¬ß 20-spgsm. S 135 af 15. oktober 2009 om IMR-artikel “diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet”. Svar 23. oktober 2009.

Vist 160 gange.
Den 15. oktober 2009 stillede Mogens Jensen (S) ¬ß 20-sp√łrgsm√•l S 135 – Samling: 2009-10 – om en artikel hos Institut for Menneskerettigheder (IMR) “diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet, forvirrende og inkonsekvent” til indenrigs- og socialminister, Karen Ellemann (V), der svarede den 23. oktober 2009.

Sp√łrgsm√•l
Er ministeren enig med direkt√łren for Institut for Menneskerettigheder, Jonas Christoffersen i, at det er et problem, at diskrimininationslovgivningen i Danmark er hullet, forvirrende og inkonsekvent, n√•r det eksempelvis er ulovligt at n√¶gte etniske minoriteter adgang til restauranter, men ikke handicappede, og n√•r homoseksuelle, modsat andre, ikke kan klage over diskrimination til Ligebehandlingsn√¶vnet, og vil ministeren, som instituttet foresl√•r, oprette en arbejdsgruppe, der kan unders√łge, hvilke huller der er i lovgivningen, hvilke huller der er i praksis, og hvordan hullerne kan lukkes?

Svar
Som n√¶vnt i mit svar p√• sp√łrgsm√•l S 2876 fra samme sp√łrger fremsatte Europa-Kommissionen i juli 2008 et forslag til direktiv om ligebehandling uden for arbejdsmarkedet af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Forslaget har til form√•l at fasts√¶tte en ramme for forbud mod diskrimination af de n√¶vnte √•rsager og at etablere en ensartet minimumsbeskyttelse inden for EU af mennesker, som uds√¶ttes for en s√•dan forskelsbehandling.

Forslaget skal således ses som et supplement til de allerede eksisterende EU-lovgivningsrammer, under hvilke der er forbud imod forskelsbehandling på grundlag af religion eller tro, handicap, alder, seksuel orientering alene i henseende til beskæftigelse, ansættelse og erhvervsuddannelse. Hertil kommer direktivet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelser.

Forslaget har hjemmel i Traktatens art. 13. stk.1, hvorefter der kræves enstemmighed i Rådet.

Regeringen er som udgangspunkt positiv over for en styrket indsats mod diskrimination. Forslaget til direktiv, som det er fremlagt, giver dog anledning til en række mere specifikke betænkeligheder, primært af juridisk karakter, idet forslaget indeholder visse bestemmelser Рherunder også vigtige undtagelser fra direktivets anvendelsesområde Рder efter regeringens opfattelse ikke er tilstrækkeligt præcise.

For at give det best mulige grundlag for Danmarks forhandlinger om forslaget er der nedsat en arbejdsgruppe med repr√¶sentanter fra stort set alle ministerier. Denne arbejdsgruppe vil i arbejdet med direktivforslaget besk√¶ftige sig med de diskriminationsaspekter, som er omfattet af forslaget, herunder de problemer sp√łrgeren henviser til i sp√łrgsm√•let.

Karen Ellemann.

* * *
Folketingets jorunal vedr√łrende sp√łrgm√•let og svaret.
Sp√łrgm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.

Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•l S 2876, som der henvises til i svaret fra ministeren.
Sp√łrgm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.