Referat af 26. september fra Trans-Danmarks ekstraordinære generalforsamling den 15. september 2011.

Vist 415 gange.

Trans-Danmark
Trans-Danmark
Den 15. september 2011 afholdtes ekstraordin√¶r generalforsamling i Trans-Danmark jf. beslutning derom truffet p√• generalforsamlingen den 19. marts 2011 om en eventuel √¶ndring af foreningens navn og foranlediget af en beg√¶ring derom med henblik p√• valg af ny bestyrelsen (mistillidsvotum mod den siddende bestyrelse). Da der samtidig var sket udelukkelse (ekskludering) af to medlemmer, og de √łnskede deres udelukkelse forelagt for f√łrstkommende generalforsamling, skulle udelukkelserne ogs√• behandles.

Referat udfærdiget af Lykke L.

Referat fra
Trans-Danmarks ekstraordinær generalforsamling
torsdag den 15. september 2011 kl. 1900
i Slogs Herreds Hus, Slogsherredsvej 20, Bylderup, 6372 Bylderup-Bov

Dagsorden
 1. Valg af dirigent
 2. Eventuel ændring af foreningens navn
 3. Mistillidsvotum til bestyrelsen
  1. Fremlæggelse af begrundelse for mistilliden
  2. Bestyrelsens replik
  3. Dr√łftelse
  4. Afstemning
 4. Hvis mistillidsvotum bliver vedtaget, så valg af ny bestyrelse.
 5. Udelukkelser
  1. Irene Haffner
  2. GNOEQA [1]

Referat
Formanden Karin Astrup indledte kl. 1900 generalforsamlingen med at byde velkommen.
 1. Formanden foreslog Tanja Lorentzen fra Frivilligcenter S√łnderborg som dirigent.
  Tanja Lorentzen pr√¶senterede sig kort med, at hun kom fra Frivilligcentret, som yder st√łtte til foreninger, at hun ikke var medlem af Trans-Danmark og derfor neutral.
  Michelle Holst-Fischer og Susanne Selmer foreslog begge Tina Thranesen som dirigent.
  Formanden protesterede mod Tina Thranesen som dirigent, da hun ikke kunne betragtes som neutral, og at hun i hvert fald ikke selv måtte tage ordet, hvis hun blev dirigent.
  Susanne Selmer begrundede sit forslag med, at Tina Thranesen har et indgående kendskab til foreningens vedtægter og til foreningens historie. Herudover erfaring som dirigent i foreningen, et indgående kendskab til principperne for afvikling af en generalforsamling samt et grundigt kendskab til begivenhederne frem til generalforsamlingen.
  Tina Thranesen erkl√¶rede sig villig til at v√¶re dirigent og tilf√łjede, at det vigtigste for en dirigent var at v√¶re objektiv, og det mente hun sig i stand til at v√¶re. Hun n√¶vnte, at en dirigent, der var medlem af foreningen, selvf√łlgelig havde samme ret til at f√• ordet, som alle andre fremm√łdte medlemmer.
  Pia Nielsen, kasserer oplyste p√• foresp√łrgsel, at det var Karin Astrup, Tina Vyum og hende selv der havde besluttet at foresl√• Tanja Lorentzen som dirigent.
  Formanden satte de to forslag til dirigent til afstemning.
  Ulla R√łrvig bad om skriftlig afstemning.

  Nana Sloth blev forslået og valgt som stemmetæller.

  Afstemning
  Tanja Lorentzen fik 3 stemmer.
  Tina Thranesen fik 8 stemmer.
  2 stemte blankt.
  Tina Thranesen blev valgt som dirigent.

  Dirigenten konstaterede, at der var 13 tilstedeværende.
  Pia Nielsen oplyste p√• dirigentens foresp√łrgsel, at alle var medlemmer.

  Dirigenten fortsatte med f√łlgende om generalforsamlingens lovlighed og anf√łrte, at hun s√¶dvanligvis, n√•r hun virker som dirigent i en forening, f√•r underretning fra bestyrelsen inden generalforsamlingens afholdelse om forhold, som kan t√¶nkes at have betydning for generalforsamlingens afholdelse. Det har hun ikke f√•et til denne generalforsamling, men har modtaget informationer fra flere medlemmer.
  Ved vurderingen, om generalforsamlingen er lovlig, lagde hun til grund,
  1. 1. at beslutningen om dato, tidspunkt og sted for generalforsamlingens afholdelse og udformningen af dagsordenen ikke er truffet af bestyrelsen, idet disse forhold ikke har v√¶ret behandlet p√• et bestyrelsesm√łde, men alene er besluttet af nogle enkelte bestyrelsesmedlemmer, og derfor ikke er i overensstemmelse med foreningens vedt√¶gt jf. ¬ß 18, stk. 3 ‚Äď Bestyrelsen leder foreningens daglige virke – og heller ikke i overensstemmelse med almindelige foreningsprincipper,
  2. at datoen for afsendelse af indkaldelsen ‚Äď den 1. september 2011 overholder fristen p√• 2 uger jf. ¬ß 13, stk. 3,
  3. at det, at nogle medlemmer har tilkendegivet, at de ikke har modtaget indkaldelsen, men p√• anden vis er blevet bekendt med hvor og hvorn√•r, generalforsamlingen afholdes og dens dagsorden, ikke g√łr indkaldelsen ulovlig,
  4. at n√•r bestyrelsen, som tilkendegivet af de udelukkede medlemmer, ikke har tilsendt dem meddelelse om, hvor og hvorn√•r generalforsamlingen, der skal behandle deres udelukkelse, skal afholdes, s√• er det, selv om de p√• anden vis er blevet bekendt med det, en overtr√¶delse af f√łlgerne af ¬ß 6, stk. 5

   Det udelukkede medlem kan kr√¶ve udelukkelsen forelagt p√• f√łrstkommende generalforsamling, hvor medlemmet har mulighed for at m√łde frem under dette punkts behandling og tale sin sag.

   idet tilsendelse information om hvor og hvorn√•r er en foruds√¶tning for, at de kan m√łde frem p√• generalforsamlingen og tale deres sag,

  5. at det, at bestyrelsen den 5. september 2011 tilsendte de udelukkede medlemmer information om, at den ekstraordin√¶re generalforsamling behandler deres udelukkelse som dagsordenens punkt 5, ikke kan betegnes som en gyldig underretning, da informationen ikke indeholdt oplysning om hvor og hvorn√•r, den ekstraordin√¶re generalforsamling afholdes, og √¶ndrer derved ikke ved det i forrige punkt n√¶vnte, men m√•, hvis meddelelse havde v√¶ret fyldestg√łrende, betegnes som en overtr√¶delse af afsendelsesfristen p√• to uger ¬ß 10, stk. 3, som ogs√• m√• anses for at g√¶lde for udelukkede medlemmer,
  6. at beslutningen fra generalforsamlingen den 19. marts 2011 om afholdelse af ekstraordin√¶r generalforsamling senest efter et halvt √•r ‚Äď dvs. senest den 19. september 2011 ‚Äď for eventuelt at vedtage nyt navn, er overholdt,
  7. at fristen på 2 måneder jf. § 13, stk. 2 for afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling, der blev begæret den 17. og 22. august 2011 af 12 medlemmer, er overholdt,
  8. at de emner, de begærede behandlet, er medtaget i dagsordenen, og
  9. at r√¶kkef√łlgen af punkterne i dagsordenen ved,

   1. at punktet om bestyrelsens udelukkelse af to medlemmer (dagsordenens punkt 5) er placeret efter punktet med mistillidserklæring (dagsordenens punkt 3), der, hvis det vedtages,
   2. f√łrer til valg af ny bestyrelse (dagsordenens punkt 4), hvorved
   3. valg af bestyrelse vil blive foretaget inden alle beslutninger er vedtaget og andre afg√łrelser er truffet,

   ikke er i overensstemmelse med vedtægtens § 12, stk. 2 om generalforsamlingens dagsorden og heller ikke i overensstemmelse med almindelige dagsordensprincipper.

  10. Dirigenten må derfor samlet set konstatere,

   1. at beslutningen om generalforsamlingens afholdelse ikke blev truffet af bestyrelsen, men alene af enkelte bestyrelsesmedlemmer,
   2. at de udelukkede medlemmer ikke har f√•et tilsendt meddelelse om generalforsamlingens afholdelse eller ikke har f√•et tilsendt rettidig og fyldestg√łrende meddelelse derom, selv om deres udelukkelse er til behandling, og
   3. at punkterne i dagsordenen er anf√łrt forkert,

   og derfor erklære, at denne ekstraordinære generalforsamling ikke er lovlig.

  11. L√łsningsforslag
   Uanset, om generalforsamlingen gennemf√łres eller ej, vil beslutningen kunne indbringes for domstolen af s√•vel medlemmer som ikke-medlemmer, der m√• antages at have en retslig interesse i forhold, der er til behandling p√• generalforsamlingen, hvilket betyder at i begge tilf√¶lde, kan beslutningen af domstolen risikere at blive kendt ulovlig af domstolen.

   Hvis generalforsamlingen afsluttes nu, vil den nuv√¶rende bestyrelse v√¶re forpligtet til at indkalde til en ny ekstraordin√¶r generalforsamling senest p√• 2-m√•neders dagen for i dag ‚Äď dvs. senest tirsdag den 15. november 2011 – med samme punkter til behandling som i dag jf. ¬ß 13, stk. 2.

   Dirigenten anbefalede f√łlgende
   Generalforsamlingen beslutter,
   1. at betegne måden, hvorpå generalforsamlingen blev besluttet, som fejlbehæftet, men uden alvorlige konsekvenser,
   2. at betegne, det, at de udelukkede ikke har fået tilsendt meddelelse om generalforsamlingens afholdelse, som en alvorlig fejl, som, taget i betragtning at de på anden måde alligevel er blevet bekendt med dens afholdelse, ikke har haft reel betydning, og
   3. at betegne dagsordenspunkternes r√¶kkef√łlge som en fejl, der imidlertid rettes ved, at generalforsamlingen hermed g√łr punkt 5 om udelukkelserne til punkt 2 og punkterne 2, 3 og 4 til 3, 4 og 5,

   og dermed betegne denne ekstraordinære generalforsamling som lovlig

  Pia Nielsen protesterede mod en s√•dan afstemning og fandt den ulovlig, idet bestyrelsen havde en forretningsorden, som anf√łrte at udelukkelserne skulle behandles under “Eventuelt”.
  Dirigenten meddelte, at en forretningsorden for bestyrelsen alene havde gyldighed for bestyrelsen. Generalforsamlingen var foreningens h√łjeste myndighed og kunne aldrig blive forpligtiget af en forretningsorden for bestyrelsen.
  Pia Nielsen anf√łrte, at foreningens vedt√¶gt ikke indeholdt noget om, at udelukkelserne skulle behandles f√łr eventuelt valg af bestyrelse, og at Tanja Lorentzen, som var foresl√•et som dirigent, havde godkendt det.
  Dirigenten gennemgik vedt√¶gtens ¬ß 12, stk. 2 om dagsorden p√• generalforsamling og konkluderede, at afledt deraf og efter almindelige principper for en dagsordens udformning, s√• skulle beslutninger ‚Äď og hermed beslutning om udelukkelserne ‚Äď behandles f√łr eventuelt valg af bestyrelse.
  Susanne Selmer fremf√łrte, at der ikke st√•r nogen steder, at punktet om udelukkelserne ikke m√• flyttes, og at Irene Haffner stod udenfor og fr√łs, s√• det ville v√¶re en ide at f√• dette punkt behandlet snarest.
  Pia Nielsen afviste dette som uden betydning, og insisterede på, at det blev noteret i referatet, at det var en ulovlig beslutning, der vil blive truffet, hvis dette bliver sendt til afstemning.
  Dirigenten meddelte, at alternativet var, at generalforsamlingen blev erklæret ulovlig og afsluttet.
  Pia Nielsen var uenig i dette.
  Lykke L. spurgte, hvem der var h√łjeste myndighed.
  Dirigenten svarede, at det var generalforsamlingen.
  Karin Astrup, formanden, forklarede, at hun af generalforsamlingen den 19. marts 2011 blev pålagt at lave denne generalforsamling, og at det derfor var hende, der besluttede den.
  Dirigenten forklarede, at et p√•l√¶g fra generalforsamlingen til formanden om at foranledige en ekstraordin√¶r generalforsamling afholdt, selvf√łlgelig indebar, at den skulle tilrettel√¶gges af bestyrelsen.
  Marie Clemmensen forslog afstemningen om generalforsamlingens lovlighed opdelt.
  Dirigenten accepterede dette.
  Pia Nielsen anf√łrte, at det var bestyrelsen, som havde truffet beslutning om generalforsamlingen.
  Lykke L. spurgte, om det var hele bestyrelsen, som havde deltaget i denne beslutning.
  Pia Nielsen oplyste, at de bestyrelsesmedlemmer, der var med til at beg√¶re den ekstraordin√¶re generalforsamling, ikke var blevet spurgt, da det var un√łdvendigt, da de var i opposition til bestyrelsen.

  Dirigenten satte f√łlgende til afstemning:
  Kan det accepteres, at beslutningen om generalforsamlingens afholdelse ikke blev truffet af bestyrelsen, men alene af enkelte bestyrelsesmedlemmer.
  Afstemning
  Ja: 10.
  Nej: 1
  Undlod at stemme: 2.
  Overtrædelsen accepteres.
  Dirigenten satte f√łlgende til afstemning:
  Kan det accepteres, at de udelukkede medlemmer ikke har f√•et tilsendt meddelelse om generalforsamlingens afholdelse eller ikke har f√•et tilsendt rettidig og fyldestg√łrende meddelelse derom, selv om deres udelukkelse er til behandling, n√•r de p√• anden m√•de var blevet bekendt dermed
  Afstemning
  Ja: 10.
  Nej: 1
  Undlod at stemme: 2.
  Overtrædelsen accepteres.

  Dirigenten satte f√łlgende til afstemning:
  Punkt 5 i den udsendte dagsorden ‚Äď udelukkelse af Irene Haffner og GNOEQA ‚Äď fremrykkes og bliver punkt 2, idet punkterne i dagsordenen var anf√łrt forkert.

  Pia Nielsen protesterede og mente ikke, at det kunne være rigtigt og udtrykte, at hun var stærkt utilfreds med dirigenten.
  Dirigenten meddelte, at det lå inden for en dirigents kompetence, og at der ved utilfredshed med dirigenten kan stilles forslag om at afsætte dirigenten og vælge en ny.

  Afstemning af det af dirigenten fremsatte
  For: 9.
  Imod: 3
  Undlod at stemme: 1.
  Dagsordenens punkt 5 bliver punkt 2, og punkterne 2, 3 og 4 bliver dermed til 3, 4 og 5.

  Dirigenten satte herefter f√łlgende til afstemning:
  Kan generalforsamlingen p√• baggrund af resultatet af de 3 afstemninger erkl√¶res for lovlig og gennemf√łres.
  For: 13.
  Imod: 0.
  Undlod at stemme: 0.
  Generalforsamlingen er lovlig og gennemf√łres.

  Revideret dagsorden
  1. Valg af dirigent
  2. Udelukkelser
   1. Irene Haffner
   2. GNOEQA
  3. Eventuel ændring af foreningens navn.
  4. Mistillidsvotum til bestyrelsen
   1. Fremlæggelse af begrundelse for mistilliden
   2. Bestyrelsens replik
   3. Dr√łftelse
   4. Afstemning
  5. Hvis mistillidsvotum bliver vedtaget, så valg af ny bestyrelse.

 2. Udelukkelser
  Inden selve behandlingen af de to udelukkelsessager begyndte, var der debat om formaliteterne omkring behandlingen deraf, herunder fortolkning af vedt√¶gten om, hvorvidt et udelukket medlem ved en eventuel oph√¶velse af udelukkelsen igen var fuldgyldigt medlem eller var udmeldt og dermed skulle genindmelde sig igen ‚Äď og dermed sp√łrgsm√•let, om et udelukket medlem, hvis udelukkelsen blev oph√¶vet, kunne overv√¶re resten af generalforsamlingen eller ej.
  Camilla Voss mente at udelukkelserne skulle behandles, n√•r der af den/de udelukkede havde beg√¶ret det skriftligt, og sammenlignede det med, at anmeldes noget f.eks. til Familiestyrelsen, s√• er personligt fremm√łde ikke p√•kr√¶vet.
  Karin Astrup, formanden, anf√łrte, at ved udelukkelse, var p√•g√¶ldende ikke mere medlem, hvorfor en genindmeldelse var n√łdvendig, hvis udelukkelsen blev oph√¶vet.
  Maria Clemmensen erklærede sig uenig med Karin Astrup.
  Pia Nielsen oplæste vedtægtens § 6, stk. 4:
  “Udelukkelsen er g√¶ldende fra det tidspunkt meddelelse derom er afsendt til medlemmet til den af medlemmet opgivne adresse”.
  Dirigenten pointerede, at generalforsamlingen skal vurdere og tr√¶ffe afg√łrelse om, hvorvidt udelukkelserne var rimelige
  Dirigenten henstillede, som f√łlge af et sp√łrgsm√•l om der forel√• skriftlige krav om behandling af udelukkelserne, at dette f√łrst blev dr√łftet, n√•r selve udelukkelsessagerne blev behandlet.
  Formanden fremf√łrte, at l√¶ngden af en udelukkelse ikke kan debatteres p√• en generalforsamling.
  Dirigenten konstaterede, at en generalforsamling er foreningens h√łjeste myndighed og kan omg√łre alt, hvad en bestyrelse beslutter.
  Pia Nielsen fremf√łrte, at bestemte et flertal, at udelukkelserne af Irene Haffner og GNOEQA skulle oph√¶ves, s√• skulle de indmelde sig igen.

  Dirigenten satte f√łlgende fortolkning af vedt√¶gten til afstemning:
  Hvis generalforsamlingen ophæver en udelukkelse af et medlem, kræver det så, at pågældende skal genindmelde sig, eller at de automatisk er medlem igen?
  Afstemning
  Kræver genindmeldelse: 3.
  Er automatisk medlem igen: 9.
  Undlod at stemme: 1.
  Ved ophævelse af en udelukkelse er den udelukkede igen fuldgyldigt medlem af foreningen.

  Pia Nielsen fremviste på overhead, at Irene Haffner har på debatforummet har skrevet, at hun udmeldte sig.
  Nana Sloth anf√łrte, at det var uddrag af et indl√¶g p√• foreningens debatforum og bad om at f√• fremlagt bevis for, at Irene Haffner havde udmeldt sig
  Pia Nielsen kunne ikke fremvise en original e-mail med udmeldelse.

  Pause fra kl. 2033 til kl. 2042.

  1. Udelukkelsen af Irene Haffner.
   Irene Haffner kaldt ind.
   Dirigenten
   gav ordet til bestyrelsen til begrundelse af udelukkelsen.
   Karin Astrup, formanden, oplyste, at Irene Haffner gentagende gange har brudt foreningens vedt√¶gt, at Irene har indr√łmmet at have medvirket til foreningsskadelig virksomhed og oplyst fortrolige personlige oplysninger.
   Pia Nielsen anf√łrte, at Irene Haffner havde beskyldt bestyrelsen for at smide om sig med penge, og at Irene Haffner selv havde oplyst, at hun lider af OCD, som alle jo ved, er tvangs tanker.
   Irene Haffner afbr√łd heftigt Pia Nielsen med, at hun aldeles ikke led af tvangstanker og forklarede, at OCD (Obsessive Compulsive Disorder) kan best√• af tvangstanker eller af tvangshandlinger. For hendes vedkommende var det tvangshandlinger, hvilket var noget ganske andet.
   Pia Nielsen undskyldte og fremf√łrte videre, at Irene Haffner havde lavet foreningsskadelig virksomhed ved at ville meddele politikere, at Trans-Danmark ikke repr√¶sentere de transk√łnnede.

   Dirigenten gav ordet til Irene Haffner.
   Irene Haffner undskyldte sig heftige udbrud. Derefter anf√łrte hun, at udelukkelsen af hende var urimelig. Hun havde ganske rigtigt oplyst, at formandens og kassereren private firma gik d√•rligt, og at “de millioner I tjente m√•ske ogs√• var millioner I skyldte”, men at det var begrundet i, at de dermed ikke passede deres bestyrelsesarbejde, og ikke svarede p√• skrivelser sendt til bestyrelsen.
   Hun anf√łrte, at bestyrelsens skrivelse til en kommende regering indeholdt krav om kastration, hvilket flere medlemmer mente, ikke var rigtigt.
   Hun forklarede, at hun var klar over den skadelige virkning det kunne have for foreningen, men ans√• det for n√łdvendigt for at pr√łve at redde foreningen fra helt at d√ł.
   Hun anf√łrte, at begrundelserne for at udelukke hende, var taget ud af st√łrre sammenh√¶nge.
   Hun anf√łrte: “Dette er den mest tynde kop te, jeg har v√¶ret udsat for”.
   Hun fandt, at det var n√łdvendigt med en udskiftning af bestyrelsen, og at navnet Trans-Danmark bet√łd, at vi skal arbejde for og i Danmark.
   Hun mente, at udelukkelsen mest skyldtes, at Karin Astrup og Pia Nielsen var blevet stangfornærmede på hende
   Pia Nielsen anf√łrte, at det ikke var korrekt, at bestyrelsen ikke havde svaret p√• skrivelser. Irene Haffner havde imidlertid skrevet s√• mange skrivelser, at det slet ikke var muligt at besvare dem alle. Indl√¶g i foreningens debatforum fors√łgte de at besvare i rimeligt omfang. Hun fandt heller ikke, at det gik d√•rligt for foreningen, og at bestyrelsen fors√łger at skabe resultater.
   Karin Astrup, formanden, anf√łrte, at Irene Haffner hele tiden fastholder sin uskyldighed, men ikke laver andet end at kritisere bestyrelsen, brokke sig og s√• melder sig ud af bestyrelsen og foreningen. Hun fandt at Irene Haffner var helt ude i hampen med sine udtalelser. Hun fandt ogs√•, at n√•r Irene Haffner ville henvende sig til politikere og herunder til SF om, at Trans-Danmark
   ikke repr√¶senterede de transk√łnnede, s√• var det foreningsskadelig virksomhed.
   Irene Haffner anf√łrte, at det da var uskyldigt i forhold til Datatilsynets afg√łrelse af en klage over foreningen og det at sende breve til et tidligere medlem med offentligt navn anf√łrt.

   Dirigenten åbnede for debat.
   Camilla Voss spurgte formanden, om denne på bestyrelse vegne havde givet advarsel pga. skadelig virksomhed.
   Karin Astrup, formanden, svarede: Nej.
   Pia Nielsen supplerede med, at der kan gives advarsler, men at det er bestyrelsen, der træffer valgt.
   Susanne Selmer fandt, at udelukkelse skete p√• et d√•rligt tidspunkt, da der netop var meget kritik af bestyrelsen fra mange, og at det kunne f√łre til tanken om, at udelukkelsen skete for at lukke munden p√• en kritiker.
   Karin Astrup, formanden, svarede, at det handlede om, hvorn√•r der kunne laves et bestyrelsesm√łde. Udelukkelsen blev besluttet med 4 stemmer for og en, der ikke stemte.
   Irene Haffner fandt at der var en sober debat, men at der intet svar kom på debatforummet, og at kritikken kunne havde været undgået.
   Hun fandt videre, at de svar, der kom fra Karin Astrup og Pia Nielsen lige så meget var personangreb som indlæg fra så mange andre.
   Karin Astrup, formanden, fandt, at Irene Haffner fordrejede tingene og omtalte bl.a. regnskabet fra transh√łringen.
   Irene Haffner fandt det usagligt, at det blev personligt, hvilket ikke klæder nogen.
   Camilla Voss spurgte, hvorfor der ikke var lavet en egentlig sagsfremstilling, hvilket havde været den rigtige måde at fremlægge sagen på og behandle den ud fra.
   Hun fandt, det var mere mudderkastning og svært at forholde sig til.
   Hun anf√łrte videre, at oplysning om private forhold kunne afg√łres ved et privat retsligt s√łgsm√•l.
   Pia Nielsen anf√łrte, at hun var beskyldt for at v√¶re direkt√łragtig og fandt, at en s√•dan sagsmappe ville blive alt for stor til, at det kunne lade sig g√łre.
   Hun anf√łrte videre, at Karin Astrup og hun forbeholdt sig ret til et efterf√łlgende privat retsligt s√łgsm√•l.
   Camilla Voss anf√łrte, at det var en meget stor ting at ekskludere et medlem, og at hun ikke kan forholde mig til det. Der mangler noget p√• papir.
   Lykke L. anf√łrte, at burde have v√¶ret en sagsmappe.
   Dirigenten spurgte, om der var flere sp√łrgsm√•l eller kommentarer.
   Et medlem anf√łrte at hun mente, at det meget bundede i misforst√•elser, hvilket har f√•et det til at k√łre helt af sporet.
   Karin Astrup, formanden, anf√łrte, at de var blevet beskyldt for at v√¶re tyskere og omtalt som hjemmetyskere, og at det er irriterende og en smule under lavm√•let.
   Endvidere, blev alle svar også kritiseret.
   Hun mente, at Irene Haffner burde være gået i dialog i stedet for at angribe Pia Nielsen.
   Camilla Nielsen bemærkede, at det er dårligt, at der bliver bragt venskabsforhold ind i foreningsforhold.
   Pia Nielsen fastholdt, at der var sket brud på regler og vedtægten, og at konsekvensen af dette var udelukkelse.
   Karin Astrup, formanden, oplyste, at der i vedt√¶gten st√•r, at lavers der foreningsskadelig virksomhed, s√• er det bestyrelsens pligt at skride til ‚ÄĚaction‚ÄĚ ‚Äď specielt, n√•r det er et tidligere bestyrelsesmedlem.
   Hun anf√łrte desuden, at Irene Haffner ville droppe transh√łringen fordi hun og Vibe ikke kunne enes, og at Irene Haffner havde f√•et mandat fra bestyrelsen til at arrangere transh√łringen.
   Pia Nielsen viste en overhead, hvoraf det if√łlge Pia Nielsen fremgik, at Irene Haffner advarede andre mod at arbejde med foreningen.
   Irene Haffner anf√łrte dertil, at hun netop med den skrivelse reddede foreningen, da det ville lyde et ramaskrig, hvis den tidligere n√¶vnte skrivelse til politikerne med krav om kastration var blevet afsendt.
   Pia Nielsen fandt det forkert af Irene Haffner og tilf√łjede, at den n√¶vnte skrivelse kun var til debat, og at bem√¶rkninger til skrivelsen fra Susanne Selmer var medtaget i skrivelsen.
   Karin Astrup, formanden, anf√łrte, at det ikke var skrevet p√• Trans-Danmarks hjemmeside, men p√• en anden, og at hun ikke tjekker disse sider.
   Susanne Selmer spurgte om datoen for den viste e-mail var f√łr eller efter udelukkelsen af Irene Haffner.
   Irene Haffner oplyst, at den var efter.
   Tina Vyum, n√¶stformand fandt, at det var k√łrt helt af sporet og kunne v√¶re g√•et helt anderledes, men at Irene Haffner har grebet det forkert an, og m√•ske skulle havde sendt det til Karin Astrup og Pia Nielsen i stedet for at smide det op p√• et debatforum.

   Dirigenten satte til afstemning, om bestyrelsens udelukkelse af Irene Haffner skulle godkendes.
   Afstemning
   Ja til godkendelse: 3.
   Nej til godkendelse: 7.
   Blanke: 4.
   Afstemningen ugyldig, da der er 1 stemme for meget.

   Ny afstemning
   Ja til godkendelse: 3.
   Nej til godkendelse: 9.
   Blanke: 1.
   Bestyrelsens udelukkelse af Irene Haffner omgjort ‚Äď Irene Haffner p√• ny fuldgyldigt medlem af foreningen.

  Hermed 14 medlemmer til stede.

  1. Udelukkelsen af GNOEQA.
   GNOEQA ikke til stede.
   Dirigenten gav ordet til bestyrelsen til begrundelse af udelukkelsen
   Pia Nielsen anf√łrte, at n√•r GNOEQA ikke var m√łdt, var der ikke noget at behandle, og at bestyrelsens beslutning om udelukkelse stod ved magt.
   Karin Astrup tilf√łjede, at GNOEQA i private mails har truet et bestyrelsesmedlem og har fors√łgt at bruge forenings blad til personlig vendetta mod bestyrelsen og beskyldt Pia Nielsen og hende for mandatsvig.
   Pia Nielsen anf√łrte, at GNOEQA konkret har truet adskillige medlemmer.
   Dirigenten spurgte Karin Astrup, om GNOEQA havde begrundet sit √łnske om, at f√• udelukkelsen forelagt generalforsamlingen.
   Karin Astrup, formanden, svarede, at det havde GNOEQA ikke.
   Dirigenten spurgte, om det skulle forst√•s s√•ledes, at GNOEQA alene havde kr√¶vet udelukkelsen forelagt generalforsamlingen, men ikke havde indgivet nogen redeg√łrelse for, at hun mente, at udelukkelsen var forkert.
   Karin Astrup, formanden, svarede “Ja”, at der ikke var indgivet nogen redeg√łrelse.
   Camilla Voss anf√łrte, at det var irrelevant at forts√¶tte, n√•r GNOEQA ikke var m√łdt.
   Lykke L. anf√łrte, at GNOEQA havde haft alle muligheder for at tale sin sag.
   Karin Astrup, formanden, oplyste, at det var en enig bestyrelse, der havde besluttet udelukkelsen på opfordring fra et medlem.
   Dirigenten meddelte, at så måtte behandlingen af udelukkelsen af GNOEQA foretages på grundlag af, hvad der kom frem her under generalforsamlingen.

   Pause fra kl. 2141 til kl. 2153.
   Tina Vyum
   meddelte, at hun var n√łdsaget til at forlade generalforsamlingen, da hun skulle m√łde p√• arbejde kl. 23.
   Hermed er 13 medlemmer til stede.

   Susanne Selmer oplyste, at hun var det medlem, som på foreningens deabatforum havde opfordret til at udelukke GNOEQA, da hun havde set de e-mails, der bl.a. lå til grund, og fandt indholdet i dem rystende.
   Irene Haffner anf√łrte, at hun ogs√• havde set de e-mails, der er talt om, og hun finder dem rystende. Dirigenten gav ordet til sig selv/Tina Thranesen.
   Tina Thranesen tilkendegav, at uanset begrundelserne for udelukkelsen af GNOEQA, s√• var det et meget uheldigt tidspunkt. Der foregik en voldsom debat i debatfora om bestyrelsen, og henviste for ikke at lave gentagelser til de begrundelser, som Susanne Selmer havde fremf√łrt vedr√łrende Irene Haffners udelukkelse.
   Lykke L. spurgte, hvornår det så var det rigtige tidspunkt at foretage udelukkelsen på.
   Tina Thranesen svarede, at bestyrelsen havde kompetencen, men at der var grund til ekstra tilbageholdenhed netop på grund af store debat.
   Pia Nielsen anf√łrte, at det var f√łr udelukkelsen.
   Camilla Voss spurgte, om det at GNOEQA ikke var m√łdt, var det samme som at samtykke i udelukkelsen.
   Dirigenten oplyste, at generalforsamlingen skulle behandle udelukkelsen, idet GNOEQA havde fremsat √łnske om at f√• udelukkelsen forelagt generalforsamlingen.
   Marie Clemmensen spurgte, om det var muligt at ændre udelukkelsesperioden.
   Formanden svarede, at så skulle der stilles forslag derom.
   Dirigenten forklarede uddybende, at såfremt generalforsamlingen omgjorde udelukkelsen, så kunne tilstedeværende medlemmer stille forslag om en anden udelukkelsesperiode, som der efter behandling ville blive stemt om.
   Susanne Selmer anf√łrte, at et udelukket medlem kan ans√łge om medlemskab, som s√• skal behandles p√• en generalforsamling.

   Dirigenten satte til afstemning, om bestyrelsens udelukkelse af GNOEQA skulle godkendes.
   Afstemning
   Ja til godkendelse: 9.
   Nej til godkendelse: 1.
   Blanke: 2.
   Ugyldig: 1.
   Bestyrelsens udelukkelse af GNOEQA godkendt ‚Äď GNOEQA udelukket af foreningen p√• livstid som af bestyrelsen besluttet.

   Der fremkom ikke forslag om ændring af udelukkelsesperioden.

   Dirigenten meddelte, at bestyrelsen er forpligtiget til at meddele de to udelukkede om generalforsamlingens beslutning om deres udelukkelse.

 3. Eventuel ændring af foreningens navn.
  Pia Nielsen
  oplyste, at det skulle have været Tina Vyum, som skulle have fremlagt sagen. Der var imidlertid ikke kommet forslag til nyt navn for foreningen eller været debat derom siden generalforsamlingen i marts d.å.
  Lykke L. oplyste, at der var 14 indlæg på foreningens debatforum om foreningens navn, herunder flere forskellige forslag.
  Irene Haffner stillede sp√łrgsm√•l om at bruge ordet transperson i foreningsnavnet.
  Lykke L. foreslog at stemme om det fremsatte forslag: Trans-Danmark, Landsforeningen for transk√łnnede.
  Marie Clemmensen fremf√łrte, at der ikke burde tilf√łjes flere elementer i foreningsnavnet.
  Dirigenten resumerede, at sagen om eventuel √¶ndring af foreningens navn nu havde k√łrt siden f√łr generalforsamlingen i 2009 og derfor b√łr finde sin afslutning. Anf√łrte, at det ikke var rimeligt at lave afstemning om navne anf√łrt i debatforummet, n√•r de ikke var anf√łrt p√• dagsordenen som forslag til behandling og afsluttede med f√łlgende forslag:
  “Generalforsamlingen beslutter, at sagen om eventuel √¶ndring af foreningens navn afsluttes uden at √¶ndre foreningens navn. S√•fremt nogen herefter √łnsker en navne√¶ndring, m√• de frems√¶ttes et dagsordensforslag derom til behandling p√• en generalforsamling”

  Afstemning
  Ja til det fremsatte forslag: 8.
  Nej til det fremsatte forslag: 4.
  Blanke stemmer: 1
  Det siden generalforsamlingen i 2009 verserende forslag om eventuel ændring af foreningens navn er afsluttet med, at der ikke sker navneændring.

 4. Mistillidsvotum til bestyrelsen
  1. Fremlæggelse af begrundelse for mistilliden
   Susanne Selmer
   fremf√łrte den herunder gengivne begrundelse for mistilliden og √łnsket om en ny bestyrelse p√• vegne af gruppen, der har fremsat den.

   Jeg vil på vegne af den gruppe, som har begæret en ekstraordinær generalforsamling med henblik på at vælge en ny bestyrelse, begrunde det fremsatte mistillidsvotum.

   For det f√łrste har bestyrelsen i lang tid ikke v√¶ret synligt aktiv i forhold til det politiske arbejde i Danmark og i forhold til foreningens egne medlemmer og deres interesser. Karin og Pia har i to svar p√• den massive kritik fra adskillige medlemmer n√¶vnt nogle punkter, som bestyrelsen skal have arbejdet med, men det er ikke forhold, som de har √łnsket at informere medlemmerne om.
   Foreningen har i n√¶sten et √•r ikke v√¶ret aktiv i forbindelse med h√łringssvar eller p√• anden m√•de markeret sig omkring transpolitiske forhold over for Folketinget, ministerier, styrelser m.v. Bortset fra en meget vellykket h√łring p√• Christiansborg den 14. marts i √•r, som de nuv√¶rende medlemmer af bestyrelsen ikke med rimelighed kan krediteres for, er der alts√• ikke synlige tegn p√•, at Trans-Danmark har s√łgt indflydelse p√• den politiske dagsorden. Tina Thranesen har p√• Videnbanken offentliggjort en
   oversigt over sager
   , som Trans-Danmark kunne have s√łgt indflydelse p√•, men ikke gjorde det. Herudover er det vores opfattelse, at et flertal i bestyrelsen ikke interesserer sig for medlemmerne, begrundet i manglen p√• tilstedev√¶relse ved vore arrangementer og i manglen p√• respons i forbindelse med utallige henvendelser fra medlemmerne. Det virker som om, at bestyrelsen ikke √łnsker en dialog med foreningens medlemmer.

   For det andet er der nogle forhold, som g√łr, at det er mere end vanskeligt at bevare tilliden til, at bestyrelsen varetager medlemmernes interesser. Der synes at v√¶re alt for meget hemmelighedskr√¶mmeri i forbindelse med driften af vores hjemmeside og debatforum, og der foreg√•r tilsyneladende ting bag kulisserne, som medlemmerne ikke m√• vide noget om.
   Det m√• ogs√• konstateres, at der bliver afholdt bestyrelsesm√łder, uden at alle bestyrelsesmedlemmer er indkaldt. Det forekommer i den forbindelse ogs√• underligt, at vi p√• vores hjemmeside kan finde en oversigt med overskriften “Reduceret bestyrelse”, som Ulla R√łrvig ikke er anf√łrt p√• og derfor m√• formodes ikke at v√¶re medlem af. En s√•dan reduceret bestyrelse har i hvert fald ikke hjemmel i foreningens vedt√¶gt. S√•danne tilstande er medvirkende til, at man som menigt medlem af foreningen godt kan f√• det indtryk, at dele af bestyrelsen regerer i henhold til egne interesser uden tanke for, hvad medlemmerne m√•tte tro og t√¶nke.
   Endeligt er bestyrelsens omgang med de betroede midler fra h√łringen og bogprojektet, som formentlig aldrig bliver f√¶rdigt, bekymrende og ikke befordrende for tilliden til, at bestyrelsen forvalter midlerne korrekt.

   På den baggrund skal jeg på gruppens vegne udtale, at vi ikke har tillid til den nuværende bestyrelse, og derfor opfordrer jeg til at stemme for det fremsatte mistillidsvotum, så der kan blive valgt en ny bestyrelse.

  2. Bestyrelsens replik
  3. Dr√łftelse
   Punkterne b og c gled ind hinanden.
   Pia Nielsen fandt kritikken uhyrlig. Bestyrelsen fremmer ikke egne interesser. Der er intet konkret i det fremf√łrte. F√łrer gerne seri√łse debatter.
   Karin Astrup, formanden, spurgte, om Susanne virkelig mente, at de svindlede med pengene.
   Susanne Selmer svarede, at det var forkert opfattet. Det havde hun ikke fremf√łrt, men at der kunne opst√• mistanke om det.
   Pia Nielsen forklarede, at bl.a. Erwin Maria J√∂hnk p√• et bestyrelsesm√łde i 2005 var med til at beslutte at foreningen betalte bestyrelsesmedlemmernes TGEU-rejser.
   Anf√łrte, at det var Irene Haffner, der havde ansvaret for at informere medlemmerne, hvorfor eventuel bebrejdelse om manglende information, m√•tte rettes mod Irene Haffner.
   Karin Astrup, formanden, anf√łrte, at kontingentet blev h√¶vet fra 200 til 300 kr. for bl.a. at have midler til rejseomkostningerne til TGEU-m√łder.
   Hun har selv gennem foreningens 9-√•rige levetid deltaget i mindst 50 arrangementer, og at der altid har deltaget mindst 1 bestyrelsesmedlem ‚Äď Ulla R√łrvig har s√•ledes deltaget i mange. Alle er imidlertid n√łdt til at prioritere, hvilke og hvor mange arrangementer de deltager i.
   Pia Nielsen anf√łrte, at alle direkte henvendelser var blevet besvaret.
   Irene Haffner anf√łrte, at der ikke var tale om beskyldninger om kriminalitet, men om anvendelse af midlerne. Hun havde s√•ledes st√•et for ans√łgning hos Gr√¶srodsbev√¶gelsen og modtaget pengene fra dem til transh√łringen.
   Karin Astrup, formanden, anf√łrte, at hun forinden havde s√łgt Gr√¶srodsbev√¶gelsen om tilskud, men trak ans√łgningen pga. Irene Haffners ans√łgning.
   Pia Nielsen fremf√łrte, at der tre gange tidligere var s√łgt penge hos Gr√¶srodsfonden, og at de hver gang var bevilliget.
   Irene Haffner anf√łrte, at n√•r der var s√łgt om penge til transh√łringen, s√• skulle pengene ogs√• g√• til h√łringen.
   Karin Astrup, formanden, mente ikke at der var fundet nogen fejl i regnskabet.
   Pia Nielsen sammenfattede og mente ikke, at der var hold i noget af det fremf√łrte og var dybt uenig de den fremf√łrte kritik.
   Karin Astrup, formanden, fremf√łrte, at der havde v√¶ret et angreb mod bestyrelsen og ikke en dialog, og at bl.a. GNOEQA havde bombarderet bestyrelsen med e-mails. Bestyrelsen havde hele tiden v√¶ret √•ben for dialog, men den har ikke v√¶ret. Hun forklare desuden, at hun ikke havde v√¶ret s√• aktiv, som hun kunne √łnske, grundet personlige forhold (oplyst, men udeladt i referatet).
   Pia Nielsen fremf√łrte, at der er givet beretninger omkring TGEU-aktiviteterne, og at de var blevet bedre hen ad vejen.
   Karin Astrup, formanden, anf√łrte, at der i de udsendte ‚ÄĚnewsletters‚ÄĚ altid har v√¶ret informationer om TGEU.
   Susanne Selmer anf√łrte, at der var skrevet og sagt meget, men at der ikke rigtig er kommet noget tilbage fra bestyrelsen, og tilf√łjede, at n√•r der blev fors√łgt dialog, s√• sker der ikke noget.
   Karin Astrup, formanden, anf√łrte, at de havde udf√łrt r√•dgivning, men at de selvf√łlgelig ikke kunne offentligg√łre personf√łlsomme oplysninger derom. I √łvrigt var Irene Haffners opgave som sekret√¶r at offentligg√łre informationer.
   Ulla R√łrvig spurgte, hvorfor hun ikke kunne f√• en medlemsliste, som hun havde manglede for at kunne sende invitationer ud til medlemmerne om de arrangementer hun afholdt. Pia Nielsen havde givet afslag p√• at give hende en medlemsliste med begrundelsen, at hun gav medlemslisten videre til h√łjre og venstre, hvilket var usandt.
   Pia Nielsen meddelte, at Ulla R√łrvig en gang har f√•et en medlemsliste, men at det if√łlge vedt√¶gten kun er formanden og kassereren, der m√• have en medlemsliste.
   Dirigenten anf√łrte, at en s√•dan bestemmelse var der i en tidligere vedt√¶gt, men ikke i den nug√¶ldende.
   Pia Nielsen oplyste, at det troede hun var tilfældet.
   Susanne Selmer spurgte, hvori problemet bestod ved at medlemmerne havde adgang til en medlemsliste, idet hun anerkendte behovet for diskretion omkring personf√łlsomme oplysninger.
   Pia Nielsen forklare, at en medlemsliste netop indeholder personf√łlsomme oplysninger, som for nogle kan v√¶re meget r√łbende
   Marie Clemmensen medgav, at der selvf√łlgelig kan v√¶re fortrolige oplysninger, men at der mangler en medlemsliste.
   Karin Astrup, formanden, anf√łrte, at det ogs√• var et problem, at medlemmer ikke opdaterer deres e-mail adresse, hvilket kostede store anstrengelser med at finde disse medlemmer.
   Michelle Holst-Fischer oplyste, at brugernavn og e-mail var, hvad hun og Ulla R√łrvig har f√•et og ikke andet.
   Ulla R√łrvig forklare, at hun bliver harm over, at hun ikke kan f√• de √łnskede oplysninger, n√•r hun st√•r for arrangementer og har behov for dem for at kunne udsende invitationer.
   Susanne Selmer oplyste, at hun ikke havde modtaget noget ‚ÄĚnewsletter‚ÄĚ, men nok har f√•et e-mails fra Pia.
   Nana Sloth forklare, at der må være et problem hvis e-mailsystemet er så ustabilt.
   Karin Astrup, formanden, oplyste, at der for tiden var problemer hos udbyderen.
   Nana Sloth fremf√łrte, at det ikke kan v√¶re rigtigt, at der ikke p√• ordentlig vis kan indkaldes til generalforsamling.
   Pia Nielsen oplyste, at hun ikke ved hvor problemet ligger, da det kan ligge mange steder.
   Dirigenten spurgte, om der var flere sp√łrgsm√•l eller kommentarer med relation til det fremsatte mistillidsvotum.
   Det var der ikke.
  4. Det fremsatte mistillidsvotum til bestyrelsen blev sat til afstemning.
   Afstemning.
   Ja til mistillidsvotummet: 11.
   Nej til mistillidsvotummet: 2.
   Mistillidsvotummet vedtaget.
   Dirigenten fremf√łrte, at dette havde den konsekvens, at bestyrelsen tr√•dte tilbage.
   Karin Astrup, formanden, erklærede sig enig heri.

 5. Hvis mistillidsvotum bliver vedtaget, så valg af ny bestyrelse.
  Pia Nielsen anf√łrte, at der ikke skulle v√¶lges en bestyrelse, men en styregruppe, der skulle lede foreningen frem til den n√¶ste ordin√¶re generalforsamling.
  Karin Astrup, formanden, supplerede, at der f√łrst kunne v√¶lges en bestyrelse p√• den n√¶ste ordin√¶re generalforsamling.
  Dirigenten udbad sig forklaring om, hvad de mente med en styregruppe, og hvilke kompetencer en sådan styregruppe skulle have.
  Pia Nielsen oplyste, at Tanja Lorentzen, bestyrelsens forslag som dirigent, havde forklaret, at det var den rigtige m√•de at g√łre det p√•.
  Susanne Selmer spurgte om meningen med denne debat.
  Karin Astrup, formanden, oplyste, at det var for nemheds skyld, da det s√• ikke var n√łdvendigt at v√¶lge suppleanter, revisorer og revisorsuppleant.
  Lykke L. spurgte, om det skulle forst√•s s√•ledes, at medlemmerne f√łrst kunne v√¶lge ny bestyrelse ved generalforsamlingen til marts 2012.
  Karin Astrup, formanden, svarede: Ja.
  Dirigenten spurgte Susanne Selmer om der var taget h√łjde for valg til samtlige poster.
  Susanne Selmer svarede, at det var der.
  Karin Astrup, formand og Pia Nielsen gav begge udtryk for, at der ikke burde vælges nogen for en længere periode en frem til den ordinære generalforsamling i marts måned 2012.
  Dirigenten spurgte Susanne Selmer, om der var indvendinger mod, at valg til bestyrelsen kun var glædende frem til den ordinære generalforsamling, hvor der så skulle vælges bestyrelsesmedlemmer for henholdsvis 1 og 2 år for at komme ind i den rigtige kontinuitet.
  Susanne Selmer svarede, at det havde hun ingen indvendinger mod.
  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen havde kompetence til at vælge ny bestyrelse, og at samtlige valg ville være gældende frem til den ordinære generalforsamling i marts måned 2012.

  1. Valg af formand.
   Dirigenten udbad sig forslag.
   Nana Sloth foreslog Susanne Selmer.
   Der var ikke flere forslag.
   Susanne Selmer valgt som formand.
  2. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer.
   Dirigenten
   udbad sig forslag.
   Foresl√•et blev: Lykke L., Nana Sloth, Marie Clemmensen, Ulla R√łrvig, Patricia Larsen, Erwin Maria J√∂hnk, Michelle Holst-Fischer og Camilla Voss.
   Karin Astrup, formanden, foreslog Tina Thranesen, der meddelte, at hun ikke modtog valg.
   Afstemning.
   Nana Sloth 13 stemmer.
   Lykke L. 11 stemmer.
   Ulla R√łrvig l8 stemmer.
   Camilla Voss 6 stemmer.
   Marie Clemmensen 5 stemmer.
   Erwin Maria Jöhnk 5 stemmer.
   Michelle Holst-Fischer 2 stemmer.
   Patricia Larsen 2 stemmer.
   1 ugyldig stemme.
   Nana Sloth, Lykke L., Ulla R√łrvig og Camilla Voss valgt som bestyrelsesmedlemmer.

  Patricia Larsen forlod generalforsamlingen kl. 2345.
  Hermed 12 medlemmer til stede.

  1. Valg af 2 suppleanter.
   Dirigenten
   udbad sig forslag.
   Foreslået blev:
   Michelle Holst-Fischer, Erwin Maria Jöhnk, Patricia Larsen, Marie Clemmensen og Birthe Hansen.
   Afstemning.
   Erwin Maria Jöhnk 7 stemmer.
   Marie Clemmensen 7 stemmer.
   Michelle Holst-Fischer 6 stemmer.
   Patricia Larsen 2 stemmer.
   Birthe Hansen 2 stemmer.
   Erwin Maria Jöhnk og Marie Clemmensen valgt som suppleanter.
   Grundt stemmeligheden foretoges valg mellem dem om posten som 1. henholdsvis 2. suppleant.
   Afstemning og resultat.
   1. suppleant, Marie Clemmensen 7 stemmer.
   2. suppleant, Erwin Maria Jöhnk 5 stemmer.
   1 blank stemme.
  2. 2 revisorer.
   Dirigenten
   udbad sig forslag.
   Jan Rasmussen, nuværende revisor, der havde givet tilsagn.
   Nauja Folin, der havde givet tilsagn.
   Christina Hansen, nuværende revisor, der ikke var spurgt om villighed til genvalg.
   Karin Astrup, formand bragte Christina Hansen i forslag.
   Dirigenten, Karin Astrup og Pia Nielsen tilkendegav alle, at der ikke var problemer i at vælge Christina Hansen, da hun ved valget i marts d.å. blev valgt for 1 år.
   Afstemning.
   Christina Hansen 12 stemmer.
   Jan Rasmussen 10 stemmer.
   Nauja Folin 2 stemmer.
   Christina Hansen og Jan Rasmussen valgt som revisorer.
  3. 1 revisorsuppleant.
   Dirigenten
   udbad sig forslag.
   Anna Johnna Armannsdottir, der ikke var spurgt om villighed til genvalg.
   Ikke andre forslag.
   Dirigenten, Karin Astrup og Pia Nielsen tilkendegav alle, at der ikke var problemer i at vælge Anna Johnna Armannsdottir, da hun ved valget i marts d.å. blev valgt for 1 år.
   Anna Johnna Armannsdottir valgt som revisorsuppleant.

Dirigenten meddelte, at der ikke var noget “Eventuelt” p√• dagsordenen, men at hun fandt det rimeligt at lade dem, der m√•tte √łnske det, f√• ordet til en kortere bem√¶rkning med relation til generalforsamlingen.
Pia Nielsen udtalte, at hun havde en dårlig smag over generalforsamlingen. Hun havde været med i bestyrelsen i mange år og havde lagt et stort arbejde i bestyrelsen for foreningen. Hun fandt denne afslutning dybt uretfærdig.
Dirigenten gav ordet til den afgående formand, Karin Astrup.
Karin Astrup √łnskede den nyvalgte formand, Susanne Selmer tillykke med valget. Formandsposten er √łret√¶vernes holdeplads. Det var let i dag omgivet af tilh√¶ngere. Men det ville n√¶ppe vare ved, og s√• ville vanskelighederne melde sig.
Dirigenten takkede for god ro og orden og gav ordet til den nyvalgte formand, Susanne Selmer til en afsluttende bemærkning.
Susanne Selmer takkede for valget og meddelte, at nu skulle bestyrelsen konstitueres, og derefter ville den begynde sit arbejde.
√ėnskede alle en god hjemtur.

Generalforsamlingen sluttede kl. 2354.

Lykke L.
Referent
Tina Thranesen
Dirigent

Referatet i pdf-format.

* * *
Note af Tina Thranesen.

 1. [Retur] GNOEQA er indsat i stedet for pågældendes navn, hvilket dog er mig bekendt. Tina Thranesen.