Stemmetræning. Lov om specialundervisning for voksne. LBK nr. 787 af 15. juni 2015.

Vist 145 gange.
Lov om specialundervisning for voksne. LBK nr. 787 af 15. juni 2015. Loven henh√łrer under B√łrne- undervisnings- og ligestillingsministeriet.
Loven er interessant for transpersoner, der √łnsker hj√¶lp til at f√• stemmen til at svare til det k√łn, de lever som.
I tilslutning til loven er der udstedt en Bekendtg√łrelse om specialundervisning for voksne og en vejledning om specialundervisning for voksne.

Herunder gengives det for transpersoner mest relevante indhold af loven.

¬ß 1. Kommunalbestyrelsen skal s√łrge for, at personer med fysiske eller psykiske handicap, der bor eller l√¶ngerevarende opholder sig i kommunen, efter undervisningspligtens oph√łr kan f√• undervisning og specialp√¶dagogisk bistand, der tager sigte p√• at afhj√¶lpe eller begr√¶nse virkningerne af disse handicap (kompenserende specialundervisning). [‚Ķ]
Stk. 2. Regionsr√•det kan tilrettel√¶gge s√¶rlige ungdomsuddannelsesforl√łb.
Stk. 3. Det p√•hviler desuden regionsr√•det at drive undervisningsinstitutioner for de i stk. 1 omfattede personer, som har tale-, h√łre- eller synsvanskeligheder, og som vedkommende kommunalbestyrelse har henvist til specialundervisning og specialp√¶dagogisk bistand ved regionsr√•dets foranstaltning, jf. ¬ß 1 b.
Stk. 4. Regionsrådet kan efter overenskomst med private skoler, institutioner eller initiativtagere henvise de af stk. 3 omfattede personer til undervisning i private skoler eller institutioner m.v. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom.
Stk. 5. Regionsrådet kan efter aftale med kommunalbestyrelsen varetage kommunale driftsopgaver inden for denne lov, der har en naturlig tilknytning til regionens opgaver, og hvor regionen derfor har særlige kompetencer i forhold til opgavevaretagelsen.
Stk. 6. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om undervisningens mål og indhold samt om afgrænsningen efter denne lov. Undervisningsministeren fastsætter endvidere nærmere regler om adgangen for kommuner, regioner og undervisningsinstitutioner m.v. til at indhente viden og bistand til kommunens udredning og specialrådgivning fra den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation.
Stk. 7. Kommunalbestyrelsen kan efter overenskomst med staten, private skoler, institutioner eller initiativtagere eller andre kommunalbestyrelser henvise personer til undervisning efter stk. 1 i statslige, private eller andre kommunale skoler eller institutioner. Undervisningsministeren kan fastsætte regler herom.

¬ß 1 b. Kommunalbestyrelsen foretager henvisning af de i ¬ß 1, stk. 1, omfattede personer til specialundervisning og specialp√¶dagogisk bistand ved regionsr√•dets foranstaltning, n√•r kommunalbestyrelsen finder, at de p√•g√¶ldendes udvikling stiller krav om en s√¶rlig vidtg√•ende hensyntagen eller st√łtte, der bedst kan im√łdekommes ved en regional foranstaltning.
Stk. 2. Regionsr√•det tr√¶ffer afg√łrelse om det n√¶rmere indhold af foranstaltningen, jf. stk. 1. Regionsr√•dets afg√łrelse tr√¶ffes efter forhandling med kommunen p√• grundlag af en indstilling fra kommunen.
Stk. 3. Undervisningsministeren kan fasts√¶tte n√¶rmere regler om proceduren m.v. i forbindelse med kommunalbestyrelsens henvisning af personer til regionsr√•dets foranstaltning. Der kan desuden fasts√¶ttes regler om, at kommunalbestyrelsen kan henl√¶gge bef√łjelser vedr√łrende henvisning, herunder visitations- og optagelseskompetence, af personer til specialundervisning og specialp√¶dagogisk bistand til regionsr√•d eller voksenspecialundervisningsinstitutioner, herunder private institutioner.

§ 4. Kommunalbestyrelsen afholder de med undervisningsvirksomheden forbundne udgifter, herunder udgifterne til undervisningen m.v. på de regionale undervisningsinstitutioner, jf. § 1, stk. 2 og 3.

¬ß 5. Kommunalbestyrelsen s√łrger for eller afholder udgifterne til forn√łden befordring mellem hjem eller fast aflastningshjem og undervisningsinstitution eller skole for personer, der deltager i undervisningen efter ¬ß 1, stk. 1.

¬ß 7 a. Klage over kommunalbestyrelsens afg√łrelse kan, inden 4 uger fra afg√łrelsen er meddelt til klageren, indbringes for Klagen√¶vnet for vidtg√•ende specialundervisning, jf. ¬ß 51 a i lov om folkeskolen. Undervisningsministeren kan fasts√¶tte regler om, at kommunalbestyrelsens afg√łrelse ikke kan p√•klages.
Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 g√¶lder tilsvarende for regionsr√•dets afg√łrelser vedr√łrende de regionale undervisningsinstitutioner, jf. ¬ß 1, stk. 2, 3 og 5.

* * *
Loven hos Retsinformation.

Vejledning om ans√łgning om/henvisning til stemmetr√¶ning (taleundervisning) og om klage ved afslag af Tina Thranesen.