Spgsm. nr. 670 af 10. april 2015 om oversendelse af justitsminister Mette Frederiksens talepapir til samrådsspgsm. V. Svar den 15. april 2015.

Vist 59 gange.
Retsudvalget udbad sig via sp√łrgsm√•l nr. 670 – Alm. del 2014-15 – om at f√• oversendt talepapiret, som justitsminister, Mette Frederiksen anvendte ved besvarelsen af samr√•dssp√łrgsm√•l V, hvilket skete den 15. april 2015
Et talepapir er ministerens manuskript til den mundtlige besvarelse af et samr√•dssp√łrgsm√•l. Bem√¶rk, at det rent juridisk er det, som ministeren udtalte, som er g√¶ldende, selv om der m√•tte hvis der skulle st√• noget andet i talepapiret.

Sp√łrgsm√•l
Ministeren bedes sende udvalget sit talepapir fra samr√•det den 10. april 2015 vedr√łrende bek√¶mpelse af hadforbrydelser, jf. REU alm. del – samr√•dssp√łrgsm√•l V.

Svar
Hermed sendes besvarelse af sp√łrgsm√•l nr. 670 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 10. april 2015.

Mette Frederiksen

Talepapiret

UDKAST TIL TALE
til brug for besvarelsen af samr√•dssp√łrgsm√•l V
fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del) den 10. april 2015, kl. 10.00

Samr√•dssp√łrgsm√•l V:
‚ÄĚMinisteren bedes redeg√łre for den samlede indsats til bek√¶mpelse af hadforbrydelser, herunder s√¶rligt indsatsen hos PET og politiet.
Ministeren bedes desuden redeg√łre for, om regeringen ser en udvikling, som kr√¶ver yderligere politiske initiativer, samt hvilke initiativer regeringen i s√• fald vil tage.‚ÄĚ

Sp√łrgsm√•let er stillet efter √łnske fra Pernille Skipper (EL).

[F√¶lles samr√•d med ministeren for b√łrn, ligestilling, integration og sociale forhold. Det er aftalt, at justitsministeren indleder.]

[Indledning]
1. Hadforbrydelser er et meget rammende ord for det, som dette samråd handler om: Forbrydelser drevet af had. Forbrydelser drevet af manglende forståelse, manglende accept af forskellighed og manglende vilje til at omgås hinanden i respekt.

Hadforbrydelser er ikke kun forbrydelser, der rammer den enkelte, men også selve det værdigrundlag, vores samfund bygger på: centrale værdier om frihed og ligeværd.

Derfor er det et meget vigtigt emne, som vi skal dr√łfte i dag. For det handler om nogle helt fundamentale principper i vores samfund og vores m√•de at omg√•s hinanden p√•.

2. Vi skal have et samfund, hvor man kan f√¶rdes trygt og sikkert uden at beh√łve at frygte overgreb p√• grund af sin etnicitet, tro, seksuelle eller politiske orientering. Det skal vi v√¶rne om. Det skal vi insistere p√•.

Og derfor er indsatsen mod hadforbrydelser helt afg√łrende. Det g√¶lder den tidlige, forebyggende indsats. Men det g√¶lder selvf√łlgelig ogs√• den retsh√•ndh√¶vende indsats.

Jeg vil starte med at sige noget om den retsh√•ndh√¶vende indsats, der h√łrer under mit ministeromr√•de. Derefter vil ministeren for b√łrn, ligestilling, integration og sociale forhold komme n√¶rmere ind p√• den tidlige, forebyggende indsats.

[Den lovgivningsmæssige ramme]
3. Jeg vil indledningsvis understrege, at lovgivningen på området sådan set er fuldstændig klar.

Vi har regler i straffeloven, der kriminaliserer vold, trusler og hærværk mv.

Og vi har en regel, som fastslår, at det ved fastsættelsen af en straf i almindelighed skal betragtes som en skærpende omstændighed, hvis forbrydelsen har baggrund i andres etniske oprindelse eller tro eller lignende.

Derudover har vi som bekendt en selvstændig racismeparagraf. Efter den bestemmelse kan man straffes for at fremsætte udtalelser, hvorved man truer, forhåner eller nedværdiger en persongruppe på grund af deres race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse eller tro.
Betingelsen er, at man har fremsat udtalelsen offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds.

[Politiets og anklagemyndighedens indsats]
4. Rigsadvokaten har fastsat detaljerede retningslinjer for, hvordan politiet og anklagemyndigheden skal behandle sager om racisme og hadforbrydelser.
Det er retningslinjer, der l√łbende arbejdes med. Og fremover vil retningslinjerne indeholde et s√¶rligt afsnit rettet mod politiet om de forhold, som politiet skal v√¶re opm√¶rksomme p√• i forbindelse med efterforskningen af sager om hadforbrydelser.

Derudover har anklagemyndigheden en ordning, som bl.a. indebærer, at Rigsadvokaten skal have forelagt alle sager, hvor politikredsene har rejst sigtelse for overtrædelse af racismeparagraffen. Det er herefter Rigsadvokaten, som beslutter, om der skal rejses tiltale i sagerne.

Herved f√•r den overordnede anklagemyndighed bl.a. mulighed for at f√łlge behandlingen af sagerne t√¶t.

[Politiuddannelsen]
5. Bekæmpelse af hadforbrydelser er desuden en del af den obligatoriske undervisning på politiets grunduddannelse på politiskolen.
Derudover udbydes en efteruddannelse om hadforbrydelser, som primært henvender sig til politipersonalet i politiets beredskab, lokalpoliti og efterforskningsenheder.

P√• uddannelsen er der bl.a. fokus p√• at sikre, at politiet har den n√łdvendige viden og de n√łdvendige redskaber til at efterforske og h√•ndtere hadforbrydelser.

Det er med til at understrege, at vores politifolk skal kunne behandle sager om hadforbrydelser p√• et h√łjt fagligt niveau.

[Forebyggelse]
6. Jeg er også bekendt med, at politiet deltager i forskellige forebyggende projekter på området.

Jeg ved f.eks., at K√łbenhavns Politi er en del af projektet ‚ÄĚStemplet ‚Äď bek√¶mp fordomme i KBH‚ÄĚ, som bl.a. har til form√•l at tilvejebringe oplysninger om, hvor, hvorn√•r og mod hvem diskrimination og hadforbrydelser sker.

Der er altså tale om et område, hvor politiet har stor fokus og på flere punkter yder en aktiv indsats.

Dertil kommer, at Rigspolitiet har besluttet at styrke dansk politis indsats mod hadforbrydelser yderligere. Det vil jeg vende tilbage til om lidt.

[RACI-rapporterne]
7. Omfanget og karakteren af kriminelle forhold med mulig ekstremistisk baggrund er igennem flere år blevet kortlagt i de årlige såkaldte RACI-rapporter. Det er PET, der har stået for det.

Opg√łrelsen for 2013 blev offentliggjort her i februar m√•ned og er ogs√• oversendt til Retsudvalget.

Og ja, det er noget tid siden, at vi tr√•dte ud af 2013. Der har v√¶ret r√łster fremme, der har indikeret, at det er udtryk for, at omr√•det ikke er prioriteret. At der ikke er fokus.

Det er ikke rigtigt. Omr√•det er ‚Äď og skal v√¶re ‚Äď i fokus.

Det forhold, at afrapporteringen ikke er foretaget, er ikke ensbetydende med, at der ikke sættes ind over for denne type forbrydelser.

Jeg er helt enig i, at de √•rlige redeg√łrelser er vigtige. De giver os basis for at vurdere udviklingen og tendenser. Derfor ser jeg ogs√• gerne, at de foreligger s√• hurtigt, som det er muligt.

[RACI-rapporten for 2013]
8. Kigger man p√• opg√łrelsen for 2013, s√• kan man se p√• uviklingen over de senere √•r, at antallet af forhold er faldet fra 2009 til 2013. Og fra 2011 til 2013 er faldet p√• ca. 36 procent. De tal er selvf√łlgelig positive.

I 2013 var der i politikredsene i alt 189 forhold, som PET har vurderet til at være ekstremistisk motiverede. Det er naturligvis 189 forhold for meget.

Herudover er der 56 forhold, som er vurderet til at have et tvivlsomt ekstremistisk motiv. Det kan f.eks. være tilfælde, hvor der er malet et hagekors på en bygning, men hvor det ikke med sikkerhed kan siges, om der er tale om drengestreger eller hærværk med et ekstremistisk motiv.

Selvom antallet af forhold er faldet, s√• betyder det ikke, at vi fremover vil have mindre fokus p√• hadforbrydelser. For vi m√• ogs√• v√¶re √¶rlige over for os selv og sige, at der jo er et m√łrketal.

[Styrkelse af politiets indsats mod hadforbrydelser]
9. Som jeg n√¶vnte f√łr, har Rigspolitiet besluttet at intensivere dansk politis indsats mod hadforbrydelser.

Bl.a. forventer Rigspolitiet umiddelbart at etablere en egentlig monitoreringsordning på området på samme måde som på andre, særligt prioriterede kriminalitetsområder.

En monitoreringsordning vil bl.a. have til formål at tilvejebringe endnu mere viden om problemets omfang og udvikling og at styrke håndteringen af sagerne.

Som led i beslutningen om at styrke politiets indsats mod hadforbrydelser er det også besluttet at placere udarbejdelsen af RACI-rapporterne i Rigspolitiet.

Det vil naturligvis fortsat v√¶re en opgave for PET at holde √łje med de ekstremistiske milj√łer i Danmark. Men fremover vil det v√¶re Rigspolitiets politiomr√•de ‚Äď og ikke PET ‚Äď som st√•r for at udarbejde RACI-rapporten.

Og det er Rigspolitiets ambition fremover at lave en mere omfattende og grundig afrapportering vedr√łrende hadforbrydelser.

Som sagt forventer Rigspolitiet at etablere en helt ny monitorerings- og indberetningsordning på området. Det vil være med til at sikre et så validt og dækkende datagrundlag som muligt.

Det vil dog f√łrst kunne v√¶re p√• plads i l√łbet af 2015. Det giver selvsagt nogle udfordringer i forhold til 2014.

Jeg har forst√•et p√• Rigspolitiet, at det ‚Äď henset til √¶ndringerne i m√•den at indsamle data p√• ‚Äď n√¶ppe vil v√¶re praktisk muligt at udarbejde en rapport for 2014, som giver et retvisende billede af udbredelsen af hadforbrydelser.

Men for fremtiden forventer Rigspolitiet, at RACI-rapporten vil kunne offentligg√łres i det efterf√łlgende √•rs 1. halv√•r, s√•ledes at rapporten for 2015 ‚Äď i det nye format ‚Äď forventes at foreligge i l√łbet af 1. halv√•r 2016.

[Afslutning]
10. Som sagt har vi allerede en r√¶kke regler p√• omr√•det, som skal sikre et v√¶rn mod hadforbrydelser. Og jeg ser umiddelbart ikke behov for at √¶ndre p√• reglerne eller at indf√łre nye regler.

Det, det for mig at se handler om, er at have et stærkt fokus på denne form for forbrydelser.

Det er vigtigt, at vi taler om det. At vi siger fra, når vi oplever nogen give udtryk for sådanne nedladende holdninger over for andre.

Det er vigtigt, at man anmelder forholdene. At man kan regne med at blive taget alvorligt. At politiet ved, hvordan sådanne forhold skal håndteres. At offeret bliver behandlet med respekt og forståelse for en svær situation.

Og det er vigtigt, at politi og anklagemyndighed f√•r afd√¶kket, om der er tale om en hadforbrydelse. Og at det i givet fald bliver fremf√łrt over for retten, s√• det kan indg√• i straffen.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•et.
Sp√łrgsm√•let og svaret i pdf-format hos Folketinget.
Talepapiret fra justitsminister, Mette Frederiksen i pdf-format hos Folketinget.