L 101. Lovforslag den 30. marts 2023 om √¶ndring af lov om de gymnasiale uddannelser – indf√łrelse af obligatorisk seksualundervisning.

Vist 34 gange.
B√łrne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) fremsatte den 30. marts 2023 lovforslag L 101 – Samling 2022-23 (2. samling) – om √¶ndring af lov om de gymnasiale uddannelser.
(Udvidelse af lovens form√•lsbestemmelse og indf√łrelse af obligatorisk seksualundervisning).

Herunder gengives lovforslaget og de transrelaterede bemærkninger. For fuld indsigt i lovforslaget og dets behandling henvises til lovforslaget hos Folketinget. Links dertil i bunden af denne side.

* * *

Forslag
til
Lov om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser
(Udvidelse af lovens form√•lsbestemmelse og indf√łrelse af obligatorisk seksualundervisning)

§ 1

I lov om de gymnasiale uddannelser, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 957 af 22. juni 2022, som √¶ndret ved ¬ß 3 i lov nr. 2532 af 22. december 2021 og ¬ß 4 i lov nr. 880 af 21. juni 2022, foretages f√łlgende √¶ndringer:

1. § 1, stk. 3, 2. pkt., affattes således:
“Eleverne skal derfor l√¶re at forholde sig reflekterende og ansvarligt til deres omverden, herunder medmennesker, natur, milj√ł, klima og samfund, samt til deres udvikling.”

2. I § 29 indsættes som stk. 7:
Stk. 7. Seksualundervisning skal, hvor det er relevant, indg√• som en del af undervisningen. Undervisningen skal tilrettel√¶gges, s√• eleverne opn√•r viden om og indsigt i seksualomr√•det og f√•r mulighed for at reflektere herover.”

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2023.
Stk. 2. ¬ß 1, nr. 2, finder ikke anvendelse p√• gymnasiale uddannelser p√•begyndt f√łr lovens ikrafttr√¶den. For s√•danne uddannelser finder de hidtil g√¶ldende regler anvendelse.

Bemærkninger til lovforslaget
Almindelige bemærkninger

1. Indledning
[…]
2.2. Indf√łrelse af obligatorisk seksualundervisning
2.2.1. Gældende ret
[…]
Seksualundervisning er ikke obligatorisk på de gymnasiale uddannelser i dag.

2.2.2. B√łrne- og Undervisningsministeriets overvejelser og den foresl√•ede ordning
Eleverne p√• de gymnasiale uddannelser eftersp√łrger obliga torisk seksualundervisning, blandt andet fordi den seksuelle debutalder harmonerer med tidspunktet for, at mange unge begynder p√• en ungdomsuddannelse.

Samtidig viser den √•rlige elevtrivselsunders√łgelse fra 2021, at 14 pct. af eleverne p√• de gymnasiale uddannelser inden for det seneste √•r er blevet udsat for u√łnsket seksuel op m√¶rksomhed fra andre elever eller ansatte p√• skolen. P√• tilsvarende vis viste elevtrivselsunders√łgelsen i 2020, at ca. 10 pct. af eleverne inden for det seneste √•r var blevet udsat for u√łnsket seksuel opm√¶rksomhed af andre elever eller ansatte p√• skolen.

Kun i undervisningen i grundskolen indgår sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab som obligatoriske emner, jf. § 7, stk. 1, nr. 2, i lov om folkeskolen.

På denne baggrund er gymnasieforligskredsen ved aftale af 4. oktober 2022 blevet enige om, at eleverne på de gymnasiale uddannelser skal have obligatorisk seksualundervisning fra skoleåret 2023/24.

Den foresl√•ede ordning vil medf√łre, at seksualundervisning, hvor det er relevant, vil skulle indg√• som en del af den al mindelige undervisning som et led i de tv√¶rg√•ende aktiviteter p√• uddannelsen. Undervisningen vil skulle tilrettel√¶gges, s√• eleverne opn√•r viden om og indsigt i seksualomr√•det og f√•r mulighed for at reflektere herover.

Med forslaget g√łres seksualundervisning obligatorisk p√• de gymnasiale uddannelser. Samtidig vil seksualundervisning i lighed med r√¶kken af kompetencer n√¶vnt i ¬ß 29, stk. 2-6, i lov om de gymnasiale uddannelser f√• en central plads i de tv√¶rg√•ende aktiviteter p√• uddannelserne.

Kravet om obligatorisk seksualundervisning vil gælde for de 3-årige uddannelser til teknisk, merkantil og almen studentereksamen, den 2-årige uddannelse til hf-eksamen (hf med eller uden overbygning) og den 2-årige uddannelse til almen studentereksamen, jf. § 2, stk. 1 og 3, i lov om de gymnasiale uddannelser.

Kravet om obligatorisk seksualundervisning vil ikke gælde for gymnasial enkeltfagsundervisning (hf-enkeltfag) og erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux), jf. § 2, stk. 4 og 5, i lov om de gymnasiale uddannelser.

Det foruds√¶ttes, at eleverne i seksualundervisningen vil skulle stifte bekendtskab med emner som f.eks. samtykke, gr√¶nser, pr√¶vention samt seksuelt overf√łrte sygdomme og forebyggelse heraf. Den digitale dimension s√•som samtykke og gr√¶nser p√• sociale medier m.v. kan indg√• som en integreret del af de tematikker, som undervisningen skal d√¶kke. Den enkelte institution vil med forslaget have frihed til selv at tilrettel√¶gge indsatsen, s√• den passer til de lokale forhold. Institutionens leder vil dog v√¶re forpligtet til at sikre, at undervisningen har et omfang, s√• eleverne f√•r tid til indsigt i emnerne og mulighed for at reflektere herover.

Institutionsledere og undervisere opfordres til at udvise √•benhed i forhold til det undervisningsmateriale, der anvendes ved seksualundervisning, f.eks. ved foresp√łrgsel fra for√¶ldre.

Det er hensigten, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet med ekstern bistand vil stå i spidsen for udarbejdelsen af vejledende inspirationsmateriale herom i en række fag, som institutionerne kan anvende til at planlægge seksualundervisning i de enkelte fag. Der forventes at blive produceret inspirationsmateriale i omtrent 10 gymnasiale fag, således at der både er inspirationsmateriale i fag på htx, hhx, stx og hf.

Den n√¶rmere udm√łntning foretages af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

3. Ligestillingsmæssige konsekvenser
Lovforslagets indf√łrelse af obligatorisk seksualundervisning p√• de gymnasiale uddannelser har til form√•l at give eleverne viden om og indsigt i seksualomr√•det og give dem mulighed for at reflektere herover.

Det fremg√•r af B√łrne- og Undervisningsministeriets trivselsm√•ling p√• tv√¶rs af ungdomsuddannelser fra 2021, at 15 pct. af kvinder p√• f√łrste klassetrin har oplevet u√łnsket seksuel opm√¶rksomhed fra andre elever eller l√¶rere. Det samme g√¶lder 10 pct. af m√¶nd. If√łlge Danmark Statistik var 82,5 pct. af ofre for anmeldte voldt√¶gter i aldersgruppen 15-19 √•r kvinder og 17,5 pct. m√¶nd.

På den baggrund vurderes det, at lovforslaget kan have positive ligestillingsmæssige konsekvenser for kvinder, da det forventes, at elever på de gymnasiale uddannelser bliver mere bevidste om bl.a. samtykke og grænser.
[…]

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser
Til § 1

[…]
Til nr. 2
Til nr. 2 Det fremg√•r af ¬ß 29, stk. 1, i lov om de gymnasiale uddannelser, at uddannelsesforl√łbene og undervisningen skal tilrettel√¶gges, s√• eleven arbejder med at tilegne sig viden, kundskaber og kompetencer b√•de i det enkelte fag og i flerfaglige forl√łb.

Det indeb√¶rer, at undervisningen i de gymnasiale uddannelser overordnet skal tilrettel√¶gges s√•dan, at der er fokus p√• fagligheden i de enkelte fag, og at der samtidig indg√•r tv√¶rfaglige elementer og forl√łb i det omfang, det er fagligt relevant. Det indeb√¶rer endvidere, at klassens l√¶rere gennem studieplanen koordinerer de enkeltfaglige og flerfaglige aktiviteter, s√• det sikres, at eleverne b√•de opn√•r m√•l for det enkelte fag og samspillet mellem fag.

Der findes ikke i dag regler om obligatorisk seksualundervisning på de gymnasiale uddannelser.

Det foresl√•s, at der inds√¶ttes et nyt stk. 7 i ¬ß 29, hvorefter seksualundervisning, hvor det er relevant, vil skulle indg√• som en del af den almindelige undervisning. Undervisningen vil skulle tilrettel√¶gges, s√• eleverne opn√•r viden om og indsigt i seksualomr√•det og f√•r mulighed for at reflektere herover. Med forslaget vil seksualundervisning blive gjort obligatorisk p√• de gymnasiale uddannelser. Samtidig vil seksualun dervisning i lighed med de √łvrige tv√¶rg√•ende kompetencer omfattet af ¬ß 29 f√• en central plads i de tv√¶rg√•ende aktiviteter p√• uddannelserne.

Den enkelte institution vil med forslaget have frihed til selv at tilrettelægge indsatsen, så den passer til de lokale forhold. Der vil således ikke være krav om en særlig tilrettelæggelsesform. Seksualundervisningen vil dermed eksempelvis kunne tilrettelægges via fællesarrangementer, i bestemte fag eller som led i flerfaglige aktiviteter, ligesom seksualundervisningen vil kunne forestås af såvel interne som eksterne undervisere.

Det foruds√¶ttes, at eleverne i seksualundervisningen vil skulle stifte bekendtskab med emner som f.eks. samtykke, gr√¶nser, pr√¶vention samt seksuelt overf√łrte sygdomme og forebyggelse heraf. Den digitale dimension s√•som samtykke og gr√¶nser p√• sociale medier m.v. kan indg√• som en integreret del af de tematikker, som undervisningen skal d√¶kke. Det vil imidlertid v√¶re den enkelte uddannelsesinstitution, der bestemmer den konkrete tilrettel√¶ggelse af undervisningen. Institutionen vil dog blive forpligtet til at sikre, at undervisningen har et omfang, s√• eleverne f√•r tid til indsigt i emnerne og mulighed for at reflektere herover. B√łrne- og undervisningsministeren har det overordnede ansvar for og f√łrer tilsyn med undervisning, pr√łver og eksamen i henhold til lov om de gymnasiale uddannelser, jf. lovens ¬ß 70, stk. 1.

Der henvises i √łvrigt til pkt. 2.2 i lovforslagets almindelige bem√¶rkninger.

Til § 2

Det foreslås i stk. 1, at loven skal træde i kraft den 1. august 2023.

Forslaget vil medf√łre, at loven f√•r virkning fra den 1. august 2023. For s√• vidt ang√•r ¬ß 1, nr. 1, vil forslaget indeb√¶re, at emnerne milj√ł og klima med virkning fra og med skole√•ret 2023/24 vil skulle indg√• som dannelsesperspektiver i de gymnasiale uddannelser.

Det foresl√•s i stk. 2, at ¬ß 1, nr. 2, ikke finder ikke anvendelse p√• gymnasiale uddannelser p√•begyndt f√łr lovens ikrafttr√¶den. For s√•danne uddannelser finder de hidtil g√¶ldende regler anvendelse.

De foresl√•ede √¶ndringer vil ikke g√¶lde for F√¶r√łerne og Gr√łnland, da lov om de gymnasiale uddannelser ikke g√¶lder for F√¶r√łerne og Gr√łnland og ikke kan s√¶ttes i kraft for F√¶r√łerne og Gr√łnland ved kongelig anordning.
[…]

* * *
Folketingets journal vedr. lovforslag L 101 om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser.

Lovforslaget om ændring af lov om de gymnasiale uddannelser hos Folketingstidende Tillæg A i pdf-format.

H√łringsoversigt over h√łringer og h√łringssvar hos Folketinget til “Udkast til forslag til Lov om √¶ndring af lov om de gymnasiale uddannelser af 30. januar 2023“.