Pornografi lovligg√łres i 1967 henholdsvis i 1969.

Vist 528 gange.
Siden 1933 havde utugtige skrifter, billeder og genstande v√¶ret forbudt. Med “utugtige” menes pornografiske. Ordet “pornografi” var blot ikke opfundet dengang.
I 1967 blev forbuddet mod pornografiske skrifter ophævet og i 1969 fulgte ophævelse af forbuddet mod pornografiske billeder og genstande.

If√łlge ¬ß 234 i straffeloven af 1930 med ikrafttr√¶delse i 1933 var utugtige skrifter, billeder og genstande ulovlige.
Ordlyden var:
 
¬ß 234. Med B√łde, H√¶fte eller under sk√¶rpende Omst√¶ndigheder med F√¶ngsel indtil 6 Maaneder straffes den, som
  1. tilbyder eller overlader en Person under 18 Aar utugtige Skrifter, Billeder eller Genstande,
  2. offentligg√łr eller udbreder eller i saadan Hensigt forf√¶rdiger eller indf√łrer utugtige Skrifter, Billeder eller Genstande,
  3. foranstalter offentligt Foredrag, Forestilling eller Udstilling af utugtigt Indhold.”
I 1939 blev der med lov nr. 87 af 15. marts 1939 tilf√łjet 2 stykker til ¬ß 234 med f√łlgende ordlyd:
  Stk. 2. Begaas de ovenfor n√¶vnte Handlinger i erhvervsm√¶ssigt √ėjemed, kan kun under s√¶rlig formildende Omst√¶ndigheder Straf af B√łde anvendes.
Stk. 3. Den, der for Vindings Skyld offentligg√łr eller udbreder eller i saadan Hensigt forf√¶rdiger eller indf√łrer Skrifter eller Billeder, der, uden at de kan anses for egentlig utugtige, udelukkende maa antages at have forretningsm√¶ssig Spekulation i Sanselighed til Formaal, straffes med B√łde eller H√¶fte indtil 1 Aar.

I 1965 blev “H√¶fte indtil 1 Aar” i stk. 3 med lov nr. 212 af 4. juni 1965 √¶ndret til “h√¶fte”, idet h√¶ftestraffen generelt blev √¶ndret til h√łjst 6 m√•neder. H√¶ftestraf er senere helt udg√•et og erstattet af f√¶ngselsstraf.

I 1967 blev forbuddet mod utugtige skrifter ophævet med lov nr. 248 af 9. juni 1967, således at forbuddet alene gjaldt pornografiske billeder og genstande.

Oph√¶velsen af strafbestemmelserne vedr√łrende utugtige skrifter tr√•dte f√łrst i kraft den 16. august 1968, jf. bekendtg√łrelse nr. 474 af 19. december 1967 fra Justitsminister K. Axel Nielsen.
Ikrafttrædelsen måtte afvente Danmarks udtræden af en international overenskomst.
Reelt fik oph√¶velsen for s√• vidtang√•r dansk-sprogede pornografiske skrifter dog virkning allerede fra den 1. juli 1967, idet rigsadvokaten i en cirkul√¶reskrivelse af 30. juni 1967 bl.a. instruerede politiet og anklagemyndigheden om at s√¶tte verserende sager ibero, ikke at indlede unders√łgelser i nye sager og at frigive beslaglagte skrifter.

I 1969 blev også forbuddet mod pornografiske billeder og genstande med lov nr. 224 af 4. juni 1969 ophævet.
Samtidig blev aldersgrænsen fra 1930-loven om at tilbyde eller overlade utugtige billeder eller genstande ændret til, at det var forbudt at sælge sådanne billeder eller genstande til en person under 16 år Рdvs. en lidt ændret formulering og nedsættelse af aldersgrænsen.

I 2012 i Straffelovr√•dets bet√¶nkning om seksualforbrydelser – Bet√¶nkning nr. 1534 af september 2012 – anf√łres:
  Straffelovr√•det finder p√• denne baggrund, at straffelovens ¬ß 234 kan oph√¶ves som betydningsl√łs i praksis.

I straffeloven af 22. august 2013 (den pr. nuværende gældende) findes paragraffen stadig med denne formulering:
  ¬ß 234. Den, som s√¶lger utugtige billeder eller genstande til en person under 16 √•r, straffes med b√łde.

* * *
Lov nr. 248 af 9. juni 1967, der ophævede forbuddet mod pornografiske skrifter (utugtige skrifter):

Lov om ændringer i horgerlig straffelov.
(Forældelse, pornografi, homoseksuel prostitution m. v.).

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmnark, de Venders og Goters,
Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, g√łr vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadf√¶stet f√łlgende lov:

§ l.

I borgerlig Straffelov, jfr. lovbekendtg√łrelse nr. 276 af 30. juni 1965, foretages f√łlgende √¶ndringer:

Punkterne 1 – 10 udeladt.

11. § 234 affattes således:
“¬ß 234. Med b√łde, h√¶fte eller under sk√¶rpende omst√¶ndigheder med f√¶ngsel indtil 6 m√•neder straffes den, der

  1. tilbyder eller overlader en person under 18 år utugtige billeder eller genstande.
  2. offentligg√łr eller udbreder eller i s√•dan hensigt forf√¶rdiger eller indf√łrer utugtige billeder eller genstande.
  3. foranstalter offentlige foredrag, forestillinger eller udstillinger af utugtigt indhold.”

Punkterne 12 – 15 udeladt her.

§ 2.

Stk. 1. Loven tr√¶der i kraft den l. juli 1967. Den √¶ndring af borgerlig straffelovs ¬ß 234, stk. l, nr. l og 2, som er foretaget ved ¬ß l, nr. 11, tr√¶der dog f√łrst i kraft efter justitsministerens bestemmelse.

Stk. 2 – 5 udeladt her.

§ 3.

Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne, men kan ved kgl. anordning s√¶ttes i kraft for √łerne.

Givet på Amalienborg, den 9. juni 1967.
Under Vor Kongelige Hånd og Segl.
FREDERIK R.
K. Axel Nielsen.

Lov nr. 248 af 9. juni 1967 i sin helhed i pdf-format.

* * *
Bekendtg√łrelse nr. 474 af 19. december 1967 om ikrafttr√¶den af √¶ndring af borgerlig straffelovs ¬ß 234.

Den ændring af borgerlig straffelovs § 234, stk. l, nr. l og 2, som er foretaget ved § l, nr. 11, i lov nr. 248 af 9. ju1i 1967 om ændringer i borgerlig straffelov, træder i kraft den 16. august 1968.

Justitsministeriet, den 19. december 1967.
K. Axel Nielsen.

Bekendtg√łrelse nr. 474 i pdf-format.

* * *
Lov nr. 224 af 4. juni 1969, der ophævede forbuddet mod pornografiske billeder eller genstande (utugtige billeder eller genstande):

Lov om ændring i borgerlig straffelov.
(Pornografiske hilleder m. v.)

VI FREDERIK DEN NIENDE, af Guds Nåde Konge til Danmark, de Venders og Goters,
Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, g√łr vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadf√¶stet f√łlgende lov:

¬ß l. I borgerlig straffelov, jfr. lovbekendtg√łrelse nr. 347 af 15. august 1967, affattes ¬ß 234 s√•ledes:
“Den, som s√¶lger utugtige billeder eller genstande. til en person under 16 √•r, straffes med, b√łde.”

§ 2. Loven træder i kraft den l. juli 1969.

¬ß 3. Loven g√¶lder ikke for F√¶r√łerne, men kan ved kgl. anordning s√¶ttes i kraft for √łerne.

Givet på Amalienborg, den 4. juni 1969.
Under Vor Kongelige Hånd og Segl.
FREDERIK R.
Knud Thestrup

Lov nr. 224 af 4. juni 1969 i pdf-format.