Offerunders√łgelserne 2005-2022. 20. november 2023.

Vist 53 gange.

Titel Offerunders√łgelserne 2005-2022
Original titel Offerunders√łgelserne 2005-2022
Udfærdiget af Maria Libak Pedersen og Flemming Balvig
Sprog Dansk
Udgivet af Justitsministeriet, K√łbenhavns Universitet,
Det Kriminalpræventive Råd, Politiet
Udgivet 20. november 2023
Antal sider 232
ISBN-13 978-87-94425-15-5
ISSN 2245-8425

Af rapporten kan det ikke udledes henholdsvis, hvor mange homoseksuelle og hvor mange transpersoner unders√łgelsen vedr√łrer, men kun hvor mange af disse to persongrupper unders√łgelsen samlet vedr√łrer.
Tina Thranesen.

* * *
Herunder gengives de dele af rapporten, som i rapporten betegnes som "hadforbrydelse", "hadefulde ytringer“, “seksuel orientering“, "k√łnsidentitet", “homofobi“, “transfobi” “homoseksuel“, “transperson", “transseksuel” og LGBTI-person.

* * *
[Side 2]
1. Resumé.
Denne rapport omhandler resultaterne af landsd√¶kkende offerunders√łgelser af danskernes udsathed for kriminalitet. De f√łrste landsd√¶kkende offerunders√łgelser blev gennemf√łrt i begyndelsen af 1970-erne, og siden 2005 er der √•rligt gennemf√łrt repr√¶sentative unders√łgelser af 16-74-√•riges udsathed for tyveri, h√¶rv√¶rk, vold og trusler om vold. Sidenhen er de √•rlige offerunders√łgelser suppleret med sp√łrgsm√•l om udsathed for voldt√¶gt (tidligere ‚Äôtvangssamleje‚Äô), √łvrige seksuelle kr√¶nkelser, kriminalitet beg√•et p√• internettet og psykisk vold. Foruden danskernes udsathed for kriminalitet belyser de √•rlige offerunders√łgelser danskernes anmeldelsestilb√łjelighed samt bekymring for kriminalitet.

* * *
[Side 5 m.f.]
Under afsnittet “Hadforbrydelse” anf√łrtes:
I 2020-2021 oplyste 0,6 pct. af de adspurgte, at de inden for det seneste √•r har v√¶ret udsat for h√¶rv√¶rk, vold og/eller hadefulde ytringer p√• internettet, der if√łlge offeret skyldes racisme, offerets seksuelle orientering eller k√łnsidentitet (at man uds√¶ttes, fordi man f.eks. er homoseksuel, transperson eller LGBTI-person i √łvrigt) og/eller offerets religi√łse overbevisning. Dette svarer til, at 20.000-29.000 personer i befolkningen i alderen 16-74 √•r √•rligt oplever at blive udsat for de n√¶vnte hadforbrydelser. Det estimerede antal udsatte er baseret p√• f√• observationer og derfor forbundet med meget stor usikkerhed.
Af det samlede antal ofre for h√¶rv√¶rk oplyser 6 pct., at h√¶rv√¶rket helt sikkert skyldes racisme, offerets seksuelle orientering eller k√łnsidentitet eller offerets religi√łse overbevisning. Det samme g√łr sig g√¶ldende for 17 pct. af ofrene for vold.

* * *
[Side 140]
10. Hadforbrydelse
Dette kapitel omhandler hadforbrydelse, dvs. forbrydelser motiveret af had over for en gruppe af personer, som offeret tilh√łrer eller antages at tilh√łre.

I perioden 2020-2022 har 0,6 pct. af respondenterne svaret, at de inden for det seneste √•r har v√¶ret udsat for h√¶rv√¶rk, vold og/eller hadefulde ytringer p√• internettet, der if√łlge offeret skyldes racisme, offerets seksuelle orientering eller k√łnsidentitet (at man uds√¶ttes, fordi man f.eks. er homoseksuel, transperson eller LGBTI-person i √łvrigt) og/eller religi√łse overbevisning. Dette svarer til, at 20.000-29.000 personer i alderen 16-74 √•r √•rligt oplever at blive udsat for de n√¶vnte hadforbrydelser. Det skal understreges, at udregningen er baseret p√• besvarelser fra 74 respondenter, og at estimatet derfor er beh√¶ftet med meget stor usikkerhed.

Langt de fleste af ofrene for hadforbrydelser har kun v√¶re udsat for √©n af de n√¶vnte typer. Det er oftest h√¶rv√¶rk, dern√¶st vold og hadefulde ytringer. I det f√łlgende gives s√• vidt muligt en beskrivelse af de enkelte typer af hadforbrydelser. I afsnittet om hadefulde ytringer indg√•r oplysninger om tilf√¶lde, hvor respondenterne har svaret, at de har v√¶ret udsat for hadefulde ytringer p√• internettet indg√•r oplysninger om tilf√¶lde, hvor respondenterne har svaret, at de har v√¶ret udsat for hadefulde ytringer, der skyldes andet end racisme, offerets seksuelle orientering eller k√łnsidentitet, religi√łse overbevisning eller handicap. Det kan dreje sig om offerets politiske overbevisning, offerets besk√¶ftigelse eller en specifik h√¶ndelse m.m. Det bem√¶rkes i den forbindelse, at mange af disse oplevelser falder uden for den strafferetlige forst√•else af hadforbrydelser.

[Side 140]
10.1 Hærværk som hadforbrydelse
Fra og med 2020 er ofrene for h√¶rv√¶rk blevet spurgt, i hvilket omfang h√¶rv√¶rket – efter offerets opfattelse – skyldes racisme, offerets seksuelle orientering, k√łnsidentitet eller religi√łse overbevisning.

Da analyserne er baseret p√• et meget spinkelt datagrundlag, er resultaterne beh√¶ftet med stor usikkerhed, og der er derfor ikke udf√łrt yderligere analyser.

* * *
[Side 141-142]
10.2 Vold som hadforbrydelse
Fra og med 2008 er ofrene for vold blevet spurgt, i hvilket omfang volden ‚Äď efter offerets opfattelse ‚Äď var motiveret af racisme eller offerets seksuelle orientering. I 2019 blev sp√łrgsm√•let udvidet til ogs√• at omfatte vold motiveret af offerets k√łnsidentitet (at man uds√¶ttes fordi man f.eks. er transperson, interk√łnnet eller nonbin√¶r. I 2020 blev sp√łrgsm√•let igen udvidet til at omfatte vold motiveret af offerets religi√łse overbevisning, og senest i 2022 blev sp√łrgsm√•let udvidet til at omfatte vold motiveret af et handicap hos offeret. Det kan ikke udelukkes, at der kan v√¶re andre former for hadmotiveret vold, som vil v√¶re omfattet af den strafferetlige forst√•else af hadforbrydelser, men som ikke indfanges af det, der bliver spurgt til i offerunders√łgelserne.

I perioden 2020-2022 oplyser 17 pct. af ofrene for vold, at voldsepisoden ‚Äď efter offerets opfattelse ‚Äď helt sikkert skyldes racisme, offerets seksuelle orientering, k√łnsidentitet eller religi√łse overbevisning. Dette svarer til, at 8.000-12.000 personer i befolkningen i alderen 16-74 √•r √•rligt oplever at blive udsat for hadmotiveret vold af en af de n√¶vnte √•rsager. Herudover oplyser yderligere 19 pct. af ofrene for vold, at volden m√•ske var motiveret deraf, hvilket svarer til 10.000-13.000 personer i alderen 16-74 √•r. Det bem√¶rkes, at beregningerne er baseret p√• et spinkelt datagrundlag, og at estimaterne derfor er forbundet med betydelig usikkerhed. Det samme g√¶lder resultaterne af de f√łlgende analyser.

Voldsforbrydelser, der efter offerets opfattelser er motiveret af offerets seksuelle orientering eller k√łnsidentitet (at man uds√¶ttes fordi man f.eks. er homoseksuel, transperson eller LGBTI-person i √łvrigt), forekommer mindre hyppigt end dem, der efter offerets opfattelse skyldes racisme eller offerets religi√łse overbevisning. I perioden 2008-2022 angiver 4 pct. af voldsofrene, at volden helt sikkert var motiveret af offerets seksuelle orientering eller k√łnsidentitet. Dette svarer til, at 2.000-3.000 personer i alderen 16-74 √•r √•rligt oplever at blive udsat for vold grundet seksuel orientering eller k√łnsidentitet. Nogenlunde samme andel angiver, at volden m√•ske var motiveret af deraf. Der er ikke statistisk signifikant forskel p√• andelen af m√¶nd og kvinder, der oplyser, at volden helt sikkert skyldes deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet. Her skal der tages forbehold for, at opg√łrelsen af k√łn er lavet p√• baggrund af oplysninger fra CPR-registret. Der kan s√•ledes v√¶re voldsofre, der har svaret bekr√¶ftende p√• k√łnsidentitet som motiv, som ikke n√łdvendigvis identificerer sig med k√łnnet efter det tildelte CPR-nummer.

Anmeldelsestilb√łjeligheden for ofre for hadmotiveret vold adskiller sig ikke statistisk signifikant fra den tilsvarende andel for √łvrige voldsofre.[74] I 2020-2022 er det 29 pct. af ofrene for vold motiveret af racisme, offerets seksuelle orientering, k√łnsidentitet, religi√łse overbevisning og/eller et handicap hos offeret (f√łrst fra 2022), der angiver, at de selv har anmeldt volden til politiet, mens yderligere 24 pct. angiver, at politiet fik kendskab til h√¶ndelsen p√• anden vis, jf. tabel 10.1. Det er dog v√¶rd at bem√¶rke, at hadmotiveret vold sj√¶ldnere anmeldes af offeret selv og hyppigere af andre personer end tilf√¶ldet er for anden vold, da sidstn√¶vnte g√¶lder hhv. 24 pct. og 14 pct. af ofrene. Forskellen er statistisk signifikant.

Note 70. Beregningen inkluderer alene personer, der har svaret ‘ja, helt sikkert’ til sp√łrgsm√•let om, hvorvidt de oplevede, at volden var motiveret af racisme, deresseksuelle orientering eller k√łnsidentitet overbevisning eller handicap.

Side 162
11.3 Hadefulde ytringer på internettet
Fra og med 2020 er respondenterne i offerunders√łgelsen blevet spurgt, om de inden for det seneste √•r har v√¶ret udsat for hadefulde ytringer p√• internettet, som indeholdt trusler eller var nedv√¶rdigende, og i bekr√¶ftende fald om motivet var racisme, offerets seksuelle orientering eller k√łnsidentitet (at man uds√¶ttes fordi man f.eks. er homoseksuel, transperson eller LGBTI-person i √łvrigt), religi√łs overbevisning og/eller ‘andet’.

I 2020-2022 oplyser 0,5 pct. af respondenterne, at de har oplevet at blive udsat for hadefulde ytringer p√• internettet inden for det seneste √•r. Dette svarer til, at 18.000-24.000 personer i befolkningen i alderen 16-74 √•r √•rligt uds√¶ttes for hadefulde ytringer p√• internettet. Langt st√łrstedelen angiver, at de har v√¶ret udsat for hadefulde ytringer p√• internettet mere end en gang, og godt to tredjedele angiver, at de har v√¶ret udsat herfor tre gange eller flere.
Af de motiver, der er listet i unders√łgelsen, er racisme ogs√• her det hyppigst forekomne motiv efterfulgt af seksuel orientering eller k√łnsidentitet og derefter religi√łs overbevisning.

Der er overordnet set en ligelig k√łnsfordeling blandt ofre for hadefulde ytringer p√• internettet.75 Dette er ikke n√łdvendigvis tilf√¶ldet inden for de enkelte motivkategorier, men her er datamaterialet endnu for spinkelt til at kunne unders√łge eventuelle forskelle.

Med hensyn til alder er andelen af udsatte blandt de 40-74-årige signifikant mindre end blandt personer i de yngre aldersgrupper.

* * *
[Side 181]
14 Sp√łrgeskema
Her vises alene tre af de mange sp√łrgsm√•l og svarmulighederne dertil.
Sp√łrgsm√•l Svarkategorier
[Side 185]
Vold
 
Oplevede du, at det, du blev udsat for, skyldtes din seksuelle orientering eller k√łnsidentitet?
Hermed menes, at man udsættes fordi man f.eks. er homoseksuel eller transseksuel, transperson eller LGBTI-person eller fordi gerningsmanden tror, at man er det
1 Ja, helt sikkert
2 Ja, måske
3 Nej
[Side 188]
Hærværk
 
Oplevede du, at det, du blev udsat for, skyldtes seksuel orientering eller k√łnsidentitet?
Hermed menes, at man udsættes fordi man f.eks. er homoseksuel eller transseksuel, transperson eller LGBTI-person eller fordi gerningsmanden tror, at man er det
1 Ja, helt sikkert
2 Ja, måske
3 Nej
[Side 199]
Har du inden for de seneste 12 måneder været udsat for:
Hadefulde ytringer på internettet som indeholdt trusler eller var nedværdigende?
1 Nej
2 Ja, og det skyldtes racisme (at man udsættes fordi man har en bestemt etnisk baggrund)
3 Ja, og det skyldtes seksuel orientering eller k√łnsidentitet (at man uds√¶ttes fordi man f.eks. er homoseksuel, transperson eller LGBTI-person i √łvrigt)
4 Ja, og det skyldtes religion (at man uds√¶ttes p√• grund af ens religi√łse tilh√łrsforholde eller tro)
5 Ja, og det skyldtes handicap (at man udsættes på grund af ens handicap eller funktionsnedsættelse)
6 Ja, og det skyldtes andet

* * *
Offerunders√łgelserne 2005-2022 i sin helhed i pdf-format hos Justitsministeriet.

Folketingets journal vedr√łrende: Offerunders√łgelserne 2005-2022 hos Retsudvalget (REU). Alm. del. Bilag 52. Samling: 2023-24.
Offerunders√łgelserne 2005-2022 i pdf-format hos Folketinget.