Svensk rapport med forslag til ny k√łnsskiftelov fremlagt den 19. marts 2007.

Vist 80 gange.

Sverige
Sverige

Titel √Ąndrad k√∂nstillh√∂righet
Рförslag till ny lag
Forfatter Könstillhörighetudvalget
Forlag Fritzes
Udgivet 19. marts 2007
Sprog Svensk
Antal sider 265
ISSN 0375-250X
ISBN-13 978-91-38-22714-5

Svensk rapport – bet√¶nkning – med gennemgang af den eksisterende svenske lov om k√łnsskifte og forslag til ny lov derom.
Rapporten blev den 19. marts 2007 afleveret til det svenske statsråd og chefen for det svenske Socialdepartementet.

Rapporten i sin helhed i pdf-format.

Herunder gengives fremsendelsesskrivelsen og derefter rapportens indholdsfortegnelse, som giver et indblik i rapportens indhold.

Till statsrådet och chefen för Socialdepartementet

Socialdepartementet
Regeringen beslutade den 26 januari 2006 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall. Som särskild utredare förordnades hovrättslagmannen Lars Göran Abelson fr.o.m. den 1 februari 2006. Den 15 mars 2006 förordnades som experter i utredningen f.d. riksdagsledamoten Ingrid Andersson, Bålsta, överläkaren Stig Andersson, Stockholms läns landsting, och professorn Per-Anders Rydelius, Karolinska institutet. Departementssekreteraren Johanna Lithman Sola, Socialdepartementet, förordnades som sakkunnig i utredningen samma dag. Den 22 maj 2006 förordnades förbundsjuristen Ulla Lönnqvist Endre, Sveriges Kommuner och Landsting, som expert.
Sekreterare i utredningen har varit hovrättsassessorn Anna Billing.
Utredningen har antagit namnet Könstillhörighetsutredningen (S 2006:01).
Utredningen f√•r h√§rmed √∂verl√§mna bet√§nkandet √Ąndrad k√∂nstillh√∂righet – f√∂rslag till ny lag (SOU 2007:16).
Formellt är utredningen ett uppdrag för Lars Göran Abelson som särskild utredare. Arbetet har emellertid bedrivits i nära samråd med experterna och den sakkunniga, som också samtliga till alla delar ställt sig bakom de redovisade förslagen och övervägandena. Betänkandet har därför avfattats med användning av vi-form.
Utredningsuppdraget är med detta slutfört.
Malmö i mars 2007
Lars Göran Abelson
/Anna Billing

Sammanfattning 11
Ordlista 21
Författningsförslag 25
1 Förslag till lag (2008:000) om ändring av könstillhörighet 25
2 Förslag till lag om ändring i äktenskapsbalken 29
3 Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap 30
4 Förslag till lag om upphävande av lagen (1944:133) om kastrering 31
5 Förslag till lag om ändring i steriliseringslagen (1975:580) 32
6 Förslag till lag om ändring i namnlagen (1982:670) 33
7 Förslag till lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481) 34
1 Inledning 35
1.1 Utredningsuppdraget 35
1.2 Arbetets bedrivande 35
1.3 De generella direktiven 36
2 Medicinsk bakgrund och allmänna förutsättningar 37
2.1 Inledning 37
2.2 Begrepp 38
2.3 Vad är en intersexuell person? 39
2.4 Intersexuella tillstånd 40
2.5 Behandling av intersexuella 42
2.6 Hur påverkar intersexualitet individen? 44
2.7 Vad är en transsexuell person? 45
2.8 Transsexuell historia 48
2.9 Behandling och utredning av transsexuella 50
2.10 Efter den könskorrigerande operationen 57
2.11 Uppföljning 59
3 Rättslig bakgrund 61
3.1 Lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall (könstillhörighetslagen) 61
3.2 Könstillhörighet i rättslig betydelse 62
3.3 Hälso- och sjukvårdens regelverk 66
3.3.1 Allmän hälso- och sjukvård 66
3.3.2 Landstingets skyldighet att erbjuda vård 67
3.3.3 Särskilt om högspecialiserad vård och rikssjukvård 69
3.4 Bestämmelser om skydd mot diskriminering 70
3.4.1 Europarådet 70
3.4.2 EG-rätten 73
3.4.3 Svensk lagstiftning på området 74
3.4.4 Pågående lagstiftningsarbete 76
3.5 Namnlag och folkbokföring 76
3.5.1 Namnlagen 76
3.5.2 Folkbokföring 79
3.5.3 Internationella förhållanden. 83
4 Internationella förhållanden 85
4.1 Inledning 85
4.2 Länder med särskild lagstiftning rörande ändring av könstillhörighet 86
4.2.1 Finland 86
4.2.2 Nederländerna 87
4.2.3 Italien 88
4.2.4 Storbritannien 89
4.2.5 Tyskland 90
4.3 Nordiska länder utan särskild lagstiftning 91
4.3.1 Danmark 91
4.3.2 Island 92
4.3.3 Norge 92
4.4 √Ėvriga l√§nder utan s√§rskild lagstiftning 93
5 Allmänna överväganden 95
5.1 Allmänna synpunkter 95
5.2 Utvärdering av gällande lagstiftning 96
5.2.1 Synpunkter 97
5.2.2 Behovsanalys 105
5.2.3 Ramarna för uppdraget Рmedicin och juridik 108
5.2.4 Intersexuella 110
5.3 Innebörden av ändrad könstillhörighet 111
5.4 Villkor för ändring av könstillhörighet 112
5.5 Konsekvenser av ändrad könstillhörighet 119
5.5.1 Den nya könstillhörigheten skall accepteras fullt ut i alla rättsliga sammanhang 120
5.5.2 Sekretess inom folkbokföringen 121
5.5.3 Nödvändig rättslig koppling mellan den gamla och den nya identiteten 123
5.5.4 Föräldraskap vid ändrad könstillhörighet 125
5.5.5 Nya intyg och betyg 127
5.5.6 Nya förnamn 129
5.6 Handläggningen av könstillhörighetsärenden 130
5.7 Besluten i könstillhörighetsärenden 132
5.8 En ny lag 134
6 √Ėverv√§ganden och f√∂rslag. 135
6.1 18-årsgränsen 135
6.1.1 Utredningens direktiv 135
6.1.2 Tillämplig bestämmelse 135
6.1.3 Förarbetena 136
6.1.4 Lagstiftning i andra länder 138
6.1.5 Samtycke inom hälso- och sjukvårdslagstiftningen 138
6.1.6 Åldersgränser i svensk lagstiftning 141
6.1.7 Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter 143
6.1.8 Unga transsexuella 144
6.1.9 Unga intersexuella 145
6.1.10 Puberteten 146
6.1.11 Utredningen av unga transsexuella 148
6.1.12 Medicinska riktlinjer för behandling av unga transsexuella 152
6.1.13 Andra medicinska eller motsvarande behandlingar 155
6.1.14 Våra överväganden och förslag 161
6.2 Kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga 170
6.2.1 Utredningens direktiv 170
6.2.2 Tillämplig bestämmelse 171
6.2.3 Förarbetena 171
6.2.4 Annan relevant lagstiftning 171
6.2.5 Vilka problem skapar dagens krav på upphävd fortplantningsförmåga? 177
6.2.6 Rekommendationer 178
6.2.7 Transsexuella som föräldrar 179
6.2.8 Olika lösningar internationellt 180
6.2.9 Våra överväganden och förslag 180
6.3 Civilstånd 188
6.3.1 Utredningens direktiv 188
6.3.2 Tillämplig bestämmelse 189
6.3.3 Annan relevant lagstiftning 189
6.3.4 Tidigare överväganden 190
6.3.5 Olika lösningar internationellt 191
6.3.6 Pågående utredningsarbete i Sverige 192
6.3.7 Våra överväganden och förslag 193
6.4 Kravet på svenskt medborgarskap 202
6.4.1 Utredningens direktiv 202
6.4.2 Tillämplig bestämmelse 203
6.4.3 Annan relevant lagstiftning 203
6.4.4 Tidigare överväganden 205
6.4.5 Olika lösningar internationellt 205
6.4.6 Våra överväganden och förslag 206
6.5 √Ąndring av juridisk k√∂nstillh√∂righet f√∂r personer som genomg√•tt behandling utomlands 211
6.5.1 Utredningens direktiv 211
6.5.2 Tillämplig bestämmelse 212
6.5.3 Lagstiftning m.m. på andra områden 212
6.5.4 Olika lösningar internationellt 213
6.5.5 Våra överväganden och förslag 214
6.6 ‘Sedan ungdomen’ – prim√§r kontra sekund√§r transsexualitet 226
6.6.1 Allmänt om uppdelningen i primärt och sekundärt transsexuella 226
6.6.2 Internationell jämförelse 229
6.6.3 Våra överväganden och förslag 229
6.7 Intersexuella 230
6.7.1 Utredningens direktiv 230
6.7.2 Tillämplig bestämmelse 230
6.7.3 Förarbetena 231
6.7.4 Våra överväganden och förslag 232
6.8 Bör kastreringslagen upphävas? 234
6.8.1 Utredningens direktiv 234
6.8.2 Kastreringslagens innehåll 235
6.8.3 Tidigare överväganden 236
6.8.4 Kastrering i dag 238
6.8.5 Våra överväganden och förslag 239
7 Ekonomiska och andra konsekvenser av utredningens förslag 243
7.1 De generella direktiven 243
7.2 Konsekvenser av utredningens förslag 243
8 Författningskommentar 245
8.1 Förslaget till lag (2008:000) om ändring av könstillhörighet 245
8.2 Förslaget till lag om ändring i äktenskapsbalken och förslaget till lag om ändring i lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap 257
8.3 Förslaget till lag om upphävande av lag (1944:133) om kastrering 257
8.4 Förslaget till lag om ändring i steriliseringslagen (1975:580) 258
8.5 Förslaget till lag om ändring i namnlagen (1982:670) 258
8.6 Förslaget till lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481) 258
Bilagor
1 Kommittédirektiv (dir 2006:8) 261
2 Blankett för ansökan om ändring av könstillhörighet (SOSB 68501) 269