Forslag til ny vedtægt for Trans-Danmark til behandling på generalforsamlingen den 27. marts 2010.

Vist 129 gange.
Forslag til ny vedtægt for Trans-Danmark til behandling på generalforsamlingen den 27. marts 2010.

Forslag til ny vedtægt for Trans-Danmark

Indhold
 1. Indledning
 2. Sammenligning af nuværende vedtægt og vedtægtsforslaget
 3. Vedtægtsforslaget i sin helhed

[Til top] Indledning
Foranlediget af
 1. beslutningen p√• generalforsamlingen l√łrdag den 7. marts 2009 om at neds√¶tte et navneudvalg efter, at der p√• generalforsamlingen var fremsat forslag om √¶ndring af foreningens navn,
 2. et tilfælde af uacceptabel adfærd fra et medlems side, hvor det måtte konstateres, at den nugældende vedtægt ikke gav mulighed for effektiv indgriben over for en sådan adfærd,
 3. sp√łrgsm√•let om foreningens hjemsted i relation til formandens bop√¶lsadresse, og
 4. bestemmelserne i vedtægten om anvendelse af postlister,

besluttedes det at give vedtægten et eftersyn.

Et mindre vedtægtsudvalg fik til opgave at lave eftersynet og udarbejde et forslag til nye vedtægter.
Vedt√¶gtsudvalget konstaterede, at der ud over ovenn√¶vnte yderlig var et par tilf√¶lde af forkert paragrafhenvisning og i √łvrigt nogle uhensigtsm√¶ssige formuleringer, hvorfor udvalget udarbejdede et vedt√¶gtsforslag til erstatning af de nug√¶ldende.

Navneudvalgets anbefaling om foreningsnavn blev af vedtægtsudvalget indarbejdet i vedtægtsforslaget.

Bestyrelsen behandlede b√•de navneudvalgets indstilling til nyt foreningsnavn og vedt√¶gtsudvalget forslag til ny vedt√¶gt p√• bestyrelsesm√łdet xxdag den dd. mm. 2010 og besluttede at frems√¶tte det udarbejdede vedt√¶gtsforslag indeholdende navneudvalgets anbefaling p√• den ordin√¶re generalforsamling i 2010.

[Til top]

Sammenligning af den nugældende vedtægt med forslaget til ny vedtægt
med bemærkninger til de enkelte punkter
Nug√¶ldende vedt√¶gter vedtaget l√łrdag den 31. marts 2007 Forslag til ny vedt√¶gt Bem√¶rkninger
I Navn og hjemsted I Navn og hjemsted  
¬ß 1. Foreningens navn er Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle og dens hjemsted erden til enhver tid siddende formands adresse. ¬ß 1. Foreningens navn er Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle i daglig omtale Trans-Danmark. Der er gjort overvejelser om atindf√łre en vedt√¶gtsbestemt forkortelse, men det synes ikke hensigtsm√¶ssigt. Der anvendes flere uofficielle forkortelser, men disse kan let forvekslesmed andre foreninger/sammenslutninger.
Derimod findes det hensigtsm√¶ssigtat lave tilf√łjelsen “i daglig omtale “Trans-Danmark”. Hjemstedet er flyttettil stk. 3.
  Stk. 2. Foreningen skal v√¶reregistreret i Det Centrale Virksomhedsregister hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Ved registreringen tildeles foreningenet CVR-nr. Et cvr-nummer skal/kan bruges i forskellige sammenh√¶nge. Vedfondsans√łgninger kan de, vi s√łger om midler hos, anvende CVR nummeret somindgangsn√łgle til at finde relevante oplysninger om vores forening.
Hvis foreningen f.eks. får mulighed for at få tilskud fra det offentlige skal der anvendes et cvr-nummer for at oprette en NEM-konto, som tilskuddet kan indsættes på.
N√•r/hvis foreningen f√•r udgivet bogen “K√łnsidentitet” skal der ogs√• anvendes et cvr-nummer for at f√• refunderet moms for omkostningernetil produktionen af bogen.
Der er altså flere fordele ved at være registrereti Det Centrale Virksomhedsregister hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Det er derved også en nem og hensigtsmæssig måde at angive foreningens hjemsted.

  Stk. 3. Forenings hjemsted er den til enhver tid registrerede adresse i Det Centrale Virksomhedsregister.
II Form√•l II Form√•l  
¬ß 2. Foreningens form√•l er at fremme befolkningens forst√•else for og accept af transvestitters og transseksuelles s√¶rlige forhold og s√łge at sikre, at lovgivningen i st√łrst mulig udstr√¶kning tilgodeser sammes forhold, samt yde st√łtte og vejledning til transvestitter og transseksuelle. ¬ß 2. Foreningens form√•l er at fremme befolkningens forst√•else for og accept af transvestitters og transseksuelles s√¶rlige forhold og s√łge at sikre, at lovgivningen i st√łrst mulig udstr√¶kning tilgodeser sammes forhold, samt yde st√łtte og vejledning til transvestitterog transseksuelle og afholde sammenkomster og andre former for sociale og oplysende arrangementer prim√¶rt for medlemmerne. Der er lavet en tilf√łjelse om afholdelse af sociale og oplysende arrangementer.
Stk. 2 Form√•let s√łges gennemf√łrt ved at
a) påvirke politikere, beslutningstagere og meningsdannere,
b) arbejde for √¶ndring og ajourf√łring af love, bekendtg√łrelser, cirkul√¶rer, regels√¶t og andet, som har betydning for transvestitter og transseksuelles forhold,
c) ud√łve oplysningsvirksomhed overalt, hvor det kan fremme form√•let,
d) st√łtte og hj√¶lpe med gennemf√łrelsen af projekter og ideer, som efter bestyrelsens sk√łn vil fremme form√•let,
e) få indvalgt medlemmer i råd og nævn, som er relevante for at fremme formålet, og
f) andet, der efter bestyrelsens sk√łn vil fremme form√•let.
Stk. 2. Form√•let s√łges gennemf√łrt ved at
a. påvirke politikere, beslutningstagere og meningsdannere,
b. arbejde for √¶ndring og ajourf√łring af love, bekendtg√łrelser, cirkul√¶rer, regels√¶t og andet, som har betydning for transvestitter og transseksuelles forhold,
c. ud√łve oplysningsvirksomhed overalt, hvor det kan fremme form√•let,
d. st√łtte og hj√¶lpe med gennemf√łrelsen af projekter og ideer, som efter bestyrelsens sk√łn vil fremme form√•let,
e. få indvalgt medlemmer i råd og nævn, som er relevante for at fremme formålet,
f. afholde eller medvirke til at afholde forskellige former for arrangementer af social, informativ og kulturel art under trygge rammer, og
g. andet, der efter bestyrelsens sk√łn vil fremme form√•lene.
Pkt. f. er nytilf√łjet og skal d√¶kke alle former for arrangementer som f.eks. fester, foredrag demonstration af parykker, proteser og andet – alts√• et socialt element, hvor medlemmerne uanset om de er √•bne over for andre om deres transk√łnnethed eller ej under trygge rammer i kortere tid kan v√¶re sammen med andre som det k√łn, de √łnsker. Typer af arrangementer skal ikke v√¶re begr√¶nset til lukkede arrangementer, men kan ogs√• v√¶re arrangementer i det offentlige rum s√• som biograf- og teaterture, restaurationsbes√łg mm.
  Stk. 3. Foreningen er partipolitisk uafh√¶ngig. Var tidligere placeret under afsnit “III Medlemmer” som ¬ß 3 stk. 3, men h√łrer mere passende hjemme p√• denne placering.
III Medlemmer og hjemmeside III Medlemsforhold Afsnitsoverskriften er ændret.
Bestemmelser om hjemmeside er flyttet til et særskilt afsnit om foreningens hjemmeside.
√Ündringen fra “Medlemmer” til “Medlemsforhold” er foretaget p√• grund af det forskelligartede indhold i afsnittet.
¬ß 3. Som medlem af foreningen kan optages transvestitter, transseksuelle, foreninger, fonde, institutioner og lign. samt andre, der kan tilslutte sig foreningen form√•l som anf√łrt i ¬ß 2. ¬ß 3. Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner, foreninger, fonde, institutioner og sammenslutninger samt virksomheder, der:
a) kan tilslutte sig foreningens form√•l som anf√łrt i ¬ß 2 og
b) accepterer bestemmelsen om diskretion som anf√łrt i stk. 2 i denne paragraf.
Der findes ikke behov for at anf√łre, at foreningen som medlemmer kan optage transvestitter og transseksuelle.
I den nug√¶ldende vedt√¶gt er der jo tilf√łjelsen “samt andre, der kan tilslutte sig foreningens form√•l”, hvilket reelt betyder, at alle kan optages som medlem. Derved undg√•s ogs√• problematikken om brugen eller ikke brugen af f√¶llesbetegnelsen transk√łnnet i stedet for ordene transvestit og transseksuel.
Pkt. a er uændret i sin ordlyd.
Pkt. b er ny Рse nærmere under stk. 2.
Stk. 2. Medlemmernes identitet skal p√• beg√¶ring holdes hemmelig og m√• i s√• tilf√¶lde kun kendes af foreningens formand, kasserer og sekret√¶r. Stk. 2. Medlemmer m√• ikke over for andre oplyse noget om andre transk√łnnede, der kan tjene til at identificere p√•g√¶ldende, medmindre der foreligger direkte eller indirekte accept derom fra p√•g√¶ldende eller p√•g√¶ldendes identitet og transk√łnnethed i forvejen er offentlig kendt. Den nug√¶ldende diskretionsbestemmelse yder reelt ikke beskyttelse mod, at et medlem offentligg√łr et andet medlems identitet, selv om dette medlem ikke √łnsker det. Den eksisterende bestemmelse er alene rettet mod, at medlemmers identitet ikke r√łbes via foreningens medlemsfortegnelse.

Den foresl√•ede formulering er ganske omfattende i sin ordlyd, hvilket imidlertid ogs√• findes n√łdvendigt. Et medlem b√łr ubetinget kunne stole p√•, at p√•g√¶ldendes identitet ikke oplyses til andre, hvis der ikke foreligger accept derom fra medlemmet.
Med “direkte eller indirekte accept” t√¶nkes p√• transk√łnnede, der ikke egentligt er offentlig kendte, men som lever helt √•bent med deres transk√łnnethed og som ikke l√¶gger skjul p√• deres transk√łnnethed.
Formuleringen p√•l√¶gger ogs√• medlemmer diskretionspligt over for transk√łnnede, som ikke er medlem af foreningen.

Generelt om diskretionsbestemmelsen
Det er yderst kompliceret at formulere en diskretionsbestemmelse, der dels er tilstrækkelig dækkende, og som samtidig er til at leve med i dagligdagen.
Det vurderes, at den foreslåede formulering både er dækkende og kan administreres.

Ordene “over for andre” d√¶kker reelt over for b√•de andre medlemmer og ikke-medlemmer.
I relation til over for medlemmer indbyrdes sker der ofte det, at de lidt efter lidt l√¶rer hinanden bedre og bedre at kende og samtidig hermed fort√¶ller det enkelte medlem mere og mere om sig selv. Medlemmer vil ogs√• uden at have intentioner om at r√łbe noget om andre medlemmer tale med hinanden om oplevelser, holdninger mm. og dermed ogs√• tale om andre medlemmer. Og jo bedre de kender hinanden, des friere bliver s√•danne samtaler.
Des mere medlemmer fortæller om sig selv, des mere må medlemmet også forvente og acceptere, at medlemmer indbyrdes taler om hinanden.
Det indebærer i sig selv, at det er vanskeligt at vurdere, hvor den acceptable grænse går, når medlemmer tale med og om hinanden.

I relation til ikke-medlemmer er det ogs√• en balancegang, idet mange transk√łnnede medlemmer gensidigt kender andre transk√łnnede, som ikke er medlem af foreningen.

Lettere er det i relation til helt udenforst√•ende og egentlig offentligg√łrelse af informationer om et medlem, som kan tjene til at identificere af medlemmet. Det b√łr medlemmerne kunne v√¶re sikre p√• ikke finder sted.

Ordene “oplyse noget om et andet medlem, der kan tjene til at identificere p√•g√¶ldende” er ogs√• meget vidtg√•ende, men vil i de fleste tilf√¶lde dreje sig om medlemmernes officielle navn, stilling, arbejdsplads, bop√¶l og familierelationer.

Ordene “medmindre der foreligger accept derom fra det p√•g√¶ldende medlem eller medlemmets identitet i forvejen er offentlig kendt” g√łr en undtagelse fra bestemmelsen.
Vedr√łrende den f√łrste del “foreligger accept”, drejer sig om personer, der ikke har nogen indvending mod, at de omtales afbilledes, s√• de kan genkendes, men som n√łdvendigvis ikke selv er offentlig kendte.
Om sidste del “i forvejen er offentlig kendt”, g√łr sig g√¶ldende, at der reelt ikke kan tales om at r√łbe noget, der kan identificere den p√•g√¶ldende.

Der kan heller ikke ses bort fra, at et medlem kan have et berettiget √łnske og behov for at kunne fort√¶lle andre ting til andre, der kan identificere et medlem. F.eks. vil det v√¶re n√łdvendigt at give s√•danne informationer til en advokat i tilf√¶lde af retslige tvister. Det kan ogs√• v√¶re n√łdvendigt at give offentlige myndigheder s√•danne informationer, men i s√•danne tilf√¶lde vil den almindelige lovgivning gerne have bestemmelser om omfanget af pligt til at afgive forklaringer.
Ligeledes kan det forekomme, at et medlem ved en retsafg√łrelse evt. anlagt af et andet medlem, m√• t√•le, at p√•g√¶ldendes identitet bliver offentliggjort.

Som det ses, s√• er der mange forhold, som spiller ind i vurderingen af, hvor vidtg√•ende diskretionsbestemmelser, der kan indf√łres, og v√¶rdien af dem.

Ved formodning eller vished om overtr√¶delse af diskretionsbestemmelsen m√• bestyrelsen og evt. generalforsamlingen derfor n√łje vurdere helheden i de r√łbede informationer og baggrunden derfor, inden der tr√¶ffes bestemmelse om udelukkelse.

Stk. 3. Foreningen er partipolitisk
uafhængig.
  Flyttet til ¬ß 2, stk. 3.
§ 4. Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, når det har begået groft brud på det i§ 2 nævnte formål.
Stk. 2. Udelukkelsen, der kan v√¶re tidsbestemt eller livsvarig, forel√¶gges til endelig godkendelse p√• f√łrstkommende generalforsamling.
  Indholdet i den nug√¶ldende ¬ß 4 slettes og erstattes af ¬ß¬ß 4, 5 og 6.
Nyformuleret og udvidet, med en formel bestemmelse om n√¶gtelse af optagelse i foreningen (¬ß 4), indf√łres en mildere form for sanktion i form af en irettes√¶ttelse (¬ß 5) og en udvidelse og pr√¶cisering af mulighederne for at udelukke et medlem til ogs√• at g√¶lde i tilf√¶lde, hvor et medlem ikke overholder diskretionspligten (¬ß 6) den nug√¶ldende bestemmelse ikke giver mulighed for.
  ¬ß 4. Ans√łgning om medlemskab kan n√¶gtes, s√•fremt der er kendskab til, at ans√łgeren tidligere har udvist en adf√¶rd, som ikke er i overensstemmelse med ¬ß 3 pkt. a og/eller b, eller som groft eller gentagne gange har udvist en adf√¶rd, som findes uforenelig med et medlemskab af foreningen. Der er tale om en ny bestemmelse.
Bestemmelsen tager sigte p√•, at der kan v√¶re kendskab til, at en person, der ans√łger om medlemskab af foreningen, kan v√¶re kendt for p√• et tidligere tidspunkt at have modarbejdet foreningens form√•l eller helt eller delvist at have r√łbet andre transk√łnnedes identitet.

Selv om en s√•dan person ved ans√łgningen om medlemskab erkl√¶rer at tilslutte sig foreningens form√•l og accepterer at overholde diskretionsbestemmelserne, vil det p√• grund af de tidligere forhold v√¶re muligt at n√¶gte personen medlemskab.

Den sidste del af paragraffen giver mulighed for n√¶gte et medlem optagelse i foreningen, hvis der er kendskab til, at p√•g√¶ldende groft eller gentagne gange har udvist en adf√¶rd, som ikke i sig selv er et brud p√• form√•lsbestemmelsen eller diskretionsbestemmelsen, men alligevel findes at v√¶re af en s√•dan karakter, at det ikke er √łnskeligt at have p√•g√¶ldende som medlem.

  Stk. 2. Beslutning om at n√¶gte optagelse i foreningen tr√¶ffes af formanden og forel√¶gges bestyrelsen til godkendelse
p√• f√łrstkommende bestyrelsesm√łde.
Bestemmelsen pr√¶ciserer, at det kun er formanden, der kan tr√¶ffe en s√•dan beslutning, og at formandens beslutning skal godkendes eller omg√łres af bestyrelsen.
  ¬ß 5. Formanden kan tildele et medlem en irettes√¶ttelse, hvis medlemmet har beg√•et brud p√• ¬ß 3 pkt. a og/eller pkt. b, uden at bruddet er af s√• alvorlig karakter, at der kan blive tale om udelukkelse jf. ¬ß 6. Der er tale om en ny bestemmelse.
Den er beregnet på hurtigt at kunne skride ind, hvis et medlem tilsigtet eller utilsigtet i mild grad overtræder formålsparagraffen eller diskretionspligten.
Da der kun er, er tale om en irettesættelse findes det ikke betænkeligt at give formanden kompetence til at meddele den.
  Stk. 2. Formanden skal underrette bestyrelsen om den meddelte irettes√¶ttelse samtidig med, at den bliver tildelt. Den √łjeblikkelige orientering af bestyrelsen og behandlingen af irettes√¶ttelsen p√• det f√łrstkommende bestyrelsesm√łde b√łr v√¶re tilstr√¶kkelig retssikkerhed.
  Stk. 3. Irettes√¶ttelsen behandles p√• f√łrstkommende bestyrelsesm√łde.
Kan bestyrelsen ikke godkende irettesættelsen, trækkes den tilbage.
 
  Stk. 4. En irettes√¶ttelse kan ikke indbringes for generalforsamlingen. En irettes√¶ttelse skal ikke til s√¶rskilt behandling p√• f√łrstkommende generalforsamling som en udelukkelse efter ¬ß 6.
  ¬ß 6. Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, der har beg√•et brud p√• ¬ß 3 pkt. a og/eller pkt. b, eller som groft eller gentagne gange har udvist en adf√¶rd, som findes med et medlemskab af foreningen. Der er tale om to selvst√¶ndige punkter i ¬ß 3, der hver for sig kan begrunde en udelukkelse.
Der st√•r ikke som i den nug√¶ldende vedt√¶gt “groft brud”, men kun “brud”. Det g√łr, at det er en konkret vurdering af grovheden i bruddet p√• bestemmelsen, der er afg√łrende for, om der skal ske udelukkelse.
Den sidste del af paragraffen giver mulighed for udelukkelse af et medlem i tilf√¶lde, hvor groft eller gentagne gange udviser en adf√¶rd, som ikke i sig selv er et brud p√• form√•lsbestemmelsen eller diskretionsbestemmelsen, men alligevel findes at v√¶re af en s√•dan karakter, at det ikke er √łnskeligt at have p√•g√¶ldende som medlem.
  Stk. 2. Udelukkelsen kan v√¶re tidsbestemt eller livsvarig afh√¶ngig af om bruddene er beg√•et f√łr eller under medlemskabet af foreningen og grovheden i bruddet. Bestemmelsen giver mulighed for tidsbestemt og for livsvarig udelukkelse. Det vil v√¶re grovheden af bruddet p√• bestemmelserne, der er afg√łrende for, om en udelukkelse skal v√¶re livsvarig eller en tidsbestemt og hvor lang denne skal v√¶re.

Ordet “f√łr” i ordlyden “f√łr eller under medlemskabet” giver mulighed for at udelukke et medlem, hvis det bliver kendt, at p√•g√¶ldende inden medlemskabets indg√•else har beg√•et forhold, som ville kunne f√łre til n√¶gtelse af medlemskab, s√•fremt det havde v√¶ret kendt p√• tidspunktet for ans√łgning om medlemskab.

  Stk. 3. Tager bestyrelsen skridt til at udelukke et medlem, skal medlemmet have mulighed for at afgive en skriftlig eller mundtlig erkl√¶ring, hvis indhold skal indg√• i bestyrelsens vurdering af, om der skal ske udelukkelse, om l√¶ngden af en udelukkelse, eller om sagen kan afg√łres med en irettes√¶ttelse.
√ėnsker medlemmet ikke at afgive en s√•dan erkl√¶ring, eller ikke afgiver den inden for en frist af 2 uger, tr√¶ffer bestyrelsen afg√łrelse.
At udelukke et medlem fra foreningen – uanset om det er tidsbestemt eller livsvarigt – er en alvorlig sanktion. Derfor b√łr et medlem, der p√•t√¶nkes udelukket, have mulighed for at forklare sig. Da det ikke er alle, der er lige velformulerende i skrift, b√łr det efter medlemmets √łnske kunne ske enten mundtligt overfor eller skriftligt til bestyrelsen, s√•ledes at medlemmets forklaring indg√•r i vurderingen af en eventuel udelukkelse. For at et medlem ikke skal kunne tr√¶kke en beslutning om udelukkelse i langdrag, s√• er der indsat en tidsfrist p√• 2 uger.
  Stk. 4. Udelukkelsen er g√¶ldende fra det tidspunkt meddelelse derom er afsendt til medlemmet til den af medlemmet opgivne adresse. Det v√¶sentligste i denne bestemmelse er ordene “afsendt til medlemmet til den af medlemmet opgivne adresse”, der g√łr, at et udelukket medlem ikke kan p√•ber√•be sig ikke at have f√•et kendskab til beslutningen om udelukkelse f.eks. med begrundelsen af at have f√•et ny e-mail adresse, som blot ikke endnu var meddelt foreningen.
  Stk. 5. Det udelukkede medlem kan kr√¶ve udelukkelsen forelagt p√• f√łrstkommende generalforsamling, hvor medlemmet har mulighed for at m√łde frem under dette punkt behandling og tale sin sag. Bestemmelsen giver det udelukkede medlem mulighed for at f√• pr√łvet udelukkelsen p√• den f√łrstkommende generalforsamling efter udelukkelsen. Her skal bestyrelsen v√¶re opm√¶rksom p√•, at indkaldes der til ekstraordin√¶r generalforsamling, s√• skal uanset form√•let med denne ogs√• sp√łrgsm√•let om udelukkelsen optages som punkt p√• dagsordenen.

Bestemmelsen giver medlemmet mulighed for at v√¶re til stede under den del af generalforsamlingen, hvor udelukkelsen behandles, men ikke f√łr.
Hvis generalforsamlingen godkender udelukkelsen, så skal det udelukkede medlem forlade generalforsamlingen straks.
Godkender generalforsamlingen ikke udelukkelsen, s√• er p√•g√¶ldende p√• ny fuldgyldigt medlem og kan selvf√łlgelig deltage i resten af generalforsamlingen.

  Stk. 6. Et udelukket medlem har ikke krav p√• refusion af betalt kontingent. Bestemmelsen g√łr, at der ikke kan g√łres krav fra et udelukket medlem om hel eller delvis tilbagebetaling af betalt kontingent.
  Stk. 7. Genoptagelse som medlem af en person, der er udelukket p√• livstid eller f√łr tiden af en tidsm√¶ssig udelukkelse er udl√łbet, kr√¶ver godkendelse p√• en generalforsamling. Bestemmelsen giver udelukkede medlemmer mulighed for trods en udelukkelse p√• ny at blive medlem.
Dette er prim√¶rt t√¶nkt som en retssikkerhed for det udelukkede medlem, idet det ikke kan afvises, at tiden kan g√łre, at der senere kan ses anderledes p√• baggrunden for en udelukkelse.
Imidlertid findes en udelukkelse alligevel at v√¶re en s√• alvorlig sag, at det b√łr v√¶re en generalforsamling, som tr√¶ffer afg√łrelse derom.
  ¬ß 7. Alle former for meddelelser til medlemmerne – indkaldelse til generalforsamling, orienteringer, korrespondance med enkeltmedlemmer mm. – sker via e-mail. Kun undtagelsesvis anvendes brevpost. ¬ß 7 og 8 erstatter de tidligere bestemmelser om anvendelse af postlister og i √łvrigt lidt spredte bestemmelser om, hvordan korrespondance med medlemmerne skal foreg√•.
Det fastholdes fortsat, at brug af papir og almindelige breve i st√łrst muligt omfang skal undg√•s.
Bestemmelserne om brug af postlister er udgået, da udviklingen har givet flere muligheder og ændret sædvaner, hvorfor det findes rimeligt ikke at have så faste bestemmelser.
  ¬ß 7. Alle former for meddelelser til medlemmerne – indkaldelse til generalforsamling, orienteringer, korrespondance med enkeltmedlemmer mm. – sker via e-mail. Kun undtagelsesvis anvendes brevpost.
  Stk. 2. Meddelelserne kan vises p√• foreningens hjemmeside i den udstr√¶kning bestyrelsen finder dem egnede dertil.
  ¬ß 8. Referater fra generalforsamlinger, √•rsregnskab, referater fra bestyrelsesm√łder og andet mere omfangsm√¶ssigt materiale kan, hvis bestyrelsen tr√¶ffer beslutning derom, vises p√• foreningens hjemmeside.
  Stk. 2. Bestyrelsen kan bestemme, at dele af de n√¶vnte referater mm. udelades hvis hensyn til enkeltpersoner eller foreningen tilsiger det, og/eller v√¶lge at bringe dem p√• en lukket afdeling af foreningens hjemmeside, hvortil kun medlemmer har adgang.
  IV Hjemmeside Bestemmelserne om foreningens hjemmeside udtaget af det nug√¶ldende afsnit “III Medlemmer og hjemmeside” til et s√¶rskilt for klart at markere betydningen af hjemmesiden.
¬ß 5. Foreningen ejer og driver hjemmesiden www.trans-danmark.dk. ¬ß 9. Foreningen ejer og skal s√łrge for vedblivende at eje dom√¶nenavnene www.trans-danmark.dk og www.transdanmark.dk og skal have en hjemmeside p√• et af dom√¶nerne. Fra det dom√¶ne, hvor hjemmesiden ikke er placeret, skal der v√¶re henvisning til det andet dom√¶ne. ¬ß-nummeret er √¶ndret.
En hjemmeside er i dag et v√¶sentligt aktiv og n√¶rmest en n√łdvendighed for en forening. En hjemmeside er s√• at sige foreningens ansigt udadtil.

Foreningen ejer ogs√• dom√¶nenavnet www.transdanmark.dk. Dette dom√¶nenavn blev ved stiftelsen af foreningen k√łbt for at sikre, at andre ikke gjorde det og for derved at sikre, at en bindestreg ikke var afg√łrende for, om en person kom ind p√• foreningens hjemmeside eller ind p√• en helt anden side.

Stk. 2. P√• foreningens hjemmeside oploades foreningens vedt√¶gter, bestyrelsens sammens√¶tning og informationer efter bestyrelsens n√¶rmere bestemmelser.   Flyttes til stk. 3.
Stk. 3. Bestyrelsen v√¶lger en webmaster til at opbygge, ajourf√łre og vedligeholde hjemmesiden.   Flyttes til stk. 4.
Stk. 4. Bestyrelsen udarbejder n√¶rmere bestemmelser for hjemmesidens drift og vedligeholdelse.   Flyttes til stk. 2.
  Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder n√¶rmere bestemmelser for hjemmesidens drift og vedligeholdelse Tidligere stk. 4.
  Stk. 3. P√• foreningens hjemmeside vises foreningens vedt√¶gt, bestyrelsens sammens√¶tning, bestemmelser for hjemmesidens drift og andre informationer. Tidligere stk. 2.
Ordet “oploadet” √¶ndret til “vises”.
Der er tilf√łjet, at bestemmelserne om hjemmesidens drift og vedligeholdelse skal vises p√• hjemmesiden.
Bestemmelsen om, at det er bestyrelsen, der bestemmer, hvilke informationer, der skal vises p√• hjemmesiden, er fjernet, idet det er en naturlig del af webmasterens opgave, idet det bem√¶rkes, at en bestyrelse selvf√łlgelig altid har den overordnede beslutning.
  Stk. 4. Bestyrelsen v√¶lger en webmaster til at opbygge, ajourf√łre og vedligeholde hjemmesiden. Tidligere stk. 3.
IV Generalforsamling V Generalforsamling Afsnitnummer er ændret.
¬ß 6. Generalforsamlingen er foreningens h√łjeste myndighed og er beslutningsdygtig, n√•r den er lovligt indvarslet uanset antallet af fremm√łdte medlemmer. ¬ß 10. Generalforsamlingen er foreningens h√łjeste myndighed og er beslutningsdygtig, n√•r den er lovligt indvarslet uanset antallet af fremm√łdte medlemmer. ¬ß-nummer √¶ndret.
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes via en af bestyrelsen oprettet postliste, som samtlige medlemmer tilsluttes, med angivelse af dagsorden. Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes via en af bestyrelsen oprettet postliste, som samtlige medlemmer tilsluttes, med angivelse af dagsorden. Bestemmelsen om postliste er fjernet. Henvisningen til ¬ß 7 g√łr, at det er muligt f.eks. at bruge almindelig post, hvis f.eks. et medlem ikke har internetadgang.
Stk. 3. Indkaldelsen skal v√¶re afsendt senest to uger f√łr generalforsamlingens afholdelse. Stk. 3. Indkaldelsen skal v√¶re afsendt senest to uger f√łr generalforsamlingens afholdelse.  
Stk. 4. Adgang til generalforsamlingen har kun foreningens medlemmer medmindre andet vedtages p√• generalforsamlingen. Stk. 4. Adgang til generalforsamlingen har kun foreningens medlemmer og g√¶ster inviteret af bestyrelsen. I den nug√¶ldende vedt√¶gt er der bestemmelse om, at ikke-medlemmer kan deltage i generalforsamlingen med generalforsamlingens samtykke mod l√łfte om diskretion.
Det har vist sig at v√¶re noget akavet at afkr√¶ve inviterede g√¶ster et s√•dant diskretionsl√łfte, ligesom det ogs√• kan virke noget ydmygende for de inviterede.
Stk. 5. Bestyrelsen skal sikre, at inviterede g√¶ster accepterer de for medlemmer g√¶ldende bestemmelser om diskretion jf. ¬ß 3 stk. 2. Hvis ikke-medlemmer √łnsker at deltage i en forenings generalforsamling, vil de s√¶dvanligvis rette henvendelse til bestyrelsen derom.
Der kan også være deltagelse af f.eks. ekstern revisor.
Det findes derfor tilstrækkeligt, at bestyrelsen som betingelse for at tillade disse ikke-medlemmer at deltage i generalforsamlingen sikrer sig, at de accepterer diskretionsbestemmelserne.
Stk. 5. Medlemmer har uanset om det er enkeltpersoner, foreninger, fonde, institutioner o. lign. 1 stemme. Stk. 6. Medlemmer har, uanset om det er enkeltpersoner, foreninger, fonde, institutioner mv., 1 stemme. Stk.-nummer ændret.
Stk. 6. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Stk.-nummer ændret.
Stk. 7. Deltager andre i generalforsamlingen skal de forinden afkr√¶ves l√łfte om at overholde foreningens krav om at holde medlemmernes identitet hemmelig i den udstr√¶kning de enkelte medlemmer kr√¶ver det. ¬ß 11. √Ündringer i foreningen vedt√¶gt er vedtaget, n√•r 2/3 af de p√• en generalforsamling afgivne herunder ogs√• blanke stemmer, er for √¶ndringerne. ¬ß-nummeret √¶ndret.
Stk. 2. Andre afstemninger end de i ¬ß 6 stk. 1 og i ¬ß 17 n√¶vnte, afg√łres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. Stk. 2. Andre afstemninger end de i stk. 1 og i ¬ß 24 n√¶vnte, afg√łres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget. G√łr opm√¶rksom p√•, at henvisningerne i den nug√¶ldende vedt√¶gt til ¬ß 6, stk. 1 og ¬ß 17 er fejlagtig og rettelig skal v√¶re til (¬ß 6) stk. 1 og ¬ß 22. Dette har dog ingen betydning for dette vedt√¶gtsforslag.
Stk. 3. Forslag om vedt√¶gts√¶ndringer og oph√¶velse af foreningen skal optages som s√¶rskilt punkt p√• dagsordenen. Stk. 3. Forslag om vedt√¶gts√¶ndringer og oph√¶velse af foreningen skal optages som s√¶rskilt punkt p√• dagsordenen.  
Stk. 4. Afstemninger skal p√• beg√¶ring v√¶re skriftlige. Stk. 4. Afstemninger skal p√• beg√¶ring v√¶re skriftlige.  
§ 8. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. § 12. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. §-nummeret ændret.
Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde f√łlgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand på lige år.
 8. Valg af:
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer,
  2. 2 bestyrelsessuppleanter,
  3. 2 revisorer, og
  4. 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.
Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde f√łlgende punkter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand på lige år.
 8. Valg af:
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer,
  2. 2 bestyrelsessuppleanter,
  3. 2 revisorer, og
  4. 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.
 
Stk. 3. Forslag til dagordenens punkt 6 skal v√¶re formanden i h√¶nde senest den 15. februar for at kunne blive behandlet p√• samme √•rs generalforsamling. Stk. 3. Forslag til dagordenens punkt 6 skal v√¶re formanden i h√¶nde senest den 15. februar for at kunne blive behandlet p√• samme √•rs generalforsamling.  
Stk. 4. Formanden foranstalter indkomne forslag udsendt til medlemmerne via medlemspostlisten senest 2 uger f√łr generalforsamlingens afholdelse. Stk. 4. Formanden foranstalter senest 2 uger f√łr generalforsamlingens afholdelse indkomne forslag eller en orientering om de indkomne forslag og deres n√łjagtige placering p√• hjemmesiden udsendt til medlemmerne jf. ¬ß¬ß 7 og 8. Bestemmelsen om postliste er fjernet. Henvisningen til ¬ß 7 g√łr, at det er muligt f.eks. at bruge almindelig post, hvis f.eks. et medlem ikke har internetadgang.
V√¶lges det at bringe indkomne forslag p√• hjemmesiden, s√• skal der stadig udsendes meddelelse til medlemmerne om forslagene, men meddelelsen kan n√łjes med en n√łjagtig henvisning til det indkomne forslags placering p√• hjemmesiden – et link – s√• medlemmerne ikke skal lede efter forslaget.
¬ß 9. Ekstraordin√¶r generalforsamling indkaldes, n√•r bestyrelsen finder det forn√łdent, eller mindst 10 medlemmer beg√¶rer det med angivelse af det emne, der √łnskes behandlet. ¬ß 13. Ekstraordin√¶r generalforsamling indkaldes, n√•r bestyrelsen finder det forn√łdent, eller mindst 10 medlemmer beg√¶rer det med angivelse af det emne, der √łnskes behandlet. ¬ß-nummeret √¶ndret.
Stk. 2. I sidstn√¶vnte tilf√¶lde er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til ekstraordin√¶r generalforsamling efter reglerne i ¬ß 5 s√•ledes, at den ekstraordin√¶re generalforsamling kan afholdes senest p√• 2-m√•neders dagen for beg√¶ringens modtagelse. Stk. 2. I sidstn√¶vnte tilf√¶lde er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til ekstraordin√¶r generalforsamling efter reglerne om indkaldelse til generalforsamling, s√•ledes at den ekstraordin√¶re generalforsamling kan afholdes senest p√• 2-m√•neders dagen for beg√¶ringens modtagelse. G√łr opm√¶rksom p√•, at henvisningen i den nug√¶ldende vedt√¶gt til ¬ß 5 er forkert og rettelig er til ¬ß 6. Dette har dog ingen betydning for dette vedt√¶gtsforslag.
Stk. 3. Foreningen tegnes over for tredjemand af formanden og kassereren i f√¶llesskab.   Fejlagtig placering. Burde rettelig skulle v√¶re placeret som ¬ß 10, stk. 3.
I dette vedtægtsforslag er placeringen § 14, stk. 4.
V Bestyrelsen VI Bestyrelsen Afsnitnummeret ændret.
§ 10. Bestyrelsen består af formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode. § 14. Bestyrelsen består af formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode. §-nummeret ændret.
Stk. 2. Kun myndige personer kan opnå valg til de i § 8 stk. 2 pkt. 7 og 8 nævnte poster. Der er ingen aldersgrænse for at blive medlem.
Det findes uheldigt, at ikke myndige personer hidtil har haft mulighed for at blive indvalgt bestyrelsen og være med til at træffe beslutninger, der er juridisk bindende for foreningen.
Bestemmelsen sikrer, at dette ikke fremtidigt kan lade sig g√łre.
Ikke myndige personer er personer under 18 år og personer, der er umyndiggjorte.
Stk. 2. Bestyrelsen leder foreningens daglige virke. Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningens daglige virke. Nyt stk.-nummer.
Stk. 4. Foreningen tegnes over for tredjemand af formanden og kassereren i fællesskab. Er i den nugældende vedtægt fejlagtigt placeret som § 9, stk. 3.
¬ß 11. Formanden indkalder til bestyrelsens m√łder, n√•r han finder det forn√łdent. ¬ß 15. Formanden indkalder til bestyrelsens m√łder, n√•r han finder det forn√łdent. ¬ß-nummeret √¶ndret.
Stk. 2. Beslutninger truffet p√• telefonm√łder og via elektronisk korrespondance har samme bindende virkning som ved et fysisk m√łde. Tidligere ¬ß 15, stk. 2. Formuleringen √¶ndret som f√łlge af nedl√¶ggelsen af postlisterne.
Det foruds√¶ttes, at der foreligger de forn√łdne referater til dokumentation af, hvad der er dr√łftet og vedtaget.
Stk. 2. Bestyrelsen skal dog afholde mindst 1 fysisk bestyrelsesm√łde om √•ret. Stk. 3. Bestyrelsen skal dog afholde mindst 1 fysisk bestyrelsesm√łde om √•ret.  
Stk. 3. Fysisk bestyrelsesm√łde skal endvidere afholdes, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer frems√¶tter beg√¶ring derom. Stk. 4. Fysisk bestyrelsesm√łde skal endvidere afholdes, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer frems√¶tter beg√¶ring derom.  
Stk. 5. Bestyrelsen laver som minimum et beslutningsreferat over hvert afholdt m√łde. Tidligere ¬ß 20.
Stk. 6. Beslutningsreferatet udsendes til bestyrelsen.
§ 12. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Under formandens forfald træder næstformanden i et og alt i formandens sted. Bestyrelsens sammensætning og konstituering meddeles snarest til medlemmerne via medlemspostlisten. § 16. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsens sammensætning og konstituering meddeles snarest til medlemmerne efter reglerne i §§ 6 og 7. §-nummeret ændret.
Teksten, om at næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald, er udgået, da det er en naturlighed, og da der i § 17, stk. 2 er bestemmelse om, at næstformanden indtræder som formand, hvis posten som formand bliver ledig i funktionsperioden.
Bestemmelsen om postliste er fjernet og erstattet af henvisningen til §§ 6 og 7.
¬ß 13. Bliver en bestyrelsespost ledig i funktionsperioden, indtr√¶der den p√• generalforsamlingen f√łrste valgte suppleant. Er der ikke flere suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv med et nyt medlem dog s√•ledes, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal v√¶re valgt p√• generalforsamlingen. ¬ß 17. Bliver en bestyrelsespost ledig i funktionsperioden, indtr√¶der de p√• generalforsamlingen valgte suppleanter i den orden, de er valgt. ¬ß-nummeret √¶ndret.
Bestemmelsen om, at bestyrelsen selv kan supplere sig flyttet til stk. 2.
Stk. 2. Er der ikke flere suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv med et nyt medlem fra medlemskredsen dog således, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være valgt på generalforsamlingen. Var tidligere en del af stk. 1.
Der er tilf√łjet ordene “fra medlemskredsen” for at tydeligg√łre, at bestyrelsen selvf√łlgelig ikke kan supplere sig med et medlem, der ikke er medlem af foreningen.

Bestyrelsen har ved en tidligere lejlighed haft forfald. Den ene suppleant var indtr√•dt i bestyrelsen og den anden havde frasagt sig suppleantposten. Der var derfor ikke flere suppleanter, hvilket f√łrte til, at bestyrelsen fra medlemskredsen udn√¶vnte to medlemmer som suppleanter.
Det er i strid med vedtægten.
Bestemmelsen siger klart, at bestyrelsen kan supplere sig selv med et nyt medlem, hvis der ikke er nogen suppleanter.
Suppleanter er ikke medlem af bestyrelsen, og vedtægten nævner intet om, at bestyrelsen kan vælge suppleanter.
Vedtægten nævner også, at der er suppleanter valgt på generalforsamlingen, der kan indtræde i bestyrelsen.

Kommer bestyrelsen i den situation, at der ikke er nogen suppleanter til at indtr√¶de i bestyrelsen, s√• er der ganske enkelt ingen suppleanter, f√łr der v√¶lges nye p√• en generalforsamling.

Bestemmelsen er formuleret for at give en bestyrelse mulighed for at blive fuldtallig, hvis der ikke er nogen suppleanter, som kan indtræde med den begrænsning, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være valgt på en generalforsamling.

Det kan siges, at det i sidste ende ikke har nogen praktisk betydning, men det ændrer ikke på, at det er en overtrædelse af vedtægten.
Dette er anf√łrt for at pr√¶cisere betydningen af bestemmelsen.

Stk. 2. Bliver posten som formand ledig i funktionsperioden, overtager næstformanden posten, og bestyrelsen konstituerer sig på ny. Stk. 3. Bliver posten som formand ledig i funktionsperioden, overtager næstformanden posten, og bestyrelsen konstituerer sig på ny. Ændret stk.-nummer.
¬ß 14. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, n√•r alle medlemmer er indkaldt til et m√łde og mindst 4 er m√łdt. Alle bestyrelsens beslutninger afg√łres ved simpel stemmeflerhed. I tilf√¶lde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. ¬ß 18. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, n√•r alle medlemmer er indkaldt til et m√łde og mindst 4 er m√łdt. Alle bestyrelsens beslutninger afg√łres ved simpel stemmeflerhed. I tilf√¶lde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. ¬ß-nummeret √¶ndret.
¬ß 15. Bestyrelsen opretter en bestyrelsespostliste gennem hvilken forenings daglige drift m.m. foreg√•r.   Slettes som f√łlge af bestemmelserne i ¬ß¬ß 6 og 7.
Stk. 2. Driften af foreningen via bestyrelsespostlisten har samme bindende virkning som foregik den ved et fysisk m√łde.   Flyttet til ¬ß 15, stk. 4.
Stk. 3. Beslutninger truffet via bestyrelsespostlisten er vedtaget og bindende for bestyrelsen, s√•fremt mindst 3 medlemmer via bestyrelsespostlisten stemmer for beslutningerne.   Udg√•r.
¬ß 16. Bestyrelsen opretter en konto i et pengeinstitut over hvilken foreningens √łkonomi f√łres. ¬ß 19. Bestyrelsen opretter en konto i et pengeinstitut over hvilken foreningens √łkonomi f√łres. ¬ß-nummeret √¶ndret.
Stk. 2. Kassereren har prokura over kontoen. Stk. 2. Kassereren har prokura over kontoen.  
Stk. 3. Ved kassererens forfald kan formanden i forening med endnu et bestyrelsesmedlem overtage kassererens funktioner. Stk. 3. Ved kassererens forfald kan formanden i forening med endnu et bestyrelsesmedlem overtage kassererens funktioner.  
¬ß 17. Bestyrelsen laver som minimum et beslutningsreferat over hvert afholdt m√łde.   Flyttet til ¬ß 15, stk. 5.
Stk. 2. Beslutningsreferatet udsendes til bestyrelsen via bestyrelsespostlisten.   Flyttet til ¬ß 15, stk. 6.
Stk. 3. Bestyrelsen kan v√¶lge enten som fast regel eller i enkeltst√•ende at udsende referaterne til samtlige medlemmer via medlemspostlisten.   Slettet, da bestemmelsen i ¬ß 7 sk√łnnes tilstr√¶kkelig.
VI Regnskab og kontingent VII Regnskab og kontingent Ændret afsnitsnummer.
§ 18. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. § 20. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. §-nummeret ændret.
Stk. 2. Det reviderede regnskab skal v√¶re formanden i h√¶nde senest den 15. februar det f√łlgende √•r. Stk. 2. Det reviderede regnskab skal v√¶re formanden i h√¶nde senest den 15. februar det f√łlgende √•r.  
§ 19. Medlemskontingentet for enkeltpersoner, foreninger og organisationer fastsættes hvert år på generalforsamlingen. § 21. Medlemskontingentet for enkeltpersoner, foreninger, organisationer m.fl. fastsættes hvert år på generalforsamlingen. §-nummeret ændret.
Stk. 2. Medlemskontingentet er g√¶ldende i et √•r fra indmeldelsesdatoen og skal v√¶re betalt senest en m√•ned senere. Stk. 2. Medlemskontingentet er g√¶ldende i et √•r fra indmeldelsesdatoen og skal v√¶re betalt senest en m√•ned senere.  
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 g√¶lder for medlemmer indmeldt i foreningen efter 13. februar 2004. Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 g√¶lder for medlemmer indmeldt i foreningen efter 13. februar 2004.  
Stk. 4. Kontingent for medlemmer indmeldt f√łr den 13. februar 2004 forfalder til betaling 1. januar og skal v√¶re indbetalt senest 1. februar. Stk. 4. Kontingent for medlemmer indmeldt f√łr den 13. februar 2004 forfalder til betaling 1. januar og skal v√¶re indbetalt senest 1. februar.  
Stk. 5. Bestyrelsen kan, n√•r s√¶rlige forhold er til stede tildele et medlem kontingentfrihed. Stk. 5. Bestyrelsen kan, n√•r s√¶rlige forhold er til stede tildele et medlem kontingentfrihed. Bestyrelsen kan, n√•r s√¶rlige forhold er til stede tildele et medlem kontingentfrihed.  
Stk. 6. Bidragyderes identitet skal på begæring holdes hemmelig. § 22. Bidragyderes identitet skal på begæring holdes hemmelig. Tildelt selvstændigt §-nummer.
VII Medlemsorientering  
¬ß 20. Foreningen opretter til form√•let en medlems postliste gennem hvilken meddelelser til medlemmerne herunder indkaldelse til generalforsamling foreg√•r.  
Stk. 2. Generalforsamlingsreferatet og regnskabet udsendes ligeledes via medlems postlisten.  
Stk. 3. Medlemspostlisten skal v√¶re tilg√¶ngelig for debat medlemmerne imellem.  
VIII Udvalg VIII Udvalg  
¬ß 21. Bestyrelsen kan neds√¶tte udvalg til behandling og gennemf√łrelse af projekter og beslutninger vedtaget af bestyrelsen. ¬ß 23. Bestyrelsen kan neds√¶tte udvalg til behandling og gennemf√łrelse af projekter og beslutninger vedtaget af bestyrelsen. ¬ß-nummeret √¶ndret.
Stk. 2. Bestyrelsen kan enten udpege et bestyrelsesmedlem til at deltage i s√•danne udvalg eller udpege et af foreningens √łvrige medlemmer som formand for udvalget. Stk. 2. Bestyrelsen kan enten udpege et bestyrelsesmedlem til at deltage i s√•danne udvalg eller udpege et af foreningens √łvrige medlemmer som formand for udvalget.  
Stk. 3. Hvis formanden for et udvalg ikke er bestyrelsesmedlem, tiltr√¶der udvalgsformanden bestyrelsen med samme rettigheder som bestyrelsesmedlemmerne, under bestyrelsens behandling af udvalgets arbejde. Stk. 3. Hvis formanden for et udvalg ikke er bestyrelsesmedlem, tiltr√¶der udvalgsformanden bestyrelsen med samme rettigheder som bestyrelsesmedlemmerne, under bestyrelsens behandling af udvalgets arbejde.  
IX Oph√¶velse og ikrafttr√¶delse IX Oph√¶velse og ikrafttr√¶delse  
¬ß 22. Oph√¶velse af foreningen kan kun ske, n√•r forslag herom er vedtaget af 4/5 af de p√• en generalforsamling fremm√łdte og derefter af 4/5 af foreningens medlemmer. ¬ß 24. Oph√¶velse af foreningen kan kun ske, n√•r forslag herom er vedtaget af 4/5 af de p√• en generalforsamling fremm√łdte og derefter af 4/5 af foreningens medlemmer. ¬ß-nummeret √¶ndret.
Stk. 2. Såfremt der ved en afstemning blandt medlemmerne ikke afgives mindst 4/5 stemmer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvis eneste punkt på dagsordenen er ophævelse af foreningen. Stk. 2. Såfremt der ved en afstemning blandt medlemmerne ikke afgives mindst 4/5 stemmer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvis eneste formål er ophævelse af foreningen. Ændringen alene for at tilgodese bestemmelsen i § 25 (§23 i den eksisterende vedtægt) om anvendelse af foreningens formue, således at der kan være mere end ét punkt på dagsordenen.
Stk. 3. P√• denne ekstraordin√¶re generalforsamling kan oph√¶velsen vedtages uanset antallet af fremm√łdte medlemmer s√•fremt 4/5 stemmer for oph√¶velsen. Stk. 3. P√• denne ekstraordin√¶re generalforsamling kan oph√¶velsen vedtages uanset antallet af fremm√łdte medlemmer s√•fremt 4/5 stemmer for oph√¶velsen.  
¬ß 23. Ved foreningens oph√¶velse skal foreningens formue tilgodese foreningens form√•l jf. ¬ß 2. Generalforsamlingen, under hvilken beslutningen om foreningens oph√¶velse vedtages, bestemmer, hvorledes dette g√łres. ¬ß 25. Ved foreningens oph√¶velse skal foreningens formue tilgodese foreningens form√•l jf. ¬ß 2. Generalforsamlingen, under hvilken beslutningen om foreningens oph√¶velse vedtages, bestemmer, hvorledes dette g√łres.
¬ß 24. Denne lov er vedtaget p√• den stiftende generalforsamling l√łrdag den 29. juni 2002. ¬ß 26. Denne vedt√¶gt er vedtaget p√• generalforsamlingen xxxdag den dd. mm √•√•√•√• og erstatter vedt√¶gten af 29. juni 2002 med senere √¶ndringer senest den 31. marts 2007 og tr√¶der ikraft straks efter generalforsamlingen. ¬ß-nummeret √¶ndret. Ordet “lov” er √¶ndret til “vedt√¶gt”. Tilf√łjelse af, at den tr√¶der ikraft straks efter generalforsamlingen.
Stk. 2. √Ündring af ¬ß¬ß 1, 2 og 19 stk. 2 og 2 vedtaget p√• den ordin√¶re generalforsamling l√łrdag den 26. april 2003.
Stk. 3. √Ündring af ¬ß 19 ved nye stk. 2, 3 og 4 samtidig med, at de hidtidige stk. 3 og 4 blev til stk. 5 og 6 vedtaget p√• den ordin√¶re generalforsamling l√łrdag den 13. marts 2004.
Stk. 4. √Ündring af ¬ß 1 ved √¶ndring af foreningens navn p√• den ordin√¶re generalforsamling l√łrdag den 4. marts 2006.
Stk. 5. √Ündring af ¬ß 23 om anvendelse af foreningens form√•l ved foreningens oph√¶velse vedtaget p√• den ordin√¶re generalforsamling l√łrdag den 31. marts 2007.
   
Vivild, l√łrdag den 31. marts 2007.
På generalforsamlingens vegne:
Dirigent, Erwin Jöhnk. Sekretær, Tina Schuldt
Sted, xxxdag, den dd. mm åååå.

Navn, dirigent. – Navn, referent.

 

[Til top]

Vedtægtsforslaget i sin helhed

I Navn og hjemsted
§ 1. Foreningens navn er Trans-Danmark, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle i daglig omtale Trans-Danmark.
Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.
Stk. 3. Forenings hjemsted er den til enhver tid registrerede adresse for foreningen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

II Formål
¬ß 2. Foreningens form√•l er at fremme befolkningens forst√•else for og accept af transvestitters og transseksuelles s√¶rlige forhold og s√łge at sikre, at lovgivningen i st√łrst mulig udstr√¶kning tilgodeser sammes forhold, samt yde st√łtte og vejledning til transvestitter og transseksuelle og afholde sammenkomster og andre former for sociale og oplysende arrangementer prim√¶rt for medlemmerne
Stk. 2. Form√•let s√łges gennemf√łrt ved at
 1. påvirke politikere, beslutningstagere og meningsdannere,
 2. arbejde for √¶ndring og ajourf√łring af love, bekendtg√łrelser, cirkul√¶rer, regels√¶t og andet, som har betydning for transvestitter og transseksuelles forhold,
 3. ud√łve oplysningsvirksomhed overalt, hvor det kan fremme form√•let,
 4. st√łtte og hj√¶lpe med gennemf√łrelsen af projekter og ideer, som efter bestyrelsens sk√łn vil fremme form√•let,
 5. få indvalgt medlemmer i råd og nævn, som er relevante for at fremme formålet,
 6. afholde eller medvirke til at afholde forskellige former for arrangementer af social, informativ og kulturel art under trygge rammer, og
 7. andet, der efter bestyrelsens sk√łn vil fremme form√•lene.

Stk. 3. Foreningen er partipolitisk uafhængig.

III Medlemmer
§ 3. Som medlem af foreningen kan optages enkeltpersoner, foreninger, fonde, institutioner og sammenslutninger samt virksomheder, der:
 1. kan tilslutte sig foreningens form√•l som anf√łrt i ¬ß 2 og
 2. accepterer bestemmelsen om diskretion som anf√łrt i stk. 2 i denne paragraf.

Stk. 2. Medlemmer m√• ikke over for andre oplyse noget om andre transk√łnnede, der kan tjene til at identificere p√•g√¶ldende, medmindre der foreligger direkte eller indirekte accept derom fra p√•g√¶ldende eller p√•g√¶ldendes identitet og transk√łnnethed i forvejen er offentlig kendt.
¬ß 4. Ans√łgning om medlemskab kan n√¶gtes, s√•fremt der er kendskab til, at ans√łgeren tidligere har udvist en adf√¶rd, som ikke er i overensstemmelse med ¬ß 3 pkt. a og/eller b, eller som groft eller gentagne gange har udvist en adf√¶rd, som findes uforenelig med et medlemskab af foreningen.
Stk. 2. Beslutning om at n√¶gte optagelse i foreningen tr√¶ffes af formanden og forel√¶gges bestyrelsen til godkendelse p√• f√łrstkommende bestyrelsesm√łde.
§ 5. Formanden kan tildele et medlem en irettesættelse, hvis medlemmet har begået brud på § 3 pkt. a og/eller pkt. b, uden at bruddet er af så alvorlig karakter, at der kan blive tale om udelukkelse jf. § 6.
Stk. 2. Formanden skal underrette bestyrelsen om den meddelte irettesættelse samtidig med, at den bliver tildelt.
Stk. 3. Irettes√¶ttelsen behandles p√• f√łrstkommende bestyrelsesm√łde.
Kan bestyrelsen ikke godkende irettesættelsen, trækkes den tilbage.
Stk. 4. En irettesættelse kan ikke indbringes for generalforsamlingen.
§ 6. Bestyrelsen kan udelukke et medlem af foreningen, der har begået brud på § 3 pkt. a og/eller pkt. b, eller som groft eller gentagne gange har udvist en adfærd, som findes uforenelig med et medlemskab af foreningen.
Stk. 2. Udelukkelsen kan v√¶re tidsbestemt eller livsvarig afh√¶ngig af om bruddene er beg√•et f√łr eller under medlemskabet af foreningen og grovheden i bruddet.
Stk. 3. Tager bestyrelsen skridt til at udelukke et medlem, skal medlemmet have mulighed for at afgive en skriftlig eller mundtlig erkl√¶ring, hvis indhold skal indg√• i bestyrelsens vurdering af, om der skal ske udelukkelse, om l√¶ngden af en udelukkelse, eller om sagen kan afg√łres med en irettes√¶ttelse.
√ėnsker medlemmet ikke at afgive en s√•dan erkl√¶ring, eller ikke afgiver den inden for en frist af 2 uger, tr√¶ffer bestyrelsen afg√łrelse.
Stk. 4. Udelukkelsen er gældende fra det tidspunkt meddelelse derom er afsendt til medlemmet til den af medlemmet opgivne adresse.
Stk. 5. Det udelukkede medlem kan kr√¶ve udelukkelsen forelagt p√• f√łrstkommende generalforsamling, hvor medlemmet har mulighed for at m√łde frem under dette punkt behandling og tale sin sag.
Stk. 6. Et udelukket medlem har ikke krav på refusion af betalt kontingent.
Stk. 7. Genoptagelse som medlem af en person, der er udelukket p√• livstid eller f√łr tiden af en tidsm√¶ssig udelukkelse er udl√łbet, kr√¶ver godkendelse p√• en generalforsamling.
§ 7. Alle former for meddelelser til medlemmerne Рindkaldelse til generalforsamling, orienteringer, korrespondance med enkeltmedlemmer mm. Рsker via e-mail. Kun undtagelsesvis anvendes brevpost.
Stk. 2. Meddelelserne kan vises på foreningens hjemmeside i den udstrækning bestyrelsen finder dem egnede dertil.
¬ß 8. Referater fra generalforsamlinger, √•rsregnskab, referater fra bestyrelsesm√łder og andet mere omfangsm√¶ssigt materiale kan, hvis bestyrelsen tr√¶ffer beslutning derom, vises p√• foreningens hjemmeside.
Stk. 2. Bestyrelsen kan bestemme, at dele af de nævnte referater mm. udelades hvis hensyn til enkeltpersoner eller foreningen tilsiger det, og/eller vælge at bringe dem på en lukket afdeling af foreningens hjemmeside, hvortil kun medlemmer har adgang.

IV Hjemmeside
¬ß 9. Foreningen ejer og skal s√łrge for vedblivende at eje dom√¶nenavnene www.trans-danmark.dk og www.transdanmark.dk og skal have en hjemmeside p√• et af dom√¶nerne. Fra det dom√¶ne, hvor hjemmesiden ikke er placeret, skal der v√¶re henvisning til det andet dom√¶ne.
Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder nærmere bestemmelser for hjemmesidens drift og vedligeholdelse.
Stk. 3. På foreningens hjemmeside vises foreningens vedtægt, bestyrelsens sammensætning, bestemmelser for hjemmesidens drift og andre informationer.
Stk. 4. Bestyrelsen v√¶lger en webmaster til at opbygge, ajourf√łre og vedligeholde hjemmesiden.

V Generalforsamling
¬ß 10. Generalforsamlingen er foreningens h√łjeste myndighed og er beslutningsdygtig, n√•r den er lovligt indvarslet uanset antallet af fremm√łdte medlemmer.
Stk. 2. Generalforsamlingen indkaldes via e-mail jf. § 7 med angivelse af dagsorden.
Stk. 3. Indkaldelsen skal v√¶re afsendt senest to uger f√łr generalforsamlingens afholdelse.
Stk. 4. Adgang til generalforsamlingen har kun foreningens medlemmer og gæster inviteret af bestyrelsen.
Stk. 5. Bestyrelsen skal sikre, at inviterede gæster accepterer de for medlemmer gældende bestemmelser om diskretion jf. § 3 stk. 2.
Stk. 6. Medlemmer har, uanset om det er enkeltpersoner, foreninger, fonde, institutioner mv., 1 stemme.
Stk. 7. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
§ 11. Ændringer i foreningens vedtægt er vedtaget, når 2/3 af de på en generalforsamling afgivne, herunder også blanke stemmer, er for ændringerne.
Stk. 2. Andre afstemninger end de i stk. 1 og i ¬ß 24 n√¶vnte, afg√łres ved simpel stemmeflerhed. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.
Stk. 3. Forslag om vedtægtsændringer og ophævelse af foreningen skal optages som særskilt punkt på dagsordenen.
Stk. 4. Afstemninger skal på begæring være skriftlige.
§ 12. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.
Stk. 2. Generalforsamlingens dagsorden skal mindst indeholde f√łlgende punkter:
 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af formand på lige år.
 8. Valg af:
  1. 2 bestyrelsesmedlemmer,
  2. 2 bestyrelsessuppleanter,
  3. 2 revisorer, og
  4. 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Stk. 3. Forslag til dagordenens punkt 6 skal være formanden i hænde senest den 15. februar for at kunne blive behandlet på samme års generalforsamling.
Stk. 4. Formanden foranstalter senest 2 uger f√łr generalforsamlingens afholdelse indkomne forslag eller en orientering om de indkomne forslag og deres n√łjagtige placering p√• hjemmesiden udsendt til medlemmerne jf. ¬ß¬ß 7 og 8.
¬ß 13. Ekstraordin√¶r generalforsamling indkaldes, n√•r bestyrelsen finder det forn√łdent, eller mindst 10 medlemmer beg√¶rer det med angivelse af det emne, der √łnskes behandlet.
Stk. 2. I sidstnævnte tilfælde er bestyrelsen forpligtet til at indkalde til ekstraordinær generalforsamling efter reglerne om indkaldelse til generalforsamling, således at den ekstraordinære generalforsamling kan afholdes senest på 2-måneders dagen for begæringens modtagelse.

VI Bestyrelsen
§ 14. Bestyrelsen består af formanden og 4 bestyrelsesmedlemmer, der alle vælges på generalforsamlingen for en 2-årig periode.
Stk. 2. Kun myndige personer kan opnå valg til de i § 8 stk. 2 pkt. 7 og 8 nævnte poster.
Stk. 3. Bestyrelsen leder foreningens daglige virke.
Stk. 4. Foreningen tegnes over for tredjemand af formanden og kassereren i fællesskab.
¬ß 15. Formanden indkalder til bestyrelsens m√łder, n√•r han finder det forn√łdent.
Stk. 2. Beslutninger truffet p√• telefonm√łder og via elektronisk korrespondance har samme bindende virkning som ved et fysisk m√łde.
Stk. 3. Bestyrelsen skal dog afholde mindst 1 fysisk bestyrelsesm√łde om √•ret.
Stk. 4. Fysisk bestyrelsesm√łde skal endvidere afholdes, hvis 2 bestyrelsesmedlemmer frems√¶tter beg√¶ring derom.
Stk. 5. Bestyrelsen laver som minimum et beslutningsreferat over hvert afholdt m√łde.
Stk. 6. Beslutningsreferatet udsendes til bestyrelsen.
§ 16. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsens sammensætning og konstituering meddeles snarest til medlemmerne efter reglerne i §§ 6 og 7.
§ 17. Bliver en bestyrelsespost ledig i funktionsperioden, indtræder de på generalforsamlingen valgte suppleanter i den orden, de er valgt.
Stk. 2. Er der ikke flere suppleanter, supplerer bestyrelsen sig selv med et nyt medlem fra medlemskredsen dog således, at mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer skal være valgt på generalforsamlingen.
Stk. 3. Bliver posten som formand ledig i funktionsperioden, overtager næstformanden posten, og bestyrelsen konstituerer sig på ny.
¬ß 18. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, n√•r alle medlemmer er indkaldt til et m√łde og mindst 4 er m√łdt. Alle bestyrelsens beslutninger afg√łres ved simpel stemmeflerhed. I tilf√¶lde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 2. Driften af foreningen via telefonm√łder, elektronisk korrespondance har samme bindende virkning som foregik den ved et fysisk m√łde.
¬ß 19. Bestyrelsen opretter en konto i et pengeinstitut over hvilken foreningens √łkonomi f√łres.
Stk. 2. Kassereren har prokura over kontoen.
Stk. 3. Ved kassererens forfald kan formanden i forening med endnu et bestyrelsesmedlem overtage kassererens funktioner.

VII Regnskab og kontingent
§ 20. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Det reviderede regnskab skal v√¶re formanden i h√¶nde senest den 15. februar det f√łlgende √•r.
§ 21. Medlemskontingentet for enkeltpersoner, foreninger, organisationer m.fl. fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
Stk. 2. Medlemskontingentet er gældende i et år fra indmeldelsesdatoen og skal være betalt senest en måned senere.
Stk. 3. Bestemmelsen i stk. 2 gælder for medlemmer indmeldt i foreningen efter 13. februar 2004.
Stk. 4. Kontingent for medlemmer indmeldt f√łr den 13. februar 2004 forfalder til betaling 1. januar og skal v√¶re indbetalt senest 1. februar.
Stk. 5. Bestyrelsen kan, når særlige forhold er til stede tildele et medlem kontingentfrihed.
§ 22. Bidragyderes identitet skal på begæring holdes hemmelig.

VIII Udvalg
¬ß 23. Bestyrelsen kan neds√¶tte udvalg til behandling og gennemf√łrelse af projekter og beslutninger vedtaget af bestyrelsen.
Stk. 2. Bestyrelsen kan enten udpege et bestyrelsesmedlem til at deltage i s√•danne udvalg eller udpege et af foreningens √łvrige medlemmer som formand for udvalget.
Stk. 3. Hvis formanden for et udvalg ikke er bestyrelsesmedlem, tiltræder udvalgsformanden bestyrelsen med samme rettigheder som bestyrelsesmedlemmerne, under bestyrelsens behandling af udvalgets arbejde.

IX Ophævelse og ikrafttrædelse
¬ß 24. Oph√¶velse af foreningen kan kun ske, n√•r forslag herom er vedtaget af 4/5 af de p√• en generalforsamling fremm√łdte og derefter af 4/5 af foreningens medlemmer.
Stk. 2. Såfremt der ved en afstemning blandt medlemmerne ikke afgives mindst 4/5 stemmer, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvis eneste formål er ophævelse af foreningen.
Stk. 3. P√• denne ekstraordin√¶re generalforsamling kan oph√¶velsen vedtages uanset antallet af fremm√łdte medlemmer s√•fremt 4/5 stemmer for oph√¶velsen.
¬ß 25. Ved foreningens oph√¶velse skal foreningens formue tilgodese foreningens form√•l jf. ¬ß 2. Generalforsamlingen, under hvilken beslutningen om foreningens oph√¶velse vedtages, bestemmer, hvorledes dette g√łres.
§ 26. Denne vedtægt er vedtaget på den generalforsamling xxxdag den dd. mm åååå og erstatter vedtægten af 29. juni 2002 med senere ændringer senest den 31. marts 2007 og træder ikraft straks efter generalforsamlingen.

Sted, xxxdag, den dd. mm åååå.

Navn, dirigent. Navn, referent.

[Til top]

Vedtægtsforslaget i pdf-format.