Pasbekendtg√łrelse. BEK nr. 2693 af 28. december 2021 om pas m.v.

Vist 1.452 gange. Bekendtg√łrelse om pas m.v. (Pasbekendtg√łrelse) BEK nr. 2693 af 28. december 2021 om pas m.v. er udstedt af Justitsministeriet i medf√łr af Pasloven og fastl√¶gger de administrative forhold for administrationen af udstedelse af pas, forhold for n√¶gtelse af pas m.m., herunder, at retningslinierne for udformningen af pas fasts√¶ttes af Rigspolitiet, ligesom politiet kan n√¶gte udstedelse af pas til en person.
Det fremgår også, at pas udstedes af kommunalbestyrelserne, hvilket i praksis vil sige hos et kommunalt borgerservicekontor.
Bekendtg√łrelsen tr√•dte i kraft den 1. januar 2022.

I 2009 blev det muligt for personer, som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at v√¶re transseksuel, at f√• et X som k√łnsmarkering i deres pas.
I 2010 skete der en udvidelse af personkredsen, som kan f√• anf√łrt et X som k√łnsbetegnelse i deres pas fra kun at v√¶re personer, som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at v√¶re transseksuel til ogs√• at omfatte personer, som ganske ligestillet hermed.
I 2014 blev det muligt at f√• X som k√łnsbetegnelse i pas alene ved afgivelse af en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.
I 2022 blev det ogs√• muligt for interk√łnnede og personer, der ikke identificerer sig som enten mand eller kvinde, at f√• et X som k√łnsbetegnelse i deres pas, ligesom der ikke mere er krav om at v√¶re fyldt 18 √•r for at f√• et X som k√łnsbetegnelse i sit pas.

* * *
Uddrag af pasbekendtg√łrelsen.
¬ß 3. Kommunalbestyrelserne udsteder pas til danske statsborgere, som opholder sig her i landet, og forl√¶nger gyldigheden for pas. Politidirekt√łren i Midt- og Vestjyllands Politi [3] kan fasts√¶tte retningslinjer vedr√łrende ekspeditionsm√¶ssige forhold i forbindelse med kommunalbestyrelsernes sagsbehandling.
[…]

§ 4. Pas udstedes kun lydende på en enkelt person.
Stk. 2. Pas udf√¶rdiges p√• pasblanketter, der er godkendt hertil af Rigspolitiet. Passet omfatter en persondataside og et kontaktl√łst elektronisk lagringsmedie, der indeholder personlige oplysninger om pasindehaveren.
Stk. 3. Kommunalbestyrelsen oplyser efter begæring pasindehaveren om, hvilke personoplysninger det elektroniske lagringsmedie i vedkommendes pas indeholder.
Stk. 4. Den i stk. 2 n√¶vnte pasblanket skal indeholde oplysning om pasindehaverens k√łn bestemt ud fra personens cpr-nummer. For personer med lige endetal anf√łres F, og for personer med ulige endetal anf√łres M, jf. dog stk. 5.
Stk. 5. [1] Kommunalbestyrelsen kan tillade, at k√łnnet betegnes X i passet, hvis en pasans√łger afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om k√łnsbetegnelsen X er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, at vedkommende er interk√łnnet, ikke identificerer sig som enten mand eller kvinde, eller den p√•g√¶ldende dokumenterer tidligere at v√¶re blevet tildelt nyt personnummer efter ¬ß 3, stk. 7, i lov om Det Centrale Personregister.
[…]

¬ß 19. [2] Er pasans√łgeren under 18 √•r og ugift, skal for√¶ldremyndighedens indehaver eller indehavere i forbindelse med pasans√łgning, jf. ¬ß 5, ved underskrift meddele samtykke til pasudstedelsen.
Stk. 2. Er barnet undergivet fælles forældremyndighed, er samtykke fra den ene forældremyndighedsindehaver dog tilstrækkeligt, hvis den anden ved fravær, sygdom eller andre særlige grunde er forhindret i at samtykke.
Stk. 3. Er det ikke muligt at opn√• samtykke efter stk. 1-2, og opretholder ans√łgeren sin ans√łgning, sender kommunalbestyrelsen ans√łgningen til politiet, der tr√¶ffer afg√łrelse efter stk. 4.
Stk. 4. Politiet kan tillade, at pas udstedes uden samtykke efter stk. 1-2, når ganske særlige omstændigheder taler for pasudstedelsen. Opholder barnet sig i udlandet, kan Rigspolitichefen under de samme betingelser tillade udstedelse af pas til det pågældende barn.

¬ß 20. For√¶ldremyndighedsindehavere, der afgiver samtykke i medf√łr af ¬ß 19, stk. 1, samt personer, der erkl√¶rer at v√¶re eneindehaver af for√¶ldremyndigheden over et barn, er forpligtet til p√• forlangende at dokumentere de afgivne oplysninger.
[…]

¬ß 29. Kommunalbestyrelsens og politiets afg√łrelser efter denne bekendtg√łrelse, politiets afg√łrelser efter paslovens ¬ß 1 b, stk. 3, ¬ß 2, stk. 1 og 3, og ¬ß 2 b, stk. 1 og 2, samt afg√łrelser efter paslovens ¬ß 4 c kan p√•klages til Rigspolitiet.
Stk. 2. Rigspolitiets afg√łrelser efter stk. 1 kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
[…]

¬ß 33. Bekendtg√łrelsen tr√¶der i kraft den 1. januar 2022.
Stk. 2. Bekendtg√łrelse nr. 1337 af 28. november 2013 om pas m.v. oph√¶ves.

* * *
Bekendtg√łrelse om pas m.v. (Pasbekendtg√łrelse) BEK nr. 2693 af 28. december 2021 – p√• Retsinformation.

* * *
Det fremg√•r af ICAO-standarden om maskinl√¶sbare rejsedokumenter og pas, at et pas skal v√¶re forsynet med oplysning om pasindehaverens k√łn best√•ende af et enkelt stort bogstav i form af F (female (kvinde)), M (male (mand)) eller X (unspecified (uspecificeret)).

* * *
Historik
Bekendtg√łrelse nr. 1337 af 28. november 2013 blev afl√łst den 1. januar 2022 af den nug√¶ldende pasbekendtg√łrelse.

Bekendtg√łrelse nr. 357 af 4. maj 2009, som tr√•dte i kraft den 1. juli 2009, blev der indsat indsat stk. 4, 5 og 6 om transseksuelles mulighed for at f√• anf√łrt et X som k√łnsbetegnelse. Der blev samtidig lavet en tilf√łjelse i ¬ß 34, s√• Rigspolitichefens afg√łrelse afg√łrelser efter ¬ß 5, stk. 5 kan p√•klages til justitsministeren.
Indtil de ovenfor beskrevne √¶ndring indeholdt pasbekendtg√łrelsen ikke noget om angivelse af k√łn i passet.

Bekendtg√łrelse nr. 931 af 15. juli 2010, som tr√•dte ikraft den 1. august 2010, skete der i ¬ß 5, stk. 5 – 6 en udvidelse af personkredsen, som kan f√• anf√łrt et X som k√łnsbetegnelse i deres pas fra at v√¶re personer, som af Rigshospitalets Sexologiske Klinik vurderes at v√¶re transseksuel til ogs√• at omfatte personer, som ganske ligestillet hermed.

Bekendtg√łrelse nr. 1180 af 12. december 2011 medf√łrte ikke √¶ndringer vedr√łrende transk√łnnedes forhold – dvs. vedr√łrende X som k√łnsbetegnelse. Bekendtg√łrelsen tr√¶der i kraft den 1. januar 2012.
Henvendelsen af 20. oktober 2011 fra LGBT Danmark og henvendelsen af 10. november 2011 fra Trans-Danmark om at g√łre adgangen til at f√• X som k√łnsbetegnelse lettere og mindre bereaukratisk, blev dermed ikke im√łdekommet.

1. [Retur] Bekendtg√łrelse nr. 953 af 28. august 2014 om √¶ndring af pasbekendtg√łrelse BEK nr. 1337 af 28. november 2013 √¶ndrede pasbekendtg√łrelsens ¬ß 4, stk. 5, s√• det blev muligt at f√• X som k√łnsbetegnelse i pas alene ved afgivelse af en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn.
2. [Retur] √Ündrer alene, at for√¶ndremyndighedsindehaverens skriftlige samtykke ikke mere skal ske p√• ans√łgningsblanketten.
3. [Retur] Den 1. august 2022 √¶ndredes “Rigsolitiet” til “politidirekt√łren i Midt- og Vestjyllands Politi”.
Ændringen blev foretaget med BEK nr 1120 af 30/06/2022.

Bekendtg√łrelse nr. 209 af 24. februar 2015 om √¶ndring af bekendtg√łrelse om pas m.v. tr√•dte i kraft den 1. marts 2015. Bekendtg√łrelsen √¶ndrede ikke noget vedr√łrende transk√łnnedes mulighed for at f√• et X som k√łnsbetegnelse.