Navnevejledningen. VEJ nr. 9393 af 26. juni 2020.

Vist 774 gange. Navnevejledningen – VEJ nr. 9393 af 26. juni 2020 – er udstedet af Social- og Indenrigsministeriet i medf√łr af navneloven og navnebekendtg√łrelsen.

I vejledningen hedder det indledningsvis bl.a.:
Vejledningen retter sig til personregisterf√łrerne i folkekirken, til personregisterf√łrerne i de trossamfund, der er anerkendt ved kongelig resolution f√łr den 1. januar 1970, til personregisterf√łrerne i kommunerne i de s√łnderjyske landsdele, til Ankestyrelsen og til Familieretshuset og er et praktisk redskab til brug for behandling af navnesager. […]

Et grundl√¶ggende princip i navneloven er, at en persons navn i f√łrste r√¶kke er et privat anliggende, og kun i anden r√¶kke er et sp√łrgsm√•l, som samfundet har interesse i at regulere. Den enkelte b√łr s√•ledes som udgangspunkt have ret til selv at bestemme sit navn, medmindre der er st√¶rke grunde til at hindre den p√•g√¶ldende heri.

I vejledningen beskrives de processuelle og materielle regler, som g√¶lder ved behandling af ans√łgning om erhvervelse og √¶ndring af navn. […]

Efternavn
3.9. Efternavn med k√łnsbestemt endelse (eks. -ski/-ska)
Navneloven
¬ß 4. Et navn kan tages som efternavn, hvis en af f√łlgende betingelser er opfyldt:
1-5) […]
6) Navnet er et efternavn, som ans√łgeren har ret til efter de √łvrige bestemmelser i dette kapitel, med √¶ndring af en k√łnsbestemt endelse af dette efternavn, hvis navnet har tradition i en kultur, som tillader dette.

Efter navnelovens ¬ß 4, stk. 1, nr. 6 kan man f√• k√łnsb√łjet et efternavn, man i √łvrigt har ret til at tage efter navnelovens kapitel 1, uanset om navnet er beskyttet eller frit.

Det er Familieretshuset, der behandler disse sager, hvorfor personregisterf√łreren skal videresende sagen til Familieretshuset.
[…]

Det ans√łgte navn skal v√¶re k√łnskorrekt i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Undtagelse herfra kan g√łres for transseksuelle. Der henvises i denne forbindelse til navnebekendtg√łrelsens ¬ß 12 og afsnit 5.5. om kravene hertil
[…]

3.12. Danske patronymnavne

Navneloven
§ 7. Som efternavn kan endvidere tages
1) en af for√¶ldrenes fornavn med tilf√łjelsen -s√łn eller -datter,
2) en af for√¶ldrenes fornavn med en anden tilf√łjelse, der viser sl√¶gtskabet, hvis navnet har tradition i en kultur, som tillader dette, eller
3) en af forældrenes, bedsteforældrenes eller ægtefællens fornavn, hvis navnet har tradition i en kultur, som ikke skelner mellem for- og efternavn. Med en ægtefælle sidestilles en samlever, såfremt betingelserne i § 5, stk. 2, er opfyldt.
Stk. 2. Et efternavn efter stk. 1, nr. 1 og 2, m√• ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet.
Stk. 3. Social- og indenrigsministeren kan fasts√¶tte n√¶rmere regler om de i stk. 1 n√¶vnte forhold. Social- og indenrigsministeren kan endvidere fasts√¶tte regler, der for transseksuelle personer g√łr undtagelse fra bestemmelsen i stk. 2.

3.12.1. Danske patronymnavne (-s√łn og -datter)
Efter ¬ß 7, stk. 1, nr. 1, kan man tage en af sine for√¶ldres fornavne med tilf√łjelsen -s√łn eller -datter.

Patronymnavnet skal v√¶re k√łnskorrekt i forhold til den, der skal b√¶re navnet, jf. navnelovens ¬ß 7, stk. 2. √ėnskes der et patronymnavn for en pige/kvinde, skal tilf√łjelsen (endelsen p√• navnet) derfor v√¶re -datter, og for en dreng/mand skal endelsen v√¶re -s√łn. Der kan for transseksuelle g√łres undtagelse fra dette krav, se afsnit 5.5. om proceduren i disse sager.
[…]

3.12.2. Udenlandske patronymnavne (f.eks. islandske: -dottir og -son og muslimske: Al og El)
Efter ¬ß 7, stk. 1, nr. 2, i navneloven kan man tage en af sine for√¶ldres fornavne med en anden tilf√łjelse end -s√łn og -datter, der viser sl√¶gtskabet, hvis det p√•g√¶ldende fornavn har tradition i en kultur, som tillader dette.
[…]
Et navn givet efter ¬ß 7, stk. 1, nr. 2, skal v√¶re k√łnskorrekt i forhold til den, der skal b√¶re navnet, jf. lovens ¬ß 7, stk. 2. Der kan for transseksuelle g√łres undtagelse fra dette krav, se afsnit 5.5. om proceduren i disse sager.
[…]

4.5. Et godkendt fornavn som mellemnavn

Navneloven
§ 11. Som mellemnavn kan tages:
1-3) […]
4) Et navn, der kan tages som fornavn efter ¬ß 13, stk. 1, uanset hvilket k√łn det p√•g√¶ldende navn betegner.

Efter denne bestemmelse kan man f√• et godkendt fornavn som mellemnavn, uanset om det betegner det modsatte k√łn. Tina Jensen kan alts√• f√• Michael som mellemnavn efter denne bestemmelse.
[Tilsvarende kan Ole Jensen f√• Lene som mellemnavn efter denne bestemmelse og dermed komme til at hedde Ole Lene Jensen. Denne tekst i skarp parentes er tilf√łjet af Tina Thranesen og fremg√•r derfor ikke i vejledningen.]
[…]
Ved en ans√łgning om at f√• et godkendt fornavn som mellemnavn skal personregisterf√łreren alene unders√łge, om navnet er et godkendt fornavn. Dette kan bl.a. g√łres ved at unders√łge listerne om godkendte fornavne, som findes p√• Familieretshuset hjemmeside: www.familieretshuset.dk.
[…]

5.3. Godkendte fornavne

Navneloven
§ 13. Som fornavn kan tages et navn, der er optaget på den liste, der er nævnt i § 14, stk. 1, eller som er godkendt efter § 14, stk. 3.
Stk. 2. Et fornavn m√• ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet.
Stk. 3. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om, at personer, der er transseksuelle eller ganske må ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2.
¬ß 14. Familieretshuset offentligg√łr en liste over drenge- og pigenavne, der kan tages uden godkendelse efter stk. 3.
Stk. 2. På den i stk. 1 nævnte liste optages navne, der er eller har været almindeligt udbredt her i landet, samt navne, der er godkendt efter stk. 3.
Stk. 3. Efter ans√łgning godkendes et navn, der
1) er et egentligt fornavn,
2) ikke er uegnet til at blive anvendt som fornavn her i landet og
3) ikke er upassende eller kan v√¶kke anst√łd.
Stk. 4. Social- og indenrigsministeren kan fasts√¶tte n√¶rmere regler om offentligg√łrelse og udformning af den liste, der er n√¶vnt i stk. 1, og om de forhold, der er n√¶vnt i stk. 2 og 3

Af §§ 13 og 14 i navneloven fremgår, at man som fornavn kan tage et navn, som er på den af Familieretshuset offentliggjorte liste over godkendte fornavne. Listen findes på Familieretshusets hjemmeside: www.familieretshuset.dk. Listen er opdelt i drenge- og pigefornavne.

Efter navnelovens ¬ß 13, stk. 2, er det en betingelse, at et fornavn ikke m√• betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet.

Ved en ans√łgning om navngivning eller navne√¶ndring for s√• vidt ang√•r fornavne skal personregisterf√łreren og Familieretshuset derfor unders√łge, om det ans√łgte navn er p√• listen eller ej, og om det er p√• den del af listen, der svarer til ans√łgerens k√łn. Det bem√¶rkes, at en r√¶kke navne, s√•som Kim og Nikita, er opf√łrt p√• begge lister, da de er k√łnsneutrale.

Om de særlige regler for transseksuelle og personer der ganske kan ligestilles med transseksuelle henvises til punkt 5.5.
[…]

5.5. Særligt om fornavne til transseksuelle og personer, der ganske må ligestilles med transseksuelle

Navneloven
¬ß 13. […]
Stk. 2. Et fornavn m√• ikke betegne det modsatte k√łn i forhold til den, der skal b√¶re navnet.
Stk. 3. Social- og indenrigsministeren fastsætter nærmere regler om, at personer, der er transseksuelle eller ganske må ligestilles hermed, ikke er omfattet af forbuddet i stk. 2.
Navnebekendtg√łrelsen
¬ß 12. Til brug for vurderingen af, om der kan g√łres undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, jf. lovens ¬ß 4, stk. 4, ¬ß 7, stk. 2 og ¬ß 13, stk. 2, vurderer det multidisciplin√¶re team ved henholdsvis Rigshospitalet eller Aalborg Universitetshospital, om ans√łgeren er transseksuel eller ganske m√• ligestilles hermed.
Stk. 2.Hvis vurderingen fra det multidisciplinære team giver anledning til tvivl om, hvorvidt en person er transseksuel eller ganske må ligestilles hermed, kan der indhentes supplerende udtalelse fra Retslægerådet.
Stk. 3. Sager om undtagelse fra kravet om, at et navn ikke m√• betegne det modsatte k√łn, jf. stk. 1, behandles af Familieretshuset.

Af ¬ß 13 i navneloven og ¬ß 12 i navnebekendtg√łrelsen fremg√•r, at der for transseksuelle eller personer, der ganske kan ligestilles med transseksuelle, under opfyldelse af helt s√¶rlige betingelser kan undtages fra kravet om, at et fornavn skal v√¶re k√łnskorrekt i forhold til den, der skal b√¶re navnet. Bestemmelsen regulerer s√•ledes kun navne√¶ndringer for personer, der ikke har gennemf√łrt et egentlig k√łnsskifte.

Personregisterf√łreren skal sende disse sager videre til Familieretshuset, der behandler sagen. Til brug for sagens oplysning indhenter Familieretshuset en udtalelse fra det multidisciplin√¶re team ved henholdsvis Rigshospitalet eller Aalborg Universitetshospital. Det er Sundhedsstyrelsen, der fasts√¶tter, hvilke behandlingssteder der kan varetage opgaver i de til enhver tid g√¶ldende specialevejledninger p√• sundhedsomr√•det. Derfor skal Familieretshuset v√¶re opm√¶rksom p√•, at opgavevaretagelsen kan udvides til at omfatte andre behandlingssteder.

I tvivlstilfælde om, hvorvidt en person er transseksuel eller ganske må ligestilles hermed, kan der tillige indhentes en supplerende udtalelse fra Retslægerådet.

Kan ans√łgningen im√łdekommes, indf√łrer Familieretshuset √¶ndringen i CPR med advis til personregisterf√łreren.

8.2. Hvilke navneændringer skal der betales gebyr for?
Som udgangspunkt betales der gebyr for alle ans√łgninger om navne√¶ndring.
[…]

Navnevejledningen på Retsinformation.

* * *
Historik
Navnevejledning – VEJ nr. 9264 af 20. marts 2019 hos Retsinformation.
Navnevejledning – VEJ nr. 9040 af 18. januar 2018 hos Retsinformation.
Navnevejledning – VEJ nr. 11359 af 30. december 2015 hos Retsinformation.
Navnevejledning – VEJ nr. 9651 af 28. november 2013 hos Retsinformation.
Navnevejledning – VEJ nr. 9768 af 30. september 2009 hos Retsinformation.
Navnevejledning – VEJ nr. 9187 af 26. maj 2008 hos Retsinformation.