Spgsm. 225 af 14. februar 2008 om antal k√łnsskifteoperationer i Danmark i forhold til Sverige. Svar 2. og 22. april 2008.

Vist 167 gange.
Sundhedsudvalget stillede den 14. februar 2008 p√• foranledning af Per Clausen, Enhedslisten sp√łrgsm√•l 225 – Alm. del 2007-08 (2. samling) – om antal k√łnsskifteoperationer i Danmark i forhold til Sverige til minister for sundhed og forebyggelse Jakob Axel Nielsen, der svarede henholdsvis den 2. april 2008 og den 22. april 2008.

Sp√łrgsm√•l
Kan ministeren forklare, hvorfor der i Danmark kun blev givet 29 tilladelser til k√łnsskifteoperationer i Danmark i perioden 1996-2005, mens der i Sverige blev givet 240 tilladelser i samme periode og at andelen af ans√łgninger, der blev im√łdekommet i samme periode var 37 procent i Danmark og 91 procent i Sverige?

Svar af 2. april 2008
Jeg har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Sundhedsstyrelsen, som oplyser, at styrelsen har meddelt to afslag og 20 tilladelser til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, siden Sundhedsstyrelsen overtog omr√•det den 1. juli 2005.

Procentdelen af ans√łgninger om kastration med henblik p√• k√łnsskifte, der er im√łdekommet siden den 1. juli 2005, er s√•ledes p√• 90 pct.
Sundhedsstyrelsen har ikke oplysninger om antallet af tilladelser henholdsvis afslag p√• kastration med henblik p√• k√łnsskifte i perioden forud for den 1. juli 2005, hvor omr√•det henh√łrte under Justitsministeriets ressort.

Jeg har derfor anmodet Justitsministeriet om en udtalelse med hensyn til perioden forud for den 1. juli 2005. Jeg vender tilbage, når udtalelsen foreligger.

Svar af 22. april 2008
Jeg har til brug for besvarelsen af sp√łrgsm√•let med hensyn til perioden forud for den 1. juli 2005, hvor omr√•det henh√łrte under Justitsministeriets ressort, anmodet Justitsministeriet om en udtalelse, jf. min forel√łbige besvarelse af sp√łrgsm√•let den 2. april 2008.

./. Justitsministeriet har oplyst, at der f√łr den 1. juli 2005 ikke blev udarbejdet statistisk over antallet af afg√łrelser om kastration med henblik p√• k√łnsskifte. Justitsministeriet har i stedet fremsendt vedlagte notat om afg√łrelserne.

Jeg kan henholde mig til Justitsministeriets oplysninger, hvoraf det bl.a. fremg√•r, at der for perioden 1998-2003 er meddelt 43 tilladelser til kastration med henblik p√• k√łnsskifte.

Jeg kan tilf√łje, at der i Landspatientregistret for perioden 1996-2006 kun er registreret 29 kastrationer, hvor diagnosen transseksualisme samtidigt er registreret (hvoraf de 18 vedr√łrer perioden 1998-2003), jf. indenrigs- og sundhedsministerens besvarelse den 29. juni 2007 af sp√łrgsm√•l nr. 14 (FT 2006/07, B 142). Det kan skyldes dels, at der kan v√¶re tilf√¶lde, hvor personer der har gennemg√•et et k√łnsskifte, ikke er blevet registreret i Landspatientregistret med s√•vel diagnosekoden for kastration som diagnosekoden for transseksualisme, dels at der kan v√¶re personer, der har f√•et tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, men har valgt (endnu) ikke at gennemg√• selve operationen.

Det vedlagte notat

Justitsministeriet
Familiestyrelsen
Den 31. marts 2008
J.nr. 2008-0802-00004
Sagsbehandler: Lars Th√łgersen

NOTAT
om
Civilretsdirektoratets afg√łrelser i k√łnsskiftesager
(Bidrag til besvarelsen af sp√łrgsm√•l nr. 225 (Alm. del) fra
Folketingets Sundhedsudvalg om behandlingen af k√łnsskiftesager i Danmark)

1. Indledning
Civilretsdirektoratet under Justitsministeriet varetog indtil den l. juli 2005 [1] kastrationslovgivningen, herunder sager om kastration med henblik p√• k√łnsskifte (k√łnsskiftesager).
Direktoratet udarbejdede ikke statistik over behandlingen af disse sager. Det har derfor v√¶ret n√łdvendigt at foretage en manuel gennemgang af akterne i k√łnsskiftesagerne for at kunne uddrage statistiske oplysninger om dem.

2. Afg√łrelser i anmodninger om k√łnsskifte fra perioden 1998 til 2003
Denne statistik indeholder en opg√łrelse af antal! et af ans√łgninger om k√łnsskifte, som Civilretsdirektoratet modtog i perioden l. januar 1998 til 31. december 2003 [2] Statistikken indeholder endvidere en opg√łrelse af udfaldet af disse ans√łgninger.

  Ans√łgning om k√łnsskifte Tilladelse til k√łnsskifte Afslag p√• k√łnsskifte Andet*
1998 8 8 0 0
1999 10 9 0 1
2000 16 13 0 3
2001 6 5 0 1
2002 8 4 3 1
2003 5 4 1 0
I alt 53 43 4 6

* Tilbagekaldte ans√łgninger samt ans√łgninger, det blev henlagt, f.eks. fordi ans√łgeren ikke indsendte de oplysninger, der var n√łdvendige til behandlingen af ans√łgningen.

I skemaet er der taget udgangspunkt i, hvorn√•r ans√łgningen om k√łnsskifte blev indgivet.
Da afg√łrelsen ikke n√łdvendigvis er truffet i det √•r, hvor ans√łgningen blev indgivet, viser statistikken ikke antallet af tilladelser til eller afslag p√• k√łnsskifte i de enkelte √•r. Det bem√¶rkes i den forbindelse, at afg√łrelser om k√łnsskifte, der er truffet i unders√łgelsesperioden, men som vedr√łrer ans√łgninger, der er indgivet inden den l. januar 1998, ikke er medtaget i skemaet. Tilsvarende indeholder skemaet afg√łrelser, der er truffet efter den 31. december 2003, hvis de vedr√łrer en ans√łgning, der hlev indgivet inden dette tidspunkt.

Sagsakterne indeholder ikke sikre oplysninger om, i hvilket omfang tilladelser til k√łnsskifte blev anvendt, s√•ledes at ans√łgeren gennemgik operativt k√łnsskifte (kastration med k√łnsmodificerende indgreb)

3. Analyse
Statistikken viser, at der i den omhandlede periode i gennemsnit blev indgivet 8,8 ans√łgninger om k√łnsskifte om √•ret.

N√•r der ses bort fra tilbagekaldte ans√łgninger viser statistikken, at der blev truffet afg√łrelse om 47 af ans√łgningerne. Disse 47 afg√łrelser fordelte sig p√• 43 tilladelser (91 %) og 4 afslag (9 %). I den omhandlede periode blev der i gennemsnit givet tilladelse til 7,1 k√łnsskifter om √•ret.

Noter
  1. [Retur] Efter regeringsomdannelsen i august 2004 blev Civilretsdirektoratet nedlagt, og kastrationslovgivningen overgik til Civilstyrelsen under Justitsministeriet. Pr. 1. juli 2005 blev sagsomr√•det overf√łrt til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.
  2. [Retur] Unders√łgelsen er begr√¶nset til ans√łgninger fra denne periode, fordi kun disse sager umiddelbart er tilg√¶ngcligc.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret af 2. april 2008 i pdf-format hos Folketinget.
Sp√łrgsm√•let og svaret af 22. april 2008 i pdf-format hos Folketinget.
Notatet af 31. marts 2008 fra Justitsministeriet, Familiestyrelsen i pdf-format.