Aktstykke (ansøgning) nr. 66 af 4. februar 2018 om driftsstøtte til brugerorganisationer m.v. og en styrket forebyggende indsats i forhold til LGBTI-personer.

Vist 148 gange.

Udenrigsministeriet v/ligestillingsminister Karen Ellemann (V) fremsendte den 4. februar 2018
aktstykke nr. 66 om driftsstøtte til brugerorganisationer m.v. med henblik pü at udmønte projekttilskud til foreningen Sabaah og om en styrket forebyggende indsats i forhold til LGBTI-personer med udgangspunkt i almen praksis.
Det er en fortsĂŚttelse af meddelsen den 11. januar 2018 fra Ligestillingsministeriet om, at der var indgĂĽet aftale med satspuljepartierne om fordeling af 25 mio. kr. til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer, som besluttet den 10. november 2017.
Registreret hos Ligestillingsudvalget (LIU) som. Bilag 60. Alm. del Samling: 2017-18.

* * *
Herunder gengives aktstykket.

Aktstykke nr. 66. Folketinget 2017-18.

 1. Udenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2018 overføres:
  • 0,5 mio. kr. til § 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. med henblik pĂĽ at udmønte projekttilskud til foreningen Sabaah.
  • 0,5 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til en styrket forebyggende indsats i forhold til LGBTI-personer med udgangspunkt i almen praksis.

  Udgiften i 2018 pü 1,0 mio. kr. afholdes af de pü finansloven opførte midler under § 06.11.16. Fremme af kønsligestilling blandt mÌnd og kvinder.

 2. Som led i Aftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om udmøntning af satspuljen for 2018 af den 10. november 2017 er der afsat en ramme pü 25 mio. kr. i alt i 2018-2021 til initiativer, der kan fremme tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer. Midlerne er opført pü § 06.11.16.31. Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer.

  Satspuljekredsen og ministeren for ligestilling indgik den 11. januar 2018 aftale om udmøntningen af rammen. Der er aftalt 12 konkrete initiativer, som vil indgü i en samlet handlingsplan, der offentliggøres i 2018. NÌrvÌrende aktstykke omfatter midler afsat til initiativer i 2018, der udmøntes pü andre ministeromrüder end Udenrigsministeriet.

  Projekttilskud til Sabaah
  Foreningen Sabaah arbejder for at forbedre vilkürene for LGBT-personer med etnisk minoritetsbaggrund. Støtten har til formül at udvide og styrke foreningens rüdgivning og oplysning, herunder med en social- og psykologfaglig kompetence, sü minoritetsetniske LGBTI-personer samt deres pürørende har adgang til rüdgivning.

  Der ydes projekttilskud pü 0,5 mio. kr. i 2018. Tilskuddet administreres af UdlÌndinge- og Integrationsministeriet, og midlerne foreslüs derfor overført til ny underkonto § 14.69.14.80. Sabaah, hvorfra tilskuddet ydes. I 2019-2021 ydes et ürligt projekttilskud pü 0,8 mio. kr. til Sabaah, som overføres til kontoen i forbindelse med finansloven for 2019.

  Styrket sundhedsindsats i almen praksis
  Der igangsÌttes en styrket forebyggende informationsindsats i sundhedssektoren over for LGBTI-personer med udgangspunkt i almen praksis. Indsatsen skal bl.a. klÌde almen praksis bedre pü til at møde LGBTI-personer med fordomsfrihed og tolerance, udbrede viden hos almen praksis om sÌrlige sundhedsudfordringer blandt LGBTI-personer, samt opfordre LGBTI-personer til at vÌre übne over for deres alment praktiserende lÌge om deres seksualitet, sü lÌgen kan yde den bedste og mest relevante hjÌlp og behandling til den enkelte patient.

  Der er afsat 0,5 mio. kr. til indsatsen i 2018. Informationsindsatsen gennemføres af Sundhedsstyrelsen i et samarbejde med relevante faglige selskaber og foreninger, der reprÌsenterer LGBTI-personer, og midlerne foreslüs derfor overført til § 16.11.11.87. Der er afsat 0,5 mio. kr. ürligt til indsatsen i 2019-2021, som overføres til kontoen i forbindelse med finansloven for 2019.

  Dispositionen i 2018 kan specificeres sĂĽledes pĂĽ under- og standardkonti:

  Udgift, mio. kr.
  § 06.11.16. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mĂŚnd  
    31. Initiativer til fremme af tryghed, trivsel og lige muligheder for LGBTI-personer  
      46. Tilskud til anden virksomhed -1,0
  § 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv.  
    80. Sabaah  
      46. Tilskud til anden virksomhed 0,5
  § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen  
    46. Tilskud til anden virksomhed 0,5
 3. Sagen forelÌgges Finansudvalget nu med henblik pü at sikre bevillingsmÌssig hjemmel til at udmønte de konkrete initiativer i indevÌrende finansür, jf. Budgetvejledningens punkt 2.2.9.
 4. – – –
 5. Under henvisning til ovenstüende anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der som led i udmøntningen af satspuljen for 2018 overføres følgende fra § 06.11.16. Fremme af kønsligestilling blandt mÌnd og kvinder:
  • 0,5 mio. kr. til § 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. med henblik pĂĽ at udmønte projekttilskud til foreningen Sabaah.
  • 0,5 mio. kr. til § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen til en styrket forebyggende indsats i forhold til
   LGBTI-personer med udgangspunkt i almen praksis.
   Pü forslag til lov om tillÌgsbevilling for 2018 opføres følgende:
  Udgift
  § 06.11.16. Fremme af kønsligestilling blandt kvinder og mÌnd -1,0 mio. kr.
  § 14.69.14. Driftsstøtte til brugerorganisationer mv. 0,5 mio. kr.
  § 16.11.11. Sundhedsstyrelsen 0,5 mio. kr.
 6. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 4. februar 2018
KAREN ELLEMANN

* * *
Folketingets journal vedrørende aktstykket.
Aktstykket i pdf-format i Folketingstidende E.