Institut for Menneskerettigheders h√łringsskrivelse af 4. august 2017 til SST‚Äôs h√łringsudkast af 2. juni 2017.

Vist 75 gange.
Institut for Menneskerettigheders h√łringsskrivelse af 4. august 2017 til Sundhedsstyrelsens udkast af 2. juni 2017 til “Vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling” til Sundhedsstyrelsen.

Herunder gengives h√łringsskrivelsen.

Sundhedsstyrelsen
Enheden for Evidens, Uddannelse og Beredskab
Islands Brygge 67
2300 K√łbenhavn S
E-mail: Enhedeub@sst.dk

4. august 2017

H√ėRING OVER VEJLEDNING OM SUNDHEDSFAGLIG HJ√ÜLP VED K√ėNSIDENTITETSFORHOLD OG K√ėNSMODIFICERENDE BEHANDLING

Sundhedsstyrelsen har ved e-mail af 2. juni 2017 anmodet om Institut for Menneskerettigheders eventuelle bem√¶rkninger til Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning om sundhedsfaglig hj√¶lp ved k√łnsidentitetsforhold og k√łnsmodificerende behandling.

Danmark har siden 2011 indf√łrt lovgivning, som p√• flere omr√•der styrker indsatsen for LGBTI-personers rettigheder, herunder for transk√łnnede. Med √¶ndringer af CPR-loven i 2014 markerede Danmark sig som et foregangsland, der anerkender menneskers ret til at leve i overensstemmelse med deres k√łnsidentitet, og i dag st√•r det i Danmark enhver frit for at v√¶lge sit juridiske k√łn gennem den s√•kaldte erkl√¶ringsmodel, der er lettilg√¶ngelig og ikke stiller krav om kirurgiske indgreb, psykiatriske eller psykologiske godkendelser.

Senest blev transk√łnnethed fjernet fra Sundhedsstyrelsens diagnosefortegnelse over psykiatriske lidelser, og transk√łnnede i Danmark har siden 1. januar 2017 ikke skullet have en psykiatrisk diagnose for at f√• adgang til k√łnsmodificerende behandling. Det foreliggende udkast til vejledning fra Sundhedsstyrelsen kommer i forl√¶ngelse heraf og har til form√•l at afspejle, at √¶ndringen ogs√• formelt anerkendes inden for det danske sundhedsv√¶sen.

Instituttet har f√łlgende bem√¶rkninger til Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning:

GENEREL VEJLEDNING
P√• trods af forandringer og opbrud i k√łnsforst√•elser de seneste √•rtier samt en stigende erkendelse af, at det ved f√łdslen tildelte k√łn ikke n√łdvendigvis stemmer overens med ens oplevede k√łn, p√•virker og begr√¶nser stereotype k√łnsopfattelser fortsat transk√łnnedes frie livsudfoldelse. Henset til, at transk√łnnede i Danmark stadig i h√łj grad oplever at blive diskrimineret p√• baggrund af deres k√łnsidentitet, herunder ofte oplever sig m√łdt af et ikke-inkluderende sundhedsv√¶sen, finder instituttet det v√¶sentligt, at Sundhedsstyrelsen ogs√• har fokus p√• det sundhedsfaglige personales m√łde med transk√łnnede, hvor de transk√łnnede s√łger sundhedsfaglig hj√¶lp og behandling for andre forhold end k√łnsmodificerende behandling.

Instituttet finder det s√•ledes positivt, at Sundhedsstyrelsen i februar 2017 i et nyhedsopslag anf√łrte, at hensigten med vejledningen er at “s√¶tte nogle meget klare rammer for sundhedsv√¶senets m√łde med transpersoner, b√•de n√•r de s√łger hj√¶lp til k√łnsmodificerende behandling, men ogs√• helt generelt.” [1]

Ud fra det foreliggende udkast finder instituttet det imidlertid ikke tilstr√¶kkelig klart, at vejledningen ogs√• omfatter transk√łnnedes generelle m√łde med sundhedsvaesenet. Instituttet ville have fundet det hensigtsm√¶ssigt. at man i forbindelse med udarbejdelsen af det foreliggende udkast ogs√• havde udarbejdet en s√¶rskilt vejledning om sundheds√¶senet generelle m√łde med s√•vel transk√łnnede, som andre k√łnsidentiteter.

Instituttet anbefaler derfor, at det som minimum prceciseres i vejledningen, at den ogs√• vedr√łrer transk√łnnedes adgang til sundhedsydelser generelt. Instituttet anbefaler, at det i den forbindelse anf√łres, at transk√łnnede skal behandles p√• lige fod med andre personer, der har tilsvarende helbredsm√¶ssige behov, og at sundhedsfagligt personale skal undg√• at fokusere p√• k√łnsidentitet, n√•r transk√łnnede s√łger hj√¶lp og behandling for forhold, der ikke er afledt af deres transk√łnnethed. Endvidere anbefaler instituttet, at det tilf√łjes, at sundhedsfagligt personale skal vaere opm√¶rksomme p√• at omtale transk√łnnede ved det k√łn, som de transk√łnnede selv angiver som det rigtige, ligesom personalet skal v√¶re vidende om, at nogle transk√łnnede – som det ogs√• g√łr sig g√¶ldende for andre dele af befolkningen – ikke identificerer sig som “kvinde”‘ eller “mand”, men har en non-bin√¶r forst√•else af k√łn. Endelig er det s√¶rligt v√¶sentligt for transk√łnnede, at sundhedsfagligt personale har viden om, at der er forskel p√• k√łnsidentitet og seksualitet.

RESPEKT OG INDDRAGELSE
Flere transk√łnnede har l√łbende og offentligt tilkendegivet – ogs√• efter √¶ndringen af diagnoseklassifikationen i januar 2017 – hvordan de, s√¶rligt inden for sundheds√¶senet, stigmatiseres og m√łdes uden den respekt og v√¶rdighed, som b√łr kendetegne det danske samfund.

P√• den baggrund finder instituttet det positivt, at Sundhedsstyrelsens udkast til vejledning indeholder et selvst√¶ndigt afsnit om respekt og inddragelse (afsnit 3.1), der understreger vigtigheden af, at transk√łnnede bliver m√łdt af et sundhedsfaglig personale, der optr√¶der professionelt med respekt for den enkeltes situation og pr√¶ferencer.

Instituttet mener dog, at sp√łrgsm√•let om inddragelse af den enkelte transk√łnnede i sin egen behandling skal v√¶re mere gennemg√•ende og b√łr komme til udtryk i vejledningen p√• en mere fremtr√¶dende m√•de.
S√¶rligt finder instituttet, at det g√łr sig g√¶ldende for udkastets afsnit om krav til udredning (afsnit 7 .1) og krav til igangs√¶ttelse af behandling {afsnit 7.2). I det foreliggende udkast finder instituttet, at det ikke i tilstr√¶kkelig grad beskrives, hvordan man vil sikre, at de transk√łnnede f√•r et klart overblik over behandlingsprocessen, herunder hvad et behandlingsforl√łb indeb√¶rer – f.eks hvilke konkrete behandlingstilbud, der findes, hvilken udredning, der eventuelt er tilknyttet det enkelte tilbud, og hvad den forventede tidsramme vil v√¶re. Instituttet bem√¶rker i den forbindelse vigtigheden af, at transk√łnnede modtager de rigtige og relevante informationer for p√• et oplyst grundlag at kunne tage del i fasl√¶ggelsen af behandlingsplan samt eventuelt udredningsprogram.

P√• den baggrund anbefaler instituttet, at sp√łrgsm√•let om transk√łnnedes inddragelse integreres som et generelt gennemg√•ende punkt under samtlige afsnit i vejledningen.

ANERKENDENDE SPROG
Instituttet mener, at det sprog, der anvendes til beskrivelse af transk√łnnethed, er en v√¶sentlig faktor, n√•r stigmatisering af transk√łnnede skal undg√•s.

Instituttet: finder det s√•ledes positivt, at det foreliggende udkast generelt anvender et anerkendende sprog, der ikke un√łdigt diagnosticerer transk√łnnethed. Instituttet bem√¶rker til eksempel, at ord som “sygdom” og “lidelse” ikke bruges i vejledningen, og at der skelnes mellem st√łttte og sundhedsfaglig behandling. Instituttet opfatter den tilgang som en anerkendelse af at transk√łnnethed i sig selv hverken er udtryk for psykisk eller somatisk lidelse.

Instituttet finder dog, at der fortsat er plads til sproglige forbedringer i vejledningen. Begrebet k√łnsidentitet kommer af det engelske udtryk “gender identity“, som d√¶kker over en persons opfattelse af sit eget k√łnbin√¶r s√•vel som non-bin√¶r. Det er s√•ledes instituttets opfattelse, at begrebet “k√łnsidentitet” ikke kun vedr√łrer gruppen af transk√łnnede, men den brede befolkning generelt, og derfor finder instituttet det uhensigtsm√¶ssigt, at vejledningen konsekvent benytter begrebet “k√łnsidentitetsforhold” ogs√•, hvor der mere korrekt kunne st√• “transk√łnnethed“. Hertil bem√¶rker instituttet, at henvendelser fra transk√łnnede, som √łnsker k√łnsmodificerende hormonbehandling og/eller kirurgi, ofte selv f√łler sig afklarede omkring deres k√łnsidentitet og derfor formentlig n√¶rmere vil betegne deres oplevelse som en uoverensstemmelse mellem det tildelte og oplevede k√łn, end et sp√łrgsm√•l om “k√łnsidentitetsforhold”. P√• baggrund af ovenst√•ende anbefaler instituttet, at der foretages justeringer i relation til brugen af begrebet “k√łnsidentitetsforhold”, herunder at der tages h√łjde for, at usikkerhed omkring k√łnsidentitet g√¶lder for en bestemt gruppe af de transk√łnnede, og ikke for alle.

Endvidere bem√¶rker instituttet, at der under afsnittet om tilladelse til kastration (afsnit 13) henvises til g√¶ldende regler, hvorefter en transk√łnnet kan f√• tilladelse til kastration som led i k√łnsskifte, hvis vedkommende som et blandt andre krav har f√•et stillet “diagnosen transseksualitet“. Endvidere fremg√•r det af vejledningen, hvordan Sundhedsstyrelsen fortolker lovens ord om “stillet diagnosen transseksualitet“. Instituttet anbefaler, at det i vejledningens afsnit om tilladelse til kastration anf√łres, at “diagnosen “transseksualitet” er et udtryk, der stammer fra perioden f√łr 1. januar 2017, hvor transk√łnnethed stadig blev anset for en psykiatrisk lidelse, og at udtrykket i dag er for√¶ldet.

SEXOLOGISK KLINIK
Instituttet har fulgt debatten om Sexologisk Kliniks monopol p√• behandling i Danmark og er derfor orienteret om, at der i februar 2017 blev lagt op til et monopolbrud, s√•ledes at behandling af transk√łnnede ogs√• skal kunne udbydes andre steder i landet end p√• Sexologisk Klinik i K√łbenhavn. [2]

Instituttet bem√¶rker hertil, at for at en person, der oplever usikkerhed omkring sin k√łnsidentitet, kan blive afklaret om de behandlinger, der tilbydes, vil det ofte for personen v√¶re essentielt at kunne indg√• i en √¶rlig dialog med en sundhedsfaglig om de udfordringer og problemer, som personen oplever vedr√łrende sin k√łnsidentitet. Instituttet finder det dertor problematisk, at det er samme sundhedsfaglige personale, der dels skal yde den uafklarede person r√•dgivning og st√łtte, dels senere skal afg√łre, om personen er egnet til at modtage k√łnsmodificerende behandling. P√• den baggrund anbefaler instituttet, at r√•dgivning til personer, der er uafklarede om deres k√łnsidentitet, sker i et andet regi i sundhedsv√¶senet og af personale, der ikke er tilknyttet Sexologisk Klinik.

Instituttet efterlyser i den forbindelse, at der i vejledningen gives et klart overblik over og pr√¶cisering af, hvilke konkrete behandlingstilbud, der findes, hvilken eventuel udredning, der er knyttet til det enkelte tilbud, og om tilbuddet gives gennem det prim√¶re eller sekund√¶re sundheds√¶sen. Endvidere efterlyser instituttet pr√¶cisering af, om ogs√• praktiserende l√¶ger og/eller gyn√¶kologer skal kunne forest√• behandling eller dele heraf. Instituttet bem√¶rker hertil, at en decideret oplistning i vejledningen af akt√łrer og tilbud vil kunne hj√¶lpe til konkret afklaring af, hvilke tilbud transk√łnnede og personer med uafklaret k√łnsidentitet, kan g√łre brug af, ligesom en s√•dan konkretisering ogs√• vil styrke muligheden for inddragelse.

TILBUD TIL PERSONER UNDER 18 √ÖR
Af vejledningens afsnit om k√łnsmodificerende tilbud til personer under 18 √•r (afsnit 9) fremg√•r det blandt andet, at det er v√¶sentligt, at der sikres en sammenh√¶ngende og helhedsorienteret indsats, der l√łbende tilpasses barnets/den unges alder og udvikling. Med henvisning til instituttets bem√¶rkninger oven for vedr√łrende respekt og inddragelse, efterlyser instituttet, at det af vejledningen mere tydeligt fremg√•r hvilke k√łnsmodificerende tilbud, der gives til b√łrn og unge, herunder hvordan barnet/den unge og for√¶ldrene p√•t√¶nkes inddraget i processen.
S√¶rligt er sp√łrgsm√•let om inddragelse af for√¶ldrene relevant, n√•r der er tale om en ung, der er fyldt 15 √•r og dermed, som f√łlge af Sundhedslovens regler, selv kan give informeret samtykke til behandling. Instituttet ville have fundet det hensigtsm√¶ssigt, at man i vejledningen havde taget stilling til, hvordan sundhedsv√¶senet vil h√•ndtere eventuelle uenigheder imellem barnet og for√¶ldrene, eller for√¶ldrene imellem.

Der henvises til sagsnr.: 4-1010/127/S

Med venlig hilsen
Mathilde Worch Jensen
JURIDISK R√ÖDGIVER

* * *
  1. [Retur] Sundhedsstyrelsen: Transpersoners m√łde med sundhedsv√¶snet, 15. februar 2017.
    https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/transpersoners-moede-rned-sundhedsvaesnet
  2. [Retur] Dagbladet Information: Sundhedsministeren vil bryde Sexologisk Kliniks monopol p√• behandling af transk√łnnede, 15. februar 2017
    (https://www.information.dk/indland/2017/02/sundhedsministeren-bryde-sexologisk-kliniks-monopol-paa-behandling-transkoennede) (Url’en er √¶ndret og derfor rettet. Tina Thranesen.

* * *
H√łringsskrivelsen i pdf-format.