Liste over tiltag fra Europa-Kommissionen til fremme af LGBTI lighed. 7. december 2015.

Vist 131 gange.

Liste over tiltag fra Europa-Kommissionen til fremme af LGBTI lighed
Liste over tiltag fra Europa-Kommissionen til fremme af LGBTI lighed
Europa-Kommissionen udsendte den 7. december 2015 publikation, en liste til fremme af LGBTI lighed, som Kommissionen har til hensigt at arbejde med.
Publikataionen, der er på engelsk har den engelske titel: List of actions by the Commission to advance LGBTI quality.
Herunder bringes en oversættelse til dansk af publikationen.

P√• side 19 i den originale tekst er et skema “Intern sammenh√¶ng af Kommissionens liste over tiltag og politikomr√•der” (Internal coherency of the Commission list of actions and policy areas.
På side 21 og 22 er der en kalender over hvornår de enkelte tiltag iværksættes.
Skemaet på side 19 og kalenderen på side 21 og 22 er ikke oversat. I stedet henvises til den originale engelsksprogede liste.
Der tages forbehold for oversættelsen. Ved brug som dokumentation henvises til den originale engelske tekst.
Tina Thranesen.

* * *
Liste over tiltag fra Kommissionen til fremme af LGBTI lighed

Forord
Vera Jourov√°
Kommiss√¶r for retlige anliggender, forbrugere og k√łnsligestilling

T√¶nk, hvis du blev angrebet p√• gaden bare for at holde din partner i h√•nden. Forestil dig, hvis dine b√łrn blev mobbet eller isoleret i skolen blot p√• grund af hvem, de er. Desv√¶rre, s√•danne oplevelser er en del af hverdagen for lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede (LGBTI) borgere i Europa.

Forskelsbehandling b√łr ikke have nogen plads i EU. Alligevel viser Eurobarometer-unders√łgelsen om diskrimination fra 2015 imidlertid, at n√¶sten 60 % af EU-borgerne oplever forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet som udbredt. Tallene for den manglende sociale accept for denne gruppe er alarmerende. Samtidig st√łtter 71 % af de adspurgte lige rettigheder for LGBT-personer. Disse tal b√łr v√¶re et wake-up call for regeringer.

Hvis vi √łnsker at tackle diskrimination mod LGBTI personer, har vi brug for konkrete tiltag. Det er mig en gl√¶de at pr√¶sentere denne “Liste over tiltag for at fremme LGBTI ligestilling“. Listen beskriver omfattende aktiviteter, som Europa-Kommissionen vil gennemf√łre i de kommende √•r.

Kommissionen kan ikke skabe forandringer alene. Medlemsstaterne har en vigtig rolle at spille, og p√• mange omr√•der er det medlemsstaternes kompetence at sikre LGBTI rettigheder. Forandring vil ikke ske natten over, men forandring er faktisk muligt, hvis den politiske vilje er til stede. Vi kan – og vi vil – st√łtte en samordnet indsats p√• alle niveauer, og dette l√łfte er en hj√łrnesten i listen over tiltag.

Kommissionen vil give regelm√¶ssig feedback til R√•det, Europa-Parlamentet, medlemsstaterne og civilsamfundets organisationer om fremskridt i gennemf√łrelsen af tiltagene. Kommissionen vil n√łje overv√•ge situationen for LGBTI personer i Den Europ√¶iske Union, ligesom disse regelm√¶ssige dialoger vil give os mulighed for at udveksle synspunkter om nye udviklinger.

Ingen vil tabe noget ved at LGBTI personer får samme rettigheder, som alle andre allerede nyder godt af. Jeg er forpligtet til at forsvare og fremme værdierne om lighed, tolerance og respekt for hinanden, værdier, som Den Europæiske Union bygger på.

Liste over tiltag fra Kommissionen til fremme af LGBTI lighed
De tiltag, der er anf√łrt, d√¶kker p√• en omfattende m√•de alle politikomr√•der, der er relevante for LGBTI personer: ikke-forskelsbehandling, uddannelse, besk√¶ftigelse, sundhed, fri bev√¶gelighed, asyl, hadefuld tale/hadforbrydelser, udvidelse og udenrigspolitik. Kommissionens form√•l er at st√łtte fremskridtene i hele EU og tiltr√¶delseslandene i alle disse politiske omr√•der, forbedre den sociale accept af LGBTI personer og h√•ndh√¶ve EU-lovgivningen.

Det er prioritet for Kommissionen at sikre, at EU‘s lovgivning og politik i fuld overensstemmelse med charteret om grundl√¶ggende rettigheder, herunder artikel 21, som indeholder et generelt forbud mod forskelsbehandling, inklusiv p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet. For at sikre, at der fuldt ud tages hensyn til rettighederne i lovgivningsprocessen, vil Kommissionen give alle foresl√•ede politiske tiltag et grundigt rettighedscheck. Kommissionen vil forts√¶tte med at prioritere grundl√¶ggende rettigheder h√łjt i sine lovgivningsm√¶ssige og politiske forslag, n√•r de indeholder aspekter, der er relevante for LGBTI personer rettigheder i forhold til EU-retten. En gennemgang af Kommissionens arbejde herom er systematisk og gennemskueligt fremlagt i √•rsberetningerne om anvendelsen af Den Europ√¶iske Unions charter om grundl√¶ggende rettigheder, som omfatter oplysninger om anvendelsen af artikel 21 i chartret.

Med henblik p√• gennemf√łrelsen af disse tiltag vil Kommissionen forts√¶tte samarbejdet med EU’s agentur for grundl√¶ggende rettigheder, (EU Fundamental Rights Agency, EIGE) og andre relevante EU-agenturer, samt civilsamfundet og relevante internationale organisationer, herunder Europar√•det, OECD og FN. Regelm√¶ssige f√¶lles m√łder vil blive afholdt i tilslutning til LGBTI Government Focal Points Network Group. Kommissionen vil ogs√• deltage aktivt i IDAHO √•rligt m√łde for at udveksle oplysninger og v√¶re p√• linje med den voksende bev√¶gelse i medlemsstaternes st√łtte til LGBTI rettigheder. Kontakter med civilsamfundet vil ogs√• blive opretholdt regelm√¶ssigt.

I
Forbedre rettigheder og sikre retlig beskyttelse af LGBTI personer og deres familier er centrale af EU-kompetenceområder

Kommissionen vil fortsat st√łtte og arbejde med R√•dets nuv√¶rende og kommende formandskab for p√• EU-plan at sikre vedtagelse af central lovgivning for LGBTI personer, og, hvor det er n√łdvendigt, overvinde eksisterende politisk modstand.

1 F√¶rdigg√łrelsen af EU‘s plan til beskyttelse mod forskelsbehandling med hensyn til uddannelse, social beskyttelse og adgang til varer og tjenesteydelser
Ligebehandlingsdirektivet, som Kommissionen har foresl√•et, vil forbyde forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering i uddannelse, social beskyttelse og adgang til varer og tjenesteydelser. R√•det vedtagelse af direktivet vil medf√łre en betydelig udvidelse i bek√¶mpelse af den forskelsbehandling, der er omfattet af EU-retten, og omfanget af virkningen af Kommissionens overv√•gning af implementeringen og gennemf√łrelsen af direktivet, samt kontrolbef√łjelserne i tilf√¶lde af eventuel overtr√¶delse af denne EU-lovgivning.

2 Forenkling af hverdagen for LGBTI familier, der flytter i Europa
Kommissionen har foreslået EU-lovgivning for at lette dagligdagen for borgere, der bor i en anden medlemsstat end deres oprindelsesland.
Disse foranstaltninger vil også lette tilværelsen for LGBTI personer og deres familier.

Et eksempel er den foreslåede forordning til at lette den frie udveksling af offentlige dokumenter. Vedtagelsen vil fjerne bureaukrati og omkostninger for borgerne, herunder LGBTI personer, når de skal bruge visse offentlige dokumenter i en anden medlemsstat. Det er et vigtigt skridt til en effektiv og fri bevægelighed for alle.

II
Stærk overvågning og håndhævelse af eksisterende rettigheder for LGBTI personer og deres familier efter EU-retten

3 H√•ndh√¶velse & overv√•gning af gennemf√łrelsen og anvendelsen af EU-retten
EU-retten omfatter lovgivning, som er direkte relevant for LGBTI personers rettigheder. Kommissionen vil sikre, at der tages beh√łrigt hensyn til de specifikke forhold i relation til seksuel orientering og k√łnsidentitet i b√•de gennemf√łrelse og implementeringen af denne EU-lovgivning. Nogle eksempler (ikke-udt√łmmende) og centrale omr√•der er f√łlgende:

 • K√łnslovgivning: Kommissionen vil overv√•ge direktivet om ligestilling i besk√¶ftigelse og erhverv [Directive on Gender Equality in Employment and Occupation] og direktivet om adgang til og levering af varer og tjenesteydelser [Directive on Access to and Supply of Good and Services] for at sikre, at medlemsstaternes gennemf√łrelse er p√• linje med Den Europ√¶iske Unions Domstols retspraksis vedr√łrende k√łnsskifte.
 • Ofre for kriminalitet direktivet og lovgivningen om gensidig anerkendelse af beskyttelsesforanstaltninger: Kommissionen bist√•r i √łjeblikket medlemsstaterne den korrekte gennemf√łrelse af direktivet om ofre for kriminalitet [Victims of Crime Directive]. Efter fristen for gennemf√łrelse den 16. november 2016 kan Kommissionen om n√łdvendigt tr√¶ffe retlige skridt mod de medlemsstater, der undlader at gennemf√łre direktivet til tiden. Den korrekte gennemf√łrelse af bestemmelserne om individuel vurdering af ofrenes behov vil a) give en bedre identifikation og bedre beskyttelse af ofre for alle forbrydelser, herunder ofre for forskelsmotiveret kriminalitet, s√•som homofobisk og transfobisk kriminalitet og b) √łge ofrenes tillid til de nationale institutioner og dermed f√łre til en h√łjere rate af anmeldt kriminalitet.
  Kommissionens overv√•gning af anvendelsen af direktivet om den europ√¶iske beskyttelsesordre og den civile forordning [Directive on the European Protection Order and the civil Regulation] (nr. 606/2013), der g√¶lder fra den 11. januar 2015 tager hensyn til, om de nationale civilretlige og strafferetlige beskyttelsesp√•bud med hensyn til, at par af samme k√łn effektivt anerkendes (p√• grundlag af disse instrumenter) i andre medlemsstater.
 • Asyl: Kommissionen overv√•ger tilstr√¶kkelig gennemf√łrelse af alle retlige instrumenter i det f√¶lles europ√¶iske asylsystem [Common European Asylum System], herunder anerkendelsesdirektivet [Qualification Directive]. Seksuel orientering og k√łnsidentitet vil blive integreret i det daglige arbejde i Kommissionen og Det Europ√¶iske Asylst√łttekontor (European Asylum Support Office (EASO)) p√• asylomr√•det.
 • Fri bev√¶gelighed og gr√¶nseoverskridende problemer:
  Kommissionen vil fortsat sikre, at der beh√łrigt tages i betragtning til de specifikke forhold i relation til seksuel orientering og k√łnsidentitet ved gennemf√łrelsen og anvendelsen af direktiv 2004/38 om unionsborgeres ret til at f√¶rdes og opholde sig frit p√• EU-landene [Directive 2004/38 on the right of EU citizens to move and reside freely within EU countries].
 • Besk√¶ftigelse: Alle medlemsstater har allerede gennemf√łrt direktivet om Besk√¶ftigelsesligestilling. Kommissionen vil fortsat overv√•ge gennemf√łrelsen herunder specifikke aspekter vedr√łrende seksuel orientering, navnlig som fortolket i retspraksis ved Den Europ√¶iske Unions Domstol.

III
Kontakt til borgere, fremme mangfoldighed og ikke-forskelsbehandling

4 Kommunikationskampagne for at forbedre den sociale accept af LGBTI personer
En bred og inkluderende kommunikationskampagne er planlagt, herunder særlige tiltag, der tager sigte på:

 1. at forbedre den sociale accept af LGBTI personer og g√łre samfundene mere √•bne og rummelige i hele Europa;
 2. bekæmpe de negative stereotyper, som LGBTI personer udsættes for, og som resulterer i forskelsbehandling;
 3. at √łge bevidstheden om LGBTI personers rettigheder. S√¶rlige fokusomr√•der vil omfatte homofobi i sport, unge LGBTI‘er, mobning i skoler og transk√łnnede og interk√łnnede.

Kampagnen vil blive rullet ud i samarbejde med medlemsstaterne og civilsamfundene på nationalt plan og vil tage hensyn til de særlige nationale behov og forhold. Samarbejdet og koordineringen vil også blive styrket med internationale organisationer for at undgå dobbeltarbejde.

IV
St√łtte til n√łgleakt√łrer, der er ansvarlige for at oplyse om og fremme lige rettigheder for LGBTI personer i EU

5 St√łtte til medlemsstaterne p√• centrale politikomr√•der
Medlemsstaterne er de vigtigste drivkræfter for forandring, da de har enekompetence på centrale områder af relevans for LGBTI personer.
Kommissionen og medlemsstaterne har en række arbejdsgrupper, hvis samarbejde og gensidige orientering om LGBTI politikker vil blive sikret:

 • Ikke-diskrimination: Gruppen p√• h√łjt plan om ikke-diskrimination, ligestilling og mangfoldighed [The High Level Group on Non-discrimination, Equality and Diversity] samler repr√¶sentanter fra alle EU 28 medlemsstater med ansvar for ligestillingssp√łrgsm√•l to gange om √•ret. Gennem denne platform, vil Kommissionen fremme frivillige tilsagn fra medlemsstaterne ved at give muligheder for at l√¶re af hinanden og regelm√¶ssige udvekslinger af god praksis med fokus p√• offentlige politikker til bek√¶mpelse af LGBTI diskrimination, som vil involvere eksperter p√• omr√•det fra civilsamfundet og/eller andre relevante organisationer, afh√¶ngigt af emne. Denne gruppe st√łtter arbejdet i alle formandskaber p√• omr√•det for ligestilling.
  Omr√•der, der er egnet til udveksling af god praksis, inkluderer: transrelevant lovgivning/juridisk k√łnsanerkendelse, udvikling af effektive nationale handlingsplaner, og brugen af EU‘s aociale fond [European Social Fund] til at st√łtte fuld social integration af LGBTI personer, is√¶r p√• arbejdsmarkedet.
 • Hadforbrydelser og hadefuld tale: Den h√łjtst√•ende gruppe om racisme, fremmedhad og andre former for intolerance [EU High level group on racism, xenophobia and other forms of intolerance], der ledes af Kommissionen, vil l√łbende samle medlemsstaterne, civilsamfundet og lokalsamfundet repr√¶sentanter for at intensivere samarbejdet og forbedre koordinationen, udveksle bedste praksis og identificere huller med henblik p√• at sikre en korrekt h√•ndh√¶velse af EU og national kriminallovgivning og lovgivning om hadforbrydelser og hadefuld tale. Dette vil omfatte dedikerede temam√łder om effektiv retsforf√łlgelse af homofobisk og transfobisk hadefuld tale og kriminalitet.
  Der vil ogs√• ske en intensivering p√• EU-plan til st√łtte for medlemsstaterne i deres bestr√¶belser p√• at bek√¶mpe online hadefuld tale, inklusiv, n√•r det er omfattet af den nationale lovgivning, homofobisk og transfobisk hadefuld tale, ved at indlede en dialog p√• EU-plan med IT-virksomheder og st√łtte udviklingen af onlineudveksling af synspunkter.
 • Uddannelse: Kommissionen vil st√łtte medlemsstaterne ved organisering af udveksling af bedste praksis tiltag til bek√¶mpelse af LGBTI forskelsbehandling inden for uddannelse og homo- og transfobisk mobning i skoler, sikre skolemilj√łer og undervisning i skoler i tolerance- og mangfoldighedspolitik i overensstemmelse med Paris-deklarationen [Paris Declaration]. En s√•dan udveksling af bedste praksis vil inddrage relevante nationale myndigheder, skoler og politi. Kommissionen vil freml√¶gge, fremme og udbrede de eksisterende retningslinjer og vellykkede erfaringer om disse forhold og offentligg√łre en rapport til vid udbredelse.
 • Sundhed: Kommissionen vil fortsat aktivt f√łlge arbejdet i Verdenssundhedsorganisationen
  (WHO) mod depatologisering af transidentiteter i forbindelse med revisionen af International Classification of Diseases (ICD). Handlingsplanen om hiv/aids i EU og nabolandene 2014-2016 s√łger at yde st√łtte til medlemsstaterne, civilsamfundet og de ber√łrte parter for at forbedre politikker rettet mod de befolkningsgrupper, der er mest udsatte, herunder inden for LGBT-milj√łet. Kommissionen forts√¶tter med at inddrage civilsamfundet, herunder ILGA-Europe, i alle faser af udvikling, gennemf√łrelse og overv√•gning af indsatsen mod hiv/aids.

Inden for sundhedsomr√•det leder Kommissionen en ekspertgruppe om social arv (sociale determinanter [1]) og sundhedsuligheder, som der vil blive informeret om i relevante rapporter, forskning og udvikling vedr√łrende LGBTI personer.

6 Finansiel st√łtte til offentlige og private organisationer for LGBTI forhold p√• centrale politikomr√•der
Kommissionen har specifikt afsat EU-midler under Rettigheds-, ligestilling og unionsborgerskabsprogrammet [Rights, Equality and Citizenship Programme] (2014-2020) for at hj√¶lpe medlemsstaterne med bek√¶mpelse af diskrimination og homofobisk og transfobisk hadefuld tale og kriminalitet, inklusiv gennem udveksling af god praksis, uddannelse og kapacitetsopbygning. M√•lrettet st√łtte til de nationale myndigheder bliver tilg√¶ngelig fra 2016 p√• omr√•det for hadforbrydelser og hadefuld tale for medlemsstaterne til at gennemf√łre specifikke projekter med henblik p√• en bedre gennemf√łrelse af relevant lovgivning, herunder uddannelse af dommere, anklagere og politi. Kommissionen vil ogs√• forts√¶tte med at st√łtte arbejdet i organisationer p√• EU-plan civilsamfundsorganisationer og forsvare og v√¶re fortaler for LGBTI rettigheder. Tilskud til konkrete projekter vedr√łrende forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering, k√łnsidentitet eller k√łnskarakterer (interk√łnnethed) vil ogs√• fortsat v√¶re en finansiering prioritet.

EU‘s sociale fond [The European Social Fund] dedikerer i den nuv√¶rende periode (2014-2020) mindst 20 % til social integration og bek√¶mpelse af diskrimination, s√•ledes at d√•rligt stillede grupper (inklusiv LGBTI) vil f√• mere st√łtte til at f√• lige muligheder i forhold til andre p√• arbejdsmarkedet.

St√łtte til projekter vedr√łrende retf√¶rdighed, mangfoldighed og antidiskrimination (inklusiv LGBTI) inden uddannelsesomr√•det finansieres som en del af Erasmus + programmet, der d√¶kker uddannelse, erhvervsuddannelse og ungdom.

7. St√łtte til virksomheder og inklusive arbejdspladser
Kommissionen vil √łge bevidstheden blandt virksomhederne om fordelene ved en rummelig arbejdsplads, herunder ogs√• ved at involvere fagforeninger og arbejdsmarkedets parter. Dette vil ske gennem EU Platform of Diversity Charters og tiltaget omfatter en publikation om de forretningsm√¶ssige fordele for b√•de private virksomheder og offentlige myndigheder ved LGBTI inklusion, herunder eksempler og bedste praksis i og uden for EU. Kommissionen vil ogs√• som arbejdsgiver v√¶re et eksempel, der v√¶rds√¶tter en rummelig arbejdsplads ved at oprette og offentligg√łre sin interne mangfoldighedsstrategi, som blandt andre foranstaltninger inkluderer en s√¶rlig uddannelse for b√•de ledere og medarbejdere i mangfoldighed, der tager hensyn til grundene seksuel orientering og k√łnsidentitet.

V
Tal og fakta for de politiske beslutningstagere om LGBTI udfordringer i EU: Dataindsamling og forskningsaktiviteter

8 Forbedring tilgængelige data om situationen for LGBTI personer
F√łlgende rapporter vil blive produceret og/eller gjort opm√¶rksom p√• hos medlemsstaterne og de relevante interessenter i 2016-2019 gennem en opm√¶rksomhedsskabende kampagne og gennem relevante ekspertgrupper ledet af Kommissionen.

 • Ikke-diskrimination
  og grundlæggende rettigheder:
  Kommissionen
  har bestilt en unders√łgelse vedr√łrende medlemsstaternes indsamling af ligestillingsdata, der skal offentligg√łres i 2016. Unders√łgelsen
  vil kortlægge de eksisterende retlige rammer og praksisser inden for EU,
  opdatere den europ√¶iske h√•ndbog om ligestillingsdata [the European Handbook on Equality Data] og gennemf√łre en sammenlignende
  unders√łgelse af medlemsstaternes indsamlingspraksis vedr√łrende ligestillingsdata. En ny Eurobarometer-unders√łgelse om diskrimination
  [Eurobarometer on Discrimination], inklusiv data om LGBTI
  personer, er for nylig blevet offentliggjort, og vil blive gentaget i 2019.
  Agenturet for Grundl√¶ggende Rettigheder (FRA) vil offentligg√łre en rapport om offentlige myndigheders erfaringer i forbindelse med grundl√¶ggende rettigheder for LGBTI personer med fokus p√• omr√•derne offentlighedsprincipper, uddannelse, sundhed og retsh√•ndh√¶velse. Kommissionen vil ogs√• opfordre Agenturet for Grundl√¶ggende Rettigheder til at gentage unders√łgelsen af oplevet diskrimination af LGBTI personer i 2019 for at m√•le tendenserne fra 2013.
 • Sundhedsuligheder: Kommissionen vil gennemf√łre et pilotprojekt, der omfatter en unders√łgelse af sundhedsm√¶ssige uligheder, som LGBTI personer st√•r over for, is√¶r dem i s√•rbare situationer (isolerede samfund, √¶ldre og unge, f√¶ngslede, personer fra lavere socio√łkonomiske grupper mv.), og de barrierer, som sundhedspersonale st√•r over for, n√•r de yder pleje. Baseret p√• resultaterne skal der udvikles uddannelsesmodulerne til sundhedpersonale og – hvis n√łdvendigt – fagfolk inden for social omsorg. Denne uddannelse b√łr tackle f√¶rdigheder, holdninger og viden.
 • Uddannelse: Kommissionen har bestilt to analytiske rapporter, der skal offentligg√łres inden udgangen af 2015. Den ene har fokus p√• mobning i skolerne indenfor omr√•derne k√łn, racisme, handicap og seksuel orientering, og den anden p√• tolerance og mangfoldighed. Disse rapporter vil indg√• i den politiske udvikling genereret af Paris-erkl√¶ringen af EU undervisningsministre den 17. marts 2015 [Paris Declaration of the EU Education Ministers, on March 17th, 2015].
 • Hadforbrydelse/hadefuld tale: Agenturet for Grundl√¶ggende Rettigheder vil st√łtte medlemsstaterne i at forbedre metoder til indsamling og identificering af indsamlede af data vedr√łrende hadforbrydelser, inklusiv p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet.
 • Fri bev√¶gelighed for LGBTI familier: Kommissionen vil kortl√¶gge forskningsaktiviteter og unders√łgelser af de vanskeligheder, LGBTI personer og deres familier st√łder p√• i deres dagligdag ved krydsning af gr√¶nser og den frie bev√¶gelighed i EU.
 • Interk√łn: B√•de Agenturet for Grundl√¶ggende Rettigheder og Europar√•det har for nylig offentliggjort forskning om de vigtigste forhold i forbindelse med menneskerettighederne for interk√łnnede personer ledsaget af anbefalinger. Kommissionen vil udbrede disse publikationer blandt medlemsstaterne og alle relevante aktiviteter peer learning.
 • Transk√łnnede/anerkendelse af juridisk k√łn: Kommissionen vil unders√łge lovgivningen om k√łnsanerkendelse (eller mangel p√•), der p√•virker transk√łnnedes position p√• arbejdsmarkedet og andre omr√•der.

VI
LGBTI forhold i udvidelse, naboskab og tredjelande

9 Udvidelse og nabolande
Kommissionen overv√•ger n√łje gennemf√łrelsen af alle relevante retsforskrifter og handlinger fra regeringer og stiller bekymrende sp√łrgsm√•l i forbindelse med tiltr√¶delsesforhandlingerne, og inden for rammerne af stabiliserings- og associeringsprocessen over situationen for LGBTI personer i det vestlige Balkan og Tyrkiet.

Kommissionen st√łtter LGBTI personers rettigheder og har finansieret forskellige projekter, inklusiv under Civil Society Facility, hvorigennem Kommissionen st√łttede oprettelsen af netv√¶rket “ERA – LGBTI Equal Rights Association of Western Balkans and Turkey”.

Med hensyn til europæiske naboskabspolitik, er rettighederne for LGBTI personer behandlet som en del af menneskerettighedsdialogerne. EU-delegationerne vil opretholde regelmæssige kontakter med menneskerettighedsforkæmpere, herunder dem, der arbejder for at fremme rettigheder for LGBTI personer. Projekter til bekæmpelse af diskrimination af LGBTI personer finansieres gennem Det Europæiske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR) [Democracy and Human Rights (EIDHR)].

10 Tredjelande
Gennemf√łrelsen af 2013 “Retningslinjer for at fremme og beskytte udbyttet af alle menneskerettigheder ved lesbiske, b√łsser, biseksuelle, transk√łnnede og interk√łnnede (LGBTI) personer” [Guidelines to promote and protect the enjoyment of all human rights by lesbian, gay, bisexual, transgender and intersex (LGBTI) persons] vejleder de eksterne tiltag fra EEAS [EU-Udenrigstjenesten] om dette omr√•de. EU forts√¶tter med at rejse forholdene i sine menneskerettigheds– og politiske dialoger med tredjelande og i givet fald udstede erkl√¶ringer i tilf√¶lde af vold mod LGBTI personer og om indf√łrelse af lovgivning, der diskriminerer LGBTI personer.

EEAS [Udenrigstjenesten] yder sammen med Kommissionen st√łtte til LGBTI menneskerettighedsfork√¶mpere gennem Det Europ√¶iske Instrument for Demokrati og Menneskerettigheder (EIDHR) [Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR)]. EU forts√¶tter ogs√• med at v√¶re aktivt engageret i multilaterale bestr√¶belser, navnlig i FN, for at bek√¶mpe forskelsbehandling, herunder p√• grund af seksuel orientering eller k√łnsidentitet.

I overensstemmelse med 2015-EU-handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati [EU Action Plan on Human Rights and Democracy] vil EEAS [EU-Udenrigstjenesten] (sammen med Kommissionen og medlemsstaterne) √łge bevidstheden og proaktiv p√•virke n√łglemedarbejdere vedr√łrende LGBTI forhold i hovedkvarteret, EU-delegationer og MS ambassader.

* * *
Publikationen “Liste over tiltag fra Kommissionen til fremme af LGBTI lighed” i pdf-format hos Europa-Kommissionen.
Omtale af publikationen og link til den hos Europa-Kommissionen.

 1. [Retur] Sociale determinanter
  De sociale determinanter for sundhed er de forhold, som folk er f√łdt, opvokset, bor og arbejder under og alder. Disse forhold er formet af fordelingen af penge, magt og ressourcer p√• globalt, nationalt og lokalt plan. De sociale determinanter for sundhed er for det meste ansvarlige for sundhedsm√¶ssige uligheder – de urimelige og undg√•elige forskelle i sundhedstilstanden ses inden for og mellem lande.