B 50. Bilag 2. Spgsm. 2. LGBT Danmark har den 100110 indsendt bemærkninger til B 50 til Retsudvalget. Spgsm. den 14. januar 2010. Svar den 19. februar 2010.

Vist 237 gange.

LGBT Danmark
LGBT Danmark
LGBT Danmark skrev den 10. januar 2010 til Retsudvalget om beslutningsforslag B 50 – Samling: 2009-10 – om en styrket indsats mod hadforbrydelser.
Retsudvalget stillede den 14. januar 2010 sp√łrgsm√•l 1 om henvendelsen til justitsministerer, Brian Mikkelsen, der svarede den 19. februar 2010.

Indhold
Henvendelsen
Sp√łrgsm√•let
Svaret
Kildehenvisning

Til indhold] Henvendelsen

Vedr. B 50: Forslag til folketingsbeslutning om en styrket indsats over for forbrydelser motiveret af offerets seksualitet, etnicitet m.v. (hadforbrydelser)

10. 01.2010

LGBT Danmark 1 er enig i, at der på området hadforbrydelser er en del mangler, som betyder, at borgerne ikke i tilstrækkelig grad er beskyttet mod sådanne.

Sagsoplysning
Landsforeningen er enig i, at det må sikres, at der ifm. sagsoplysningen ved en forbrydelse afdækkes, om der potentielt er tale om en hadforbrydelse. Det kan ikke pålægges offeret af egen drift at oplyse dette, da det ikke kan antages, at offeret kender sine rettigheder og betydningen af disse oplysninger.

Straffelovens hadforbrydelsesbestemmelse
I forslaget indg√•r udvidelsen af straffelovens hadforbrydelsesbestemmelse, ¬ß 81 nr. 6. I dag omtaler bestemmelsen f√łlgende grunde: “Etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende”. Til disse grunde √łnskes tilf√łjet k√łn, alder og handicap.

LGBT Danmark er enig i, at bestemmelsen b√łr omfatte disse grunde, da det ikke er √łnskv√¶rdigt, at der prioriteres i overgrebsmotiverne. F.eks. omfatter straffelovens diskriminationsparagraf, ¬ß 266b alle grundene, hvilket da ogs√• er tilf√¶ldet for Lissabon-traktaten [2] (og tidligere Amsterdam-traktaten).

N√•r det er sagt, √łnsker LGBT Danmark imidlertid, at der til grundene tilf√łjes k√łnsidentitet. I beslutningsforslaget n√¶vnes, at tilf√łjelsen “k√łn” foresl√•s, blandt andet med henblik p√• at im√łdeg√• overgreb mod transpersoner. Landsforeningen er enig i, at transpersoner er en af de mest udsatte befolkningsgrupper, og at netop dette er medvirkende til tab af livskvalitet og en meget stor tilbageholdenhed ift. at leve √•bent som transk√łnnethed.

Men begrebet k√łn er i lovgivning og retspraksis forbundet med forholdet mellem m√¶nd og kvinder. Der hersker stor forvirring, ogs√• blandt jurister, om hvordan s√•danne bestemmelser skal fortolkes ift. k√łnsidentitet. Dette er st√¶rkt utilfredsstillende, s√¶rligt i betragtning taget, at transgruppen er en af de mest udsatte. Den specifikke omtale af k√łnsidentitet er ogs√• en af anbefalingerne til medlemslandene i Europar√•dets menneskerettighedskommiss√¶rs Issue Paper om transpersoners rettigheder [3]. Det er afg√łrende vigtigt for muligheden for anvendelsen af instrumenter til beskyttelse af menneskerettigheder, at retssamfund som det danske implementerer s√•danne anbefalinger.

For en introduktion til forst√•elsen af k√łn, k√łnsidentitet og seksuelle orientering se Den lille gr√łnne om LGBT [4].

Registrering
LGBT Danmark er enig med forslagsstillerne i, at der er mange indikationer p√•, at problemer med hadforbrydelser er mere udbredt end retspraksis p√• omr√•det viser. Dette skyldes i h√łj grad manglende registrering. Dette fremg√•r af de i forslaget omtalte dokumenter, og ogs√• af initiativer af borgerr√•dgiveren og besk√¶ftigelsesforvaltningen i K√łbenhavns Kommune, herunder blandt andet registrer diskrimination-hjemmesiden [5], hvor borgerne anonymt kan registrere diskriminationsh√¶ndelser.

Etableringen af en registreringsmulighed, som kunne anvendes af r√•dgivninger i foreninger og organisationer, som har kontakt med ofre for hadforbrydelser, vil v√¶re af stor betydning. Det er velkendt at mange ofre, af vidt forskellige √•rsager, ikke √łnsker at anmelde h√¶ndelser til myndighederne. Det giver en stor sk√¶vhed i belysningen af problemernes omfang og muligheden for at skabe initiativer til at im√łdeg√• s√•danne overgreb.

Registreringsmuligheder dr√łftes blandt andet i Ligebehandlingsudvalget, som er et udvalg ved Institut for Menneskerettigheder best√•ende af NGO-er.

Med venlig hilsen

LGBT Danmark

Kenneth Engberg. Talsperson vedr. hadforbrydelser

S√łren Laursen. Retspolitisk talsperson

Noter
  1. [Retur] Ved landsm√łdet i november 2009 √¶ndrede foreningen navn fra Landsforeningen for b√łsser og lesbiske – Forbundet af 1948 (LBL) til LGBT Danmark – Landsforeningen for b√łsser, lesbiske, biseksuelle og transpersonerLGBT Danmark
  2. [Retur] “Ved udformningen og gennemf√łrelsen af sine politikker og aktiviteter tilstr√¶ber Unionen at bek√¶mpe enhver form for forskelsbehandling p√• grund af k√łn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuelle orientering.”
  3. [Retur] “2. Enact hate crime legislation which affords specific protection for transgender persons against transphobic crimes and incidents”, https://wcd.coe.int/wcd/ViewDoc.jsp?id=1476365 – Se pkt. V. Recommendations to Council of Europe member states.
  4. [Retur] Den lille gr√łnne om LGBT, LGBT Danmark (2009), https://panbloggen.files.wordpress.com/2012/07/denlillegroenneomlgbt_01.pdf [Den 28. januar 2020: Ny url indsat. Tina Thranesen.]
  5. [Retur] http:// www. registrerdiskrimination. kk. dk/

* * *
[Til indhold] Sp√łrgsm√•let

[Til indhold] Svaret
1. LGBT Danmark anf√łrer i henvendelsen bl.a., at det b√łr sikres, at det i forbindelse med sagsoplysningen ved en forbrydelse afd√¶kkes, om der er tale om en hadforbrydelse, og at det ikke kan antages, at offeret af egen drift oplyser dette. Endvidere foresl√•s “k√łnsidentitet” tilf√łjet til straffelovens ¬ß 81, nr. 6, s√• der ikke er tvivl om, hvorvidt transpersoner/transk√łnnede (transvestitter og transseksuelle) er beskyttet af bestemmelsen. Det anf√łres ogs√•, at mange af problemerne i kampen mod hadforbrydelser skyldes manglende registrering.

2. Jeg kan i den anledning indledningsvis henvise til mine bem√¶rkninger under 1. behandlingen den 26. januar 2010 af beslutningsforslag nr. B 50, hvor jeg havde lejlighed til at redeg√łre for de mange initiativer, der er iv√¶rksat med henblik p√• at styrke politiets indsats over for hadforbrydelser. Som jeg i den forbindelse n√¶vnte, er der bl.a. fokus p√• sp√łrgsm√•let om at afd√¶kke motivet bag f.eks. vold, ligesom der er igangsat tiltag med henblik p√• at sikre en mere ensartet registrering af omfanget af hadforbrydelser.

S√¶rligt for s√• vidt ang√•r sp√łrgsm√•let om afd√¶kning af motivet bag en forbrydelse kan jeg henvise til den samtidige besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 5 vedr√łrende beslutningsforslaget.

3. For s√• vidt ang√•r forslaget om at tilf√łje “k√łnsidentitet” til straffelovens ¬ß 81, nr. 6, har LGBT Danmark bl.a. henvist til pjecen “LGBT Danmark bl.a. henvist til pjecen “Den lille gr√łnne om LGBT“”. Det fremg√•r heraf, at begreberne “k√łnsidentitet” og ‘seksuelle orientering‘ ikke anses for sammenfaldende.

Jeg kan i den forbindelse oplyse, at det efter straffelovens ¬ß 81, nr. 6, i almindelighed skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed ved straffens fasts√¶ttelse, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, seksuelle orientering eller lignende. Opregningen er ikke udt√łmmende, jf. ordene “eller lignende”.

Det fremgår af bestemmelsens forarbejder, at anvendelsesområdet skal forstås i overensstemmelse med anvendelsesområdet for straffelovens § 266 b. Bestemmelsen er imidlertid ikke begrænset til bestemte forbrydelsestyper eller tilfælde, hvor gerningsmandens motiv har været at true, forhåne eller nedværdige.

Efter straffelovens ¬ß 266 b, stk. 1, straffes den, der offentligt eller med fors√¶t til udbredelse i en videre kreds frems√¶tter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forh√•nes eller nedv√¶rdiges p√• grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. Straffen er b√łde eller f√¶ngsel indtil 2 √•r. Ved straffens udm√•ling skal det betragtes som en s√¶rligt sk√¶rpende omst√¶ndighed, at forholdet har karakter af propagandavirksomhed, jf. ¬ß 266 b, stk. 2.

Med “seksuelle orientering” menes if√łlge forarbejderne til ¬ß 266 b ikke blot homoseksualitet, men ogs√• andre former for seksuelle orientering. Som eksempel p√• en s√•dan anden form for seksuelle orientering er n√¶vnt “transvestitisme“.

Det m√• p√• den baggrund antages, at ‘seksuelle orientering‘, s√•ledes som dette udtryk m√• forst√•s med hensyn til anvendelsesomr√•det for straffelovens ¬ß 266 b – og dermed ogs√• for ¬ß 81, nr. 6, jf. ovenfor – ogs√• omfatter “k√łnsidentitet“.

Dette er ogs√• baggrunden for, at jeg under 1. behandlingen af B 50 med henvisning til straffelovens ¬ß 81, nr. 6, gav udtryk for, at lovgivningen allerede i dag fastsl√•r, at det i almindelighed skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, at en forbrydelse er motiveret af, at den forurettede er transk√łnnethed/transperson.

* * *
[Til indhold] Kildehenvisning
Folketingets journal vedr√łrende henvendelsen fra LGBT Danmark – bilag nr. 2.
Henvendelsen fra LGBT Danmark i pdf-format hos Folketinget.
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.