Rapport om de grundlæggende rettigheder i EU (2013-2014) РP8_TA(2015)0286 Рvedtaget af Europa-Parlamentet den 8. september 2015.

Vist 120 gange.
Europa-Parlamentet vedtog den 8. september 2015 en ny omfattende rapport РP8_TA(2015)0286 Рom de grundlæggende rettigheder i EU.

P√• trods af et fors√łg fra PPE-gruppen om at vedtage en alternativ rapport, som ville have slettet n√¶sten alt indhold om LGBTI-rettigheder og andre relevante menneskerettighedssp√łrgsm√•l, indeholder den endelige rapport et omfattende afsnit om situationen for LGBTI-personer. (Punkt 85 – 92).

For f√łrste gang besk√¶ftiger en rapport fra Parlamentet sig ogs√• specifikt med de kr√¶nkelser af menneskerettighederne, som interk√łnnede personer uds√¶ttes for. Rapporten beklager st√¶rkt un√łdvendig normaliseringskirurgi p√• interk√łnnede b√łrn og opfordrer medlemsstaterne til at forbyde en s√•dan praksis p√• sp√¶db√łrn. Medlemsstaterne opfordres til at f√łlge Maltas eksempel, idet s√•danne operationer er forbudt i Malta. (Punkt 92).

Herunder gengives udvalgte afsnit fra rapporten

Lighed og ikke-diskrimination
44. beklager kraftigt, at R√•det stadig ikke har vedtaget forslaget fra 2008 om et direktiv om gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering [1]; gl√¶der sig over, at Kommissionen har prioriteret dette direktiv; gentager sin opfordring til R√•det om snarest muligt at vedtage forslaget;

45. minder om, at pluralisme, ikkeforskelsbehandling og tolerance er nogle af EU‘s grundl√¶ggende v√¶rdier i henhold til artikel 2 TEU; mener, at kun politikker, der tager sigte p√• at fremme b√•de formel og reel lighed og p√• at bek√¶mpe enhver form for ulighed og forskelsbehandling, kan fremme et samh√łrigt samfund, hvor alle fordomme udryddes, der kan skade social integration; beklager, at der selv i dag i EU stadig er tilf√¶lde af forskelsbehandling, marginalisering og endda vold og overgreb p√• grund af is√¶r k√łn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, genetiske anl√¶g, sprog, religion eller personlig tro, politiske eller andre anskuelser, tilh√łrsforhold til et nationalt mindretal, formueforhold, f√łdsel, handicap, alder og seksuel orientering;

46. mener, at EU og medlemsstaterne b√łr intensivere deres indsats for at bek√¶mpe forskelsbehandling og beskytte kulturel, religi√łs og sproglig mangfoldighed og fremme foranstaltningerne til fremme af ligestilling mellem k√łnnene, b√łrns, √¶ldres og handicappedes rettigheder samt rettighederne for LGBTI-personer og personer tilh√łrende nationale mindretal; opfordrer indtr√¶ngende EU og medlemsstaterne til at indskrive multidiskrimination i ligestillingspolitikkerne;

47. ford√łmmer alle former for vold og diskrimination beg√•et p√• Den Europ√¶iske Unions territorium og er foruroliget over stigningen i antallet af tilf√¶lde; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at indg√• specifikke politiske forpligtelser til bek√¶mpelse af alle former for racisme, herunder antisemitisme, islamofobi, afrofobi og sig√łjnerhad;

48. opfordrer Kommissionen og R√•det til at anerkende behovet for p√•lidelige og sammenlignelige ligebehandlingsdata til m√•ling af forskelsbehandling, opdelt p√• √•rsagerne til forskelsbehandling, for at st√łtte den politiske beslutningstagning, evaluere gennemf√łrelsen af EU-lovgivning mod forskelsbehandling og h√•ndh√¶ve den bedre; opfordrer Kommissionen til at definere konsekvente indsamlingsstandarder for ligebehandlingsdata baseret p√• selvidentifikation, EU-databeskyttelsesstandarder og h√łring af de relevante samfund; opfordrer medlemsstaterne til at indsamle data om alle grunde til forskelsbehandling;

49. opfordrer EU til at vedtage et direktiv, der ford√łmmer forskelsbehandling p√• grund af k√łn og bek√¶mper fordomme og k√łnsklicheer i uddannelsessektoren og i medierne;

LGBTI-personers rettigheder
85. ford√łmmer p√• det kraftigste alle former for forskelsbehandling og vold p√• EU‘s territorium af LGBTI-personer, der har rod i love og politikker, der begr√¶nser disse personers grundl√¶ggende rettigheder; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at vedtage love og politikker til at bek√¶mpe homofobi og transfobi; opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at forel√¶gge en handlingsplan eller strategi p√• EU-plan for ligestilling under hensyntagen til seksuel orientering og k√łnsidentitet, s√•ledes som Parlamentet gentagne gange har kr√¶vet, og som kommiss√¶r Jourova stillede i udsigt under kommiss√¶rh√łringerne; henviser i denne forbindelse til sin beslutning af 4. februar 2014 om EU-k√łreplanen mod homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering og k√łnsidentitet; understreger imidlertid, at denne omfattende politik skal respektere Den Europ√¶iske Unions, EU-agenturernes og medlemsstaternes kompetencer;

86. mener, at LGBTI-personers grundl√¶ggende rettigheder sandsynligvis vil v√¶re bedre beskyttet, hvis disse personer har adgang til juridisk anerkendte samlivsformer s√•som papirl√łst parforhold, registreret partnerskab eller √¶gteskab; udtrykker tilfredshed med, at dette i √łjeblikket tilbydes i 19 medlemsstater, og opfordrer andre medlemsstater til at overveje at tr√¶ffe tilsvarende foranstaltninger; gentager desuden sin opfordring til Kommissionen om at forel√¶gge et forslag til en ambiti√łs forordning, der kan sikre gensidig anerkendelse af alle civilstandsdokumenter (herunder juridisk anerkendelse af k√łn, √¶gteskaber og registrerede partnerskaber) og deres retsvirkninger og fjerne diskriminerende retlige og administrative barrierer for borgere, der ud√łver deres ret til fri bev√¶gelighed;

87. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at udvise årvågenhed og fasthed og straffe forhånelse og stigmatisering begået mod LGBTI-personer af offentligt ansatte;

88. tilskynder EU-medlemsstaterne til at st√łtte fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer i bestr√¶belserne p√• at indf√łre politikker til sikring af forskellighed og ikkeforskelsbehandling med fokus p√• LGBTI-personer;

89. mener, at medlemsstaternes myndigheder b√łr fremme procedurer, der sikrer, at k√łnsskifteopererede kan f√• anerkendt deres nye k√łn i officielle dokumenter; gentager sin ford√łmmelse af enhver juridisk anerkendelsesprocedure, der fordrer sterilisation af transpersoner;

90. beklager, at transpersoner fortsat anses for psykisk syge i de fleste medlemsstater, og opfordrer disse til at tage de nationale lister over psykisk sundhed op til revision og til samtidig at sikre, at der er adgang til den forn√łdne medicinske behandling for alle transpersoner;

91. gl√¶der sig over Kommissionens initiativ til fremme af depatologisering af transpersonidentiteter i forbindelse med gennemgangen af Verdenssundhedsorganisationens Internationale Sygdomsklassifikation (ICD); opfordrer Kommissionen til at intensivere indsatsen for at undg√•, at k√łnsvarians i barndommen bliver en ny ICD-diagnose;

92. beklager st√¶rkt, at genital “normaliseringskirurgi” af interk√łnnede b√łrn er udbredt, selv om det ikke er l√¶geligt p√•kr√¶vet; gl√¶der sig i denne forbindelse over den maltesiske lov om k√łnsidentitet, k√łnsudtryk og k√łnskarakteristika fra april 2015, der forbyder s√•danne kirurgiske indgreb p√• sp√¶db√łrn og styrker princippet om selvbestemmelse for interk√łnnede personer, og opfordrer andre stater til at f√łlge Maltas eksempel;

Hadforbrydelser og hadefuld tale
107. beklager tilf√¶lde af hadefuld tale og hadforbrydelser motiveret af racisme, fremmedhad, religi√łs intolerance eller af forudindtagethed mod en persons handicap, seksuel orientering eller k√łnsidentitet, som dagligt forekommer i EU; opfordrer medlemsstaterne til at beskytte grundl√¶ggende rettigheder og til at fremme forst√•else, accept og tolerance mellem de forskellige samfund p√• deres omr√•de; opfordrer EU til at prioritere bek√¶mpelsen af hadforbrydelser i forbindelse med udarbejdelsen af europ√¶iske politikker mod forskelsbehandling og inden for retsforhold; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke bek√¶mpelsen af hadforbrydelser og diskriminerende holdninger ved at udvikle en omfattende strategi til bek√¶mpelse af hadforbrydelser, vold som f√łlge af fordomme og forskelsbehandling;

108. er bekymret over den stigende udbredelse af hadefuld tale p√• internettet og opfordrer medlemsstaterne til at indf√łre en simpel procedure, der giver borgerne mulighed for at indberette hadefuldt indhold p√• internettet;

109. udtrykker bekymring med hensyn til efterforskning og domf√¶ldelse i forbindelse med hadforbrydelser i medlemsstaterne; opfordrer medlemsstaterne til at tr√¶ffe alle hensigtsm√¶ssige foranstaltninger til at tilskynde til indberetning af denne type forbrydelser og herunder sikre beh√łrig beskyttelse, idet resultaterne af FRA‘s storstilede unders√łgelser konsekvent har vist, at ofre for forbrydelser t√łver med at tr√¶de frem og melde det til politiet;

110. udtrykker bekymring om, at flere medlemsstater ikke har gennemf√łrt bestemmelserne i rammeafg√łrelse 2008/913/RIA korrekt, og opfordrer medlemsstaterne til fuldt ud at oms√¶tte og gennemf√łre EU-standarder og sikre h√•ndh√¶velse af den nationale lovgivning, der indeb√¶rer straf for alle former for hadforbrydelser, tilskyndelse til had og chikane, og som systematisk udl√łser retsforf√łlgelse af s√•danne strafbare handlinger; opfordrer Kommissionen til at overv√•ge, at rammeafg√łrelsen oms√¶ttes korrekt, og indlede overtr√¶delsesprocedurer mod de medlemsstater, der undlader at omst√¶tte den; opfordrer desuden til, at rammeafg√łrelsen underkastes revision, s√• den fuldt ud d√¶kker alle former for hadforbrydelser og forbrydelser beg√•et med et fordomsfuldt eller diskriminerende motiv, og til klart at definere konsekvente standarder for efterforskning og retsforf√łlgelse;

111. opfordrer Kommissionen til at st√łtte uddannelsesprogrammer for retsh√•ndh√¶vende og d√łmmende myndigheder og for de relevante EU-agenturer med hensyn til forebyggelse og h√•ndtering af diskriminerende praksisser og hadforbrydelser; opfordrer medlemsstaterne til at give de ansvarlige myndigheder for efterforskning og retsforf√łlgelse praktiske v√¶rkt√łjer og f√¶rdigheder til at kunne identificere og h√•ndtere de lovovertr√¶delser, der er omfattet af rammeafg√łrelsen, og til at interagere og kommunikere med ofre;

112. bem√¶rker med bekymring stigningen i antallet af politiske partier, hvis politiske programmer bygger p√• en udelukkelse af etniske, seksuelle og religi√łse grunde;

113. er meget bekymret over den stigende udbredelse af racistiske og fremmedfjendske handlinger og udtalelser p√• grund af den mere og mere synlige tilstedev√¶relse i det offentlige rum af racistiske og fremmedfjendske grupper, hvoraf nogle har opn√•et eller s√łger at opn√• status som politisk parti;

114. udtrykker stor bekymring over det stigende antal politiske partier, der p√• baggrund af den nuv√¶rende √łkonomiske og sociale krise fremf√łrer racistiske, fremmedhadske og islamofobiske udtalelser;

115. ford√łmmer kraftigt trusler mod og forf√łlgelse af mindretal, is√¶r romaer og indvandrere, beg√•et af paramilit√¶re grupper, hvoraf nogle er direkte tilknyttet et politisk parti; opfordrer indtr√¶ngende medlemsstaterne til at forbyde og straffe en s√•dan praksis;

* * *
Rapporten på dansk hos Europa-Parlamentet.
Rapporten på engelsk hos Europa-Parlamentet.

  1. [Retur] Forslag til R√•dets direktiv m gennemf√łrelse af princippet om ligebehandling af alle uanset religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering – KOM(2008)426.
    Direktivforslaget i pdf-forslag hos EurLex.
    Der henvises til direktivforslaget i Bet√¶nkning A7-0009/2014 af 8. januar 2014 om en EU k√łreplan mod homofobi og forskelsbehandling p√• grund af seksuel orientering