LGBT komiteens skrivelse af 7. juni 2020 om genudstedelse af eksamensbeviser efter juridisk kønsskifte til Undervisningsministeren.

Vist 101 gange.
LGBT komiteen skrev den 7. juni 2020 til Børne- og Undervisningsminister, Pernille Rosenkrantz-Theil med kopi til Børne- og Undervisningsudvalget, at komiteen havde erfaret, at personer, der har füet juridisk kønsskifte, havde svÌrt ved at fü gymnnasier til at genudstede deres eksamensbevis med deres nye personoplysninger.
Børne- og Undervisningsudvalget registrerede den 8 juni 2020 skrivelsen som: Børne- og Undervisningsudvalget (BUU). Alm. del. Samling: 2019-20. Bilag 195.

* * *
LGBT komiteen
LGBT komiteen
7. juni 2020

Vedr.: Genudstedelse af eksamensbeviser til personer, der har füet juridisk kønsskifte.

LGBT komiteen har erfaret, at der er gymnasier, som kun meget modvilligt genudsteder eksamensbeviser med de nye personoplysninger til personer, der har füet juridisk kønsskifte.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse sendte den 4. juni 2018 Ìndring af eksamensbekendtgørelserne i høring.
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61903

Det førte til Ìndringer i:
 1. Bekendtgørelse om prøver i erhvervsrettede videregüende uddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/18
 2. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/22
 3. Bekendtgørelse om eksamen og censur ved de videregüende kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriet
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2020/29
 4. Bekendtgørelse om Ìndring af bekendtgørelse om prøver i de maritime uddannelser
  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1083
  1. Bekendtgørelse om prøver i de maritime uddannelser
   (Bekendtgørelsen er ikke ajourført i Retsinformation med ovennÌvnt Ìndring).
   https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1585

I disse bekendtgørelser blev der indsat følgende tekst de relevante steder:
Efter anmodning fra en person, der fremlÌgger dokumentation for et juridisk kønsskifte, jf. lov om Det Centrale Personregister, udsteder institutionen ny dokumentation med de nye personoplysninger, jf. stk. 2 og 3.

LGBT komiteen anmoder ministeren om, at der sker tilsvarende Ìndringer i alle bekendtgørelser og eventuelle love vedrørende grunduddannelser, gymnasiale uddannelser, ungdomsuddannelser og voksenuddannelser, som hører under ministerens ressort, sü alle uddannelsesinstitutioner für en ensartet pligt til at genudstede eksamensbeviser og lignende dokumentationer med de nye personoplysninger til personer, der har füet juridisk kønsskifte.

Med venlig hilsen

Søren Laursen Tina Thranesen

* * *
Folketingets journal vedrørende skrivelsen.
Skrivelsen i pdf-format hos Folketinget.