CPR loven – Lov om Det Centrale Personregister. LBK nr. 1010 af 23. juni 2023.

Vist 2.682 gange.
Lov om Det Centrale Personregister – CPR loven. LBK nr. 010 af 23. juni 2023.

Herunder er nævnt de forhold i loven, som har mest betydning for transpersoner.

Lovens § 3 indeholder bestemmelse om, at med ganske få undtagelser skal alle personer i Danmark have et personnummer.

§ 3.
Stk. 6. Indenrigs- og Sundhedsministeriet tildeler nyt personnummer til personer ved fejl i de oplysninger, der indgår i deres personnummer.
Stk. 7. Indenrigs- og Sundhedsministeriet tildeler efter skriftlig ans√łgning nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn. Tildeling af nyt personnummer er betinget af, at den p√•g√¶ldende afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning. Det er endvidere en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r. [1]
Stk. 8. Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan efter skriftlig anmodning herom i særlige tilfælde tildele nyt personnummer til en person, hvis personnummer indgår eller har indgået i forbindelse med misbrug af vedkommendes identitet.
Stk. 9. Indenrigs- og Boligministeriet fasts√¶tter regler om personnummerets opbygning […].
[Disse regler er fastsat i bekendtg√łrelse om folkeregistrering m.v.Tina Thranesen.]

¬ß 4. Enhver med et personnummer tildelt efter ¬ß 3, stk. 1 eller 2, eller regler udstedt i medf√łr af ¬ß 3, stk. 9, registreres i CPR med de oplysninger, der er anf√łrt i bilag 1 til loven.
[…]

¬ß 5. Enhver, der registreres i CPR, skal opf√łres med sit fulde navn efter navnelovgivningen, i det omfang dette er teknisk muligt.
Stk. 2. Hvis en persons navn er l√¶ngere, end det er teknisk muligt at registrere, s√łrger den registrerende myndighed for, at der sker en forkortet registrering.
Stk. 3. Personer, hvis navn er forkortet efter stk. 2, samt personer, hvis navn indeholder tegn, som det ikke er muligt at registrere i CPR, har ret til ved henvendelse til bopælskommunen at få indsat en markering i CPR, som angiver, at der er afvigelser fra det fulde navn efter navnelovgivningen.
Stk. 4. Hvis en persons navn i CPR efter stk. 1 og 2 er for langt til brug ved maskinel udskrivning (adressering), s√łrger Indenrigs- og Boligministeriet for, at der i CPR dannes et adresseringsnavn for vedkommende. Dette navn skal, hvis det er teknisk muligt, indeholde hele efternavnet og mindst √©t helt fornavn registreret efter stk. 1.
Stk. 5. Forkortelser efter stk. 4 foretages ved, at fornavn eller mellemnavn i n√łdvendigt omfang forkortes til 1. bogstav. Eventuelle forkortelser foretages i sidste fornavn eller mellemnavn f√łr efternavnet, dern√¶st i n√¶stsidste og s√• fremdeles. Hvis f√łrste bogstav i f√łrste fornavn sammen med efternavnet overstiger det teknisk mulige for adressering, foretages forkortelserne tillige i efternavnet.
Stk. 6. Er den maskinelle forkortelse utilfredsstillende, registreres det bedst mulige adresseringsnavn, der så vidt muligt altid skal indeholde personens efternavn og mindst ét fornavn skrevet fuldt ud.
Stk. 7. Enhver har ret til ved henvendelse i sin bopælskommune at få registreret et adresseringsnavn på grundlag af det fulde navn, herunder at få ændret et adresseringsnavn.
Adresseringsnavnet skal altid indeholde vedkommendes efternavn og mindst ét af vedkommendes fornavne skrevet fuldt ud.

* * *
Derudover indeholder loven primært en masse regler om, hvordan de forskellige myndigheder skal administrere forhold omkring personnumre. Der er ligeledes detaljerede regler om, personers aktindsigt, navne- og adressebeskyttelse, videregivelse af informationer fra registret og meget andet.

Bilag 1.
Bilaget indeholder forskellige uddybende/forklarende informationer om registrets indhold, hvoraf skal nævnes:
Punkt 1) Personnummeroplysninger: Personnummer, jf. ¬ß 3, henvisning mellem nyt og tidligere personnummer, der opbevares i CPR (historisk), samt ved √¶ndring af personnummer, f.eks. ved fejl i k√łn og f√łdselsdato, jf. ¬ß 3, stk. 6.

* * *
I tilknytning til loven er der udstedt en folkeregistreringsbekendtg√łrelse, hvor ¬ß 1 indeholder bestemmelser om personnummerets opbygning, og en folkeregistreringvejledning, hvori der er redegjort detaljeret for personnummerets opbygning og forklaret om en masse andre forhold om registrets indhold og anvendelse.

* * *
Lov om Det Centrale Personregister hos Retsinformation.

* * *

Noter af Tina Thranesen..
 1. [Retur] Stk. 7 (oprindeligt stk. 6) i ¬ß 3 blev indsat ved lov nr. 752 af 25. juni 2014 om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister om tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łnjuridisk k√łnsskifte.

  Den 22. januar 2013 nedsattes en tv√¶rministeriel arbejdsgruppe, der skulle unders√łge mulighederne for at indf√łre en ordning med adgang til juridisk k√łnsskifte uden krav om, at k√łnskirtlerne skal v√¶re fjernet kirurgisk (juridisk k√łnsskifte).
  Den 27. februar 2014 afleverede arbejdsgruppen deres rapport.
  Den 28. februar 2014 fremsattes lovforslag L 182 om lov om √¶ndring af lov om Det Centrale Personregister om tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łnjuridisk k√łnsskifte – som blev vedtaget af Folketinget ved 3. behandlingen den 11. juni 2014 med ikrafttr√¶delse den 1. september 2014.

  * * *

  L 182, der som vedtaget, er lov nr. 752 af 25. juni 2014 gengives herunder

  Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
  (Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn)

  VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds N√•de Danmarks Dronning, g√łr vitterligt:

  Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadf√¶stet f√łlgende lov:

  § 1

  ¬ß 1 I lov om Det Centrale Personregister, jf. lovbekendtg√łrelse nr. 5 af 9. januar 2013, som √¶ndret ved ¬ß 10 i lov nr. 494 af 21. maj 2013, ¬ß 1 i lov nr. 622 af 12. juni 2013 og lov nr. 311 af 29. marts 2014, foretages f√łlgende √¶ndringer:

  1. I § 3 indsættes efter stk. 5 som nyt stykke:
  ¬ĽStk. 6. √ėkonomi- og Indenrigsministeriet tildeler efter skriftlig ans√łgning nyt personnummer til en person, som oplever sig som tilh√łrende det andet k√łn. Tildeling af nyt personnummer er betinget af, at den p√•g√¶ldende afgiver en skriftlig erkl√¶ring om, at √łnsket om nyt personnummer er begrundet i en oplevelse af at tilh√łre det andet k√łn, og at den p√•g√¶ldende efter en refleksionsperiode p√• 6 m√•neder fra ans√łgningstidspunktet skriftligt bekr√¶fter sin ans√łgning.
  Det er endvidere en betingelse, at den p√•g√¶ldende p√• ans√łgningstidspunktet er fyldt 18 √•r.¬ę
  Stk. 6 og 7 bliver herefter stk. 7 og 8.

  2. I ¬ß 26, stk. 4, √¶ndres ¬Ľ¬ß 3, stk. 6¬ę til: ¬Ľ¬ß 3, stk. 8¬ę.

  § 2

  Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. september 2014.
  Stk. 2. For personer, som inden lovens ikrafttr√¶den efter de hidtil g√¶ldende regler har ans√łgt om tilladelse til at b√¶re et fornavn, der betegner det modsatte k√łn, om tilladelse til at f√• k√łnsbetegnelsen X i passet eller om tilladelse til kastration med henblik p√• k√łnsskifte, regnes den periode, der er n√¶vnt i ¬ß 3, stk. 6, 2. pkt., i lov om Det Centrale Personregister som indsat ved denne lovs ¬ß 1, nr. 1, fra tidspunktet for indgivelse af ans√łgning herom. Har en person indgivet ans√łgning om flere af de n√¶vnte tilladelser, regnes den n√¶vnte periode fra tidspunktet for den f√łrst indgivne ans√łgning.

  § 3

  Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne og Gr√łnland, men kan ved kongelig anordning s√¶ttes i kraft for Gr√łnland med de √¶ndringer, som de gr√łnlandske forhold tilsiger.

  Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2014.

  Under Vor Kongelige Hånd og Segl

  MARGRETHE R.

  /Margrethe Vestager

* * *
Historik.
Lov om Det Centrale Personregister – CPR loven. LBK nr. 702 af 23. maj 2022.
Lov om Det Centrale Personregister – CPR loven. LBK nr. 646 af 2. juni 2017 hos Retsinformation.
Lov nr. 752 af 25. juni 2014 om √¶ndring af Lov om Det Centrale Personregister, som den 1. september 2014 indf√łrte juridisk k√łnsskifte.