Sterilisation og kastration, Lov om.

Vist 1.285 gange.
Lige siden Christine Jorgensen i 1952 fik foretaget sin k√łnsskifteoperation p√• Rigshospitalet i K√łbenhavn, har ¬ß 13 i “Lov om sterilisation og kastration” v√¶ret benyttet som det retslige grundlag for at give tilladelse til k√łnsskifteoperation, idet en s√•dan operation jo medf√łrer en kastration.

Loven er meget gammel.
Historisk set var lov nr. 130 af 1. juni 1929 den f√łrste lov p√• kastrationsomr√•det. Den blev revideret ved lov nr. 176 af 11. maj 1935, der blev efterfulgt af lov nr. 234 af 3. juni 1967 og igen af lov nr. 318 af 13. juni 1973.
Det blev den sidste lov om sterilisation og kastration, idet der dog blev foretaget ændringer i den jf. § 4 i lov nr. 254 af 12. juni 1975, lov nr. 280 af 26. maj 1976 , § 15 i lov nr. 389 af 7. juni 1989 og lov nr. 1136 af 22. december 1993.
Sammenskrivning i lovbekendtg√łrelse nr. 661 af 12. juli 1994.
Endvidere enkelte konsekvensrettelser som f√łlge af √¶ndringer i andre love jf. LOV nr. 389 af 14. juni 1995, LOV nr. 145 af 25. marts 2002 og LOV nr. 435 af 10. juni 2003..

Loven blev oph√¶vet 1. januar 2007, da forholdene om sterilisation og kastration blev indf√łrt i Sundhedsloven, der tr√•dte i kraft samme dato.

I ¬ß 13 anf√łres, at en person, kan f√• tilladelse til kastration, hvis ans√łgerens k√łnsdrift uds√¶tter denne for at beg√• forbrydelser eller medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse og i ¬ß 14, at tilladelsen gives af Justitsministeren.

Loven blev oprindelig lavet som en beskyttelse mod tvangssterilisation og tvangskastration primært af sædelighedskriminelle og åndsvage.
De seneste mange √•r blev loven udelukkende anvendt som retsgrundlag for at give tilladelse til k√łnsskifteoperationer.
Sædelighedskriminelle og åndsvage blev i stedet medicinsk behandlet.

* * *
Herunder vises i sin helhed den sidste udgave af “Lov om sterilisation og kastration”.

Bekendtg√łrelse af lov om sterilisation og kastration

Herved bekendtg√łres lov nr. 318 af 13. juni 1973 om sterilisation og kastration med de √¶ndringer, der f√łlger af ¬ß 4 i lov nr. 254 af 12. juni 1975, lov nr. 280 af 26. maj 1976 , ¬ß 15 i lov nr. 389 af 7. juni 1989 og lov nr. 1136 af 22. december 1993.

Kapitel 1
Lovens område
¬ß 1. Loven anvendes p√• indgreb, hvorved k√łnskirtlerne fjernes, eller behandlinger, hvorved de varigt s√¶ttes ud af funktion (kastration), samt p√• andre indgreb, der varigt oph√¶ver forplantningsevnen (sterilisation).
Stk. 2. Indgreb og behandlinger for at helbrede legemlig sygdom omfattes ikke af loven.
Kapitel 2
Sterilisation
§ 2. Enhver, der er fyldt 25 år og har bopæl her i landet, har ret til at blive steriliseret.
Stk. 2. Dette gælder dog ikke personer, der er umyndiggjort i personlig henseende, sindssyge eller åndssvage.
¬ß 3. Selv om en kvinde er under 25 √•r, kan hun blive steriliseret uden s√¶rlig tilladelse, hvis det er n√łdvendigt at forebygge svangerskab for at afv√¶rge fare for hendes liv eller for alvorlig og varig forringelse af hendes legemlige eller sj√¶lelige helbred, og denne fare er udelukkende eller ganske overvejende l√¶geligt begrundet.
Stk. 2. Hvis betingelserne i Stk. 1 er opfyldt, og kvindens ægtefælle eller samlever er under 25 år, kan han i stedet få tilladelse til sterilisation, jf. dog § 4, Stk. 3.
§ 4. Er betingelserne i § 2 eller § 3 ikke opfyldt, kan personer, som har bopæl her i landet, få tilladelse til sterilisation, hvis:
1) der p√• grund af arvelige anl√¶g hos ans√łgeren, dennes √¶gtef√¶lle eller samlever er en s√•dan fare for, at eventuelle b√łrn vil f√• en alvorlig legemlig eller sj√¶lelig lidelse, at det m√• anses for √łnskeligt at forebygge f√łdsler,
2) ans√łgeren, dennes √¶gtef√¶lle eller samlever p√• grund af sindssygdom eller anden sj√¶lelig lidelse, √•ndssvaghed eller svag begavelse i √łvrigt, grovere karakterafvigelser eller alvorlig legemlig lidelse er uegnet til at drage omsorg for b√łrn p√• forsvarlig m√•de,
3) der af s√¶rlige grunde er betydelig fare for, at ans√łgeren, dennes √¶gtef√¶lle eller samlever ikke kan gennemf√łre et fremtidigt svangerskab, eller at barnet ikke vil blive levedygtigt eller vil blive f√łdt med v√¶sentlige beskadigelser, eller
4) de forhold, hvorunder ans√łgeren og dennes familie lever, g√łr det p√•kr√¶vet at undg√• barnef√łdsel. Ved afg√łrelsen tages hensyn til familiens helbredsm√¶ssige, boligm√¶ssige og √łkonomiske forhold samt antallet af hjemmev√¶rende b√łrn og til, om det m√• forventes, at flere b√łrn vil medf√łre en v√¶sentlig belastning af forholdene gennem forringelse af ans√łgerens helbredstilstand, betydelig for√łgelse af dennes arbejdsbyrde eller p√• anden m√•de.
Stk. 2. Ved afg√łrelsen af, om sterilisation kan tillades, skal der l√¶gges s√¶rlig v√¶gt p√•, om de forhold, der begrunder sterilisationen, kan antages at v√¶re af varig karakter, og om der er rimelig udsigt til, at forebyggelse af svangerskab kan opn√•s p√• anden m√•de.
Stk. 3. Sterilisation af personer under 18 år må ikke tillades, medmindre ganske særlige forhold taler derfor.
Kapitel 3
Samråd og ankenævn
¬ß 5. Sager efter ¬ß 3, Stk. 2, ¬ß 4, ¬ß 6,Stk. 2, ¬ß 7 og ¬ß 8 afg√łres af de samr√•d, der er oprettet i henhold til lov om svangerskabsafbrydelse.
Stk. 2. Et samr√•ds afg√łrelse kan indbringes for det anken√¶vn, der er oprettet i henhold til lov om svangerskabsafbrydelse.
Stk. 3. Samr√•det og anken√¶vnet tiltr√¶des af en s√¶rligt beskikket dommer ved behandlingen af en ans√łgning fra en person, der:
1) er under 18 år,
2) er undergivet foranstaltninger i henhold til borgerlig straffelovs §§ 68-70,
3) mod sin vilje er indlagt eller tilbageholdt p√• statshospital i medf√łr af loven om sindssyge personers hospitalsophold eller
4) modtager hjælp i henhold til lovgivningen om forsorgen for åndssvage og andre særlig svagtbegavede.
Stk. 4. Tilladelse kan kun gives, hvis der er enighed herom i samrådet eller ankenævnet.
Stk. 5. Justitsministeren beskikker dommere og stedfortrædere for disse efter Stk. 3. Beskikkelsen gælder for 4 år ad gangen og kan omfatte flere samråd.
Kapitel 4
Fremgangsmåden
§ 6. Anmodning om sterilisation skal fremsættes af den, på hvem indgrebet skal foretages.
Stk. 2. Er denne p√• grund af sindssygdom, √•ndssvaghed eller af anden grund varigt eller for l√¶ngere tid ude af stand til at forst√• betydningen af indgrebet, kan samr√•det efter anmodning fra en s√¶rligt beskikket v√¶rge tillade sterilisation, n√•r omst√¶ndighederne taler derfor. Samr√•dets afg√łrelse kan af v√¶rgen indbringes for anken√¶vnet.
¬ß 7. Er den, p√• hvem indgrebet skal foretages, umyndig, sindssyg eller √•ndssvag, eller findes det i √łvrigt p√• grund af ans√łgerens sj√¶lelige tilstand, herunder svag begavelse, bet√¶nkeligt, at denne p√• egen h√•nd anmoder om sterilisation, kan samr√•det tillade sterilisation efter anmodning fra den p√•g√¶ldende og for√¶ldremyndighedens indehaver eller v√¶rgen, eventuelt en s√¶rligt beskikket v√¶rge. Samr√•dets afg√łrelse kan indbringes for anken√¶vnet af ans√łgeren, for√¶ldremyndighedens indehaver og v√¶rgen.
¬ß 8. Samr√•det kan tillade sterilisation efter ¬ß 2 eller ¬ß 4, selv om ans√łgeren ikke har bop√¶l her i landet, hvis den p√•g√¶ldende har en s√¶rlig tilknytning hertil.
¬ß 9. Anmodning om sterilisation frems√¶ttes overfor en l√¶ge eller over for en amtskommune eller i K√łbenhavn og p√• Frederiksberg kommunen.
Stk. 2. Hvis betingelserne i § 2 eller § 3, Stk. 1, er opfyldt, uden at der foreligger omstændigheder som nævnt i § 6, Stk. 2, eller § 7, henviser lægen eller amtskommunen (kommunen) den pågældende til sterilisationsbehandling. I modsat fald skal lægen forelægge anmodningen med sin udtalelse for amtsrådet (kommunalbestyrelsen).
Stk. 3. Den, p√• hvem indgrebet skal foretages, skal af en l√¶ge vejledes om indgrebets beskaffenhed og direkte f√łlger samt om den risiko, der m√• antages at v√¶re forbundet med indgrebet. Det samme g√¶lder den, der skal frems√¶tte anmodning efter ¬ß 6,Stk. 2, eller tiltr√¶de anmodningen efter ¬ß 7.
§ 10. (Ophævet).
§ 11. Udgifterne i anledning af sterilisation afholdes af bopælsamtskommunen i henhold til lov om sygehusvæsenet eller lov om offentlig sygesikring.
§ 12. Justitsministeren fastsætter regler om anmodning om sterilisation og om behandling af sager herom.
Kapitel 5
Kastration
¬ß 13. En person, som har bop√¶l her i landet, kan f√• tilladelse til kastration, hvis ans√łgerens k√łnsdrift uds√¶tter denne for at beg√• forbrydelser eller medf√łrer betydelige sj√¶lelige lidelser eller social forringelse.
Stk. 2. Kastration af personer under 21 år må ikke tillades, medmindre ganske særlige grunde taler derfor.
§ 14. Tilladelse til kastration gives af justitsministeren.
Stk. 2.¬ß¬ß 6-8 finder tilsvarende anvendelse p√• ans√łgninger om kastration. De afg√łrelser, der efter ¬ß 6, Stk. 2, ¬ß 7 og ¬ß 8 ved sterilisation tr√¶ffes af et samr√•d eller anken√¶vnet, tr√¶ffes dog ved kastration af justitsministeren.
Stk. 3. § 9, Stk. 3 finder tilsvarende anvendelse ved kastration.
§ 15. Udgifter i anledning af kastration afholdes af statskassen.
¬ß 16. Justitsministeren kan fasts√¶tte regler om ans√łgning om kastration og om behandlingen af sager herom.
Kapitel 6
Straf, ikrafttræden m.v.
¬ß 17. Den, der ulovligt foretager sterilisation eller kastration, straffes med b√łde, medmindre h√łjere straf er forskyldt efter borgerlig straffelov.
§ 18. Loven træder i kraft den 1. juli 1973.
Stk. 2. Lov nr. 234 af 3. juni 1967 om sterilisation og kastration ophæves.
¬ß 19. Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland.

Justitsministeriet, den 12. juli 1994
Erling Olsen
/ C. Rosholm

Kastrationsloven РLOV 1136 af 22. december 1993 Рpå Retsinformation. (Historisk Рikke gældende).
Bekendtg√łrelse af lov om sterilisation og kastration – LBK nr. 661 af 12. juli 1994 p√• Retsinformation (Historisk – ikke g√¶ldende).