Vedtægt for Trans-Danmark af 27. marts 2010. (Gældende)

Vist 164 gange.
P√• den ordin√¶r generalforsamling l√łrdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedt√¶gt, der gengives herunder.

Vedtægt for Trans-Danmark
Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

I Navn og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle i daglig omtale Trans-Danmark.
Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Stk. 3. Forenings hjemsted er den til enhver tid registrerede adresse for foreningen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
II Formål
¬ß 2. Foreningens form√•l er at fremme befolkningens forst√•else for og accept af transvestitters og transseksuelles s√¶rlige forhold og s√łge at sikre, at lovgivningen i st√łrst mulig udstr√¶kning tilgodeser sammes forhold, samt yde st√łtte og vejledning til transvestitter og transseksuelle og afholde sammenkomster og andre former for sociale og oplysende arrangementer prim√¶rt for medlemmerne.
Stk. 2. Form√•let s√łges gennemf√łrt ved at
 1. påvirke politikere, beslutningstagere og meningsdannere,
 2. arbejde for √¶ndring og ajourf√łring af love, bekendtg√łrelser, cirkul√¶rer, regels√¶t og andet, som har betydning for transvestitter og transseksuelles forhold,
 3. ud√łve oplysningsvirksomhed overalt, hvor det kan fremme form√•let,
 4. st√łtte og hj√¶lpe med gennemf√łrelsen af projekter og ideer, som efter bestyrelsens sk√łn vil fremme form√•let,
 5. få indvalgt medlemmer i råd og nævn, som er relevante for at fremme formålet,
 6. afholde eller medvirke til at afholde forskellige former for arrangementer af social, informativ og kulturel art under trygge rammer, og
 7. andet, der efter bestyrelsens sk√łn vil fremme form√•lene.
Stk. 3. Foreningen er partipolitisk uafhængig.
III Medlemmer
§ 3.
Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner, foreninger, fonde, institutioner og sammenslutninger samt virksomheder, der
 1. kan tilslutte sig foreningens form√•l som anf√łrt i ¬ß 2 og
 2. accepterer bestemmelsen om diskretion som anf√łrt i stk. 2 i denne paragraf.
Stk. 2. Medlemmer m√• ikke over for andre oplyse noget om andre transk√łnnede, der kan tjene til at identificere p√•g√¶ldende, medmindre der foreligger direkte eller indirekte accept derom fra p√•g√¶ldende eller p√•g√¶ldendes identitet og transk√łnnethed i forvejen er offentlig kendt.
¬ß 4. Ans√łgning om medlemskab kan n√¶gtes, s√•fremt der er kendskab til, at ans√łgeren tidligere har udvist en adf√¶rd, som ikke er i overensstemmelse med ¬ß 3 pkt. a og/eller b, eller som groft eller gentagne gange har udvist en adf√¶rd, som findes uforenelig med et medlemskab af foreningen.
Stk. 2. Beslutning om at n√¶gte optagelse i foreningen tr√¶ffes af formanden og forel√¶gges bestyrelsen til godkendelse p√• f√łrstkommende bestyrelsesm√łde.
§ 5. Formanden kan tildele et medlem en irettesættelse, hvis medlemmet har begået brud på § 3 pkt. a og/eller pkt. b, uden at bruddet er af så alvorlig karakter, at der kan blive tale om udelukkelse jf. § 6.
Stk. 2. Formanden skal underrette bestyrelsen om den meddelte irettesættelse samtidig med, at den bliver tildelt.
Stk. 3. Irettes√¶ttelsen behandles p√• f√łrstkommende bestyrelsesm√łde.
Kan bestyrelsen ikke godkende irettesættelsen, trækkes den tilbage.
Stk. 4. En irettesættelse kan ikke indbringes for generalforsamlingen.
§ 6. Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, der har begået brud på § 3 pkt. a og/eller pkt. b, eller som groft eller gentagne gange har udvist en adfærd, som findes uforenelig med et medlemskab af foreningen.
Stk. 2. Udelukkelsen kan v√¶re tidsbestemt eller livsvarig afh√¶ngig af om bruddene er beg√•et f√łr eller under medlemskabet af foreningen og grovheden i bruddet.
Stk. 3. Tager bestyrelsen skridt til at udelukke et medlem, skal medlemmet have mulighed for at afgive en skriftlig eller mundtlig erkl√¶ring, hvis indhold skal indg√• i bestyrelsens vurdering af, om der skal ske udelukkelse, om l√¶ngden af en udelukkelse, eller om sagen kan afg√łres med en irettes√¶ttelse.
√łnsker medlemmet ikke at afgive en s√•dan erkl√¶ring, eller ikke afgiver den inden for en frist af 2 uger, tr√¶ffer bestyrelsen afg√łrelse.
Stk. 4. Udelukkelsen er gældende fra det tidspunkt meddelelse derom er afsendt til medlemmet til den af medlemmet opgivne adresse.
Stk. 5. Det udelukkede medlem kan kr√¶ve udelukkelsen forelagt p√• f√łrstkommende generalforsamling, hvor medlemmet har mulighed for at m√łde frem under dette punkts behandling og tale sin sag. Der skal foretages skriftlig afstemning om udelukkelsen.
Stk. 6. Et udelukket medlem har ikke krav på refusion af betalt kontingent.
Stk. 7. Genoptagelse som medlem af en person, der er udelukket, kræver godkendelse på en generalforsamling ved skriftlig afstemning.
§ 7. Alle former for meddelelser til medlemmerne Рindkaldelse til generalforsamling, orienteringer, korrespondance med enkeltmedlemmer mm. Рsker via e-mail. Kun undtagelsesvis anvendes brevpost.
Stk. 2. Meddelelserne kan vises på foreningens hjemmeside i den udstrækning bestyrelsen finder dem egnede dertil.
¬ß 8. Referater fra generalforsamlinger, √•rsregnskab, referater fra bestyrelsesm√łder og andet mere omfangsm√¶ssigt materiale kan, hvis bestyrelsen tr√¶ffer beslutning derom, vises p√• foreningens hjemmeside.
Stk. 2. Bestyrelsen kan bestemme, at dele af de nævnte referater mm. udelades hvis hensyn til enkeltpersoner eller foreningen tilsiger det, og/eller vælge at bringe dem på en lukket afdeling af foreningens hjemmeside, hvortil kun medlemmer har adgang.
IV Hjemmeside
¬ß 9. Foreningen ejer og skal s√łrge for vedblivende at eje dom√¶nenavnene www.trans-danmark.dk og www.transdanmark.dk og skal have en hjemmeside p√• et af dom√¶nerne. Fra det dom√¶ne, hvor hjemmesiden ikke er placeret, skal der v√¶re henvisning til det andet dom√¶ne.
Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder nærmere bestemmelser for hjemmesidens drift og vedligeholdelse.
Stk. 3. På foreningens hjemmeside vises foreningens vedtægt, bestyrelsens sammensætning, bestemmelser for hjemmesidens drift og andre informationer.
Stk. 4. Bestyrelsen v√¶lger en webmaster til at opbygge, ajourf√łre og vedligeholde hjemmesiden.
V Generalforsamling
¬ß 10. Generalforsamlingen er foreningens h√łjeste myndighed og er beslutningsdygtig, n√•r den er lovligt indvarslet uanset antallet af fremm√łdte medlemmer.
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes via e-mail jf. § 7 med angivelse af dagsorden.
Stk. 3. Indkaldelsen skal v√¶re afsendt senest to uger f√łr generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Adgang til generalforsamlingen har kun foreningens medlemmer og gæster inviteret af bestyrelsen.
Stk. 5. Bestyrelsen skal sikre, at inviterede gæster accepterer de for medlemmer gældende bestemmelser om diskretion jf. § 3 stk. 2.
Stk. 6. Medlemmer har, uanset om det er enkeltpersoner, foreninger, fonde, institutioner mv., 1 stemme.
Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 11. ændringer i foreningens vedtægt er vedtaget, når 2/3 af de på en generalforsamling afgivne, herunder også blanke stemmer, er for ændringerne.
Stk. 2. Andre afstemninger end de i stk. 1 og i ¬ß 24 n√¶vnte, afg√łres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 3. Forslag om vedtægtsændringer og ophævelse af foreningen skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Stk. 4. Afstemninger skal på begæring være skriftlige.
§ 12. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde f√łlgende punkter:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand på lige år.
 8. Valg af:
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer,
  2. 2 bestyrelsessuppleanter,
  3. 2 revisorer, og
  4. 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.
Stk. 3. Forslag til dagordenens punkt 6 skal være formanden i hænde senest den 15. februar for at kunne blive behandlet på samme års generalforsamling.
Stk. 4. Formanden foranstalter senest 2 uger f√łr generalforsamlingens afholdelse indkomne forslag eller en orientering om de indkomne forslag og deres n√łjagtige placering p√• hjemmesiden udsendt til medlemmerne jf. ¬ß¬ß 7 og 8.
¬ß 13. Ekstraordin√¶r generalforsamling indkaldes, n√•r bestyrelsen finder det forn√łdent, eller mindst 10 medlemmer beg√¶rer det med angivelse af det emne, der √łnskes behandlet.
Stk. 2. I sidstnævnte tilfælde er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter reglerne om indkaldelse til generalforsamling, således at den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes senest på 2-måneders dagen for begæringens modtagelse.
VI Bestyrelsen
§ 14. Bestyrelsen består af formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode.
Stk. 2. Kun myndige personer kan opnå valg til de i § 12 stk. 2 pkt. 7 og 8 nævnte poster.
Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningens daglige virke.
Stk. 4. Foreningen tegnes over for tredjemand af formanden og kassereren i fællesskab.
¬ß 15. Formanden indkalder til bestyrelsens m√łder, n√•r han finder det forn√łdent.
Stk. 2 Bestyrelsen skal dog afholde mindst 1 fysisk bestyrelsesm√łde om √•ret.
Stk. 3 Fysisk bestyrelsesm√łde skal endvidere afholdes, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer frems√¶tter beg√¶ring derom.
Stk.4. Bestyrelsen laver som minimum et beslutningsreferat over hvert afholdt m√łde.
Stk. 5. Beslutningsreferatet udsendes til bestyrelsen.
§ 16. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsens sammensætning og konstituering meddeles snarest til medlemmerne efter reglerne i §§ 6 og 7.
§ 17. Bliver en bestyrelsespost ledig i funktionsperioden, indtræder de på generalforsamlingen valgte suppleanter i den orden, de er valgt.
Stk. 2. Er der ikke flere suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv med et nyt medlem fra medlemskredsen dog således, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være valgt på generalforsamlingen.
Stk. 3. Bliver posten som formand ledig i funktionsperioden, overtager næstformanden posten, og bestyrelsen konstituerer sig på ny.
¬ß 18. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, n√•r alle medlemmer er indkaldt til et m√łde og mindst 4 er m√łdt. Alle bestyrelsens beslutninger afg√łres ved simpel stemmeflerhed. I tilf√¶lde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 2. Beslutninger truffet p√• telefonm√łder og via elektronisk korrespondance har samme bindende virkning som ved et fysisk m√łde.
¬ß 19. Bestyrelsen opretter en konto i et pengeinstitut over hvilken foreningens √łkonomi f√łres.
Stk. 2. Kassereren har prokura over kontoen.
Stk. 3. Ved kassererens forfald kan formanden i forening med endnu et bestyrelsesmedlem overtage kassererens funktioner.
VII Regnskab og kontingent
§ 20. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Det reviderede regnskab skal v√¶re formanden i h√¶nde senest den 15. februar det f√łlgende √•r.
§ 21. Medlemskontingentet for enkeltpersoner, foreninger, organisationer m.fl. fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
Stk. 2. Medlemskontingentet er gældende i et år fra indmeldelsesdatoen og skal være betalt senest en måned senere.
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder for medlemmer indmeldt i foreningen efter 13. februar 2004.
Stk. 4. Kontingent for medlemmer indmeldt f√łr den 13. februar 2004 forfalder til betaling 1. januar og skal v√¶re indbetalt senest 1. februar.
Stk. 5. Bestyrelsen kan, når særlige forhold er til stede tildele et medlem kontingentfrihed.
§ 22. Bidragyderes identitet skal på begæring holdes hemmelig.
VIII Udvalg
¬ß 23. Bestyrelsen kan neds√¶tte udvalg til behandling og gennemf√łrelse af projekter og beslutninger vedtaget af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen kan enten udpege et bestyrelsesmedlem til at deltage i s√•danne udvalg eller udpege et af foreningens √łvrige medlemmer som formand for udvalget.
Stk. 3. Hvis formanden for et udvalg ikke er bestyrelsesmedlem, tiltræder udvalgsformanden bestyrelsen med samme rettigheder som bestyrelsesmedlemmerne under bestyrelsens behandling af udvalgets arbejde.
IX Ophævelse og ikrafttrædelse
¬ß 24. Oph√¶velse af foreningen kan kun ske, n√•r forslag herom er vedtaget af 4/5 af de p√• en generalforsamling fremm√łdte og derefter af 4/5 af foreningens medlemmer.
Stk. 2. Såfremt der ved en afstemning blandt medlemmerne ikke afgives mindst 4/5 stemmer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvis eneste punkt på dagsordenen er ophævelse af foreningen.
Stk. 3. P√• denne ekstraordin√¶re generalforsamling kan oph√¶velsen vedtages uanset antallet af fremm√łdte medlemmer s√•fremt 4/5 stemmer for oph√¶velsen.
¬ß 25. Ved foreningens oph√¶velse skal foreningens formue tilgodese foreningens form√•l jf. ¬ß 2. Generalforsamlingen, under hvilken beslutningen om foreningens oph√¶velse vedtages, bestemmer, hvorledes dette g√łres.
¬ß 26. Denne vedt√¶gt er vedtaget p√• den generalforsamling l√łrdag den 27. marts 2010 og erstatter vedt√¶gten af 29. juni 2002 med senere √¶ndringer senest den 31. marts 2007 og tr√¶der i kraft straks efter generalforsamlingen.

Fredericia, l√łrdag den 27. marts 2010.

Dirigent, Tina Thranesen. Sekretær, Irene Haffner.

* * *
Vedtægt af 27. marts 2010 i pdf-format.