L 18. Bilag 7. Betænkningsudkast den 3. december 2021.

Vist 39 gange.
Ligestillingsudvalget offentliggjorden den 3. december 2021 et udkast til bet√¶nkning vedr√łrende lovforslag l 18.

Betænkningsudkastet gengives herunder.
* * *

Betænkning afgivet af Ligestillingsudvalget den [8. ] december 2021
Udkast
til
Betænkning
over
Forslag til lov om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd, lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v., straffeloven og forskellige andre love
(Styrket beskyttelse af LGBTI-personer mod forskelsbehandling, og hadefulde ytringer samt beskyttelse af personer med handicap mod hadefulde ytringer)
[af ministeren for ligestilling (Peter Hummelgaard)]

1. Ændringsforslag
Ministeren for ligestilling har stillet 6 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Indstillinger
<>
Alternativet, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javna√įarflokkurin havde ved bet√¶nkningsafgivelsen ikke medlemmer i udvalget og dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske bem√¶rkninger i bet√¶nkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

3. Politiske bemærkninger
<Parti/partier>
<>

<Parti/partier>
<>

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Æ n d r i n g s f o r s l a g

Af ministeren for ligestilling, tiltrådt af et <>tal:

Til § 1

1) I det under nr. 6 foresl√•ede stk. 3 √¶ndres i 1. pkt. ¬Ľet kriterium¬ę til: ¬Ľen betingelse¬ę.
[Sproglig præcisering]

2) Nr. 9 affattes således:
¬Ľ9. I ¬ß 3 a, inds√¶ttes efter stk. 1 som nyt stykke:
¬ĽStk. 2. Uanset ¬ß 2 er denne lov ikke til hinder for forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika, hvis det er begrundet i et legitimt m√•l, og midlerne til at opfylde dette m√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.
Stk. 3 Uanset ¬ß 2 er denne lov ikke til hinder for, at specifikke foranstaltninger, der har til form√•l at forebygge eller opveje ulemper knyttet til seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk eller k√łnskarakteristika, opretholdes eller vedtages.
Stk. 4 Specifikke foranstaltninger, der iv√¶rks√¶ttes i henhold til stk. 3, kan alene opretholdes, indtil form√•let med foranstaltningerne er opfyldt.¬ę¬ę

Stk. 2 bliver herefter stk. 5.
[Undtagelse fra forbuddet mod forskelsbehandling af LGBTI-personer]

Til § 4

3) F√łr nr. 1 inds√¶ttes som nyt nummer:
¬Ľ01. I ¬ß 81, nr. 6, inds√¶ttes efter ¬Ľat gerningen¬ę: ¬Ľhelt eller delvis¬ę.¬ę
[Tydeligg√łrelse af, at hadforbrydelser kan v√¶re delvis motiveret af de i ¬ß 81, nr. 6, n√¶vnte forhold]

Til § 6

4) I den under nr. 1 foresl√•ede √¶ndring af ¬ß 2, stk. 2, √¶ndres ¬Ľk√łnsudtryk og k√łnskarakteristika¬ę til: ¬Ľk√łnsudtryk, k√łnskarakteristika¬ę.
[Teknisk ændring]

Til § 7

5) Efter ¬Ľ2022¬ę inds√¶ttes ¬Ľ, jf. dog stk. 2¬ę.
[Konsekvens af det foreslåede ændringsforslag nr. 6]

6) Som stk. 2 indsættes:
¬ĽStk. 2. Ministeren for ligestilling fasts√¶tter tidspunktet for ikrafttr√¶den af lovens ¬ß 1, nr. 10.¬ę
[Udskudt ikrafttræden for visse bestemmelser]

B e m æ r k n i n g e r
Til nr. 1

I ¬ß 1, nr. 6, i lovforslaget foresl√•s det at anvende ¬Ľen betingelse¬ę i stedet for ¬Ľet kriterium¬ę. √Ündringen betyder, at begreberne bestemmelse, betingelse eller praksis anvendes b√•de i ligestillingslovens ¬ß 2, stk. 3, 1. og 2. pkt. Der er alene tale om en sproglig pr√¶cisering.

Til nr. 2

Ligestillingslovens ¬ß 2, stk. 1, indeholder et forbud mod direkte og indirekte forskelsbehandling p√• grund af k√łn. Det bem√¶rkes, at det med ¬ß 1, nr. 5, i lovforslaget foresl√•s, at bestemmelsen udvides til ogs√• at omfatte forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika. Det betyder, at LGBTI-personer ogs√• vil v√¶re omfattet af beskyttelsen mod forskelsbehandling.

Det fremg√•r af ¬ß 1, nr. 6, i lovforslaget, at der foresl√•s en undtagelse til forbuddet mod indirekte forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika, hvis forskelsbehandlingen er objektivt begrundet i et legitimt form√•l og midlerne til at opfylde dette form√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.

Beskæftigelsesministeriet finder, at både indirekte og direkte forskelsbehandling af LGBTI-personer skal være muligt såfremt forskelsbehandlingen har et legitimt formål.

Med √¶ndringsforslaget foresl√•s det s√•ledes at inds√¶tte et nyt ¬ß 3 a, stk. 2, om muligheden for at fravige forbuddet mod forskelsbehandling i forhold til beskyttelsesgrundene seksuel orientering, k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika, hvis det er begrundet i et legitimt m√•l, og midlerne til at opfylde dette m√•l er hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige.

Den foresl√•ede ¬ß 3 a, stk. 2, medf√łrer, at det ikke er i strid med forbuddet mod forskelsbehandling, hvis forskelsbehandlingen er begrundet i et legitimt m√•l. Hvad der et legitimt m√•l, skal afg√łres i den konkret situation. Et legitimt m√•l kan for eksempel v√¶re beskyttelse af ofre for k√łnsrelateret vold, hensynet til privatlivets fred og bluf√¶rdighed (for eksempel i tilf√¶lde af indlogering hos en person i en del af denne persons hjem eller omkl√¶dningsfaciliteter, der er m√•lrettet personer med et bestemt fysisk k√łn), sundhedsfaglige begrundelser (for eksempel homo- eller biseksuelle m√¶nd, der ikke har samme mulighed for at donere blod som andre) samt foreningsfrihed og tilrettel√¶ggelse af sportslige aktiviteter (for eksempel en sportsklub eller idr√¶tsforening, der √łnsker, at konkurrencer kan m√•lrettes deltagelse p√• baggrund af det f√łdselstildelte k√łn uagtet k√łnsidentitet). Ogs√• et form√•l om √łkonomisk vinding kan v√¶re legitimt, idet b√•de offentlige og private virksomheder har et berettiget behov for at sikre et √łkonomisk udbytte.

Det er ogs√• et krav, at forskelsbehandlingen skal v√¶re n√łdvendig for at opn√• form√•let. N√łdvendigheden af forskelsbehandlingen m√• vurderes konkret i forhold til, hvilken situation der er tale om. En central overvejelse vil v√¶re, om det legitime form√•l kan sikres p√• anden m√•de.

Endelig er det et krav, at der skal v√¶re et rimeligt forhold mellem det hensigtsm√¶ssige og n√łdvendige, og hvor indgribende forskelsbehandlingen er for den eller de LGBTI-personer, som bliver stillet d√•rligere. Det skal dermed vurderes i det enkelte tilf√¶lde, om midlerne er proportionale i forhold til m√•let. Samlet set skal forskelsbehandlingen fremst√• som en rimelig l√łsning.

Til nr. 3

Det fremg√•r af straffelovens ¬ß 81, nr. 6, at det ved straffens fasts√¶ttelse i almindelighed skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, at gerningen har baggrund i andres etniske oprindelse, tro, handicap, seksuelle orientering eller lignende. Det bem√¶rkes, at det med ¬ß 4, nr. 1, i lovforslaget foresl√•s, at opregningen af forhold i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, ogs√• skal omfatte k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika.

Det fremgår af forarbejderne til straffelovens § 81, nr. 6, at bestemmelsen sigter på tilfælde, hvor forbrydelsens motiv helt eller delvis kan tilskrives de i bestemmelsen opregnede forhold, jf. Folketingstidende 2003-04, tillæg A, side 3322.

Regeringen finder, at denne retsstilling b√łr fremg√• udtrykkeligt af lovteksten.

Med √¶ndringsforslaget foresl√•s det s√•ledes at inds√¶tte ¬Ľhelt eller delvis¬ę i straffelovens ¬ß 81, nr. 6, s√• det fremg√•r udtrykkeligt, at det ved straffens fasts√¶ttelse i almindelighed skal indg√• som en sk√¶rpende omst√¶ndighed, at en gerning beg√•s helt eller delvis med baggrund i de i bestemmelsen opregnede forhold.

Straffelovens § 81, nr. 6, vil således i overensstemmelse med bestemmelsens forarbejder fortsat sigte på tilfælde, hvor forbrydelsens motiv helt eller delvis kan tilskrives de i bestemmelsen opregnede forhold.

Til nr. 4

Med ¬ß 6, nr. 1, i lovforslaget foresl√•s, at opregningen i ¬ß 2, stk. 2, i lov om Institut for Menneskerettigheder ‚Äď Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution ogs√• skal omfatte k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika. Med √¶ndringsforslaget foresl√•s det, at opregningen √¶ndres fra ¬Ľk√łnsudtryk og k√łnskarakteristika¬ę til: ¬Ľk√łnsudtryk, k√łnskarakteristika¬ę. Der er alene tale om en sproglig pr√¶cisering.

Til nr. 5

Det fremgår af § 7 i lovforslaget, at loven træder i kraft den 1. januar 2022.

Det foresl√•s, at der i lovforslagets ¬ß 7 ‚Äď som konsekvens af det i nr. 6 foresl√•ede stk. 2 til ¬ß 7 ‚Äď henvises til det foresl√•ede stk. 2, der er en undtagelse til ikrafttr√¶delsestidspunktet den 1. januar 2022.

Til nr. 6

Det fremgår af § 7 i lovforslaget, at loven træder i kraft den 1. januar 2022.

Det fremg√•r videre af ¬ß 1, nr. 10, i lovforslaget, at der inds√¶ttes et ¬Ľjf. dog stk. 2¬ę i den g√¶ldende ¬ß 3 d, stk. 1. Af ligestillingslovens ¬ß 3 d, stk. 2, fremg√•r det, at manglende overholdelse af ¬ß 4 a, stk. 1, ikke kan p√•klages til Ligebehandlingsn√¶vnet. Bestemmelsen blev indsat i ligestillingsloven ved lov nr. 468 af 20/03/2021 om √¶ndring af lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd (Digital post til begge for√¶ldre om f√¶lles barn) og skal ses i sammenh√¶ng med ligestillingslovens ¬ß 4 a, stk. 1, hvorefter digital post om et f√¶lles barn som udgangspunkt skal sendes til begge for√¶ldremyndighedsindehavere.

Det fremgår videre af § 2 i lov nr. 468 af 20/03/2021 om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Digital post til begge forældre om fælles barn), at ministeren for ligestilling fastsætter tidspunkt for lovens ikrafttræden.

Det fremg√•r af forarbejderne til ikrafttr√¶delsesbestemmelsen, at det er hensigten, at den foresl√•ede lov√¶ndring skal tr√¶de i kraft i forl√¶ngelse af implementeringen af den nye Digitale Post-l√łsning. Implementeringsdatoen for den Digitale Post-l√łsning er ikke endeligt fastlagt, og p√• den baggrund findes det mest hensigtsm√¶ssigt, at ikrafttr√¶delsestidspunktet for lov√¶ndringen fasts√¶ttes p√• et senere tidspunkt, jf. Folketingstidende 2020-21, till√¶g A, L 57 som fremsat.

Implementeringsdatoen for den nye l√łsning til Digitale Post er i november 2021 blevet udskudt til f√łrste kvartal 2022.

Beskæftigelsesministeriet finder, at § 1, nr. 10, i lovforslaget tidligst kan sættes i kraft samtidig med ikrafttræden af lov nr. 468 af 20/03/2021 om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Digital post til begge forældre om fælles barn).

Med ændringsforslaget foreslås det således i § 7 i lovforslaget at indsætte som stk. 2, at ministeren for ligestilling fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af lovens § 1, nr. 10.

Hensigten hermed er, at √¶ndringen i ¬ß 1, nr. 10, i lovforslaget s√¶ttes i kraft samtidig med ikrafttr√¶den af lov nr. 468 af 20/03/2021 om √¶ndring af lov om ligestilling af kvinder og m√¶nd (Digital post til begge for√¶ldre om f√¶lles barn), som forventeligt vil v√¶re i f√łrste kvartal 2022.

5. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 6. oktober 2021 og var til 1. behandling den 12. oktober 2021. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Ligestillingsudvalget.

Oversigt over lovforslagets sagsforl√łb og dokumenter
Lovforslaget og dokumenterne i forbindelse med udvalgsbehandlingen kan læses under lovforslaget på Folketingets hjemmeside www.ft.dk.

M√łder
Udvalget har behandlet lovforslaget i [2] m√łder.

H√łringssvar
Et udkast til lovforslaget har inden frems√¶ttelsen v√¶ret sendt i h√łring, og ministeren for ligestilling sendte den 6. november 2020 dette udkast til udvalget, jf. (folketings√•ret 2020-21) LIU alm. del ‚Äď bilag 15. Den 6. oktober 2021 sendte ministeren for ligestilling h√łringssvarene og et h√łringsnotat til udvalget.

Bilag
Under udvalgsarbejdet er der omdelt bilag på lovforslaget.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse om lovforslaget.

Deputationer
Udvalget har under udvalgsarbejdet modtaget 1 deputation, der mundtligt har redegjort for deres holdning til lovforslaget.

Sp√łrgsm√•l
Udvalget har under udvalgsarbejdet stillet 24 sp√łrgsm√•l til ministeren for ligestilling til skriftlig besvarelse, som ministeren har besvaret.

Anne Paulin (S) Birgitte Vind (S) nfmd. Lars Aslan Rasmussen (S) Camilla Fabricius (S) Daniel Toft Jakobsen (S) Julie Skovsby (S) Kasper Sand Kj√¶r (S) Kim Aas (S) Rasmus Horn Langhoff (S) Astrid Car√łe (SF) Halime Oguz (SF) Christina Thorholm (RV) Samira Nawa (RV) Pernille Skipper (EL) Rosa Lund (EL) Sikandar Siddique (FG) Heidi Bank (V) fmd. Fatma √ėktem (V) Jane Heitmann (V) Karen Ellemann (V) Eva Kjer Hansen (V) Morten Dahlin (V) Liselott Blixt (DF) Karina Adsb√łl (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Birgitte Bergman (KF) Mona Juul (KF) Lars Boje Mathiesen (NB) Alex Vanopslagh (LA)

Alternativet, Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javna√įarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

* * *
Folketingets journal vedr. bilag 7, udkast til betænkning til L 18.
Betænkningsudkastet, bilag 7 til L 18 i pdf-format hos Folketinget.