B 87. Spgsm. 4 den 8. april 2019 om svenske initiativer og erfaringer med undervisning i k√łn, ligestilling og mangfoldighed for undervisere. Svar 1. maj 2019.

Vist 100 gange.
Ligestillingsudvalget stillede den 8. april 2019 efter √łnske fra Roger Courage Matthisen (ALT) sp√łrgsm√•l 4 – B 87. Samling: 2018-19 – om svenske initiativer og erfaringer med undervisning i k√łn, ligestilling og mangfoldighed for undervisere, til ligestillingsminister, Eva Kjer Hansen (V), der svarede den 1. maj 2019.

Sp√łrgsm√•let
Hvad kan ministeren ‚Äď gerne med bidrag fra andre ministre ‚Äď oplyse om svenske initiativer og erfaringer med undervisning i k√łn, ligestilling og mangfoldighed for undervisere og studerende med kommende undervisningsansvar p√• undervisnings- og uddannelsesomr√•det? Og hvilke kommentarer giver det ministeren anledning til?

Svaret
Hverken Undervisningsministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet eller Ligestillingsafdelingen i Udenrigsministeriet har kendskab til konkrete svenske initiativer eller erfaringer med undervisning i k√łn, ligestilling og mangfoldighed for undervisere og studerende med kommende undervisningsansvar p√• undervisnings- og uddannelsesomr√•det.

Undervisningsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet har derfor været i dialog med det svenske Undervisnings- og Uddannelsesministerium (Utbildningsdepartementet) og indhentet bidrag herfra, som er vedlagt (bilag 1 og 2):

Opsummerende angiver Utbildningsdepartementet f√łlgende:
 • Der gennemf√łres pt. en evaluering af alle landets l√¶reruddannelser med fokus p√• bl.a. ligestilling, herunder hvordan k√łn forankres i uddannelserne indhold, udformning og gennemf√łrsel. Evalueringen viser generelt, at kvaliteten af lige-stillingsundervisningen er h√łj.
 • K√łn, ligestilling og mangfoldighed (genus, j√§mst√§lldhet och m√•ngfald) ber√łres i flere af eksamensm√•lene for l√¶reruddannelsen (se bilag 2).
 • Ligesom det er tilf√¶ldet i Danmark, er det de videreg√•ende uddannelser, der indretter undervisningen, s√• de studerende har foruds√¶tningerne for at n√• eksamenm√•lene.
 • Der er en r√¶kke kompetenceudviklingskurser for l√¶rere i ligestilling og mangfoldighed.
 • Regeringen har givet Skolverket 50 mio. SEK til arbejdet med seksuelle kr√¶nkelser/chikane p√• skolerne.
  • 20 mio. SEK til at styrke seksualundervisningen i grundskolen
  • 20 mio. SEK til organisationer, som tilbyder kompetenceudvikling til skolepersonale.
  • 10 mio. SEK til konkrete organisationer til fokus for bedre undervisningsmilj√ł for eleverne med fokus p√• seksuelle kr√¶nkelser/chikane.

  Jf. oversigten over initiativer i besvarelsen af LIU B87 sp√łrgsm√•l 2 er der ogs√• i Danmark taget en r√¶kke lignende initiativer.

Med venlig hilsen
Eva Kjer Hansen

* * *
Bilag 1: Bidrag om utbildning för lärare och lärarstudenter i Sverige rörande genus, jämställdhet och mångfald.

I Sverige genomförs just nu en utvärdering av samtliga lärarutbildningar i landet, där en av bedömningsgrunderna är jämställdhet och hur jämställdhetsperspektivet beaktas, kommuniceras och förankras i utbildningarnas innehåll, utformning och genomförande. Denna utvärdering genomförs av Universitetskanslersämbetet som är ansvarig myndighet för kvalitetssäkring för högre utbildning i Sverige. De första resultaten för förskollärar- och grundlärarutbildningarna har alldeles nyss presenterats (presenterades idag), länk till pressmeddelande här:
[19. august 2023. Siden findes ikke mere. Tina Thranesen.]
Samtliga av de utvärderade lärarutbildningarna får hög kvalitet vad gäller jämställdhet, något som troligtvis beror på att lärarutbildningarna har ett specifikt examensmål som berör jämställdhet.
√Ąven uppf√∂ljning, studentperspektiv samt arbetsliv och samverkan h√•ller genomg√•ende h√∂g kvalitet. (Observera att dessa resultat endast g√§ller f√∂r grundl√§rare och f√∂rskoll√§rare.
Utvärderingarna av ämneslärarutbildningarna kommer i höst.)

När det gäller initiativ i lärarutbildningen som rör genus, jämställdhet och mångfald så berörs det i flera av examensmålen som återfinns i Högskoleförordning (1993:100) bilag 2. Några exempel på examensmål:

Рvisa förmåga att kommunicera och förankra skolans värdegrund, inbegripet de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna,
Рvisa förmåga att förebygga och motverka diskriminering och annan kränkande behandling av elever,
Рvisa förmåga att beakta, kommunicera och förankra ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv i den pedagogiska verksamheten,
Рvisa förmåga att kommunicera och reflektera kring frågor som rör identitet, sexualitet och samlevnad.
Рvisa insikt om betydelsen av ett jämställdhetsperspektiv i studie- och yrkesvalssituationen samt på arbetsmarknaden.
Рvisa förmåga att beakta frågor om demokrati och andra värdegrundsfrågor som jämställdhet och jämlikhet, mångfald och mänskliga rättigheter inom yrkesområdet, och variation som förekommer när det gäller deltagares förutsättningar, förmågor och erfarenheter.

Det är sedan universiteten och högskolorna som själva beslutar om utbildningarnas upplägg, studietakt och närmre innehåll utifrån examensmålen, och som ansvarar för att studenten ges förutsättningar att nå examensmålen.

Sverige har även gjort satsningar på kompetensutvecklingsinsatser för lärare via Skolverket rörande både mångfald och jämställdhet. Bland annat genom de så kallade nationella skolutvecklingsprogrammen. Hos Skolverket finns det flertalet utbildningar som lärare kan gå för kompetensutveckling. Några exempel på kurser hos Skolverket inom dessa områden:

 • Delaktighet, inflytande och likabehandling
  Utveckla din kompetens om delaktighet och inflytande i undervisningen. Lär dig också mer
  om hur du främjar likabehandling med fokus på normer.
 • Identitet, j√§mst√§lldhet och digitalisering i f√∂rskolan
  Fyll på med kunskap om identitet, jämställdhet och digitalisering tillsammans med kollegor.
 • Likv√§rdighet i bed√∂mning och betygss√§ttning
  Ta chansen att öka dina kunskaper inom området likvärdig och rättvisande betygssättning.
 • Normkritisk pedagogik i v√§gledning ‚Äď Tala om arbetslivet
  En kurs för att öka normmedvetenhet i studie- och yrkesvägledning och undervisning.
 • Sex och samlevnad f√∂r grundskolans senare √•r
  I den här webbkursen får du arbeta med frågor om jämställdhet, sexualitet, relationer, normer och könsmönster i ämnesundervisningen i grundskolans senare år.

Vidare har regeringen 2018 tilldelat Skolverket 50 miljoner SEK för arbete mot sexuella trakasserier i skolan (det höjda anslaget och insatsen mot sexuella trakasserier i skolan har sin bakgrund i #metoo-uppropen hösten 2017). Uppdelning återfinns nedan:

 • 20 miljoner till b√§ttre sex- och samlevnadsundervisning i grundskolan.
 • 20 miljoner till organisationer i civilsamh√§llet som erbjuder kompetensutveckling till skolpersonal inom sex- och samlevnadsundervisning och i arbetet mot kr√§nkande behandling.
 • 10 miljoner kronor vardera till organisationerna: Sveriges skolledarf√∂rbund, L√§rarf√∂rbundet Skolledarna, Sveriges elevr√•d, Sveriges elevk√•rer och SVEA. Organisationerna ska satsa p√• kompetensutveckling f√∂r en b√§ttre arbetsmilj√∂ f√∂r elever, med fokus mot sexuella trakasserier.

För vidare läsning på ämnet:
https :// www .uka .se /kvalitet–examenstillstand/utbildningsutvarderingar/utvardering-av-lararutbildningar.html [Den 11. februar 2022. Linket er d√łdt. Tina Thranesen]

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/06/50-miljoner-kronor-mot-sexuella-trakasserier-i-skolan–sa-ska-pengarna-anvandas/

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/07/120-miljoner-till-metoo-satsningar—sa-ska-pengarna-anvandas/

https: // www. skolverket .se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2018-12-10-stort-intresse-for-bidrag-mot-sexuella-trakasserier [Siden findes ikke mere. 15. august 2023. Tina Thranesen]

https: // www. skolverket .se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-arbetet-mot-sexuella-trakasserier-2018-19 [Siden findes ikke mere. 8. januar 2022. Tina Thranesen]

https: // www. skolverket .se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/motverka-sexuella-trakasserier [Siden findes ikke mere. 31. januar 2021. Tina Thranesen]

Relevanta myndigheter:
Universitetskanslersämbetet: https://www.uka.se/

Skolverket: https://www.skolverket.se/
Universitets- och högskolerådet: https://www.uhr.se/

* * *
Bilag 2
Bilaget, der er p√• 78 sider og omhandler “H√∂gskolef√∂rordningen af 1993” gengives ikke her p√• siden. Interesserede m√• trykke p√• linket for at l√¶se bilaget.

* * *
Folketingets journal vedr√łrende sp√łrgsm√•let og svaret.
Sp√łrgsm√•let og svaret hos Folketinget i pdf-format.
Bilag 1 hos Folketinget i pdf-format.
Bilag 2 hos Folketinget i pdf-format.