemsnit blev indgivet 8,8 ansøgninger om kønsskifte om üret.

Nür der ses bort fra tilbagekaldte ansøgninger viser statistikken, at der blev truffet afgørelse om 47 af ansøgningerne. Disse 47 afgørelser fordelte sig pü 43 tilladelser (91 %) og 4 afslag (9 %). I den omhandlede periode blev der i gennemsnit givet tilladelse til 7,1 kønsskifter om üret.

Noter
  1. [Retur] Efter regeringsomdannelsen i august 2004 blev Civilretsdirektoratet nedlagt, og kastrationslovgivningen overgik til Civilstyrelsen under Justitsministeriet. Pr. 1. juli 2005 blev sagsomrüdet overført til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
  2. [Retur] Undersøgelsen er begrÌnset til ansøgninger fra denne periode, fordi kun disse sager umiddelbart er tilgÌngcligc.

* * *
Folketingets journal vedrørende spørgsmület og svaret.
Spørgsmület og svaret af 2. april 2008 i pdf-format hos Folketinget.
Spørgsmület og svaret af 22. april 2008 i pdf-format hos Folketinget.
Notatet af 31. marts 2008 fra Justitsministeriet, Familiestyrelsen i pdf-format.