Bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet. Anbefaling CM/Rec(2010)5 af 31. marts 2010 fra Europar√•det.

Vist 421 gange.
Europar√•det[1] vedtog den 31. marts 2010 anbefaling CM/Rec(2010)5 til medlemsstaterne om foranstaltninger til bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.

Den 6. april 2010 offentliggjorde Tina Thranesen en uofficiel overættelse, i hvilken der tages forbehold for eventuelle oversættelsesfejl. Det kan imidlertid konstateres, at der kun er formuleringsmæssige forskelle på den og på Justitsministeriets oversættelse af 28. oktober 2010. De forklarende noter i Tina Thranesens oversættelse er ikke gentaget i Justitsministeriets oversættelse.

Den 21. april 2010 skrev Trans-Danmark til udenrigsminister, Lene Espersen og Udenrigsvalget om en dansk oversættelse.
Den 28. oktober 2010 offentliggjorde Justitsministeriet den herunder gengivne officiel oversættelse.

Tina Thranesen.

Tina Thranesens oversættelse
Justitsministeriets oversættelse

* **
[Til top] Tina Thranesens oversættelse

Anbefaling CM/Rec(2010)5[2]
fra Ministerkomitéen[3] i Europarådet til medlemsstaterne
om foranstaltninger til bek√¶mpelse af forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet

(Vedtaget af Ministerkomit√©en den 31. marts 2010 p√• ministrenes stedfortr√¶deres[4] m√łde nr. 1081)

Ministerkomitéen, i henhold til artikel 15.b i statutten for Europarådet,

I betragtning af, at Europarådets formål er at tilvejebringe en nærmere forening mellem dets medlemmer, og at en af de måder, hvorpå dette formål skal nås, er opretholdelse og yderligere fremme af menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder;

Erindrer om, at menneskerettigheder er universelle og g√¶lder for alle individer, og understreger derfor sit tilsagn om at sikre lige v√¶rdighed for alle mennesker og nydelse af rettigheder og frihedsrettigheder for alle uden forskelsbehandling p√• grund af k√łn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden anskuelse, national eller social oprindelse, tilh√łrsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, f√łdsel eller anden status i overensstemmelse med konventionen om beskyttelse af menneskerettigheder og grundl√¶ggende frihedsrettigheder (ETS nr. 5[5]) (i det f√łlgende ben√¶vnt “konventionen“) og dens protokoller;

I erkendelse af, at ikke-diskriminerende behandling af statslige akt√łrer, samt eventuelt positive statslige foranstaltninger til beskyttelse mod forskelsbehandling, herunder af ikke-statslige akt√łrer, er grundl√¶ggende elementer i det internationale system beskyttelse af menneskerettighederne og de grundl√¶ggende frihedsrettigheder;

I erkendelse af, at lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer i √•rhundreder har v√¶ret og stadig er udsat for homofobi, transfobi og andre former for intolerance og forskelsbehandling selv inden for deres familie – herunder kriminalisering, marginalisering, social udst√łdelse og vold – p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet, og at de specifikke tiltag, der kr√¶ves for at sikre den fulde nydelse af menneskerettighederne for disse personer;

I betragtning af retspraksis ved Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol og andre internationale jurisdiktioner, som fastsl√•r, at det ikke er lovligt at forskelsbehandle p√• grund af seksuel orientering, og som har bidraget til at fremme beskyttelsen af rettighederne for transk√łnnede personer;

I betragtning af princippet om, at hverken kulturelle, traditionelle eller religi√łse v√¶rdier, heller ikke reglerne for en “dominerende kultur” kan p√•ber√•bes som begrundelse for hadefuld tale eller enhver anden form for forskelsbehandling, herunder p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet;

Under henvisning til meddelelsen fra Ministerkomit√©en til styringsudvalg og andre udvalg, der arbejder i mellemstatsligt samarbejde p√• det Europar√•det om lige rettigheder og v√¶rdighed for alle mennesker, herunder lesbisk, b√łsser, biseksuelle og transseksuelle personer, der blev vedtaget den 2. juli 2008, og dets relevante anbefalinger;

I betragtning af de anbefalinger, der er vedtaget siden 1981 af Europar√•det med hensyn forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet, samt henstilling 211 (2007) af Kongressen af Lokale og Regionale Myndigheder i Europar√•det om “Forsamlings- og ytringsfrihed for lesbiske, homofile, biseksuelle og transseksuelle personer”;

V√¶rds√¶tter den rolle H√łjkommiss√¶ren for menneskerettigheder har udfyldt i forbindelse med sin overv√•gning af situationen for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer i medlemsstaterne med hensyn til forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet[6];

Som noterer sig den f√¶lles erkl√¶ring, vedtaget den 18. december 2008 af 66 stater i FN’s Generalforsamling, som ford√łmte kr√¶nkelserne af menneskerettighederne p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet, s√•som drab, tortur, vilk√•rlige arrestationer og “fratagelse af √łkonomisk, social og kulturelle rettigheder, herunder retten til sundhedsydelser”;

Understreger, at forskelsbehandling og social udst√łdelse p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet bedst kan l√łses ved foranstaltninger rettet b√•de mod dem, der oplever en s√•dan forskelsbehandling eller udelukkelse, og befolkningen i almindelighed,

Anbefaler, at medlemsstaterne:
 1. gennemg√•r eksisterende lovgivning og andre foranstaltninger, holde dem under opsyn, og indsamler og analyserer relevante data med henblik p√• at overv√•ge og afhj√¶lpe enhver form for direkte eller indirekte forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet;
 2. sikre, at lovgivningsm√¶ssige og andre foranstaltninger vedtages og gennemf√łres effektivt for at bek√¶mpe forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet, for at sikre respekten for menneskerettighederne for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer og at fremme tolerance over for dem;
 3. sikre, at ofre for forskelsbehandling er bekendt med og har adgang til effektive retsmidler ved en national myndighed, og at foranstaltninger til bekæmpelse af forskelsbehandling, når det er hensigtsmæssigt, indbefatter sanktioner ved overtrædelser og tildeling af en passende erstatning til ofre for forskelsbehandling;
 4. tilse, at deres lovgivning, politikker og praksis f√łlger de principper og foranstaltninger, der er indeholdt i till√¶gget til denne henstilling;
 5. sikrer, at denne henstilling, herunder dens bilag, er oversat og formidles så bredt som muligt.
Tillæg til henstilling CM/Rec(2010)5
 1. Ret til livet, sikkerhed og beskyttelse mod vold
  1. Hadforbrydelser og andre hadmotiverede hændelser
   1. Medlemsstaterne b√łr sikre en effektiv, hurtig og upartisk efterforskning af p√•st√•ede tilf√¶lde af forbrydelser og andre h√¶ndelser, hvor det er rimeligt at formode, at offerets seksuelle orientering eller k√łnsidentitet har v√¶ret motiv for gerningsmanden, de b√łr endvidere sikre, at der l√¶gges s√¶rlig v√¶gt p√• at unders√łge s√•danne forbrydelser og h√¶ndelser, n√•r de angiveligt er beg√•et af retsh√•ndh√¶vende embedsm√¶nd eller andre personer, der handler i embeds medf√łr, og at de ansvarlige for disse handlinger retsforf√łlges.
   2. Medlemsstaterne b√łr ved fasts√¶ttelse af sanktioner i sager, hvor motivet er begrundet i seksuel orientering eller k√łnsidentitet, sikre, at det betragtes som en sk√¶rpende omst√¶ndighed.
   3. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger for at sikre, at ofre og vidner til hadforbrydelser relateret til seksuel orientering eller k√łnsidentitet og andre hadmotiverede h√¶ndelser tilskyndes til at anmelde disse forbrydelser og h√¶ndelser, og til dette form√•l, b√łr medlemsstaterne tr√¶ffe alle n√łdvendige foranstaltninger for at sikre, at de retsh√•ndh√¶vende myndigheder, herunder retsv√¶senet, har den n√łdvendige viden og f√¶rdigheder til at identificere s√•danne kriminelle handlinger og h√¶ndelser og yde passende bistand og st√łtte til ofre og vidner.
   4. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger for at sikre sikkerhed og v√¶rdighed for alle personer i f√¶ngsel eller som p√• andre m√•der ber√łves deres frihed, herunder lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer, og navnlig tr√¶ffe beskyttelsesforanstaltninger mod fysiske overgreb, voldt√¶gt og andre former af seksuelt misbrug, uanset om det beg√•s af andre indsatte eller personale, og der b√łr tr√¶ffes foranstaltninger, s√• de reelt beskytter og respekterer transk√łnnede personers k√łnsidentitet.
   5. Medlemsstaterne b√łr sikre, at relevante data er indsamlet og analyseret for forekomsten og karakteren af forskelsbehandling og intolerance p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet, og is√¶r vedr√łrende hadforbrydelser og hadmotiverede h√¶ndelser i forbindelse med seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
  2. Hadefuld tale
   1. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger til at bek√¶mpe alle former for ytringer, herunder i medierne og p√• internettet, som med rimelighed kan opfattes som eller forventes at √łge effekten af at anstifte, sprede eller fremme had eller andre former for diskrimination mod lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer. S√•dan hadefuld tale b√łr forbydes og offentligt bek√¶mpes, n√•r det foreg√•r. Alle foranstaltninger b√łr respektere den grundl√¶ggende ret til ytringsfrihed i overensstemmelse med artikel 10 i konventionen og retspraksis fra Domstolen.
   2. Medlemsstaterne b√łr √łge bevidstheden hos offentlige myndigheder og offentlige institutioner p√• alle niveauer om deres ansvar for at afholde sig fra at frems√¶tte udtalelser, is√¶r til medierne, som med rimelighed kan opfattes som legitimerende af s√•dan hadefuld tale eller diskrimination.
   3. Offentligt ansatte og andre offentlige repr√¶sentanter b√łr tilskyndes til at fremme tolerance og respekt for menneskerettigheder for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer, n√•r de indleder en dialog med betydningsfulde personer i samfundet, herunder i medier og idr√¶tsorganisationer, politiske organisationer og religi√łse samfund.
 2. Foreningsfrihed
  1. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger til i overensstemmelse med artikel 11 i konventionen at sikre retten til foreningsfrihed uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; is√¶r b√łr diskriminerende administrative instanser, herunder overdrevne formaliteter for registrering og praktisk funktion af foreninger, forhindres og fjernes; foranstaltninger b√łr ogs√• tr√¶ffes for at forhindre misbrug af juridiske og administrative bestemmelser, s√•som dem, der vedr√łrer begr√¶nsninger baseret p√• den offentlige sundhed, den offentlige s√¶delighed og offentlig orden.
  2. Adgang til offentlige midler til r√•dighed for ikke-statslige organisationer b√łr sikres uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
  3. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger til effektivt at beskytte lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transseksuelle personer, der arbejder for fremme af menneskerettigheder, mod fjendtlighed og aggression, herunder ogs√•, n√•r s√•dant beg√•s af repr√¶sentanter for statsmagten, for at s√¶tte dem i stand til frit at udf√łre deres aktiviteter i overensstemmelse med erkl√¶ringen fra Europar√•dets Ministerkomit√© om Europar√•dets indsats for at forbedre beskyttelsen af menneskerettighedsfork√¶mpere og fremme deres aktiviteter.
  4. Medlemsstaterne b√łr sikre, at ikke-statslige organisationer, der forsvarer menneskerettighederne for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer er beh√łrigt konsulteret om vedtagelsen og gennemf√łrelsen af foranstaltninger, der kan have en indvirkning p√• menneskerettighederne for disse personer.
 3. Ytringsfrihed og forsamlingsfrihed
  1. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger for i overensstemmelse med artikel 10 i konventionen at sikre retten til ytringsfrihed uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet, herunder frihed til at modtage og videregive oplysninger om emner, der besk√¶ftiger sig med seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
  2. Medlemsstaterne b√łr p√• nationalt, regionalt og lokalt plan tr√¶ffe passende foranstaltninger til at sikre retten til frihed og fredelig forsamling, som nedf√¶ldet i artikel 11 i konventionen, uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
  3. Medlemsstaterne b√łr sikre, at de retsh√•ndh√¶vende myndigheder tr√¶ffe passende foranstaltninger til at beskytte deltagerne i fredelige demonstrationer til fordel for menneskerettighederne for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer fra ethvert fors√łg p√• ulovligt at forstyrre eller h√¶mme den effektive ud√łvelse af deres ytringsfrihed og til fredelig forsamling.
  4. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger mod begr√¶nsninger af retten til ytringsfrihed og forsamlingsfrihed gennem misbrug af juridiske eller administrative bestemmelser, for eksempel hensynet til den offentlige sundhed, den offentlige s√¶delighed og offentlig orden.
  5. Offentlige myndigheder p√• alle niveauer b√łr tilskyndes til offentligt at ford√łmme, is√¶r i medierne, eventuelle ulovlige handlinger rettet mod enkeltpersoners og gruppers ret til at ud√łve deres ytringsfrihed og forsamlingsfrihed, is√¶r relateret til menneskerettigheder for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer.
 4. Ret til respekt for privat- og familieliv
  1. Medlemsstaterne b√łr sikre, at enhver diskriminerende eller kriminaliserende lovgivning af seksuelle handlinger mellem samtykkende voksne af samme k√łn, herunder eventuelle forskelle i den seksuelle lavalder mellem personer af samme k√łn og heteroseksuelle personer, oph√¶ves, og de b√łr ogs√• tr√¶ffe passende foranstaltninger for at sikre, at strafferetlige bestemmelser, som p√• grund af deres ordlyd, kan f√łre til en diskriminerende anvendelse enten er oph√¶vet, √¶ndret eller anvendes p√• en m√•de, der er forenelig med princippet om ikke-diskrimination.
  2. Medlemsstaterne b√łr sikre, at personlige data, der henviser til en persons seksuelle orientering eller k√łnsidentitet ikke indsamles, lagres eller p√• anden m√•de bruges af offentlige institutioner, herunder s√¶rligt i h√•ndh√¶vende forbindelse, medmindre dette er n√łdvendigt for udf√łrelsen af specifikke, lovlige og legitime form√•l; eksisterende data, som ikke overholder disse principper b√łr destrueres.
  3. Tidligere fastsatte krav, herunder √¶ndringer af fysisk karakter for retlig anerkendelse af et k√łnsskifte, b√łr revideres regelm√¶ssigt for at fjerne urimelige krav.
  4. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger til at sikre fuld juridisk anerkendelse af en persons k√łnsskifte p√• alle livets omr√•der, navnlig ved at g√łre det muligt at √¶ndre navn og k√łn i officielle dokumenter p√• en hurtig, gennemsigtig og tilg√¶ngelig m√•de; medlemsstaterne b√łr ogs√• sikre en tilsvarende anerkendelse og √¶ndringer af ikke-statslige akt√łrer med hensyn til centrale dokumenter, s√•som eksamensbeviser eller uddannelsescertifikater.
  5. Medlemsstaterne b√łr i overensstemmelse med punkt 20 og 21 tr√¶ffe alle n√łdvendige foranstaltninger for at sikre transk√łnnede personers ret til at gifte sig med en person af det modsatte k√łn, n√•r deres k√łnsskifte er gennemf√łrt og juridisk anerkendt.
  6. N√•r den nationale lovgivning giver rettigheder og forpligtelser for ugifte par, b√łr medlemsstaterne sikre, at den finder anvendelse p√• en ikke-diskriminerende m√•de for b√•de heteroseksuelle og homoseksuelle par, herunder med hensyn til efterladte-pension og lejebolig.
  7. N√•r den nationale lovgivning anerkender registreret partnerskaber, b√łr medlemsstaterne fors√łge at sikre, at deres juridiske status og deres rettigheder og pligter svarende til heteroseksuelle par i en tilsvarende situation.
  8. Hvor den nationale lovgivning ikke anerkender eller giver rettigheder eller forpligtelser til personer i registreret partnerskaber og ugifte par, opfordres medlemsstaterne til at overveje muligheden for – uden forskelsbehandling af nogen art, herunder mod heteroseksuelle par, homoseksuelle par – med juridiske eller andre midler at l√łse de praktiske problemer i forbindelse med den sociale virkelighed, hvori de lever.
  9. Under hensyntagen til, at barnets tarv b√łr v√¶re det prim√¶re hensyn i afg√łrelser vedr√łrende for√¶ldremyndighed til et barn, b√łr medlemsstaterne sikre, at s√•danne afg√łrelser tr√¶ffes uden forskelsbehandling baseret p√• seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
  10. Under hensyntagen til, at barnets tarv b√łr v√¶re det prim√¶re hensyn i afg√łrelser om adoption af et barn, b√łr medlemsstater, hvis nationale lovgivning tillader enlige at adoptere b√łrn, sikre, at loven anvendes uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
  11. N√•r den nationale lovgivning tillader kunstig befrugtning af enlige kvinder, b√łr medlemsstaterne s√łge at sikre adgang til en s√•dan behandling uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering.
 5. Beskæftigelse
  1. Medlemsstaterne b√łr sikre indf√łrelse og gennemf√łrelse af passende foranstaltninger, som sikrer effektiv beskyttelse mod forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet ved besk√¶ftigelse og ud√łvelse af erhverv i den offentlige s√•vel som i den private sektor. Disse foranstaltninger b√łr omfatte betingelserne for adgang til besk√¶ftigelse og forfremmelse, afskedigelse, l√łn og √łvrige arbejdsvilk√•r, herunder forebyggelse, bek√¶mpelse og straf for chikane og andre former for repressalier.
  2. Opm√¶rksomheden b√łr is√¶r rettes mod en effektiv beskyttelse af retten til privatlivets fred for transk√łnnede personer i forbindelse med besk√¶ftigelse, is√¶r med hensyn til jobans√łgninger, for at undg√• irrelevant offentligg√łrelse af deres tidligere k√łn eller deres tidligere navn til arbejdsgiveren og √łvrige medarbejdere.
 6. Uddannelse
  1. Under beh√łrigt hensyn til altoverskyggende varetager barnets tarv, b√łr medlemsstaterne tage passende lovgivningsm√¶ssige og andre initiativer, rettet mod undervisere og elever, for at sikre, at retten til uddannelse, effektivt kan nydes uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łn identitet, hvilket navnlig omfatter sikring af b√łrn og unges ret til uddannelse i et sikkert milj√ł, uden vold, mobning, social udelukkelse eller andre former for diskriminerende og nedv√¶rdigende behandling i forbindelse med seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
  2. Under beh√łrigt hensyn til altoverskyggende varetager barnets tarv, b√łr der tr√¶ffes passende foranstaltninger p√• alle niveauer for at fremme gensidig tolerance og respekt i skolerne uanset seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
   Dette b√łr omfatte objektive oplysninger om seksuel orientering og k√łnsidentitet, f.eks. i skolernes undervisningsplaner og undervisningsmaterialer, og ved at give elever og studerende de n√łdvendige oplysninger og den n√łdvendige beskyttelse og st√łtte, som s√¶tter dem i stand til at leve i overensstemmelse med deres seksuelle orientering og k√łnsidentitet.
   Desuden kan medlemsstaterne udarbejde og gennemf√łre skolens ligheds- og sikkerhedspolitik og handlingsplaner og sikre adgang til tilstr√¶kkelig anti-diskriminationsuddannelse eller st√łtte- og undervisningsmateriale.
   S√•danne foranstaltninger b√łr tage hensyn til for√¶ldres rettigheder vedr√łrende undervisning af deres b√łrn.
 7. Sundhed
  1. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende lovgivningsm√¶ssige og andre foranstaltninger til at sikre den h√łjest opn√•elige sundhedstilstand uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; is√¶r b√łr de tage hensyn til de s√¶rlige behov hos lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer i udviklingen af de nationale sundhedsplaner, herunder forebyggelse af selvmord, sundhedsunders√łgelser, medicinske l√¶seplaner, kurser og materialer, og overv√•ge og evaluere kvaliteten af sundhedstjenester.
  2. Passende forholdsregler b√łr tages for i overensstemmelse med standarderne i World Health Organisation at undg√• klassificeringen af homoseksualitet som en sygdom.
  3. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger for at sikre, at transk√łnnede personer har effektiv adgang til passende k√łnsskiftebehandling, herunder psykologiske, endokrinologiske og kirurgisk ekspertise inden for sundhedsv√¶senets behandling af transk√łnnede, uden at v√¶re underlagt urimelige krav; ingen skal uds√¶ttes for k√łnsskiftebehandling uden hans eller hendes samtykke.
  4. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende lovgivningsm√¶ssige og andre foranstaltninger til at sikre, at enhver beslutning, der begr√¶nser omkostningerne, der er omfattet af sygeforsikring for k√łnsskiftebehandling er lovlig, objektiv og rimelig.
 8. Boliger
  1. Der b√łr tr√¶ffes foranstaltninger til at sikre alle personer en effektiv og lige adgang til en passende bolig, uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; s√•danne foranstaltninger b√łr navnlig s√łge at yde beskyttelse mod forskelsbehandling ved uds√¶ttelse af boligen, og at sikre lige rettigheder at optjene og bevare ejerskab af jord og anden ejendom.
  2. Der b√łr l√¶gges s√¶rlig v√¶gt p√• risikoen for hjeml√łshed for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer, herunder unge og b√łrn, der kan v√¶re s√¶rligt udsatte for social udst√łdelse, herunder fra deres egne familier; i denne forbindelse b√łr hj√¶lp fra de relevante sociale myndigheder gives p√• grundlag af en objektiv vurdering af den enkeltes behov og uden forskelsbehandling.
 9. Sports
  1. Homofobi, transfobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet i idr√¶t er, ligesom racisme og andre former for forskelsbehandling, uacceptabel og b√łr bek√¶mpes.
  2. Sportsaktiviteter og -faciliteter b√łr v√¶re √•bne for alle uden forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; is√¶r b√łr der tr√¶ffes effektive foranstaltninger til at forebygge, modvirke og straffe brug af diskriminerende forn√¶rmelser med henvisning til seksuel orientering eller k√łnsidentitet under og i forbindelse med sportsbegivenheder.
  3. Medlemsstaterne b√łr tilskynde til en dialog med og st√łtte sportsforeninger og fanklubber med at udvikle oplysningsaktiviteter om forskelsbehandling af lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede personer i sporten, og at ford√łmme tilkendegivelser af intolerance over for dem.
 10. Retten til at s√łge asyl
  1. I tilf√¶lde, hvor medlemsstaterne har internationale forpligtelser i denne henseende, b√łr de erkende, at en velbegrundet frygt for forf√łlgelse p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet kan v√¶re en gyldig begrundelse for tildeling af flygtningestatus og asyl i henhold til national lovgivning.
  2. Medlemsstaterne b√łr sikre, at is√¶r asylans√łgere ikke sendes til et land, hvor deres liv eller frihed vil v√¶re truet eller de risikerer tortur, umenneskelig eller nedv√¶rdigende behandling eller straf p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
  3. Asylans√łgere skal beskyttes mod enhver diskriminerende politik eller praksis p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; is√¶r b√łr der tr√¶ffes passende foranstaltninger for at forebygge risiko for fysisk vold, herunder seksuel misbrug, sproglige overgreb eller andre former for chikane mod asylans√łgere eller frihedsber√łvelse af dem, og for at sikre deres adgang til oplysninger om deres s√¶rlige situation.
 11. Nationale menneskerettighedsinstitutioner strukturer
  1. Medlemsstaterne b√łr sikre, at nationale menneskerettighedsorganisationer har et klart mandat til at bek√¶mpe forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; i s√¶rdeleshed b√łr de kunne for at komme med anbefalinger om lovgivning og politikker, √łge kendskabet blandt den brede offentlighed, samt – s√• vidt national lovgivning tillader det – at unders√łge individuelle klager vedr√łrende b√•de i den private og den offentlige sektor og igangs√¶tte eller deltage i retssager.
 12. Forskelsbehandling af forskellige grunde
  1. Medlemsstaterne tilskyndes til at tr√¶ffe foranstaltninger til at sikre, at juridiske bestemmelser i national lovgivning, der forbyder eller forhindrer diskrimination, ogs√• beskytter mod forskelsbehandling af flere forskellige grunde, herunder p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; nationale menneskerettighedsorganisationer b√łr have forhold, der s√¶tter dem i stand til at tackle s√•danne forhold.

* * *
Noter af Tina Thranesen.

 1. [Retur] Europarådets kerneværdier har siden oprettelsen 1949 været arbejdet for at fremme demokrati, retsstat og respekt for menneskerettigheder. Europarådet er et resultat af efterkrigstidens bestræbelser på at mindske de europæiske nationalstaters rivalisering og indbyrdes konflikter.
  Europar√•dets form√•l er i henhold til Statutten fra 1949, “at tilvejebringe en n√¶rmere forening mellem dets medlemmer med henblik p√• at sikre og virkeligg√łre de idealer og principper, som er deres f√¶lles arvelod, og at begunstige deres √łkonomiske og sociale udvikling”.
  Mere om Europarådet:
  Udenrigsministeriets hjemmeside.
  Europarådets hjemmeside
  Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
 2. [Retur] Anbefaling CM/Rec(2010)5 på Europarådets hjemmeside.
 3. [Retur] Ministerkomitéen er det overordnede, besluttende organ og består af de 47 medlemsstaters udenrigsministre.
 4. [Retur] Til daglig varetages opgaverne af Stedfortr√¶derkomit√©en, der best√•r af medlemsstaternes faste repr√¶sentanter ved Europar√•det (hver medlemsstat har s√•ledes en fast delegation i Strasbourg) og underlagte rapport√łrgrupper m.v.
 5. [Retur] ETS nr. 5 = European Treaty Series no. 5 = Europæiske traktat serie nr. 5 = Den Europæiske Menneskerettighedskonvention vedtaget den 4. november 1950.
 6. [Retur] Se Thomas Hammarbergs rapport af 29. juli 2009.

* * *
[Til top] Justitsministeriets oversættelse

Ministerkomitéens rekommandation CM/Rec(2010)5
til medlemsstaterne
om foranstaltninger til bek√¶mpelse af diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet

(Vedtaget af Ministerkomit√©en p√• stedfortr√¶derkomit√©ens 1081. m√łde den 31. marts 2010)

Ministerkomitéen

finder, at Europar√•dets m√•l er at tilvejebringe en n√¶rmere forening mellem dets medlemmer, og at dette m√•l is√¶r kan forf√łlges gennem en f√¶lles indsats p√• menneskerettighedsomr√•det,

erindrer om, at menneskerettighederne er universelle og g√¶lder for alle personer, og komit√©en fremh√¶ver derfor sin forpligtelse til at garantere, at alle mennesker har lige v√¶rd, og at den enkelte kan nyde disse rettigheder og frihedsrettigheder uden diskrimination af nogen grund s√•som k√łn, race, farve, sprog, religion, politisk eller anden overbevisning, national eller social oprindelse, tilh√łrsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, f√łdsel eller ethvert andet forhold i overensstemmelse med konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundl√¶ggende frihedsrettigheder (ETS nr. 5) (i det f√łlgende ben√¶vnt “konventionen“) med tilh√łrende protokoller,

anerkender, at en ikke-diskriminerende behandling fra de statslige akt√łrers side samt, hvis det er relevant, positive statslige foranstaltninger til beskyttelse mod diskrimination, herunder fra ikke-statslige akt√łrers side, er grundl√¶ggende elementer i det internationale system til beskyttelse af menneskerettigheder og grundl√¶ggende frihedsrettigheder,

anerkender, at lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede i √•rhundreder har v√¶ret og stadig er udsat for homofobi, fobi i forhold til transk√łnnede og andre former for intolerance og diskrimination, selv i deres egen familie – herunder kriminalisering, marginalisering, social udelukkelse og vold – p√• grund af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet, og at der kr√¶ves en specifik indsats for at sikre, at disse personer fuldt ud kan nyde deres menneskerettigheder,

tager hensyn til retspraksis ved Den Europ√¶iske Menneskerettighedsdomstol (i det f√łlgende ben√¶vnt “Domstolen“) og ved andre internationale domstole, som anser seksuel orientering for en forbudt grund til diskrimination og har bidraget til at fremme beskyttelsen af transk√łnnedes rettigheder,

erindrer om, at forskelsbehandling for ikke at v√¶re diskriminerende skal v√¶re objektivt og rimeligt begrundet i overensstemmelse med Domstolens retspraksis, dvs. forf√łlge et legitimt m√•l og anvende midler, der st√•r i rimeligt forhold til det p√•g√¶ldende m√•l,

tager h√łjde for princippet om, at hverken kulturelle, traditionelle eller religi√łse v√¶rdier eller en “dominerende kulturs” regler kan p√•ber√•bes som berettigelse for hadefuld tale eller nogen anden form for diskrimination, herunder p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet,

tager hensyn til Ministerkomit√©ens meddelelse til styringskomit√©er og andre komit√©er, der er engageret i Europar√•dets mellemstatslige samarbejde vedr√łrende alle menneskers lige v√¶rdighed og lige rettigheder for alle, herunder lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede, som blev vedtaget den 2. juli 2008, samt de relevante rekommandationer,

tager h√łjde for de rekommandationer, der siden 1981 er blevet vedtaget af Europar√•dets Parlamentariske Forsamling vedr√łrende diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet, samt Rekommandation 211 (2007) om “Forsamlings- og ytringsfrihed for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede” vedtaget af Europar√•dets kongres af lokale og regionale myndigheder,

anerkender menneskerettighedskommiss√¶rens rolle med hensyn til overv√•gning af forholdene for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede i medlemsstaterne vedr√łrende diskrimination p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet,

bem√¶rker 66 staters f√¶lles udtalelse af 18. december 2008 p√• De Forenede Nationers generalforsamling, som ford√łmmer overtr√¶delser af menneskerettighederne p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet, s√•som drab, tortur, vilk√•rlig anholdelse og “fratagelse af √łkonomiske, sociale og kulturelle rettigheder, herunder retten til sundhed”,
understreger, at diskrimination og social udelukkelse som f√łlge af seksuel orientering eller k√łnsidentitet bedst kan overvindes ved foranstaltninger, der er rettet b√•de mod ofrene for en s√•dan diskrimination eller udelukkelse og den brede befolkning,

og anbefaler i overensstemmelse med artikel 15.b i Europarådets statut, at medlemsstaterne:

 1. unders√łger de eksisterende lovgivningsm√¶ssige og andre foranstaltninger, f√łlger virkningen af disse foranstaltninger og indsamler og analyserer relevante oplysninger for at overv√•ge og afhj√¶lpe enhver direkte eller indirekte diskrimination p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet,
 2. sikrer, at der vedtages og effektivt gennemf√łres lovgivningsm√¶ssige og andre foranstaltninger til bek√¶mpelse af diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet for at sikre respekten for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnedes menneskerettigheder og fremme tolerancen over for dem,
 3. sikrer, at ofre for diskrimination har kendskab og adgang til effektive retsmidler ved en national myndighed, og at foranstaltningerne til bek√¶mpelse af diskrimination i relevante tilf√¶lde omfatter sanktioner for kr√¶nkelser samt muligheden for at give ofre for diskrimination en fyldestg√łrende oprejsning,
 4. i deres lovgivning, politik og praksis lader sig lede af de principper og foranstaltninger, der er indeholdt i bilaget til denne rekommandation,
 5. med passende midler og ved passende handling sikrer, at denne rekommandation, herunder bilaget, oversættes og udbredes videst muligt.
Bilag til Ministerkomitéens rekommandation CM/Rec(2010)5
 1. Ret til liv, sikkerhed og beskyttelse mod vold
  1. Hadforbrydelser og andre hadmotiverede hændelser
   1. Medlemsstaterne b√łr sikre effektiv, omg√•ende og upartisk efterforskning af formodede tilf√¶lde af forbrydelser og andre h√¶ndelser, hvor der er en begrundet mistanke om, at ofrets seksuelle orientering eller k√łnsidentitet har v√¶ret et motiv for gerningsmanden; de b√łr endvidere sikre, at efterforskningen af s√•danne forbrydelser og h√¶ndelser f√•r s√¶rlig opm√¶rksomhed, n√•r de angiveligt er beg√•et af retsh√•ndh√¶vende myndighedspersoner eller andre, der handler i embeds medf√łr, og at de ansvarlige for s√•danne handlinger effektivt drages til ansvar og, hvor det er passende, straffes for at undg√• straffrihed.
   2. Medlemsstaterne b√łr sikre, at et motiv begrundet i fordomme over for seksuel orientering og k√łnsidentitet kan betragtes som en sk√¶rpende omst√¶ndighed ved strafudm√•lingen.
   3. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger til at sikre, at ofre og vidner tilskyndes til at anmelde hadforbrydelser og andre hadmotiverede h√¶ndelser begrundet i seksuel orientering og k√łnsidentitet; medlemsstaterne b√łr med henblik herp√• tage alle n√łdvendige skridt til at sikre, at man hos de retsh√•ndh√¶vende myndigheder, herunder domstolene, har det n√łdvendige kendskab og de n√łdvendige f√¶rdigheder til at identificere s√•danne forbrydelser og h√¶ndelser og yde fyldestg√łrende bistand og st√łtte til ofre og vidner.
   4. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger til at sikre, at alle f√¶ngslede eller p√• anden m√•de frihedsber√łvede personer, herunder lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede, bevarer deres personlige sikkerhed og v√¶rdighed, og b√łr is√¶r tr√¶ffe beskyttende foranstaltninger mod fysisk vold, voldt√¶gt og andre former for seksuelt misbrug, uanset om overgrebet beg√•s af andre indsatte eller af personale; der b√łr tr√¶ffes foranstaltninger til fyldestg√łrende beskyttelse af og respekt for transk√łnnedes k√łnsidentitet.
   5. Medlemsstaterne b√łr sikre, at der indsamles og analyseres relevante oplysninger om forekomsten og karakteren af diskrimination og intolerance p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet og is√¶r om hadforbrydelser og hadmotiverede h√¶ndelser begrundet i seksuel orientering og k√łnsidentitet.
  2. B.Hadefuld tale
   1. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger til at bek√¶mpe alle former for ytringer, herunder i medierne og p√• internettet, hvor der er en begrundet formodning om, at de sandsynligvis vil fremprovokere eller bevirke udbredelse eller fremme af had eller andre former for diskrimination mod lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede. S√•dan hadefuld tale b√łr forbydes, og der b√łr offentligt tages afstand fra det i ethvert tilf√¶lde. Alle foranstaltninger b√łr respektere den grundl√¶ggende ret til ytringsfrihed i overensstemmelse med konventionens artikel 10 og Domstolens retspraksis.
   2. Medlemsstaterne b√łr √łge kendskabet blandt offentlige myndigheder og offentlige institutioner p√• alle niveauer til, at de har et ansvar for at afholde sig fra at udtale sig, is√¶r til medierne, p√• en m√•de, hvor der er en begrundet formodning om, at dette kan forst√•s som en legitimering af denne form for had eller diskrimination.
   3. Offentligt ansatte og andre statslige repr√¶sentanter b√łr tilskyndes til at fremme tolerance og respekt for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnedes menneskerettigheder, n√•r de indg√•r i en dialog med v√¶sentlige repr√¶sentanter for civilsamfundet, herunder medierne og sportsorganisationer, politiske organisationer og religi√łse samfund.
 2. Foreningsfrihed
  1. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger til i overensstemmelse med konventionens artikel 11 at sikre, at det er muligt effektivt at nyde retten til foreningsfrihed uden diskrimination p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; is√¶r b√łr diskriminerende administrative procedurer, herunder overdrevne formaliteter ved registrering og daglig drift af foreninger, forebygges og fjernes; der b√łr ligeledes tr√¶ffes foranstaltninger til at forhindre misbrug af lovbestemmelser og administrative bestemmelser, s√•som restriktive bestemmelser begrundet i den offentlige sundhed, den offentlige moral og den offentlige orden.
  2. Der b√łr uden diskrimination p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet sikres adgang til de offentlige midler, der er til r√•dighed for ikke-statslige organisationer.
  3. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger til effektivt at beskytte personer, der forsvarer lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnedes menneskerettigheder, mod den fjendtlighed og aggression, som de m√•tte blive udsat for, herunder angiveligt fra statslige repr√¶sentanters side, s√•ledes at de frit kan udf√łre deres aktiviteter i overensstemmelse med Ministerkomit√©ens Erkl√¶ring om Europar√•dets indsats for at forbedre beskyttelsen af personer, der forsvarer menneskerettighederne, og fremme deres aktiviteter.
  4. Medlemsstaterne b√łr sikre, at ikke-statslige organisationer, der forsvarer lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnedes menneskerettigheder, h√łres p√• passende m√•de om vedtagelse og gennemf√łrelse af foranstaltninger, der kan have indflydelse p√• disse personers menneskerettigheder.
 3. Ytrings- og forsamlingsfrihed
  1. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger til i overensstemmelse med konventionens artikel 10 at sikre, at det er muligt effektivt at nyde retten til ytringsfrihed uden diskrimination p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet, herunder friheden til at modtage og videregive oplysninger om emner, der omhandler seksuel orientering og k√łnsidentitet.
  2. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger til p√• nationalt, regionalt og lokalt niveau at sikre, at det er muligt effektivt at nyde retten til at deltage i fredelige forsamlinger som fastsat i konventionens artikel 11 uden diskrimination p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
  3. Medlemsstaterne b√łr sikre, at de retsh√•ndh√¶vende myndigheder tr√¶ffer passende foranstaltninger til at beskytte deltagere i fredelige demonstrationer til fordel for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnedes menneskerettigheder mod fors√łg p√• ulovligt at afbryde eller forhindre deltagerne i effektivt at nyde deres ret til ytrings- og forsamlingsfrihed.
  4. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger til at forhindre begr√¶nsninger i den effektive nydelse af retten til ytrings- og forsamlingsfrihed som f√łlge af misbrug af lovbestemmelser eller administrative bestemmelser begrundet i for eksempel den offentlige sundhed, den offentlige moral eller den offentlige orden.
  5. Offentlige myndigheder p√• alle niveauer b√łr tilskyndes til offentligt og s√¶rligt i medierne at ford√łmme enhver ulovlig kr√¶nkelse af enkeltpersoner og gruppers ret til at ud√łve deres ytrings- og forsamlingsfrihed, s√¶rligt i forbindelse med lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnedes menneskerettigheder.
 4. Ret til respekt for privatliv og familieliv
  1. Medlemsstaterne b√łr sikre, at diskriminerende lovgivning, der kriminaliserer seksuelle handlinger mellem samtykkende voksne af samme k√łn, herunder forskelle i den seksuelle lavalder for seksuelle handlinger mellem personer af samme k√łn og heteroseksuelle handlinger, oph√¶ves; de b√łr ligeledes tr√¶ffe passende foranstaltninger til at sikre, at straffelovsbestemmelser, som p√• grund af deres ordlyd kan blive anvendt p√• en diskriminerende m√•de, oph√¶ves, √¶ndres eller anvendes p√• en m√•de, der er forenelig med princippet om ikke-diskrimination.
  2. Medlemsstaterne b√łr sikre, at personlige oplysninger om en persons seksuelle orientering eller k√łnsidentitet ikke indsamles, opbevares eller p√• anden m√•de bruges af offentlige institutioner, herunder is√¶r inden for retsh√•ndh√¶vende myndigheder, medmindre det er n√łdvendigt for at opfylde specifikke, lovlige og legitime form√•l; eksisterende optegnelser, som ikke overholder disse principper, b√łr destrueres.
  3. Betingelser for juridisk anerkendelse af k√łnsskifte, herunder betingelser om fysiske forandringer, b√łr genovervejes j√¶vnligt med henblik p√• at fjerne kr√¶nkende betingelser.
  4. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger til at sikre fuld juridisk anerkendelse af en persons k√łnsskifte p√• alle livets omr√•der, is√¶r ved at muligg√łre √¶ndring af navn og k√łn i officielle dokumenter p√• en hurtig, gennemsigtig og lettilg√¶ngelig m√•de; medlemsstaterne b√łr ligeledes, hvor det er passende, sikre tilsvarende anerkendelse og √¶ndringer hos ikke-statslige akt√łrer med hensyn til vigtige dokumenter, s√•som uddannelses- og tjenestebeviser.
  5. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe alle n√łdvendige foranstaltninger til at sikre, at transk√łnnede har en effektiv garanti for, at de har ret til, efter at deres k√łnsskifte er fuldendt og juridisk anerkendt i overensstemmelse med pkt. 20 og 21, at gifte sig med en person af det modsatte k√łn i forhold til deres √¶ndrede k√łn.
  6. Hvis den nationale lovgivning giver ugifte par rettigheder og forpligtelser, b√łr medlemsstaterne sikre, at lovgivningen g√¶lder for b√•de par af samme k√łn og par af forskelligt k√łn p√• en ikke-diskriminerende m√•de, herunder for en efterlevendes pensionsydelser og lejerettigheder.
  7. Hvis den nationale lovgivning anerkender registreret partnerskab mellem personer af samme k√łn, b√łr medlemsstaterne s√łge at sikre, at deres juridiske status samt rettigheder og forpligtelser i en sammenlignelig situation svarer til heteroseksuelle pars status, rettigheder og forpligtelser.
  8. Hvis den nationale lovgivning ikke anerkender eller giver rettigheder eller forpligtelser til registrerede partnerskaber mellem personer af samme k√łn eller til ugifte par, opfordres medlemsstaterne til at overveje muligheden for uden diskrimination af nogen art, herunder af par af forskelligt k√łn, at give par af samme k√łn juridiske eller andre muligheder for at klare praktiske problemer forbundet med den sociale virkelighed, hvori de lever.
  9. Idet der tages hensyn til, at barnets tarv b√łr komme i f√łrste r√¶kke i afg√łrelser om for√¶ldreansvar eller v√¶rgem√•l for et barn, b√łr medlemsstaterne sikre, at s√•danne afg√łrelser tr√¶ffes uden diskrimination p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
  10. Idet der tages hensyn til, at barnets tarv b√łr komme i f√łrste r√¶kke i afg√łrelser vedr√łrende adoption af et barn, b√łr medlemsstater, hvis nationale lovgivning tillader enkeltpersoner at adoptere b√łrn, sikre, at loven anvendes uden diskrimination p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.
  11. Hvis den nationale lovgivning tillader enlige kvinder at f√• behandling med kunstig befrugtning, b√łr medlemsstaterne s√łge at sikre adgang til s√•dan behandling uden diskrimination p√• grund af seksuel orientering.
 5. Ansættelse
  1. Medlemsstaterne b√łr sikre, at der fasts√¶ttes og gennemf√łres passende foranstaltninger, der yder effektiv beskyttelse mod diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet ved ans√¶ttelse og besk√¶ftigelse i b√•de den offentlige og den private sektor. Disse foranstaltninger b√łr d√¶kke betingelserne for adgang til ans√¶ttelse og forfremmelse, afskedigelse, l√łn og andre arbejdsvilk√•r, herunder at chikane og andre former for forulempelse forebygges, bek√¶mpes og straffes.
  2. Opm√¶rksomheden b√łr s√¶rligt v√¶re rettet mod at yde effektiv beskyttelse af transk√łnnedes ret til privatliv i en ans√¶ttelsesm√¶ssig sammenh√¶ng og is√¶r i forbindelse med jobans√łgninger for at forhindre irrelevant videregivelse af deres k√łnsm√¶ssige baggrund eller tidligere navn til arbejdsgiveren og andre ansatte.
 6. Uddannelse
  1. Med beh√łrig hensyntagen til den altafg√łrende betydning af barnets tarv b√łr medlemsstaterne tr√¶ffe passende lovgivningsm√¶ssige og andre foranstaltninger rettet mod uddannelsespersonale og elever for at sikre, at det er muligt effektivt at nyde retten til uddannelse uden diskrimination p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; dette omfatter is√¶r sikring af b√łrn og unges ret til uddannelse i et sikkert milj√ł uden vold, mobning, social udelukkelse og andre former for diskriminerende og nedv√¶rdigende behandling begrundet i seksuel orientering og k√łnsidentitet.
  2. Med beh√łrig hensyntagen til den altafg√łrende betydning af barnets tarv b√łr der tr√¶ffes passende foranstaltninger p√• alle niveauer for at fremme gensidig tolerance og respekt i skoler uanset seksuel orientering og k√łnsidentitet. Dette b√łr omfatte tilvejebringelse af objektive oplysninger om seksuel orientering og k√łnsidentitet, for eksempel i pensum og undervisningsmaterialer, samt tilvejebringelse af de n√łdvendige oplysninger og den n√łdvendige beskyttelse og st√łtte til elever og studerende, s√•ledes at de kan leve i overensstemmelse med deres seksuelle orientering og k√łnsidentitet. Medlemsstaterne kan endvidere udforme og gennemf√łre ligheds- og sikkerhedspolitikker og handlingsplaner i skolerne og sikre adgang til fyldestg√łrende uddannelse eller st√łtte i og undervisningsmaterialer om anti-diskrimination. S√•danne foranstaltninger b√łr tage h√łjde for for√¶ldres rettigheder i forbindelse med deres b√łrns uddannelse.
 7. Sundhed
  1. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende lovgivningsm√¶ssige og andre foranstaltninger til at sikre, at det er muligt effektivt at nyde den h√łjest opn√•elige sundhed uden diskrimination p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; de b√łr is√¶r tage h√łjde for lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnedes specifikke behov ved udformningen af nationale sundhedsordninger, herunder foranstaltninger til forebyggelse af selvmord, sundhedsunders√łgelser og pensum, kurser og undervisningsmaterialer p√• det medicinske omr√•de samt ved overv√•gning og evaluering af kvaliteten af sundhedsydelser.
  2. Der b√łr tr√¶ffes passende foranstaltninger til i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationens standarder at undg√•, at homoseksualitet klassificeres som en sygdom.
  3. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende foranstaltninger til at sikre, at transk√łnnede har effektiv adgang til passende k√łnsskiftebehandling, herunder psykologiske, endokrinologiske og kirurgiske specialister inden for behandling af transk√łnnede uden at blive udsat for urimelige krav; ingen b√łr underkastes k√łnsskifteindgreb uden den p√•g√¶ldendes samtykke.
  4. Medlemsstaterne b√łr tr√¶ffe passende lovgivningsm√¶ssige og andre foranstaltninger til at sikre, at enhver beslutning om begr√¶nsning af sygesikringsd√¶kkede omkostninger til k√łnsskifteindgreb er lovlig, objektiv og proportional.
 8. Bolig
  1. Der b√łr tr√¶ffes foranstaltninger til at sikre, at alle effektivt og p√• lige fod kan f√• adgang til en passende bolig uden diskrimination p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; disse foranstaltninger b√łr is√¶r have til form√•l at yde beskyttelse mod diskriminerende uds√¶ttelser og garantere lige ret til at erhverve og bevare ejerskab til jord og anden ejendom.
  2. Der b√łr v√¶re passende opm√¶rksomhed p√• risikoen for hjeml√łshed blandt lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede, herunder unge og b√łrn, som kan v√¶re s√¶rligt s√•rbare over for social udelukkelse, herunder fra deres egen families side; i den henseende b√łr de relevante sociale ydelser gives p√• grundlag af en objektiv vurdering af den enkelte persons behov uden diskrimination.
 9. Idræt
  1. Ligesom racisme og andre former for diskrimination er homofobi, transfobi og diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet inden for idr√¶tten uacceptabel og b√łr bek√¶mpes.
  2. Idr√¶tsaktiviteter og -faciliteter b√łr v√¶re √•bne for alle uden diskrimination p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet; der b√łr is√¶r tr√¶ffes effektive foranstaltninger til at forebygge, modvirke og straffe brugen af diskriminerende forh√•nelser med henvisning til seksuel orientering og k√łnsidentitet under og i forbindelse med idr√¶tsbegivenheder.
  3. Medlemsstaterne b√łr tilskynde til dialog med idr√¶tsforeninger og fanklubber og st√łtte dem i at udvikle bevidsthedsskabende aktiviteter om diskrimination mod lesbiske, b√łsser, biseksuelle og transk√łnnede inden for idr√¶tten og i at ford√łmme tilkendegivelser af intolerance over for s√•danne personer.
 10. Ret til at s√łge asyl
  1. Hvor medlemsstaterne har internationale forpligtelser p√• dette omr√•de, b√łr de anerkende, at en velbegrundet frygt for forf√łlgelse p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet kan v√¶re et gyldigt grundlag for at meddele flygtningestatus og asyl efter national ret.
  2. Medlemsstaterne b√łr is√¶r sikre, at asylans√łgere ikke udsendes til et land, hvor deres liv eller frihed vil v√¶re truet, eller hvor de er udsat for risiko for tortur eller umenneskelig eller nedv√¶rdigende behandling eller straf p√• grund af deres seksuelle orientering eller k√łnsidentitet.
  3. Asylans√łgere b√łr beskyttes mod politikker og praksis, der diskriminerer p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet; der b√łr is√¶r tr√¶ffes passende foranstaltninger til at forebygge risiko for fysisk vold, herunder seksuelt misbrug, verbale angreb og andre former for chikane mod frihedsber√łvede asylans√łgere og sikre deres adgang til oplysninger, der er relevante for deres s√¶rlige situation.
 11. Nationale menneskerettighedsorganer
  1. Medlemsstaterne b√łr sikre, at deres nationale menneskerettighedsorganer har et klart mandat til at behandle diskrimination p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet; de b√łr is√¶r kunne udf√¶rdige anbefalinger om lovgivning og politik, √łge bevidstheden i den brede offentlighed samt – i det omfang det er muligt efter national ret – behandle individuelle klager over b√•de den private og den offentlige sektor og anl√¶gge eller v√¶re part i retssager.
 12. Multidiskrimination
  1. Medlemsstaterne tilskyndes til at tr√¶ffe foranstaltninger til at sikre, at lovbestemmelser i national ret, der forbyder eller forebygger diskrimination, ogs√• yder beskyttelse mod multidiskrimination, herunder p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet; de nationale menneskerettighedsorganer b√łr have et bredt mandat, der g√łr dem i stand til at behandle s√•danne problemer.

Oversættelse af Justitsministeriet. [Siden findes ikke mere. Den 3. januar 2019. Tina Thranesen.]
[Til top]