Spgsm. E-1842/02 af 28. juni 2002 til Kommissionen om EF-traktatens artikel 13 om foranstaltninger mod forskelsbehandling pga. k√łn, race, etnisk oprindelse m.v. Svar den 29. juli 2002.

Vist 109 gange.
Skriftlig foresp√łrgsel E-1842/02 af Glyn Ford (PSE) til Kommissionen den 28. juni 2002.
Falder diskrimination af transseksuelle[a] if√łlge Kommissionen ind under EF-traktatens artikel 13?
Er denne form for diskrimination ligeledes omhandlet af direktivet om forskelsbehandling på arbejdspladsen?
Hvilke planer har Kommissionen i ben√¶gtende fald om at finde en l√łsning p√• problemet med diskrimination af transseksuelle?

Svar afgivet den 29. juli 2002 af Anna Diamantopoulou på Kommissionens vegne
  1. De sp√łrgsm√•l, som det √¶rede parlamentsmedlem har rejst om diskriminering af transseksuelle, giver anledning til komplicerede sp√łrgsm√•l om fortolkningen af f√¶llesskabsretten og med hensyn til foreneligheden med de grundl√¶ggende rettigheder (is√¶r Den Europ√¶iske Konvention om Beskyttelse af Menneskerettigheder og Grundl√¶ggende Frihedsrettigheder). Disse sp√łrgsm√•l skal analyseres i hvert enkelt tilf√¶lde under hensyntagen til den specifikke karakter af den postulerede diskriminering, som en transseksuel har p√•ber√•bt sig.
  2. Selv om artikel 13 i traktaten ikke eksplicit d√¶kker forskelsbehandling p√• grund af transseksualitet, kan man udlede af Domstolens retspraksis[1], at forskelsbehandling p√• grund af en persons k√łnsskifte falder ind under forbudet mod forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering.
  3. Idet vi antager, at det √¶rede medlems henvisning til direktivet om forskelsbehandling p√• arbejdspladsen vedr√łrer direktiv 2000/78/EF[2], skal det bem√¶rkes, at dette direktiv d√¶kker forskelsbehandling p√• grund af religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Forskelsbehandling af transseksuelle er imidlertid ikke en af de grunde, der er d√¶kket af dette s√¶rlige direktiv.
  1. [Retur] Dom af 30. april 1996, sag C-13/94, P mod S og Cornwall County Council. Denne sag vedr√łrer gyldigheden af en afskedigelse af en transseksuel p√• grund af dennes k√łnsskifte sammenholdt med R√•dets direktiv 76/207/E√ėF af 9. februar 1976 om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af m√¶nd og kvinder for s√• vidt ang√•r adgang til besk√¶ftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilk√•r EFT L 39 af 14.2.1976.
  2. [Retur] Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv EFT L 303 af 2.12.2000.

Optaget i EU-Tidende nr. 052 E af 06/03/2003 s. 0106 – 0106

Sp√łrgsm√•let og svaret p√• EUR-Lex. Mulighed for at skifte til anden sprogversion

Note af Tina Thranesen.

  1. [Retur] Ordet transseksueler forkert oversat. I den originale engelsksprogede tekst anvendes ordet transgender, der er en f√¶llesbetegnelse for de engelske ord transvestite og transsexual – p√• dansk transvestit og transseksuel. Den korrekte overs√¶ttelse er derfor transperson eller transk√łnnet.