Notat af 24. juni 2013 fra justitsministeren om de lovgivningsmæssige konsekvenser af Europarådets konvention CM(2011)49 til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.

Vist 219 gange.
Justitsminister Morten B√łdskov fremsendte den 26. juni 2013 et notat af 24. juni 2013 om de lovgivningsm√¶ssige konsekvenser ved dansk tiltr√¶delse af konventionen ‚Äď CM(2011)49 ‚Äď til Ligestillingsudvalget – Alm. del 2012-13: Bilag 77. Notatet er p√• 96 sider.
I ralation til LGBT personer ses ikke anf√łrt nogen lovgivningsm√¶ssige konsekvenser.

Af f√łlgeskrivelsen fremg√•r f√łlgende:
Vedlagt sendes et notat om de lovgivningsm√¶ssige konsekvenser af Europar√•dets konvention til forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Council of Europe Convention on preventing andcombating violence against women and domestic violence).Regeringen agter at undertegne konventionen i l√łbet af efter√•ret 2013.Der henvises til sammenfatningen af de lovgivningsm√¶ssige konsekvenseri det vedlagte notats afsnit 4.Konventionsteksten og den forklarende rapport vedl√¶gges i kopi.Materialet er samtidig sendt til Folketingets Retsudvalg.

Morten B√łdskov

* * *
Notatet

Justitsministeret
Politi- og Straffesagsafdelingen
Den 24. juni 2013

Notat om
lovgivningsmæssige konsekvenser af Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence)

1. Indledning
Europar√•dets Ministerkomit√© besluttede i 2006 at f√• unders√łgt behovet for et juridisk instrument i Europar√•dsregi om partnervold. P√• baggrund af den gennemf√łrte unders√łgelse konkluderede Europar√•dets Styringskomit√© for Strafferet (CDPC), at et s√•dant instrument var n√łdvendigt.

Stedfortr√¶derkomit√©en besluttede herefter i december 2008 at neds√¶tte en ad hoc-komit√© (CAHVIO) med den opgave at forberede en eller flere juridisk bindende instrumenter om forebyggelse og bek√¶mpelse af vold i hjemmet, herunder vold mod kvinder, beskyttelse og st√łtte til ofrene og retsforf√łlgning af gerningsm√¶ndene.

Europar√•dets konvention til forebyggelse og bek√¶mpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet (herefter ‚ÄĚkonventionen‚ÄĚ) udspringer af denne komit√©s arbejde i 2009 og 2010.

Konventionsteksten blev vedtaget af Ministerkomit√©en den 7. april 2011 og √•bnet for undertegnelse den 11. maj 2011 i Istanbul. Konventionen er ledsaget af en forklarende rapport (herefter ‚ÄĚden forklarende rapport‚ÄĚ).

30 stater har pr. 18. juni 2013 undertegnet konventionen (Albanien, Andorra, Belgien, Bosnien og Herzegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Finland, Frankrig, Gr√¶kenland, Island, Italien, Kroatien, Lithauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Nederlandene,Norge, Polen, Portugal, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige,Tyrkiet, Tyskland, Ukraine, United Kingdom og √ėstrig). Albanien, Montenegro, Portugal og Tyrkiet har tillige ratificeret konventionen.

Konventionen tr√¶der i kraft p√• den f√łrste dag i den m√•ned, der f√łlger efter udl√łbet af en periode p√• tre m√•neder efter den dato, hvor ti undertegnende parter, herunder mindst otte af Europar√•dets medlemsstater, har ratificeret konventionen, jf. konventionens artikel 75, stk. 3. Konventionen er s√•ledesendnu ikke tr√•dt i kraft.

I det f√łlgende redeg√łres under pkt. 2 kort for indholdet af konventionen, mens pkt. 3 indeholder en detaljeret gennemgang af de enkelte bestemmelser i konventionen ledsaget af en vurdering af bestemmelsernes eventuelle lovgivningsm√¶ssige konsekvenser. Pkt. 4 indeholder en sammenfatning.

Til brug for udarbejdelsen af notatet har Justitsministeriet modtaget bidrag fra Besk√¶ftigelsesministeriet, Erhvervs- og V√¶kstministeriet, Kulturministeriet, Ministeriet for B√łrn og Uddannelse, Ministeriet for Forskning, Innovation og Videreg√•ende Uddannelser, Ministeriet for Ligestilling og Kirke, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, Social- og Integrationsministeriet og Udenrigsministeriet.

3. Lovgivningsmæssige konsekvenser af en dansk ratifikation (Side 3)

Artikel 3 indeholder definitioner af en række af konventionens begreber.
(Der er ingen bemærkninger om artiklen. Bem. af Tina Thranesen).

Konventionens artikel 3 vurderes ikke i sig selv at have lovgivningsmæssige konsekvenser.

Artikel 4 (Side 5 nederst og side 6)
Efter artikel 4, stk. 3, skal konventionen, is√¶r foranstaltningerne til beskyttelse af ofres rettigheder, gennemf√łres uden nogen form for diskrimination, det v√¶re sig p√• grund af biologisk k√łn (sex), sociokulturelt k√łn (gender), race, hudfarve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilknytning til et nationalt mindretal, ejendom, f√łdsel, seksuel orientering, k√łnsidentitet, alder, sundhedstilstand, handicap, √¶gteskabelig status, indvandrer- eller flygtningestatus eller anden status.

(I forhold til artiklen har rapporten tilf√łjelsen af de engelske ord “sex” om betydningen af “biologisk k√łn” og “gender” om “sociokulturelt k√łn”. Bem. og r√łd fremh√¶velse af Tina Thranesen).

Konventionens artikel 4 og 5 vurderes på denne baggrund ikke at have lovgivningsmæssige konsekvenser.

Artikel 14 (Side 14 nederst)
(Der er en l√¶ngere tekst om forskellige eksisterende forhold p√• undervisningsomr√•det ‚Äď b√•de i skole og fritiden. Bem. af Tina Thranesen).

Konventionens artikel 14 vurderes på denne baggrund ikke at have lovgivningsmæssige konsekvenser.

4. Sammenfatning
Som det fremgår af gennemgangen ovenfor, opfylder gældende dansk lovgivning vidt omfang de forpligtelser, der er indeholdt i Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet.

En dansk ratifikation af konventionen vil dog p√• f√łlgende to punkter kunne kr√¶ve lov√¶ndringer med henblik p√•, at dansk ret fuldt ud kan opfylde forligtelserne efter konventionen:
  • Det vurderes, at en dansk ratifikation vil kr√¶ve, enten at der gennemf√łres en lov√¶ndring, som kriminaliserer gentagen truende adf√¶rd som n√¶vnt i konventionens artikel 34, uden at den p√•g√¶ldende f√łrst har f√•et et tilhold, eller at Danmark ved ratifikationen i medf√łr af konventionens artikel 78, stk. 3, tager forbehold for at benytte ikke-strafferetlige sanktioner i stedet for strafferetlige sanktioner for den i artikel 34 n√¶vnte adf√¶rd.
  • Det vurderes, at en dansk ratifikation endvidere vil kr√¶ve, enten at der gennemf√łres en lov√¶ndring, som udskyder tidspunktet for for√¶ldelse af strafansvaret for ulovlig tvang i forbindelse med indg√•else af √¶gteskab (straffelovens ¬ß 260, stk. 2) og for legemsangreb i form af abort eller sterilisation uden samtykke, eller at Danmark ved ratifikationen i medf√łr af konventionens artikel 78, stk. 2, tager forbehold for ikke at anvende konventionens artikel 58 for s√• vidt ang√•r artikel 37 og 39.

Det vil endvidere f√łr en dansk ratifikation af konventionen v√¶re relevant at overveje, om Danmark ved ratifikationen i medf√łr af konventionens artikel 78, stk. 2, helt eller delvis b√łr tage forbehold over for anvendelsen af konventionens artikel 44, stk. 3, om afskaffelse af krav om dobbelt strafbarhed i sager om seksuel vold, herunder voldt√¶gt, beg√•et over for voksne og i sager om tvangs√¶gteskab, tvangsabort og tvangssterilisation, jf. konventionens artikel 36, 37 og 39.

Det vil endelig f√łr en dansk ratifikation af konventionen v√¶re relevant at overveje, om Danmark ved ratifikationen i medf√łr af konventionens artikel 77 b√łr tage territorialt forbehold med hensyn til konventionens anvendelse p√• F√¶r√łerne og i Gr√łnland.

Regeringen agter at undertegne konventionen i l√łbet af efter√•ret 2013.

Regeringen forventer herefter i folketingsåret 2013-14 at fremsætte forslag i Folketinget med henblik på at indhente Folketingets samtykke, jf. grundlovens § 19, til en dansk ratifikation af konventionen.

Såfremt regeringen i den forbindelse beslutter at foreslå lovændringer, vil regeringen fremsætte lovforslag, og der vil i forbindelse med fremsættelsen af lovforslaget blive redegjort nærmere for de foreslåede lovændringers indhold og konsekvenser. Folketinget vil i givet fald ved en vedtagelse af lovforslaget meddele samtykke efter grundlovens § 19 til, at Danmark ratificerer konventionen.

Såfremt regeringen beslutter ikke at foreslå lovændringer, vil regeringen fremsætte beslutningsforslag om, at Folketinget giver samtykke efter grundlovens § 19 til, at Danmark ratificerer konventionen. Der vil i forbindelse med fremsættelsen af beslutningsforslaget blive redegjort nærmere for regeringens beslutning og om de forbehold, som regeringen ved ratifikationen i givet fald agter at tage over for anvendelsen af enkelte af konventionens bestemmelser.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende notatet.
Notat om lovgivningskonsekvenser mv. (2. udkast) i pdf-format.