Referat af 22. marts 2012 fra Trans-Danmarks generalforsamling den 17. marts 2012.

Vist 106 gange.

Trans-Danmark
Trans-Danmark

Referat fra
Trans-Danmarks generalforsamling
l√łrdag den 17. marts 2012 kl. 1500
i Dalbyneder Forsamlingshus, Stenh√łjvej 5, 8970 Havndal

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r.
 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab.
 4. Fremlæggelse afbudget for det kommende år.
 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 6. Eventuel ophævelse af foreningen.
  Bestyrelsen foreslår:
  1. Hvis der under dagsordenens pkt. 7 ikke er muligt at få valgt en formand, så afbrydes valghandlingen, hvorefter der sker behandling af forslag om ophævelse af foreningen jf. vedtægtens §§ 24 og 25.
  2. Hvis der bliver valgt en formand, men det ikke er muligt at f√• valgt medlemmer til de under pkt. 8 anf√łrte poster, s√• afbrydes valghandlingen, hvorefter der sker behandling af forslag om oph√¶velse af foreningen jf. vedt√¶gtens ¬ß¬ß 24 og 25.
  3. Hvis enten pkt. a eller b bliver aktuel, så stiller bestyrelsen forslag om, at foreningens formue tilfalder Kontakt-Cafeen og TiD, i overensstemmelse med vedtægtens § 25.
 7. Valg af formand.
 8. Valg af:
  1. 4 bestyrelsesmedlemmer,
  2. 2 bestyrelsessuppleanter,
  3. 2 revisorer, og
  4. l revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Referat
Generalforsamlingen startede kl. 1505.

Kassereren, Marie Clemmensen b√łd de fremm√łdte velkommen og oplyste, at formanden, Susanne Selmer havde meddelt, at hun var syg og derfor ikke kunne deltage.
 1. Valg af dirigent
  Valg af dirigent
  Kassereren, Marie Clemmensen foreslog Tina Thranesen.

  Ikke andre forslag.
  Tina Thranesen valgt som dirigent.
  Dirigenten konstaterede, at der var 14 tilstedeværende.
  Marie Clemmensen oplyste p√• dirigentens foresp√łrgsel, at alle var medlemmer.

  Referent
  Dirigenten forespurgte, om bestyrelsen havde en referent. Det var ikke tilfældet.
  Camilla Voss erklærede sig villig til at være referent.

  Stemmetællere
  Dirigenten udbad sig forslag til l stemmetæller til hjælp ved afstemninger.
  Nauja foreslået og erklærede sig villig.

  Dirigenten konstaterede,
  1. at generalforsamlingen afholdtes i marts måned som bestemt i vedtægtens § 12, stk. l ,
  2. at generalforsamlingen var indvarslet med angivelse af dagsorden via e-mail den 19. marts 2012 og dermed overholdt indvarslingsfristen på 2 uger jf. § 10, stk. 2 og 3,
  3. at en nyrevideret dagsorden med forslag om eventuel ophævelse af foreningen, der var udsendt via e-mail den 28. februar 2012 overholdt udsendelsesfristen på 2 uger jf. § 12, stk. 4, og
  4. at dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægten.
  Dirigenten erklærede herefter generalforsamlingen for lovlig og gennemgik kort dagsordenen.

 2. Bestyrelsen afl√¶gger beretning for det forl√łbne √•r.
  Dirigenten forespurgte, hvem der i formandens fravær aflagde beretning.
  Kassereren, Marie Clemmensen oplyste, at formanden ikke havde fremsendt nogen beretning, men at hun kunne oplyse f√łlgende.
  Bestyrelsen blev valgt på den ekstraordinære generalforsamling for et halvt år siden.
  Allerede efter en måned udtrådte to bestyrelsesmedlemmer af bestyrelsen og de to suppleanter tiltrådte bestyrelsen.
  Ved omkonstituering blev Erwin Maria Jöhnk valgt som næstformand.
  Bestyrelsen havde v√¶ret repr√¶senteret ved et enkelt m√łde p√• Christiansborg.
  Ud over deltagelse i dette m√łde, havde bestyrelsen ikke udf√łrt noget transpolitisk.
  Der var afholdt enkelte sociale arrangementer.

  Dirigenten konstaterede, at det ikke kunne betegnes som en beretning, men som en orientering, og satte orienteringen til debat.
  Irene Haffner orienterede om, hvad der inden for det sidste halve år var sket på det transpolitiske område, herunder, at der var en ny transkonference i vente til efteråret og fandt det vigtigt, at Trans-Danmark deltog.
  Ulla R√łrvig oplyste, at cafe-aftenerne i det forl√łbne vinterhalv√•r var g√•et. Som noget nyt var nogle af m√łderne med succes flyttet fra fredag til l√łrdag.
  Karin Astrup forespurgte, hvor skrivelser fra foreningen, referater mv. ikke var offentliggjort på foreningens hjemmeside.
  Pia Nielsen udtrykte skuffelse over den manglende åbenhed fra bestyrelsen. Det havde netop været et væsentligt punkt for den.
  Tina Thranesen fandt, at det for et halvt √•r siden var det rigtige at v√¶lge ny bestyrelse og derfor st√łttede op om krav om ny bestyrelse. Tina udtrykte st√¶rk skuffelse over den valgte bestyrelse og f√łlte sig som formentlig flere andre at v√¶re blevet misbrugt. Bestyrelsen kunne ikke v√¶re sig selv bekendt.
  Kassereren, Marie Clemmensen forklarede, at når halvdelen af bestyrelsen efter kort tid sagde fra, så var det et stort knæk for de tilbageblevne.
  Karin Astrup oplyste, at hun havde kontaktet formanden, Susanne Selmer og tilbudt sin hjælp, men ikke fået noget svar.
  Karin udtrykte √łnske om, at der efter generalforsamlingen blev udf√¶rdiget et referat og tilb√łd sin hj√¶lp for det f√łrste halve √•r op til den ekstraordin√¶re generalforsamling.
  Karin udtrykte bekymring for, at der, fra medlemmer af Trans-Danmark skete en sammenblanding af deres medlemskab af Trans-Danmark og af SF.
  Irene Haffner oplyste, at hun var medlem af SF’ s LGBT-udvalg, at SF efter det sidste folketingsvalg var i regering, at SF var positivt indstillet til forbedring af transk√łnnedes forhold, og at det derfor var vigtigt at holde kontakt til dem og udnytte de muligheder, det gav.

  Det f√łrte til flere meningsudvekslinger om foreningspolitik og partipolitik.

  Patricia Larsen gav udtryk for, at det var ved at have karakter af mudderkastning og henstillede, at komme videre med generalforsamlingen.
  Dirigenten forespurgte, om der var flere kommentarer eller sp√łrgsm√•l med relation til orienteringen fra Marie Clemmensen. Det var ikke tilf√¶ldet.

  Dirigenten konkluderede f√łlgende:
  Generalforsamlingen udtrykker skuffelse over den manglende beretning og henstiller, at Susanne Selmer kontaktes med henblik p√•, at hun udf√¶rdiger en beretning for hele forenings√•ret med bistand fra Karin Astrup vedr√łrende det f√łrste halve √•r, og at beretningen offentligg√łres p√• foreningens hjemmeside eller udsendes til medlemmerne via e-mail.
  Afstemning.
  Enstemmigt vedtaget.

 3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab
  Kassereren, Marie Clemmensen henviste til det omdelte regnskab, idet hun gjorde opmærksom på, at det ikke var revideret.
  Hun havde fra revisoren, Jan Rasmussen for en dag siden modtaget oplysning om, at han ikke kunne revidere regnskabet uden at få tilsendt bilagene til regnskabet.
  Marie oplyste, at der pt. var 38 medlemmer, heraf 2 kontingentfrie – henholdsvis formanden for TiD og formanden for Trans Island.
  Marie gennemgik og kommenterede herefter regnskabet.

  Pia Nielsen fandt, at det havde været mere overskueligt, hvis regnskabet havde været udformet som et egentligt regnskab og fandt, at f eks. årets resultat ikke fremgik tydeligt nok.
  Karin Astrup forespurgte, hvorfor der ikke var udsendt påmindelser til medlemmerne om, at deres kontingent snart skulle betales.
  Marie oplyste, at hun havde bestræbt sig på at udsende påmindelser en uge inden kontingentforfald.
  Dirigenten meddelte, at det p√•hvilede kassereren og ogs√• formanden at s√łrge for, at regnskabet blev fremsendt til revisorerne s√• betids, at revisionen kunne gennemf√łres.
  Dirigenten konkluderede og satte f√łlgende under afstemning:
  Generalforsamlingen godkender regnskabet som det foreligger med det forbehold, at der skal foretages revision af det, og at information om revisionen skal oplyses medlemmerne enten via hjemmesiden eller via e-mail.
  Afstemning.
  For: 12
  Imod: O
  Undlod at stemme: l
  Vedtaget.

 4. Fremlæggelse af budget for det kommende år
  Kassereren, Marie Clemmensen oplyste, at der ikke var udarbejdet noget budget, grunden forholdene i bestyrelsen, og at et budget ville bero på for meget gætteri, da især udgiftsforholdene nærmest var ukendte.
  Pia Nielsen fandt det stærkt kritisabelt, at der ikke forelå noget budget.
  Patricia Larsen henstillede at stoppe med brokkeri, da det ikke hjalp.
  Irene Haffner udtrykte ros til Marie, der har lavet et stort stykke arbejde, som hun ikke har bedt om, og at hun har gjort det godt.
  Karin Astrup gav udtryk for, at vi måtte videre.
  Dirigenten konkluderede og satte f√łlgeode under afstemning:
  Generalforsamlingen tager kassererens orientering til efterretning, udtrykker beklagelse over det manglende budget, og pålægger den kommende bestyrelse at udarbejde et budget og udsende det til medlemmerne enten via hjemmesiden eller via e-mail.
  Afstemning.
  Enstemmigt vedtaget.

 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
  Kassereren, Marie Clemmensen oplyste, at det ikke havde v√¶ret dr√łftet i bestyrelsen, men at hun foreslog u√¶ndret 300 kr.
  Dirigenten forespurgte, om der var andre forslag til kontingentst√łrrelse. Det var ikke tilf√¶ldet.
  Kontingentet for det kommende år uændret 300 kr.

 6. Eventuel ophævelse af foreningen
  Dirigenten orienterede om, at der på nuværende tidspunkt ikke skulle tages stilling til en eventuel ophævelse af foreningen.
  Et forslag om oph√¶velse af foreningen skal imidlertid fremst√• som et s√¶rskilt punkt p√• dagsordenen jf ¬ß 11 stk. 3, og at dette skal v√¶re inden valg til bestyrelse, s√•ledes at medlemmerne kender konsekvenserne inden de stiller op til valg til bestyrelsen, til genvalg eller ikke √łnsker at blive valgt til bestyrelsen.
  Afstemning om forslaget afg√łres ved simpel stemmeflerhed.
  Hvis forslaget vedtages, og der ikke kan vælges de under dagsordenens pkt. 7 og 8 nævnte poster, så kommer ophævelse af foreningen til behandling.

  Hvis det ikke vedtages, og der ikke kan vælges de under dagsordenens pkt. 7 og 8 nævnte poster, så kan der blive tale om indkaldelse til en ekstraordinær generalforsamling enten med henblik på suppleringsvalg eller ophævelse af foreningen.
  Pia Nielsen gav udtryk for, at hun ikke fandt det rimeligt at g√• til oph√¶velse af foreningen, hvis det alene ikke kunne lade sig g√łre at f√• valgt revisorer og revisorsuppleant.

  Dirigenten forespurgte og Pia bekr√¶ftede, at hendes bem√¶rkning skulle tages som udtryk for et √¶ndringsforslag vedr√łrende forslagets punkt b, s√•ledes at dette kommer til at lyde:
  Hvis der bliver valgt en formand, men det ikke er muligt at f√• valgt medlemmer til de under pkt. 8, a og b anf√łrte poster, s√• afbrydes valghandlingen, hvorefter der sker behandling af forslag om oph√¶velse af foreningen jf. vedt√¶gtens ¬ß¬ß 24 og 25.
  Afstemning om ændringsforslaget.
  Enstemmigt vedtaget.
  Afstemning om forslaget med dets ændrede formulering. Enstemmigt vedtaget.

 7. Valg af formand
  Dirigenten udbad sig forslag til formand.
  Foreslået blev: Tina Vyum og Karin Astrup.
  Dirigenten orienterede om, at der kun m√•tte skrives et navn p√• stemmesedlen – navnet p√• den af personerne, som √łnskes valgt som formand.
  Skriftlig afstemning.
  Tina Vyum 9
  Karin Astrup 3
  Blanke l
  Ugyldige l
  Tina Vyum valgt som formand.
  (Da valget er sket på et lige år, er valget for 2 år jf § 12, stk. 2, pkt. 7.)

 8. Valg af
  1. 4 bestyrelsesmedlemmer
   Dirigenten orienterede om, at valget skulle ske i to omgange. F√łrst af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 √•r og derefter af 2 medlemmer for l √•r, s√•ledes at kontinuiteten kommer p√• plads, s√• der fremover sker valg af 2 bestyrelsesmedlemmer hvert √•r.

   Dirigenten udbad sig forslag til 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
   Foresl√•et blev: Ulla R√łrvig, Pia Nielsen, Karin Astrup og Michelle Holst-Fischer.
   Dirigenten orienterede om, at der skulle skrives to navne p√• stemmesedlen – navnene p√• de to personer, som √łnskes valgt som bestyrelsesmedlemmer.
   Skriftlig afstemning.
   Ulla R√łrvig 11
   Pia Nielsen 3
   Karin Astrup 6
   Michelle Holst-Fischer 8
   Ulla R√łrvig og Michelle Holst-Fischer valgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 √•r.

   Dirigenten udbad sig forslag til 2 bestyrelsesmedlemmer for l år.
   Foreslået blev: Irene Haffner, Karin Astrup, Pia Nielsen og Camilla Voss.
   Dirigenten orienterede om, at der skulle skrives to navne p√• stemmesedlen – navnene p√• de to personer, som √łnskes valgt som bestyrelsesmedlemmer.
   Skriftlig afstemning.
   Irene Haffner 8
   Karin Astrup 5
   Pia Nielsen 3
   Camilla Voss 12
   Camilla Voss og Irene Haffner valgt som bestyrelsesmedlemmer for 2 år.

  2. 2 bestyrelsessuppleanter
   Dirigenten udbad sig forslag til 2 bestyrelsessuppleanter.
   Foreslået blev: Patricia Larsen og Gry Victoria Simonsen.
   Dirigenten orienterede om, at der skulle skrives l navn p√• stemmesedlen – navnet p√• den af de 2 personer, som √łnskes valgt som l . suppleant.
   Skriftlig afstemning.
   Patricia Larsen lO
   Gry Victoria Simonsen 2
   Patricia Larsen valgt som l. suppleant.
   Gry Victoria Simonsen valgt som 2. suppleant.
  3. 2 revisorer
   Dirigenten udbad sig forslag til 2 revisorer.
   Foreslået blev: Jan Rasmussen (nuværende revisor Рikke til stede, men der forelå tilsagn om at modtage valg) og Pia Nielsen.
   Jan Rasmussen og Pia Nielsen valgt som revisorer.
  4. l revisorsuppleant
   Dirigenten udbad sig forslag til l revisorsuppleant.
   Foreslået blev: Anna Jonna Armannsdottir (nuværende revisor Рikke til stede, men der forelå tilsagn om at modtage valg).
   Anna Jonna Armannsdottir valgt som revisorsuppleant.

 9. Eventuelt
  Nauja udtrykte, at vi alle skal tage vores medlemskab af foreningen alvorligt, at foreningen st√•r p√• sit yderste, s√• der skal vises sammenhold, der skal fokuseres p√• hvem, der kan hvad, styring og st√łtte til bestyrelsen. Der skal g√łres en indsats for at f√• flere medlemmer.
  Vigtigt er det også at have nogle klare fokusområder og få nogle succeser samt at udnytte hjemmesiden.
  Pia Nielsen udtrykte, at der l√• en stor udfordring for den nye bestyrelse og et stort behov for, at der sker noget, men at det skal erindres, at ting tager tid. Hun var bekymret for foreningens fremtid efter denne generalforsamling og spekulerede over, om bestyrelsen var rigtigt sammensat. Sluttede med at √łnske held og lykke.
  Gry Victoria Simonsen tilkendegav, at ikke alt var negativt.
  Karin Astrup udtrykte bekymring over enkeltmedlemmers partitilh√łrsforhold til SF.
  Irene Haffner henstillede til medlemmerne om at kontakte deres eget politiske parti, uanet hvilket det måtte være for at påvirke partiet og dets folketingsmedlemmer.
  Nauja udtrykte, at vi skulle udnytte de muligheder, der var til stede.
  Pia Nielsen henstillede, at der blevet taget kontakt til alle politiske beslutningstagere – ikke kun til SF.
  Tina Thranesen orienterede om, at den 29. juni i √•r er det 10 √•r siden, der var stiftende generalforsamling i foreningen, og at foreningen godt kan v√¶re sig selv bekendt for den indsats, der er ydet, og de resultater, der er opn√•et. Ikke alle √łnsker er opfyldt, men foreningen har form√•et at s√¶tte transforhold p√• dagsordenen adskillige gange og har haft indflydelse p√• mange ting gennem √•rene. Transk√łnnedes forhold er i dag noget, det er naturligt at dr√łfte p√• Christiansborg. Det var det ikke for 10 √•r siden. Da var Trans-Danmark reelt ene om at f√łre transpolitik. Trans-Danmark
  har sat sine tydelige fingeraftryk.
  Henstillede til bestyrelsen at overveje, om og i givet fald hvordan 10 √•rs f√łdselsdagen skal markeres.

  Dirigenten konstaterede, at der ikke var flere, der √łnskede ordet, takkede for god ro og orden og gav ordet til den nyvalgte formand, Tina Vyum for en afsluttende bem√¶rkning.

  Den nyvalgte formand, Tina Vyum takkede for valget og tilkendegav, at hun ville g√łre alt, hvad hun kunne, for at foreningen kunne bevares, og at hun var villig til at samarbejde med alle s√•vel internt som eksternt, og at hun helt klart fik brug for hj√¶lp.

Generalforsamlingen sluttede kl. 1635.

Camilla Voss
Referent
Tina Thranesen
Dirigent

Konstituering
Den nyvalgte bestyrelse samledes umiddelbart efter generalforsamlingen og konstituerede sig, så bestyrelsen ser således ud.
Formand Tina Vyum
Næstformand Camilla Voss
Kasserer Michelle Holst-Fischer
Sociale arrangementer Ulla R√łrvig og Michelle Holst-Fischer
Politik Irene Haffner og Camilla Voss
Hjemmesiden Tina Vyum

* * *
Referatet i pdf-format.